Na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu od školske 2021/22. godine organizuje se i sprovodi novi akreditovani program doktorskih akademskih studija prava po čijem završetku se stiče naučni naziv doktor nauka – pravne nauke.

Opšta svrha studijskog programa doktorskih studija je razvoj nauke, kritičkog mišljenja i obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno sprovode originalna i naučno relevantna istraživanja koja doprinose opštem razvoju društva i kritički procenjuju istraživanja drugih nauka i naučnika. U okviru opšte svrhe opredeljena je posebna svrha doktorskih studija u oblasti pravnih nauka, a to je osposobljavanje studenata za naučno istraživanje u oblasti prava u skladu sa savremenim međunarodnim akademskim i naučnim standardima i merilima kvaliteta primenjenim u evropskom prostoru visokog obrazovanja. U strukturi studijskog programa vidljivo je nastojanje da se realizacijom studijskog programa omogući masovnije generisanje i prenošenje znanja na trećem stepenu studija u oblasti pravnih nauka, u skladu sa evropskim idealom tzv. društva znanja u kome se upravo kroz doktorske studije ostvaruje integracija oblasti visokog obrazovanja i naučnog istraživanja. Obrazovanje visoko kompetentnih pravnih stručnjaka koji će, kroz svoj istraživački rad pomerati granice pravne nauke i unapređivati praksu, važan je društveni zadatak koji Fakultet uspešno ostvaruje već dve decenije, izvodeći studijski program doktorskih studija.

Pravo upisa ima svako lice koje je završilo drugi stepen akademskih studija u oblasti prava ili u srodnim naučnim oblastima društveno-humanističkih nauka i koje ima završene:

 • master akademske studije na kojima je, zajedno sa osnovnim akademskim studijama, ukupno ostvarilo 300 ESPB ili
 • integrisane studije sa najmanje 300 ESPB, ili
 • završene četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine

Licu koje je prethodni stepen obrazovanja steklo iz srodnih naučnih oblasti društveno-humanističkih nauka može se dozvoliti upis uz obavezu polaganja dopunskih ispita

Lice koje ima zvanje magistra pravnih ili srodnih nauka, može se upisati na doktorske studije pod posebnim uslovima.

Prednost pri upisu imaju lica sa većom prosečnom ocenom ostvarenom na prethodnom nivou studija i pokazanim sposobnostima za naučni rad.

Aktivnosti na doktorskim studijama po semestrima i godinama (u ESPB) sa listama izbornih predmeta i prenosivih veština

Prva godina

Aktivnosti Broj časova AN (ned.) Ukupno AN Ostalo EPSB
P NIR
I semestar
Teorija prava sa metodologijom naučnog istraživanja 4 2 90 12

Uvod u naučnoistraživački rad
Seminar (bira se 1 od 2):
– Specifičnosti u oblasti javnog prava
– Specifičnosti u oblasti privatnog prava

1 8 135 12
Izborni predmet I* 5 75 10
Ukupno I semestar 10 10 300 34
II semestar
Prenosiva znanja i veštine I* 2 4 90 6
Izborni predmet II* 5 75 10
Klasici pravne literature – seminar 2 7 135 10
Godišnji izveštaj o radu
Ukupno II semestar 9 11 300 26

Druga godina

Aktivnosti Broj časova AN (ned.) Ukupno AN Ostalo EPSB
P NIR
III semestar
Izborni predmet III* 5 75 10

Prenosiva znanja i veštine II*

2 4 90 6
Samostalni NIR – priprema, izrada i objavljivanje naučnog članka 9 (studijski istr. rad u vezi sa DD) 135 10
Ukupno III semestar 7 13 300 26
IV semestar
Izborni predmet IV* 5 75 10
Samostalni NIR po izboru 6 (studijski istr. rad u vezi sa DD) 90 9
Priprema i odbrana projekta doktorske disertacije 9 (studijski istr. rad u vezi sa DD) 135 15
Prijava teme doktorske disertacije
Godišnji izveštaj o radu
Ukupno IV semestar 5 19 300 34

Treća godina

Aktivnosti Broj časova AN (ned.) Ukupno AN Ostalo EPSB
P NIR
V semestar
Priprema i izrada doktorske disertacije  20 (studijski istr. rad u vezi sa DD) 300 30

Referisanje o napretku istraživanja

Ukupno V semestar 20 300 30
VI semestar
Referisanje o napretku istraživanja
Izrada i odbrana doktorske disertacije 20 (studijski istr. rad u vezi sa DD) 300 30
Ukupno VI semestar 20 300 30

Knjiga predmeta

Informator

Obavezni predmet: Teorija prava sa metodologijom naučnog istraživanja (Marko Božić, Aleksa Radonjić)

Lista izbornih predmeta* (od navedenih devet tokom prve dve godine studija student bira četiri u skladu sa individualnim programom istraživanja i temom buduće doktorske disertacije)

 1. Konstitucionalizam i demokratija (Violeta Beširević, Marko Božić)
 2. Teorija ustavnog prava (Bogoljub Milosavljević)
 3. Krivično pravo i savremeni kriminalitet (Slađana Jovanović, Nataša Mrvić Petrović)
 4. Međunarodno pravo i savremeni svet (Tatjana Papić)
 5. Pravo zaštite životne sredine (Mario Lukinović, Aleksandra Čavoški)
 6. Pravo na dobru upravu (Bogoljub Milosavljević, Jelena Jerinić)
 7. Ugovori u međunarodnoj trgovini (Slobodan Vukadinović, Katarina Jovičić, Sonja Bunčić)
 8. Građanski postupci (Nebojša Šarkić, Milena Trgovčević Prokić)
 9. Alternativni pristupi zaštiti prava iz porodičnih odnosa (Jelena Arsić)
 10. Ljudska prava u medicinskom kontekstu (Violeta Beširević, Jelena Simić)

Lista prenosivih veština * (Od navedenih četiri student bira po jednu u prvoj i drugoj godini)

 1. Upravljanje procesom naučnog istraživanja;
 2. Komunikacione veštine neophodne za objavljivanje naučnih radova;
 3. Komunikacione sposobnosti važne za učešće na konferencijama;
 4. Veštine kritičkog mišljenja i rešavanja složenih problema.

Školarina za svih 6 semestara iznosi 6000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina  se plaća u godišnjem iznosu od 2000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne godišnje školarine prilikom upisa, popust je 10%.

ŠV-20 obrazac