Odluke organa Fakulteta u 2021. godini

Savet

ODLUKA o dodeli nagrada studentima treće godine OAS (Odluka br. 7-3-5/2021)

ODLUKA o dodeli nagrada studentima četvrte godine OAS (Odluka br. 7-3-6/2021)

ODLUKA o izmenama i dopunama Statuta PFUUB (Odluka br. 7-2-2/2021)

ODLUKA o usvajanju izveštaja o poslovanju PFUUB (Odluka br. 7-2-3/2021)

ODLUKA o usvajanju finansijskog plana PFUUB (Odluka br.7-2-4/2021)

ODLUKA o usvjanju izveštaja o radu PFUUB (Odluka br. 7-2-5/2021)

ODLUKA o izmenamam i dopunama odluke o naknadama koje Fakultet naplaćuje za svoje usluge (Odluka br. 7-2-6/2021)

ODLUKA o visini školarine za školsku 2021/22 godinu (Odluka br. 7-1-1/2021)

Nastavno-naučno veće

ODLUKA o izmeni i dopuni odluke br. 6-173-10-10/2020 od 08.10.2020. godine (Odluka br. 6-178-2-12/2021 od 08.02.2021. godine)

ODLUKA o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu izvođenja kratkog programa studija (Odluka br. 6-178-2-11/2021 od 08.02.2021. godine)

ODLUKA o imenovanju članova uredništva časopisa „Pravni zapisi“ (Odluka br. 6-178-2-7/2021 od 08.02.2021. godine)

ODLUKA o izmenama i dopunama Pravilnika o izdavanju naučnog časopisa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu „Pravni zapisi“ (Odluka br. 6-178-2-6/2021 od 08.02.2021. godine)

Odluke organa Fakulteta u 2020. godini

Savet

ODLUKA Saveta Fakulteta o izvboru dekana (Odluka br. 7-2-1/2020 od 25.05.2020.)

ODLUKA Saveta Fakulteta o utvrđivanju godišnje školarine u školskoj 2020-21 (Odluka br. 7-2-3/2020 od 25.05.2020.)

ODLUKA Saveta Fakulteta o usvajanju finansijskog plana PFUUB za škoslku 2020-21 (Odluka br. 7-2-4/2020 od 25.05.2020.)

ODLUKA Saveta Fakulteta o izmenama i dopunama odluke o naknadama koje Fakultet naplaćuje za svoje usluge (Odluka br.7-4-3/2020 od 10.12.2020.)

ODLUKA o verifikaciji mandata članova Saveta PFUUB (Odluka br. 7-4-1/2020)

ODLUKA o izboru predsednika Saveta PFUUB (Odluka br. 7-4-2/2020)

ODLUKA o izmenama i dopunama odluke o naknadama koje fakultet naplaćuje za svoje usluge (Odluka br. 7-4-3/2020)

Nastavno-naučno veće

ODLUKA o izboru zvanje nastavnika engleskog jezik – Ankica Dragin (Odluka br. 6-170-7-2/2020 od 20.05.2020.)

ODLUKA o izboru u zvanje demonstratora – Ratka Tomić (Odluka br. 6-170-7-9/2020 od 20.05.2020.)

ODLUKA o izboru u zvanje demonstratora – dr Srđan Milošević (Odluka br. 6-169-6-16/2020 od 13.05.2020.)

ODLUKA o izboru u zvanje demonstratora – Bojan Savković (Odluka br. 6-170-7-8/2020 od 20.05.2020.)

ODLUKA o izboru saradnika van radnog odnosa – Igor Vila (Odluka br. 6-169-6-15/2020 od 13.05.2020.)

ODLUKA o izboru predavača van radnog odnosa – prof. dr Dragoljub Popović (Odluka br. 6-170-7-5/2020 od 20.05.2020.)

ODLUKA o izboru predavača van radnog odnosa – dr Goran Ilić (Odluka br. 6-170-7-4/2020 od 20.05.2020.)

ODLUKA o izboru predavača van radnog odnosa – dr Aleksandar Trešnjev (Odluka br. 6-170-7-3/2020 od 20.05.2020.)

ODLUKA o izmeni akademskog kalendara (Odluka br. 6-167-4-2020. od 02.04.2020. godine)

Dekan

Godišnji izveštaj o radu za školsku 2019/2020

Odluke organa Fakulteta u 2018. godini

Dekan

ODLUKA o izdavačkom savetu naučnog časopisa „Pravni zapisi“ (Odluka br. 1-02/18 od 11.01.2018. godine)

Savet Fauletata

ODLUKA
 o dopunama Odluke o naknadama koje Fakultet naplaćuje za svoje usluge (od 26.12.2018. godine)

Odluke organa Fakulteta u 2017. godini

Dekan

ODLUKA o overi semestra (Odluka br. 1-64-1117 od 12.09.2017. godine)

Nastavno-naučno veće

ODLUKA o izmenama i dopunama Pravila postdiplomskih studija (Odluka br. 6-136-10-6/2017 od 09.11.2017. godine)

ODLUKA o osnivanju Pravne klinike za intelektualnu svojinu (Odluka br. 6-136-10-3/2017 od 09.11.2017. godine)

ODLUKA o usvajanju Pravilnika o izdavanju naučnog časopisa Pravni zapisi i imenovanju uredništva (Odluka br. 6-136-10-1/2017 od 09.11.2017. godine)

ODLUKA o razrešenju starog i imenovanju novog koordinatora Alumni kluba Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu (Odluka br. 6-132-6-14/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA o imenovanju članova Nastavno-naučnog veća za mentore studentima prve godine osnovnih akademskih studija (Odluka br. 6-132-6-13/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA (predlog) o načinu izvođenja pristupnog predavanja prilikom izbora kandidata u nastavno zvanje Univerziteta UNION u Beogradu (Odluka br. 6-132-6-12/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA o imenovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Pravo intelektualne svojine, Pravnu informatiku i Ekološko pravo (Odluka br. 6-132-6-11/2107 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA o usvajanju izveštaja o radu Pravne klinike za porodično pravo, Pravne klinike za radno pravo i Pravne klinike za medicinsko pravo za školsku 2016/17. godinu (Odluka br. 6-132-6-10/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA o usvajanju izveštaja o radu biblioteke Fakulteta za školsku 2016/17. godinu (01.10.2016. – 15.06.2017.) (Odluka br. 6-132-6-9/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA o osnivanju Naučnog seminara Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu (Odluka br. 6-132-6-8/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA o imenovanju Komisije za projektne aktivnosti Fakulteta (Odluka br. 6-132-6-7/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA o usvajanju okvirnog plana vannastavnih aktivnosti u školskoj 2017/18. godini (Odluka br. 6-132-6-6/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA o razdvajanju predmeta Osnovi prava i ekonomije (Odluka br. 6-132-6-5/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA o usvajanju okvrinog akademskog kalendara za školsku 2017/18. godinu u okviru studijskog programa prvog, drugog i trećeg stepena akademskih studija (Odluka br. 6-132-6-4/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA (predlog) o usvajanju izveštaja o poslovanja Fakulteta za 2016. godinu (Odluka-predlog br. 6-132-6-3/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA (predlog) o usvajanju finansijskog plana Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu za školsku 2017/2018 godinu (Odluka-predlog br. 6-132-6-2/2017 od 30.06.2017. godine)

ODLUKA (predlog) o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjem obračunu (finansijski izveštaj) Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu za 2016. godinu (Odluka-predlog br. 6-132-6-1/2017 od 30.06.2017. godine)

Odluke organa Fakulteta u 2016. godini

Dekan

ODLUKA o ubrzanom studiranju – prečišćen tekst (Odluka br. 1-67/16 od 20.10.2016. godine)

Odluke organa Fakulteta u 2015. godini

Savet Fakulteta

ODLUKA o izmenama i dopunama odluke o naknadama koje Fakulteta naplaćuje za svoje usluge (Odluka br. 7-2-2/2015 od 08.07.2015. godine)

ODLUKA o naknadama koje Fakultet naplaćuje za svoje usluge (Odluka br. 7-1-2/2015 od 04.02.2015. godine)

Nastavno-naučno veće

ODLUKA o izmenama i dopunama pravila postdiplomskih studija (Odluka br. 6-110-2-3/2015 od 30.03.2015. godine)

ODLUKA o organizaciji nastave na drugom stepenu akademskih studija (Odluka br. 6-109-1-2/2015 od 23.01.2015. godine)

Odluke organa Fakulteta u 2014. godini

Savet Fakulteta

ODLUKA o izmeni cenovnika usluga Fakulteta (Odluka br. 7-7-1/2014 od 18.09.2014. godine)

ODLUKA o visini školarine za 2014/2015 godinu (Odluka br. 7-3-1/2014 od 24.03.2014. godine)

Odluke organa Fakulteta u 2013. godini

Nastavno-naučno veće

ODLUKA o imenovanju članova Veća za postdiplomske studije Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (Odluka br. 6-95-9-22/2013 od 01.10.2013. godine)

ODLUKA o usvajanju studijskih programa od školske 2014/2015 godine (Odluka br. 6-95-9-17/2013 od 01.10.2013. godine)

ODLUKA o imenovanju novog saziva Komisije za obezbeđenje kvaliteta (Odluka br. 6-94-9-2/2013 od 27.08.2013. godine)

Odluke organa Fakulteta u 2012. godini

Dekan

ODLUKA  o polaganju diferencijalnih ispita radi prelaska sa drugog fakulteta na Pravni fakultet Univerziteta Union (Odluka br. 1-56/12 od 08.10.2012. godine)

ODLUKA dekana (Odluka br. 1-55/11 od 04.10.2012. godine)

Odluke organa Fakulteta u 2011. godini

Dekan

ODLUKA dekana (Odluka br. 1-14/11 od 22.02.2011. godine)