COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS
Nebojša Šarkić [08570]

Personalna bibliografija za period 1982-2018ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.01 Izvorni naučni članak

1. TRGOVČEVIĆ-PROKIĆ, Milena, POČUČA, Milan, ŠARKIĆ, Nebojša. Medical expertise in non-contentious proceedings = Medicinsko veštačenje u vanparničnom postupku. Vojnosanitetski pregled, ISSN 0042-8450, 2018, vol. 75, no. 3, str. 314-319. http://doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2018/0042-84501600341T.pdf, doi: 0042-8450/2018/0042-84501600341T. [COBISS.SR-ID 517705404]

2. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Načelo zaštite izvršnog dužnika prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju RS. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2017, knj. 597, br. 5/6, str. 37-53. [COBISS.SR-ID 514852273]

3. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Izvršenje javnobeležničkih akata prema odredbama novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2017, knj. 602, br. 12, str. 83-99. [COBISS.SR-ID 517555132]

4. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka. Pravo i privreda, ISSN 0354-3501, 2017, god. 55, br. 1/3, str. 16-35. [COBISS.SR-ID 517391548]

5. ŠARKIĆ, Nebojša, VAVAN, Zoran. Postupak izvršenja sudskih odluka kojima je utvrđeno pravo na rentu. Civitas, ISSN 2217-4958, 2016, god. 6, br. 2, str. 90-107. [COBISS.SR-ID 317246983]

6. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Izvršavanje odluka u porodičnopravnoj zaštiti prema odredbama novog Zakona o izvršenju i obezbedenju Republike Srbije. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2016, god. 24, br. 11, str. 5-13. [COBISS.SR-ID 226774540]

7. ŠARKIĆ, Nebojša, VAVAN, Zoran. Postupak izvršenja sudskih odluka na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2016, knj. 585, br. 11, str. 635-651. [COBISS.SR-ID 517293756]

8. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan, CRNJANSKI, Vladimir. Potreba reformisanja zakonskih propisa kojima se uređuje oblast veštačenja. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2015, knj. 577, br. 11, str. 617-636. [COBISS.SR-ID 517013436]

9. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Evropski izvršni naslov : postepeno uvođenje. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2014, knj. 574, br. 12, str. 387-400. [COBISS.SR-ID 516702396]

10. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje sudskih odluka iz kaznenog prava koje se izvršavaju primenom pravila građanskog izvršnog postupka. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2013, god. 21, br. 3, str. 5-18. [COBISS.SR-ID 196927244]

11. POČUČA, Milan, ŠARKIĆ, Nebojša. Razgraničenje nadležnosti u oblasti zaštite prava građana. Nova srpska politička misao, Analize , ISSN 1820-5240, 2013, god. 9, br. 1/2, str. 205-223. [COBISS.SR-ID 517553852]

12. POČUČA, Milan, ŠARKIĆ, Nebojša, MRVIĆ-PETROVIĆ, Nataša. Lekarska greška kao razlog pravne odgovornosti lekara i zdravstvenih radnika = Medical error as a basis for legal responsibility of physicians and health facilities. Vojnosanitetski pregled, ISSN 0042-8450, 2013, vol. 70, no. 2, str. 207-214. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2013/0042-84501302207P.pdf, http://www.vma.mod.gov.rs/vsp_02_2013.pdf, doi: DOI : 10.2298/VSP1302207P. [COBISS.SR-ID 515840956]

13. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Izvršno i javno beležničko (notarsko) pravo. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2012, knj. 558, br. 12, str. 23-43. [COBISS.SR-ID 515839420]

14. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje sudskih odluka putem izvršitelja. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2011, god. 19, br. 9, str. 5-10. [COBISS.SR-ID 185830156]

15. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Ustanove koje su iščezle iz porodičnog zakonodavstva. Pravna riječ , ISSN 1840-0272, 2011, god. 8, br. 28, str. [283]-295. [COBISS.SR-ID 514867644]

16. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Kritička analiza pojedinih odredaba novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2011, knj. 549, br. 11, str. 839-853. [COBISS.SR-ID 515108796]

17. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Kako do efikasnog i pravičnog izvršenja. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2010, knj. 542, br. 12, str. 107-126. [COBISS.SR-ID 514423484]

18. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje u trgovinskim stvarima. Pravna riječ , ISSN 1840-0272, 2009, god. 6, br. 20, str. 111-126. [COBISS.SR-ID 513707452]

19. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršavanje odluka sudova za prekršaje u imovinskim stvarima. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2009, knj. 533, br. 13, str. 607-621. [COBISS.SR-ID 513728700]

20. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka : preduslovi i postupak. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2008, knj. 523, br. 13, str. 361-375. [COBISS.SR-ID 513225916]

21. NIKOLIĆ, Mladen, ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje na akcijama i udelima u d.o.o. Pravo i privreda, ISSN 0354-3501, 2008, god. 45, br. 5/8, str. [921]-932. [COBISS.SR-ID 512975292]

22. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Prikaz novog Zakona o izvršnom postupku Republike Srbije i buduće reforme. Pravna riječ , ISSN 1840-0272, 2007, god. 4, br. 11, str. 157-189. [COBISS.SR-ID 512649404]

23. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Načela izvršnog postupka. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2007, knj. 513, br. 13, str. 581-602. [COBISS.SR-ID 512768956]

24. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Sudski izvršitelj - beiliff: "da ili ne?". Pravni život, ISSN 0350-0500, 2006, knj. 504, br. 12, str. 227-242. [COBISS.SR-ID 512449468]

25. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Ograničenja u postupku izvršenja sudskih odluka. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2005, knj. 496, br. 12, str. 267-286. [COBISS.SR-ID 512633509]

26. ŠARKIĆ, Nebojša. Potreba donošenja Zakona o rehabilitaciji političkih osuđenika i kažnjenika. Hereticus, ISSN 1451-5822, 2004, god. 2, br. 2, str. 32-36. [COBISS.SR-ID 119969804]

27. ŠARKIĆ, Nebojša. Javni beležnik - notar u izvršnom postupku = Notary Public and the Execution Procedure. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2004, god. 53, br. 12, str. 257-276. [COBISS.SR-ID 160117004]

28. ŠARKIĆ, Nebojša. Zašto sam protiv, ovako predložene, lustracije sudija. Hereticus, ISSN 1451-5822, 2003, god. 1, br. 2, str. 41-44. [COBISS.SR-ID 114324236]

29. ŠARKIĆ, Nebojša. Organi stečajnog postupka. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2003, knj. 480, br. 12, str. 45-55. [COBISS.SR-ID 122754572]

30. ŠARKIĆ, Nebojša. Izmena procesnih zakona kao deo harmonizacije našeg pravnog sistema. Pravo, ISSN 0352-3713, 2003, god. 20, br. 5/6, str. 25-28. [COBISS.SR-ID 190024455]

31. ŠARKIĆ, Nebojša, KALEZIĆ, Nataša. Prikaz bitnih izmena u jugoslovenskom kaznenom zakonodavstvu. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2002, god. 51, br. 5/6, str. 33-42. [COBISS.SR-ID 159962380]

32. ŠARKIĆ, Nebojša. Prethodne mere i privremene mere = Provisory and Preliminary Measures. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2002, god. 51, br. 12, str. 49-64. [COBISS.SR-ID 160007692]

33. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje sudskih odluka iz oblasti naknade štete = Effecting Court Decisions Pertaining to the Area of Damage Remuneration. Pravo, ISSN 0352-3713, 2002, vol. 19, br. 5/6, str. 68-69. [COBISS.SR-ID 161832204]

34. ŠARKIĆ, Nebojša. Novi zakon o izvršnom postupku Savezne Republike Jugoslavije = New Yugoslav Law on Execution Procedure. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2001, vol. 50, br. 12, str. 15-20. [COBISS.SR-ID 159943948]

35. ŠARKIĆ, Nebojša. Kompjuterska obrada kao razlog za uvođenje jedinstvene evidencije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu , ISSN 0003-2565. [ Srpsko izd.], 2000, god. 48, br. 1/6, str. 88-99. [COBISS.SR-ID 513340860]

36. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Prikaz Predloga Zakona o izvršnom postupku. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2000, vol. 49, br. 3/4, str. 21-28. [COBISS.SR-ID 159858188]

37. ŠARKIĆ, Nebojša. Potreba reformisanja Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2000, vol. 49, br. 12, str. 45-56. [COBISS.SR-ID 159909644]

38. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1998, knj. 445, br. 12, str. 181-196. [COBISS.SR-ID 513343932]

39. ŠARKIĆ, Nebojša. Prethodne mere i privremene mere. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1997, knj. 437, br. 7/8, str. 123-144. [COBISS.SR-ID 513341372]

40. ŠARKIĆ, Nebojša, ĐORĐEVIĆ, Milanka Furtula-. Neka pitanja načina i obima normativne uređenosti rada arbitraža. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1997, knj. 437, br. 12, str. 267-280. [COBISS.SR-ID 513343676]

41. ŠARKIĆ, Nebojša. Potreba reformisanja Zakona o izvršnom postupku u delu izvršavanja odluka u privrednim sporovima. Pravo i privreda, ISSN 0354-3501, 1997, god. 34, br. 5/8, str. 511-522. [COBISS.SR-ID 513341116]

42. ŠARKIĆ, Nebojša, SVILANOVIĆ, Goran. Položaj stranaka u izvršnom postupku. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1996, knj. 422, br. 1/2, str. 127-147. [COBISS.SR-ID 26634767]

43. ŠARKIĆ, Nebojša, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka. Javno beležništvo - da ili ne. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1996, knj. 429, br. 12, str. 427-441. [COBISS.SR-ID 93767180]

44. ŠARKIĆ, Nebojša. Položaj preduzeća kao dužnika u izvršnom postupku. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1995, god. 44, br. 11, str. 187-194. [COBISS.SR-ID 514409148]

45. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Poslanički imunitet i zaštita prava trećih lica. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1994, god. 43, br. 11/12, str. 1803-1813. [COBISS.SR-ID 514408892]

46. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Obezbeđenje poverilaca u izvršnom postupku. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1993, knj. 404, br. 5/6, str. 677-686. [COBISS.SR-ID 68012300]

47. ŠARKIĆ, Nebojša. Ugovor o poravnjanju u radnim sporovima. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1993, knj. 407, br. 11/12, str. 2007-2016. [COBISS.SR-ID 68302604]

48. ŠARKIĆ, Nebojša. Prestanak radnog odnosa u slučaju otvaranja stečajnog postupka. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1992, god. 42, br. 1/2, str. 303-306. [COBISS.SR-ID 514407612]

49. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Prinudno poravnanje u stečaju. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1992, knj. 398, br. 5/6, str. 747-756. [COBISS.SR-ID 29845506]

50. ŠARKIĆ, Nebojša. Odgovornost za štetu koja se učini trećem licu na radu ili vezu sa radom. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1992, knj. 400, br. 9/10, str. 1700-1706. [COBISS.SR-ID 32348418]

51. ŠARKIĆ, Nebojša, ROSIĆ, Dragan. Novi Zakon o sudovima Srbije : korak napred - korak nazad. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1991, god. 41, br. 8/10, str. 1103-1112. [COBISS.SR-ID 8894732]

52. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje odluka sudova udruženog rada i drugih samoupravnih sudova. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1990, god. 40, br. 2, str. 451-462. [COBISS.SR-ID 514407356]

53. ŠARKIĆ, Nebojša. Rešavanje sporova povodom zaključivanja i primne kolektivnih ugovora. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1990, god. 40, br. 9/10, str. 1333-1342. [COBISS.SR-ID 17134850]

54. ŠARKIĆ, Nebojša. Odgovornost organizacija udruženog rada za štetu koju radnik pričini trećim licima. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1989, god. 39, br. 2/3, str. 339-344. [COBISS.SR-ID 4092930]

55. RAŠIĆ, Dragan, ŠARKIĆ, Nebojša. Prodaja nepokretnosti u izvršnom postupku. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1987, god. 37, br. 12, str. 1339-1354. [COBISS.SR-ID 34778636]


1.02 Pregledni naučni članak

56. ŠARKIĆ, Nebojša, MILOŠEVIĆ, Miloš V. Analiza efekata Zakona o izvršenju i obezbeđenju i sistema izvršenja i obezbeđenja. Pravni informator, ISSN 1450-7137, 2014, god. 17, br. 1, str. 12-29, tabele. [COBISS.SR-ID 516360892]

57. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Neki problemi i posledice neizvršenja sudskih odluka kojima su utvrđena potraživanja iz radnog odnosa. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2013, god. 21, br. 7/8, str. 27-30. [COBISS.SR-ID 199345164]

58. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Ovlašćenja centara za socijalni rad u porodično-pravnoj materiji, po odredbama Zakona o vanparničnom postupku. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2013, knj. 564, br. 10, str. 155-172. [COBISS.SR-ID 516297660]

59. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Prikaz odredbi Zakona o izvršenju Srbije u sporovima iz porodičnopravnih odnosa. Pravna riječ , ISSN 1840-0272, 2012, god. 9, br. 32, str. 401-423. [COBISS.SR-ID 515735484]

60. NIKOLIĆ, Mladen, ŠARKIĆ, Nebojša. Poseban postupak za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga. Pravni informator, ISSN 1450-7137, 2012, god. 15, br. 7/8, str. 43-47. [COBISS.SR-ID 515886268]

61. RUŽIĆ, Dragan, ŠARKIĆ, Nebojša. Položaj organa starateljstva u izvršnom postupku. Socijalna politika, ISSN 0038-0091, 1989, god. 44, br. 1, str. 47-53. [COBISS.SR-ID 10393858]

62. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Neki problemi u primeni Zakona o braku i porodičnim odnosima SR Srbije koji se odnose na izdržavanje dece. Pravni život, ISSN 0350-0500, 1986, knj. 353, br. 3, str. 329-344. [COBISS.SR-ID 516652988]


1.03 Kratki naučni članak

63. ŠARKIĆ, Nebojša. Analiza radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije : korak napred - korak nazad. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2018, god. 26, br. 3, str. 5-8. [COBISS.SR-ID 258196236]

64. ŠARKIĆ, Nebojša. Kratak prikaz Zakona o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom. Pravo, ISSN 0352-3713, 2002, god. 19, br. 5/6, str. 76-77. [COBISS.SR-ID 513342140]

65. RAŠIĆ, Dragan, ŠARKIĆ, Nebojša. Povodom Zakona o izvršnom postupku. Glasnik Advokatske komore Vojvodine , ISSN 0017-0933, 2000, knj. 60, br. 6/7, str. 268-271. [COBISS.SR-ID 73876738]


1.04 Stručni članak

66. ŠARKIĆ, Nebojša. Pogrešna i nepravilna primena pravne norme iz člana 20. stav 7. ZIO u parnici za naknadu štete zbog protivzakonitog rušenja objekta : ne proizvode pravno dejstvo raspolaganja imovinom koja izvršni dužnik učini nakon prijema rešenja o izvršenju, odnosno zaključka kojim se odreduje izvršenje. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2018, god. 26, br. 1, str. 29-31. [COBISS.SR-ID 253537292]

67. ŠARKIĆ, Nebojša. Primena načela formalnog legaliteta na rad javnih izvršitelja. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2017, god. 25, br. 11, str. 19-22. [COBISS.SR-ID 247715084]

68. ŠARKIĆ, Nebojša. Načelo formalnog legaliteta u praksi izvršenja sudskih odluka. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2016, god. 24, br. 12, str. 20-23. [COBISS.SR-ID 227515148]

69. ŠARKIĆ, Nebojša, CRNJANSKI, Vladimir. Osnovni principi obavljanja javnobeležničke službe i institut uskraćivanja javnobeležničkih radnji. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2015, god. 23, br. 1, str. 20-24. [COBISS.SR-ID 212133388]

70. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Novelirani postupak za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2015, god. 23, br. 2, str. 14-19. [COBISS.SR-ID 212710668]

71. ŠARKIĆ, Nebojša, CRNJANSKI, Vladimir. Specifična javnobeležnička ovlašćenja u posebnom postupku rekognicije i u posebnim slučajevima overe potpisa. Pravni informator, ISSN 1450-7137, 2015, god. 18, br. 7/8, str. 17-24. [COBISS.SR-ID 517026492]

72. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Komora izvršitelja. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2014, god. 22, br. 2, str. 10-15. [COBISS.SR-ID 204474380]

73. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Ovlašćenja izvršitelja. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2014, god. 22, br. 7/8, str. 15-23. [COBISS.SR-ID 208374028]

74. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Profesionalizam i etika pravosudnih profesija. Pravni informator, ISSN 1450-7137, 2014, god. 17, br. 10, str. 28-37. [COBISS.SR-ID 516630204]

75. TRGOVČEVIĆ-PROKIĆ, Milena, ŠARKIĆ, Nebojša. Zaposleni u javnobeležničkoj kancelariji. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2013, god. 21, br. 9, str. 18-26. [COBISS.SR-ID 200543500]

76. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršitelj : (pojam, uslovi za imenovanje, stupanje na dužnost, razrešenje). Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2013, god. 21, br. 10, str. 11-19. [COBISS.SR-ID 201092364]

77. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Nadzor nad radom izvršitelja i odgovornost izvršitelja. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2013, god. 21, br. 12, str. 12-15. [COBISS.SR-ID 203034892]

78. ŠARKIĆ, Nebojša, CRNJANSKI, Vladimir. Uloga i značaj javnog beležnika-notara u privrednim društvima. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2012, god. 20, br. 4, str. 5-16. [COBISS.SR-ID 189769996]

79. NIKOLIĆ, Mladen, ŠARKIĆ, Nebojša. Nadzor nad radom izvršitelja i odgovornost izvršitelja. Pravni informator, ISSN 1450-7137, 2012, god. 15, br. 4, str. 11-15. [COBISS.SR-ID 515439292]

80. NIKOLIĆ, Mladen, ŠARKIĆ, Nebojša. Poslovi izvršitelja : ovlašćenja i dužnosti izvršitelja u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Pravni instruktor, ISSN 2217-7027, 2012, god. 2, br. 16, str. 39-50. [COBISS.SR-ID 515311548]

81. ŠARKIĆ, Nebojša, LUKINOVIĆ, Mario. Javnobeležnički (notarski) informacioni sistem. Pravni instruktor, ISSN 2217-7027, 2012, god. 2, br. 33/34, str. 8-21. [COBISS.SR-ID 517425340]

82. ŠARKIĆ, Nebojša. Mesto i uloga sudova za prekršaje u pravosudnom sistemu u Srbije. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2011, god. 19, br. 1, str. 5-12. [COBISS.SR-ID 180780300]

83. ŠARKIĆ, Nebojša. Javni beležnici - notari. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2011, god. 19, br. 7/8, str. 5-12. [COBISS.SR-ID 184973068]

84. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Ustanove koje su iščezle iz porodičnog zakonodavstva. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2011, god. 19, br. 12, str. 18-22. [COBISS.SR-ID 187788812]

85. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Vansudski izvršitelj i javni beležnik : nove pravosudne profesije. Pravni informator, ISSN 1450-7137, 2011, god. 14, br. 4, str. 5-18. [COBISS.SR-ID 514507964]

86. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Priznanje i izvršavanje stranih izvršnih i javnobeležničkih (notarskih) isprava. Pravni informator, ISSN 1450-7137, 2010, god 13, br. 12, str. 13-23. [COBISS.SR-ID 514329532]

87. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Reforma izvršnog postupka. Bilten , ISSN 1452-9432, 2009, br. 4, str. 77-96. [COBISS.SR-ID 514192060]

88. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Ovlašćenja u izvršnom postupku. Sudski glasnik , ISSN 1452-6255, 2009, br. 1, str. 120-141. [COBISS.SR-ID 513427900]

89. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Načela izvršnog postupka. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta "Mediteran" Podgorica, ISSN 1800-7406, 2008, str. 91-120. [COBISS.SR-ID 513326268]

90. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Zaštitnik građana - ombudsman i sprovođenje njegovih odluka. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2008, god. 16, br. 1, str. 24-27. [COBISS.SR-ID 512936892]

91. ŠARKIĆ, Nebojša. Prikaz novog Zakona o izvršnom postupku. Bilten , ISSN 1452-9432, 2007, br. 1, str. 91-106. [COBISS.SR-ID 513725116]

92. ŠARKIĆ, Nebojša, STANIVUK, Bojan. Pretpostavke priznanja stečajnih postupaka sa elementom inostranosti prema pravu Republike Srbije i pravu Republike Hrvatske - komparativni prikaz. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2007, god. 15, br. 6, str. 24-29. [COBISS.SR-ID 142507788]

93. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje odluka ustavnih sudova. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2007, god. 15, br. 10, str. 25-27. [COBISS.SR-ID 512663740]

94. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje odluka Međunarodnog suda za ljudska prava u Strazburu. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2007, god. 15, br. 11, str. 5-8. [COBISS.SR-ID 512935868]

95. ŠARKIĆ, Nebojša. Rehabilitacija Zakona o rehabilitaciji. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2006, god. 14, br. 7/8, str. 15-17. [COBISS.SR-ID 512347580]

96. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2006, god. 14, br. 10, str. 7-16. [COBISS.SR-ID 512154300]

97. ŠARKIĆ, Nebojša. Šta bih promenio u Zakonu o izvršnom postupku. Srpska pravna revija , ISSN 1452-1229, 2006, god. 1, br. 4, str. 113-130. [COBISS.SR-ID 512299708]

98. ŠARKIĆ, Nebojša. Novi Zakon o izvršnom postupku. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2005, god. 13, br. 4, str. 9-14. [COBISS.SR-ID 137349900]

99. ŠARKIĆ, Nebojša. Jemstvo po Zakonu o izvršnom postupku. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2005, god. 13, br. 5, str. 22-25. [COBISS.SR-ID 512126140]

100. ŠARKIĆ, Nebojša. Položaj stečajnog upravnika prema novom Zakonu o stečaju Republike Srbije. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2005, god. 13, br. 7/8, str. 21-29. [COBISS.SR-ID 512128956]

101. ŠARKIĆ, Nebojša. Evropska konvencija. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2002, god. 10, br. 1, str. 68-69. [COBISS.SR-ID 92646402]

102. ŠARKIĆ, Nebojša, BULATOVIĆ, Nikola. Savezno javno pravobranilaštvo u svetlu najavljenih promena organizacije države. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2002, god. 10, br. 11, str. 11-14. [COBISS.SR-ID 513345980]

103. ŠARKIĆ, Nebojša. Potreba donošenja Zakona o rehabilitaciji političkih osuđenika i kažnjenika. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2001, god. 9, br. 7/8, str. 74-75. [COBISS.SR-ID 83642626]

104. ŠARKIĆ, Nebojša. Porodično-pravna zaštita dece od zlostavljanja - uloga porodičnog pravosuđa. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2001, god. 9, br. 9, str. 17-19. [COBISS.SR-ID 83654914]

105. ŠARKIĆ, Nebojša. Predlog Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda (ombudsman). Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2001, god. 9, br. 10, str. 11-13. [COBISS.SR-ID 86514946]

106. ŠARKIĆ, Nebojša. Novi Zakonik o krivičnom postupku. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2001, god. 9, br. 11, str. 67-68. [COBISS.SR-ID 86513922]

107. ŠARKIĆ, Nebojša. Šta je neustavno u Zakonu o sudovima. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2000, god. 8, br. 12, str. 5-7. [COBISS.SR-ID 76881922]

108. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Izvršenje sudskih odluka donetih u parnici iz radnog odnosa. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2000, god. 8, br. 5, str. 11-14. [COBISS.SR-ID 74061570]

109. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Mogući načini kupovine imovine dužnika u stečaju. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 1999, god. 7, vanr. 2, str. 31. [COBISS.SR-ID 70151938]

110. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje odluka donetih u radnim sporovima. Radno i socijalno pravo , ISSN 1450-5800, 1998, br. 3/6, str. 55-63. [COBISS.SR-ID 71002626]

111. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje odluka donetih u radnim sporovima. Sudska i upravna praksa za organizacije udruženog rada, SIZ i radne zajednice, ISSN 0352-1419, 1997, br. 3, str. 73-77. [COBISS.SR-ID 514587324]

112. ŠARKIĆ, Nebojša, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka. Javno beležništvo - doprinos efikasnijem radu sudova. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 1995, god. 3, br. 11, str. 5-6. [COBISS.SR-ID 513346236]

113. ŠARKIĆ, Nebojša. Beogradski informacioni sistem pravosuđa kao podsistem beogradskog informacionog sistema. Bilten sudske prakse Saveznog suda, ISSN 0354-6608, 1994, br. 37, str. 53-62. [COBISS.SR-ID 514407868]

114. LATIFIĆ, Olga, ŠARKIĆ, Nebojša. Informacioni sistem grada Beograda. Info, ISSN 0354-6136, 1994, god. 2, br. 3, str. 27-29. [COBISS.SR-ID 41364738]

115. ŠARKIĆ, Nebojša. Informacioni podsistem pravosuđa grada Beograda. Kompjuteri i pravo, ISSN 0354-3757, 1994, god. 2, br. 1/2, str. 55-69. [COBISS.SR-ID 40952834]

116. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Položaj Centra za socijalni rad u izvršnom postupku. Socijalna misao , ISSN 0354-401X, 1994, god. 1, br. 3/4, str. 127-136. [COBISS.SR-ID 49301250]

117. ŠARKIĆ, Nebojša. Sprovođenje postupka prinudnog poravnanja, stečaja i likvidacije. Sudska i upravna praksa za organizacije udruženog rada, SIZ i radne zajednice, ISSN 0352-1419, 1994, br. 2, str. [5]-10. [COBISS.SR-ID 514587068]

118. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Prinudno poravnanje u stečaju. SDK, ISSN 0351-1073, 1992, god. 15, br. 174, str. 43-46. [COBISS.SR-ID 30882562]

119. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje odluka donetih u radnim sporovima. Sudska i upravna praksa za organizacije udruženog rada, SIZ i radne zajednice, ISSN 0352-1419, 1992, br. 2, str. 49-53. [COBISS.SR-ID 514586812]

120. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa. Socijalno pravo , ISSN 0352-8642, 1991, god. 6, br. 15, str. 51-60. [COBISS.SR-ID 26137858]

121. ŠARKIĆ, Nebojša. Uloga javnog tužioca u izvršnom postupku sa osvrtom na izvršenje odluka samoupravnih sudova. Sudska praksa, ISSN 0351-5036, 1990, god. 9, br. 9, str. 78-80. [COBISS.SR-ID 9989890]

122. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa. Godišnjak Instituta za socijalnu politiku , ISSN 0353-0949, 1989, god. 3, br. 3, str. 113-123. [COBISS.SR-ID 6660610]

123. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje odluka sudova udruženog rada i drugih samoupravnih sudova i odluka donetih u privrednim sporovima. Sudska i upravna praksa za organizacije udruženog rada, SIZ i radne zajednice, ISSN 0352-1419, 1988, br. 3, str. [5]-19. [COBISS.SR-ID 514416828]

124. RAŠIĆ, Dragan, ŠARKIĆ, Nebojša. Donošenje odluke o poveravanju dece i izvršenje ovih odluka. Socijalno pravo , ISSN 0352-8642, 1987, [God. 2], br. 5, str. 37-48. [COBISS.SR-ID 516655804]


1.05 Popularni članak

125. ŠARKIĆ, Nebojša. O krivici i nevinosti : pet udara na nezavisnost pravosuđa. Politika , ISSN 0350-4395, 26.05.2003., god. 99, br. 32165, str. A6. [COBISS.SR-ID 106924556]


1.06 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)

126. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Zajednička imovina porodične zajednice. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 12-16. jun 2013, Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani. Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, 2013, str. 101-111. [COBISS.SR-ID 515960508]

127. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Poslovi izvršitelja. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, Budva, 11-15. jun 2012. [u okviru manifestacije] [XVIII] Budvanski pravnički dani. Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, 2012, str. 193-214. [COBISS.SR-ID 515462844]

128. ŠARKIĆ, Nebojša. Pravosudne profesije. U: Zbornik radova sa regionalnih konferencija o notarijatu : Beograd, 15./16. april 2010. Tirana, 4./5. novembar 2010 = Collection of Reports from the Regional Conference on Notaries : Belgrade, April 15./16. 2010. Tirana, November 4./5. 2010. [S. l.]: Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ), [2011?], str. 85-157. [COBISS.SR-ID 514584764]

129. ŠARKIĆ, Nebojša. Priznanje i izvršavanje stranih javnobeležničkih (notarskih) isprava. U: Zbornik radova sa regionalnih konferencija o notarijatu : Beograd, 15./16. april 2010. Tirana, 4./5. novembar 2010 = Collection of Reports from the Regional Conference on Notaries : Belgrade, April 15./16. 2010. Tirana, November 4./5. 2010. [S. l.]: Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ), [2011?], str. 232-259. [COBISS.SR-ID 514585020]

130. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje sudskih odluka u materiji privrednih prestupa. U: Stečaj i privatizacija. Beograd: Privredni savetnik, 2009, str. 375-393. [COBISS.SR-ID 513396156]

131. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen, CRNJANSKI, Vladimir. Ovlašćenje javnih beležnika - notara u trgovinskim i izvršnim stvarima. U: Stečaj i privatizacija. [ Beograd: privredni savetnik], 2008, str. 245-274. [COBISS.SR-ID 512929212]

132. NIKOLIĆ, Mladen, ŠARKIĆ, Nebojša. Skraćeni i produženi postupak izvršenja radi naplate novčanog potraživanja. U: PETROVIĆ, Zdravko (ur.). Aktuelni problemi zakonodavstva u Republici Srbiji : [zbornik radova] : [X redovno] savetovanje sa međunarodnim učešćem. Beograd: Intermex, 2007, str. 273-282. [COBISS.SR-ID 512589244]

133. ŠARKIĆ, Nebojša, STANIVUK, Bojan. Pretpostavke priznanja stečajnih postupaka sa elementom inostranosti prema pravu Republike Srbije i pravu Republike Hrvatske - komparativni prikaz. U: Stečaj i privatizacija. Beograd: Privredni savetnik, 2007, str. 53-74. [COBISS.SR-ID 512521660]

134. ŠARKIĆ, Nebojša, STANIVUK, Bojan. Položaj stečajnog upravnika prema novom Zakonu o stečaju Republike Srbije. U: Das Ohrider Symposium : Beiträge zur Reform des Insolvenzrechts in den Staaten Südosteuropas = Simpozijum u Ohridu : prilozi o reformi stečajnog prava u zemljama južne Evrope. Bremen: Edition Temmen, 2006, str. 150-169. [COBISS.SR-ID 513339836]

135. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Prikaz Zakona o izvršnom postupku i moguće promene. U: PETROVIĆ, Zdravko (ur.). Parnični i izvršni postupak, naknada štete i osiguranje : [zbornik radova] : [IX redovno] savetovanje sa međunarodnim učešćem. Beograd: Intermex, 2006, str. 29-47. [COBISS.SR-ID 512879548]

136. ŠARKIĆ, Nebojša, STANIVUK, Bojan. Načela stečajnog postupka. U: Privatizacija i stečaj. Beograd: Privredni savetnik, 2006, str. 7-24. [COBISS.SR-ID 514084028]

137. ŠARKIĆ, Nebojša. Prikaz novog Zakona o izvršnom postupku. U: PETROVIĆ, Zdravko (ur.). Naknada štete i osiguranje : [VIII Redovno] savetovanje sa međunarodnim učešćem, Budva 2005.. Beograd: Intermex, 2005, str. 415-435. [COBISS.SR-ID 513339580]

138. ŠARKIĆ, Nebojša, KALEZIĆ, Nataša. Prikaz bitnih izmena u jugoslovenskom kaznenom zakonodavstvu. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 3-7. jun 2002, Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani. Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije, 2002, str. 201-210. [COBISS.SR-ID 513338812]

139. ŠARKIĆ, Nebojša. Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 4-8. jun 2001., Budva. Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije, 2001, str. 137-141. [COBISS.SR-ID 514026914]

140. ŠARKIĆ, Nebojša. Uvođenje javnog beležnika (notara) u jugoslovenski pravni sistem. U: TRKULJA, Jovica (ur.). Kriza i reforma pravosuđa, (Biblioteka Suočavanja, 7). Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija, 2001, str. 172-188. [COBISS.SR-ID 513339324]

141. ŠARKIĆ, Nebojša. Naknada nematerijalne štete koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom. U: PETROVIĆ, Zdravko M. (ur.). Naknada nematerijalne štete : [zbornik radova sa četvrtog savetovanja o naknadi štete]. Budva: Euromedia, 2001, str. 142-150. [COBISS.SR-ID 516285628]

142. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Prikaz Predloga Zakona o izvršnom postupku. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 5-9. jun 2000., Budva. Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije, 2000, str. 495-502. [COBISS.SR-ID 513338556]

143. ŠARKIĆ, Nebojša, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka, RAŠIĆ, Dragan. Javni beležnik (notar) u uporednom pravu : zašto ne i kod nas?. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Aktuelna pitanja jugoslovenskog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 4-8. septembar 1999, Budva. Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije, 1999, str. 179-192. [COBISS.SR-ID 77659394]

144. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa. U: ĐURĐIĆ, Vojislav (ur.), STANKOVIĆ, Gordana (ur.), PETRUŠIĆ, Nevena N. (ur.). Dvadeset godina Zakona o izvršnom postupku : zbornik radova sa naučno-stručnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Nišu 12. marta 1999. Niš: Pravni fakultet, Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, 1999, str. 157-163. [COBISS.SR-ID 77632258]

145. ŠARKIĆ, Nebojša. Šta je neustavno u Zakonu o sudovima. U: IVOŠEVIĆ, Zoran (ur.). Kriza i obnova prava, (Biblioteka Suočavanja, 1). Beograd: Savet za saradnju nevladinih organizacija: Centar za unapređivanje pravnih studija: Društvo sudija Srbije: Centar za slobodne izbore i demokratiju, 1999, str. 187-197. [COBISS.SR-ID 89080588]

146. ŠARKIĆ, Nebojša. Prethodne mere i privremene mere. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Aktuelna pitanja jugoslovenskog sudskog, radnog i upravnog zakonodavstva : efikasnost donošenja i izvršenja sudskih odluka u građanskim i privrednim sporovima : tržište radne snage i pravo na rad : jugoslovensko upravno zakonodavstvo i savremene tendencije u uporednom pravu : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 8-12. jun 1998. Budva. Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije, 1998, str. 29-49. [COBISS.SR-ID 516139452]

147. ŠARKIĆ, Nebojša. Vidovi odgovornosti roditelja za zlostavljanje i zanemarivanje dece. U: TRAJKOVIĆ, Rada (ur.). Zbornik radova. Beograd: Ministarstvo za brigu o porodici, 1998, str. 111-118. [COBISS.SR-ID 73979138]

148. ŠARKIĆ, Nebojša. Medicinsko veštačenje u imovinskim sporovima. U: ČEJOVIĆ, Bora. Pravo i medicina : (dodirne tačke - sporna pitanja) : Kopaonik 27. do 30. marta 1997. Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo: Jugoslovensko udruženje za medicinsko pravo, 1997, str. 79-88. [COBISS.SR-ID 513593276]

149. ŠARKIĆ, Nebojša, SVILANOVIĆ, Goran. Položaj stranaka u izvršnom postupku. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Aktuelna pitanja jugoslovenskog procesnog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika 10-12 juna 1996. u Budvi. Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije: Savezno ministarstvo pravde, 1996, str. 237-257. [COBISS.SR-ID 513338300]

150. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa. U: Reforma porodičnog zakonodavstva : zbornik sa savetovanja, Beograd, 25. i 26. septembra 1996. 1. izd.. Beograd: Pravni fakultet: Udruženje pravnika Srbije za socijalno pravo: Dosije, 1996, str. 447-458. [COBISS.SR-ID 63363330]

151. ŠARKIĆ, Nebojša. Položaj preduzeća kao dužnika u izvršnom postupku. U: LILIĆ, Stevan (ur.), et al. Sud i pravo : pravda i postojeće pravo. Tom 3, (Pravni život, ISSN 0350-0500, br. 11/1995). Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 1995, str. 187-194. [COBISS.SR-ID 53393922]

152. ŠARKIĆ, Nebojša. Beogradski informacioni sistem pravosuđa kao podsistem beogradskog informacionog sistema. U: Četvrto jugoslovensko savetovanje na temu: "Pravosudni informacioni sistem". Beograd: Savezni sud: Službeni glasnik, 1994, str. 53-62. [COBISS.SR-ID 66584834]

153. ŠARKIĆ, Nebojša. Transformacija opštine, grada i njihovih organa u lokalnu samoupravu. U: ŠULEJIĆ, Predrag (ur.), BRAJIĆ, Vlajko (ur.), TABOROŠI, Svetislav (ur.). Transformacija svojinskih odnosa. U Beogradu: Pravni fakultet, 1992, str. 65-76. [COBISS.SR-ID 514498748]

154. ŠARKIĆ, Nebojša. Prestanak radnog odnosa u slučaju otvaranja stečajnog postupka. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Svojinski odnosi u pravnom poretku : tema V tradicionalnog susreta jugoslovenskih pravnika, održanog 12-14. decembra 1991. Tom 2, (Biblioteka Pravni život). Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 1991, str. 277-280. [COBISS.SR-ID 513435324]

155. ŠARKIĆ, Nebojša. Arbitražno rešavanje sporova nastalih u preduzećima. U: ĐEKIĆ, Dragoslav (ur.). Pravni položaj privrednih organizacija u svojinskom pluralizmu : [tema IV tradicionalnog Savetovanja jugoslovenskih pravnika, održanog od 17. do 19. decembra 1990. godine na Kopaoniku], (Biblioteka Pravni život). Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije, 1990, str. 821-832. [COBISS.SR-ID 514498236]

156. ŠARKIĆ, Nebojša. Neki problemi u primeni odredaba Čl. 317 Zakona o braku i porodičnim odnosima SR Srbije. U: Saradnja suda i organa starateljstva u primeni novih porodičnih zakona : (referati i saopštenja sa savetovanja održanog 17. i 18. maja 1984. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu). Beograd: Institut za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta, 1984, str. 273-280. [COBISS.SR-ID 514497468]


1.07 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)

157. ŠARKIĆ, Nebojša. Javnobeležnički (notarski) informacioni sistem. U: [Zakonodavstvo o elektronizaciji notarske službe : Banja Luka, mart 2013]. Banja Luka: [S. n.], 2013, str. 1-36. [COBISS.SR-ID 515769532]

158. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Zakon o izvršenju i obezbeđenju : (novine, poslovi izvršitelja, kritički osvrt). U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Novine u građanskim postupcima : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2012, str. 245-294. [COBISS.SR-ID 515581116]

159. ŠARKIĆ, Nebojša. Republika Srbija : izvještaj za Srbiju = Republic of Serbia : report of Serbia. U: Nacionalni izvještaji o notarskoj službi u zemljama Jugoistočne Evrope = Country reports on notary service in Southeast European countries. Sarajevo: GTZ: Deutscher Notarverein, 2009, str. 303-339. [COBISS.SR-ID 512656049]

160. ŠARKIĆ, Nebojša. Odgovornost za štetu javnih beležnika - notara. U: PETROVIĆ, Zdravko (ur.). Aktuelni problemi naknade štete i osiguranja : [VII Redovno] savetovanje sa međunarodnim učešćem. Beograd: Intermex, 2004, str. [393]-404. [COBISS.SR-ID 516373948]

161. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje odluka donetih u radnim sporovima. U: Novine u zakonima o radnom odnosima : Brezovica, maj 1997. [b.m: b. i.], 1997, str. 129-139. [COBISS.SR-ID 515965884]


1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

162. POPOVIĆ, Dragoljub. Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava : mere za otklanjanje povrede prava. U: Četrdeset godina izvršnog zakonodavstva u građanskim postupcima : zbornik radova, (Biblioteka Zbornici, komentari i priručnici, 6). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2018, str. 19-30. [COBISS.SR-ID 262775052]

163. ŠARKIĆ, Nebojša. Prikaz razvitka izvršnog zakonodavstva u poslednjih 40 godina kroz analizu osnovnih načela. U: Četrdeset godina izvršnog zakonodavstva u građanskim postupcima : zbornik radova, (Biblioteka Zbornici, komentari i priručnici, 6). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2018, str. 31-43. [COBISS.SR-ID 262800396]

164. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Izvršavanje odluka u porodičnopravnoj zaštiti prema odredbama novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije. U: Porodični zakon - dvanaest godina posle : tematski zbornik radova, (Biblioteka Zbornici, komentari i priručnici, 5). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2018, str. 379-389. [COBISS.SR-ID 262736396]

165. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Načelo zaštite izvršnog dužnika prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju RS. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika [Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva], 4-8. jun 2017, Budva [u okviru manifestacije] XXII Budvanski pravnički dani. Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, 2017, str. 93-109. [COBISS.SR-ID 517395132]

166. ŠARKIĆ, Nebojša, CRNJANSKI, Vladimir. Nova pravila Zakona o javnom beležništvu Republike Srbije o dužnosti uskraćivanja preduzimanja javnobeležničkih radnji. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 6-10. jun 2016, Budva [u okviru manifestacije] XXI Budvanski pravnički dani. Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, 2016, str. 149-160. [COBISS.SR-ID 517164988]

167. ŠARKIĆ, Nebojša, CRNJANSKI, Vladimir. Javni beležnik i fiducijarno obezbeđenje potraživanja. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 8-12. jun 2015, Budva [u okviru manifestacije XX] Budvanski pravnički dani. Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, 2015, str. 67-89. [COBISS.SR-ID 516852668]

168. ŠARKIĆ, Nebojša, CRNJANSKI, Vladimir. Specifična javnobeležnička ovlašćenja u posebnom postupku rekognicije i u posebnim slučajevima overe potpisa. U: BEJATOVIĆ, Milorad (ur.). Prilagođavanje pravne regulative aktuelnim trendovima u regionu : [zbornik radova XII tradicionalnog naučnog skupa "Pravnički dani prof. dr Slavko Carić"] = Adapting the legal regulations to current trends in the region : [the collection of papers of the 12th traditional Counseling "Legal Days Prof. Slavko Carić Ph.D."]. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe: = Faculty of Law for Business and Justice, 2015, str. 463-478. [COBISS.SR-ID 516889532]

169. ŠARKIĆ, Nebojša, SIBINOVIĆ, Đorđe. Osnovni razlozi jedinstvenog koncepta pravosudnih profesija. U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 12-16. jun 2011, Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani. Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, 2011, str. 497-513. [COBISS.SR-ID 514662076]

170. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje odluka o izdržavanju. U: PONJAVIĆ, Zoran (ur.). Ostvarivanje i zaštita prava na zakonsko izdržavanje. Kragujevac: Pravni fakultet, 2002, str. 151-155. [COBISS.SR-ID 514516924]

171. ŠARKIĆ, Nebojša. Porodičnopravna zaštita dece od zlostavljanja : uloga porodičnog pravosuđa. U: SRNA, Jelena (ur.). Od grupe do tima : multidisciplinarno usavršavanje stručnjaka u sistemu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Beograd: Centar za brak i porodicu: Ž. Albulj, 2001, str. 251-255. [COBISS.SR-ID 514513852]

172. ŠARKIĆ, Nebojša, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka, RAŠIĆ, Dragan. Odgovornost državnih organa, imenovanih ili izabranih lica za štetu pričinjenu trećim licima. U: VUKSANOVIĆ, Jovan (ur.). Prouzrokovanje štete i njena naknada. 2. Budva: Perimex, 1999, str. 107-114. [COBISS.SR-ID 513340092]

173. ŠARKIĆ, Nebojša. Maloletnička delinkvencija danas. U: Aktuelna pitanja maloletničke delinkvencije i mere za obezbeđivanje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku : Kopaonik, 26-30. mart 1995. godine. Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo, 1995, str. 1-7. [COBISS.SR-ID 514505404]

174. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje prodajom nepokretnosti. U: Zbornik radova : Naučni skup Pravni odnosi u stambenoj oblasti, Niš 23. mart 1994.. Niš: Pravni fakultet, 1994, str. [333]-343. [COBISS.SR-ID 515934652]

175. ŠARKIĆ, Nebojša. Rešavanje sporova povodom zaključivanja i primene kolektivnih ugovora. U: ĐEKIĆ, Dragoslav (ur.). Kolektivni ugovori i radni odnosi, (Biblioteka Pravni život). Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije, 1990, str. 115-124. [COBISS.SR-ID 515206844]

176. ŠARKIĆ, Nebojša. Odgovornost organizacija udruženog rada za štetu koju radnik pričini trećim licima. U: PEROVIĆ, Slobodan (ur.), ĐEKIĆ, Dragoslav (ur.). Zakon o obligacionim odnosima : 1978-1988 : knjiga o desetogodišnjici. Tom 2. Beograd: Savez udruženja pravnika SR Srbije, 1988, str. 39-56. [COBISS.SR-ID 514497724]


1.09 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji

177. ŠARKIĆ, Nebojša, VAVAN, Zoran. Izvršenje odluka donetih u parnicama iz radnog odnosa prema odredbama novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. U: IVOŠEVIĆ, Zoran (ur.). Najznačajnije novine u propisima o radu i po osnovu rada : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2016, str. 285-317. [COBISS.SR-ID 517141180]

178. ŠARKIĆ, Nebojša. Shodna primena odredaba Zakona o parničnom postupku u postupku izvršenja i obezbeđenja. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Početak primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2016, str. 5-38. [COBISS.SR-ID 517238204]

179. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Izvršavanje odluka u porodičnopravnoj zaštiti prema odredbama novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Početak primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2016, str. 123-151. [COBISS.SR-ID 517239484]

180. ŠARKIĆ, Nebojša, VAVAN, Zoran. Pravila profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja : (etički standardi). U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Početak primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2016, str. 175-214. [COBISS.SR-ID 517239996]

181. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen, STANIVUK, Bojan. Osnovna načela izvršnog postupka prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2016, str. 5-51. [COBISS.SR-ID 517133500]

182. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Evropski izvršni naslov : postepeno uvođenje. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2016, str. 190-208. [COBISS.SR-ID 517135292]

183. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Prilog javnoj raspravi povodom predloga Građanskog zakonika Republike Srbije u oblasti porodično-pravne zaštite. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Novi propisi u Republici Srbiji : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2015, str. 109-126. [COBISS.SR-ID 1026172577]

184. ŠARKIĆ, Nebojša. Kritički prikaz Nacrta Zakona o izvršenju i obezbeđenju : ("Prvo čitanje"). U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Novi propisi u Republici Srbiji : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2015, str. 229-244. [COBISS.SR-ID 1026175137]

185. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Prilog diskusiji o neophodnosti izmene Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosudni sistem. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Nova zakonska rešenja : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2014, str. 5-33. [COBISS.SR-ID 516640700]

186. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Osvrt na Zakon o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju i mogući pravci reforme sistema izvršenja. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Nova zakonska rešenja : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2014, str. 167-185. [COBISS.SR-ID 516643004]

187. GRUBAČ, Momčilo, ŠARKIĆ, Nebojša. Prilog diskusiji o predlogu Nacionalne strategije o reformi pravosuđa u Srbiji za period od 2013. do 2018. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Novine u zakonskim rešenjima : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013, str. 5-25. [COBISS.SR-ID 516198588]

188. TRGOVČEVIĆ-PROKIĆ, Milena, ŠARKIĆ, Nebojša. Novine u Zakonu o javnom beležništvu. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Novine u zakonskim rešenjima : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013, str. 163-178. [COBISS.SR-ID 516200380]

189. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Razmišljanja o mogućim pravcima izmene izvršnog prava u nas. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Novine u zakonskim rešenjima : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013, str. 179-195. [COBISS.SR-ID 516200636]

190. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Načela izvršnog postupka. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013, str. 5-43. [COBISS.SR-ID 515828412]

191. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Sredstva izvršenja. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013, str. 44-62. [COBISS.SR-ID 515828668]

192. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Ovlašćenja izvršitelja. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013, str. 73-102. [COBISS.SR-ID 515829180]

193. POČUČA, Milan, ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje odluka iz porodičnih odnosa. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013, str. 152-184. [COBISS.SR-ID 515829948]

194. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Neki problemi i posledice neizvršenja sudskih odluka kojima su utvrđena potraživanja iz radnih odnosa. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013, str. 185-196. [COBISS.SR-ID 515830204]

195. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013, str. 197-216. [COBISS.SR-ID 515830460]

196. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013, str. 217-226. [COBISS.SR-ID 515830716]

197. ŠARKIĆ, Nebojša, PERIŠIĆ, Vladan S., NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje odluka u kojima je zaposleni izvršni poverilac. U: IVOŠEVIĆ, Zoran (ur.). Zaštita prava u oblasti rada : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013, str. 329-352. [COBISS.SR-ID 515834812]

198. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Prikaz Zakona o javnom beležništvu. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Novine u građanskim postupcima : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2012, str. 201-244. [COBISS.SR-ID 515580860]

199. ŠARKIĆ, Nebojša, CRNJANSKI, Vladimir. Uloga i značaj javnog beležnika - notara u privrednim društvima. U: SLIJEPČEVIĆ, Dragiša B. (ur.). Privredna društva u svetlu aktuelnih izmena zakona : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2012, str. 69-106. [COBISS.SR-ID 515287484]

200. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje u privrednim stvarima. U: SLIJEPČEVIĆ, Dragiša B. (ur.). Privredna društva u svetlu aktuelnih izmena zakona : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2012, str. 149-171. [COBISS.SR-ID 515286716]

201. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Radni odnosi u svetlu primene novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. U: IVOŠEVIĆ, Zoran (ur.). Zaštita prava u oblasti rada : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2012, str. 278-329. [COBISS.SR-ID 515282620]

202. ŠARKIĆ, Nebojša. Reformsko urušavanje pravosudnih profesija. U: BOJANIĆ, Petar (ur.). Razgovor o knjizi "Profesija advokat" Đorđe D. Sibinović : zbornik sa Naučne tribine Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 08.12.2010. godine. Beograd: Printmedia, 2011, str. 45-48. [COBISS.SR-ID 514389180]

203. NIKOLIĆ, Mladen, STANIVUK, Bojan, ŠARKIĆ, Nebojša. Razgraničenje nadležnosti sudskih i upravnih organa u stečajnom postupku. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Zaštita prava i podela nadležnosti : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2011, str. 63-74. [COBISS.SR-ID 514782396]

204. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Razgraničenje nadležnosti u izvršnom postupku. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Zaštita prava i podela nadležnosti : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2011, str. 215-249. [COBISS.SR-ID 514784188]

205. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršavanje sudskih odluka iz radnog spora i uloga vansudskog izvršitelja. U: IVOŠEVIĆ, Zoran (ur.). Zaštita prava iz oblasti rada : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2011, str. 313-332. [COBISS.SR-ID 514533564]

206. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. U susret izmenama Zakona o izvršnom postupku. U: SLIJEPČEVIĆ, Dragiša B. (ur.). Neka aktuelna pitanja u postupku stečaja : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2010, str. 281-317. [COBISS.SR-ID 513945020]

207. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Novi Zakon o sudskim veštacima. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2010, str. 5-28. [COBISS.SR-ID 514261948]

208. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen, PETROVIĆ, Zdravko M. Veštačenje kao procesna radnja u parničnom postupku. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2010, str. 61-81. [COBISS.SR-ID 514262972]

209. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Kada je potrebno veštačenje u izvršnom postupku. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2010, str. 110-121. [COBISS.SR-ID 514263740]

210. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršavanje sudskih odluka iz radnih sporova. U: IVOŠEVIĆ, Zoran (ur.). Zaštita prava iz radnog odnosa : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2010, str. 223-257. [COBISS.SR-ID 513948604]

211. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Načini izvršavanja sudskih odluka iz radnog spora. U: IVOŠEVIĆ, Zoran (ur.). Izvori, ostvarivanje i zaštita prava iz radnog odnosa : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2009, str. 236-259. [COBISS.SR-ID 513390268]

212. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvještaj za Srbiju. U: Nacionalni izvještaji o notarskoj službi u zemljama Jugoistočne Evrope = Country reports on notary service in Southeast European countries. Sarajevo: GTZ: Deutscher Notarverein, 2009, str. [303]-339. [COBISS.SR-ID 514216124]

213. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Stečajni upravnik i druge srodne pravosudne profesije. U: Savremene tendencije u međunarodnom stečajnom pravu - uloga stečajnog upravnika : zbornik Prve međunarodne konferencije zemalja Jugoistočne Evrope, Beograd, Hotel Continental, 9-10. decembar 2008.. Beograd: Jugoslovenski pregled: Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ), Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu, Pravna reforma, 2009, str. 107-126. [COBISS.SR-ID 514287548]

214. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Procesni položaj centara za socijalni rad. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2009, str. 215-238. [COBISS.SR-ID 513723836]

215. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2009, str. 259-284. [COBISS.SR-ID 513724348]

216. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Neka od sredstava obezbeđenja novčanog potraživanja. U: PETROVIĆ, Zdravko (ur.). Ugovorna odgovornost i naknada štete : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2009, str. 103-131. [COBISS.SR-ID 513391548]

217. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Veštačenje kao dokazno sredstvo. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Veštačenja - Sporna pitanja : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008, str. 5-28. [COBISS.SR-ID 512965052]

218. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Veštačenje u izvršnom postupku. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Veštačenja - Sporna pitanja : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008, str. 72-82. [COBISS.SR-ID 512966076]

219. ŠARKIĆ, Nebojša, MARKOVIĆ, Aleksandar. Izvršavanje odluka o vraćanju zaposlenog na rad i reintegracija zaposlenog. U: IVOŠEVIĆ, Zoran (ur.). Zaštita prava iz radnog odnosa : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008, str. 276-299. [COBISS.SR-ID 512964284]

220. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Sudovi za prekršaje kao deo jedinstvenog pravosudnog sistema Srbije. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008, str. 5-22. [COBISS.SR-ID 513128636]

221. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Načela izvršnog postupka. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008, str. 5-27. [COBISS.SR-ID 513131452]

222. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Sredstva izvršenja. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008, str. 28-50. [COBISS.SR-ID 513131708]

223. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje na akcijama i udelima u d.o.o. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008, str. 171-184. [COBISS.SR-ID 513133244]

224. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršavanje odluka sudova za prekršaje u imovinskim stvarima. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008, str. 175-193. [COBISS.SR-ID 513131196]

225. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Zaštitnik građana - ombudsman i sprovođenje njegovih odluka. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008, str. 221-232. [COBISS.SR-ID 513133756]

226. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje odluka Ustavnog suda. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008, str. 233-244. [COBISS.SR-ID 513134012]

227. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Sudski izvršitelj ili privatni izvršitelj?. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008, str. 245-264. [COBISS.SR-ID 513134268]

228. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Novi Zakon o izvršnom postupku. U: BOBAR, Katica (ur.). Izvršenje sudskih odluka : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2007, str. 5-68. [COBISS.SR-ID 513089980]

229. NIKOLIĆ, Mladen, ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje radi naplate novčanog potaživanja (sredstva izvršenja i izvršenje radi ostvarenja nenovčanog potaživanja). U: BOBAR, Katica (ur.). Izvršenje sudskih odluka : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2007, str. 69-80. [COBISS.SR-ID 513090236]

230. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Procesni položaj centara za socijalni rad. U: BOBAR, Katica (ur.). Zastupanje i punomoćstvo : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2007, str. 37-57. [COBISS.SR-ID 512658620]

231. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Ovlašćenja u izvršnom postupku. U: BOBAR, Katica (ur.). Zastupanje i punomoćstvo : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2007, str. 159-180. [COBISS.SR-ID 512660156]

232. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje odluka iz radnih sporova. U: BOBAR, Katica (ur.). Zaštita prava u oblasti rada : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2007, str. 255-269. [COBISS.SR-ID 512886460]

233. ŠARKIĆ, Nebojša. Neophodnost reformisanja Zakona o vanparničnom postupku i uvođenje javnog beležnika - notara. U: BOBAR, Katica (ur.). Nadležnost i razgraničenje nadležnosti sudova : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2006, str. 272-296. [COBISS.SR-ID 513333180]

234. NIKOLIĆ, Mladen, ŠARKIĆ, Nebojša. Nadležnost u izvršnom postupku. U: BOBAR, Katica (ur.). Nadležnost i razgraničenje nadležnosti sudova : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2006, str. 297-325. [COBISS.SR-ID 513333436]

235. ŠARKIĆ, Nebojša. Sudovi za prekršaje u pravosudnom sistemu Srbije : konačna pobeda. U: BOBAR, Katica (ur.). Novine u oblasti prekršajne prakse : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2006, str. 5-17. [COBISS.SR-ID 513333948]

236. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Izvršenje sudskih odluka iz radnih sporova. U: BOBAR, Katica (ur.). Novine u propisima o radu : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2006, str. 294-308. [COBISS.SR-ID 513333692]

237. ŠARKIĆ, Nebojša. Evidencija o nepokretnostima u Republici Srbiji : (nepotrebno gašenje zemljišnih knjiga). U: Das Cavtater Symposium : Beiträge zur Reform der freiwilligen Gerichtsbarkeit in den Staaten Südeuropas = Simpozijum u Cavtatu : doprinosi reformi vanparničnog postupka u državama jugoistočne Evrope. Bremen: Edition Temmen, 2005, str. 143-157. [COBISS.SR-ID 513340348]

238. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Novi Zakon o izvršnom postupku. U: BOBAR, Katica (ur.). Novine u građanskim postupcima : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2005, str. 215-253. [COBISS.SR-ID 514134716]

239. ŠARKIĆ, Nebojša. Javni beležnik - notar. U: BOBAR, Katica (ur.). Novine u građanskim postupcima : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2005, str. 255-277. [COBISS.SR-ID 514134972]

240. ŠARKIĆ, Nebojša. Specifičnosti radnih odnosa zaposlenih u obrazovanju i vaspitanju. U: BOBAR, Katica (ur.). Radni odnosi : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2005, str. 173-182. [COBISS.SR-ID 515568828]

241. ŠARKIĆ, Nebojša. Novi ZIP i radni odnosi. U: BOBAR, Katica (ur.). Radni odnosi : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2005, str. 300-315. [COBISS.SR-ID 515570876]

242. ŠARKIĆ, Nebojša, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka. Javno beležništvo - da ili ne?. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.), et al. O javnom beležniku - notaru. Beograd: Glosarijum, 2004, str. 5-21. [COBISS.SR-ID 514523324]

243. ŠARKIĆ, Nebojša. Neophodnost reformisanja odredaba iz oblasti odgovornosti u radu. U: BOBAR, Katica (ur.). Odgovornost u radu : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2004, str. 5-21. [COBISS.SR-ID 513345468]

244. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje odluka donetih u radnim sporovima. U: BOBAR, Katica (ur.). Radni odnosi : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2004, str. 191-203. [COBISS.SR-ID 513345724]

245. ŠARKIĆ, Nebojša. Dokazi u postupku pred javnim beležnikom - notarom. U: BOBAR, Katica (ur.). Dokazi i dokazna snaga : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2003, str. 101-100. [COBISS.SR-ID 512969916]

246. ŠARKIĆ, Nebojša, JEGDIĆ, Mira. Predlozi novih rešenja u Zakonu o izvršnom postupku. U: KRVAVICA, Mladen (ur.), BOBAR, Katica (ur.). Novine u zakonu o izvršnom postupku. Beograd: Glosarijum, 2002, str. 5-24. [COBISS.SR-ID 513340604]

247. ŠARKIĆ, Nebojša. Samostalnost i nezavisnost sudija za prekršaje. U: BOBAR, Katica (ur.). Prekršajna odgovornost : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2002, str. 77-86. [COBISS.SR-ID 513772220]

248. ŠARKIĆ, Nebojša. Veštačenje u izvršnom postupku. U: BOBAR, Katica (ur.), ŠARKIĆ, Nebojša, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka. Problemi veštačenja u krivičnom, parničnom i vanparničnom postupku. Beograd: Glosarijum, 2002, str. 29-34. [COBISS.SR-ID 514533052]

249. ŠARKIĆ, Nebojša, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka. Model Zakona o veštacima. U: BOBAR, Katica (ur.), ŠARKIĆ, Nebojša, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka. Problemi veštačenja u krivičnom, parničnom i vanparničnom postupku. Beograd: Glosarijum, 2002, str. 163-172. [COBISS.SR-ID 514533308]

250. ŠARKIĆ, Nebojša. Sporovi o izboru i razrešenju organa u preduzećima i drugim pravnim licima. U: Organi u preduzećima i drugim pravnim licima. Beograd: Glosarijum, 2001, str. 73-80. [COBISS.SR-ID 515427004]

251. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje odluka donetih u radnim sporovima. U: KRVAVICA, Mladen (ur.). Posebni režimi ostvarivanja i zaštite prava zaposlenih : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2001, str. 5-17. [COBISS.SR-ID 516434364]

252. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Izvršenje odluka iz oblasti naknade štete. U: KRVAVICA, Mladen (ur.), BOBAR, Katica (ur.). Odgovornost za štetu i naknada štete. Beograd: Glosarijum, 2000, str. 171-175. [COBISS.SR-ID 516230332]

253. ŠARKIĆ, Nebojša. Osnovna načela Zakona o izvršnom postupku. U: KRVAVICA, Mladen (ur.). Primena zakona o izvršnom postupku. Beograd: Glosarijum, 2000, str. 5-16. [COBISS.SR-ID 514075324]

254. ŠARKIĆ, Nebojša. Pravosudni informacioni sistem Srbije. U: BABIĆ, Milun (ur.), et al. Informacioni sistem državnih organa i organa lokalne samouprave : zbornik radova. Beograd: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Savet za informacioni sistem državnih organa, 1966 [i.e.] 1996, str. 56-61. [COBISS.SR-ID 515239868]

255. ŠARKIĆ, Nebojša. Zloupotreba dece u funkciji organizovanog kriminaliteta. U: Organizovani kriminalitet i korupcija : Kopaonik, 27. do 30. mart 1996. Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo, 1996, str. 101-106. [COBISS.SR-ID 515714748]


1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

256. ŠARKIĆ, Nebojša. Položaj Beograda u sistemu lokalne samouprave. U: Local autonomy in theory and practice : collection of papers. Niš: Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1996, str. 42. [COBISS.SR-ID 1025722785]


1.16 Samostalni naučni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

257. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Veštačenje kao dokazno sredstvo. U: ŠĆEPANOVIĆ, Gavrilo, STANKOVIĆ, Zoran, PETROVIĆ, Zdravko. Sudskomedicinsko veštačenje nematerijalne štete, (Pravna biblioteka, #Edicija #Posebna izdanja). 2., izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd: Službeni glasnik, 2015, str. 711-728. [COBISS.SR-ID 517007036]

258. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Veštačenje kao dokazno sredstvo. U: ŠĆEPANOVIĆ, Gavrilo (ur.), STANKOVIĆ, Zoran (ur.), PETROVIĆ, Zdravko (ur.). Sudskomedicinsko veštačenje nematerijalne štete, (Biblioteka Pravna biblioteka, Edicija Posebna izdanja). Beograd: Službeni glasnik: Pravni fakultet Univerziteta Union, 2011, str. [581]-598. [COBISS.SR-ID 514677948]

259. ŠARKIĆ, Nebojša. Mesto i uloga sudova za prekršaje u pravosudnom sistemu Srbije. U: PAŠALIĆ, Zoran, et al. Zbornik sudske prakse prekršajnih sudova u Republici Srbiji. Beograd: Udruženje sudija za prekršaje RS, 2010, str. 442-448. [COBISS.SR-ID 514574012]

260. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka. U: RAKIĆ-VODINELIĆ, Vesna (ur.), KNEŽEVIĆ, Gašo (ur.). Liber amicorum : Dobrosav Mitrović. Beograd: Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori Srbije: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2007, str. 567-581. [COBISS.SR-ID 512680124]

261. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje sudskih odluka kojima je utvrđeno pravo na rentu. U: PETROVIĆ, Zdravko. Naknada štete u obliku rente. Budva: Euromedia, 2002, str. 132-140. [COBISS.SR-ID 514924988]


1.17 Samostalni stručni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

262. ŠARKIĆ, Nebojša, VAVAN, Zoran. Sprovođenje izvršenja prema odredbama važećeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Sporna pitanja u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2017, str. 5-26. [COBISS.SR-ID 517499068]

263. ŠARKIĆ, Nebojša. Primena načela formalnog legaliteta na rad javnih izvršitelja. U: ŠARKIĆ, Nebojša (ur.). Sporna pitanja u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2017, str. 113-124. [COBISS.SR-ID 517502652]

264. ŠARKIĆ, Nebojša. Prikaz novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju - prvih 100 članova. U: POPOVIĆ, Mirjana , et al. Priručnik za primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju : [komentari novina u Zakonu i pravnih instituta izvršnog prava sa modelima akata]. Knj. 1. Novi Sad: Paragraf Lex, 2016, str. 25-38. [COBISS.SR-ID 517073852]

265. ŠARKIĆ, Nebojša. Komentar novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : "Sl. glasnik RS", br. 106/2015. U: Komentari pravosudnih zakona : Sl. glasnik RS, br. 106/2015, (Pravni instruktor, ISSN 2217-7027, God. 5, br. 105/106). Beograd: Paragraf Lex, 2015, br. 105/106, str. 23-30. [COBISS.SR-ID 517045948]

266. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Zdravstveno zakonodavstvo u Srbiji. U: ANTIĆ, Petar, et al. Ljudska prava i zaštita zdravlja pacijenata : priručnik. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta: Centar-Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta, 2013, str. 41-54. [COBISS.SR-ID 515826364]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

267. ŠARKIĆ, Nebojša. Prikaz savetovanja Veštačenja - primena novog Zakona o veštačenju. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2010, god. 18, br. 12, str. 22-23. [COBISS.SR-ID 514455996]

268. ŠARKIĆ, Nebojša. Prikaz savetovanja "Nadležnost i razgraničenje nadležnosti sudova". Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2006, god. 14, br. 12, str. 29-30. [COBISS.SR-ID 513346748]

269. ŠARKIĆ, Nebojša. Tražim mač za "Sablju". Hereticus, ISSN 1451-5822, 2004, god. 2, br. 4, str. 151-153. [COBISS.SR-ID 514497980]


1.21 Polemika, diskusioni prilog, komentar

270. GRUBAČ, Momčilo, ŠARKIĆ, Nebojša. Prilog diskusiji o predlogu Nacionalne strategije o reformi pravosuđa u Srbiji za period od 2013. do 2018. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2013, god. 21, br. 5, str. 5-11. [COBISS.SR-ID 198152716]


1.25 Drugi sastavni delovi

271. NIKOLIĆ, Mladen, ŠARKIĆ, Nebojša. Razmišljanja o mogućim pravcima izmene izvršnog prava u nas : u očekivanju izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Paragraf Lex, Pravna baza, ISSN 2334-6086, 2013, br. 40, str. 24-29. http://www.lexonline.paragraf.rs/WebParagraf/. [COBISS.SR-ID 515782588]

272. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Razgraničenja nadležnosti u oblasti zaštite prava građana. Paragraf Lex, Pravna baza, ISSN 2334-6086, 2013, br. 52. http://www.lexonline.paragraf.rs/WebParagraf/. [COBISS.SR-ID 516188348]

273. ŠARKIĆ, Nebojša, POČUČA, Milan. Zajednička imovina porodične zajednice. Paragraf Lex, Pravna baza, ISSN 2334-6086, 2013, br. 52. http://www.lexonline.paragraf.rs/WebParagraf/. [COBISS.SR-ID 516188860]


MONOGRAFIJE I DRUGI ZAKLJUČENI RADOVI


2.01 Naučna monografija

274. LUKINOVIĆ, Mario, STAMATOVIĆ, Milan, ŠARKIĆ, Nebojša. Inovacije : pravno-ekonomski aspekti, (Biblioteka Monografije, 22). Beograd: Službeni glasnik: Univerzitet Union, Pravni fakultet, 2017. 174 str., ilustr. ISBN 978-86-519-2122-6. [COBISS.SR-ID 242332172]

275. ŠARKIĆ, Nebojša. Građanski izvršni postupak, (Biblioteka Zbornici i komentari, 1). Beograd: Fakultet za poslovno pravo, 2005. 435 str. ISBN 86-84871-10-3. [COBISS.SR-ID 122480140]

276. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Vladimir, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka. Odnos poslodavaca i sindikata : (propisi i sudska praksa). Beograd: Centar za razvoj poslovanja, 2000. III, 143 str. ISBN 86-83165-02-7. [COBISS.SR-ID 161422343]


2.02 Stručna monografija

277. ŠARKIĆ, Nebojša. Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju : prikaz po članovima, (Edicija Komentari po članovima, 3). Novi Sad: Paragraf Lex, 2016. 491 str. ISBN 978-86-87083-23-3. [COBISS.SR-ID 305529607]

278. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Veštačenje : građansko-pravni aspekt. Beograd: Glosarijum, 2014. 204 str. ISBN 978-86-6297-007-7. [COBISS.SR-ID 205877516]

279. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju, (Pravni instruktor). Beograd: Paragraf Co; Novi Sad: Paragraf Lex, 2013. 384 str. ISBN 978-86-89527-04-9. [COBISS.SR-ID 199155468]

280. PAŠALIĆ, Zoran, ŠARKIĆ, Radmila (autor, glavni i odgovorni urednik), ĐUROVIĆ, Ana, ŠUŠNJARA, Mirjana, DELIBAŠIĆ, Tomica, BRKIĆ, Slavica, MILIĆ, Ljiljana, KRSTIĆ, Slađana, STANKOVIĆ, Svetlana, DIMITRIJEVIĆ, Milanka, STEVANOVIĆ, Milovan, VUKAJLOVIĆ, Milorad, RADAK, Vera, RAKIĆ, Dragana, MARIĆ, Zoran, MARKOVIĆ, Marija, GRUBAČ, Momčilo, ŠARKIĆ, Nebojša. Zbornik sudske prakse prekršajnih sudova u Republici Srbiji. Beograd: Udruženje sudija za prekršaje RS, 2010. 455 str. ISBN 978-86-914195-0-9. [COBISS.SR-ID 180507148]

281. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Komentar Zakona o izvršnom postupku : sa sudskom praksom i obrascima, (Biblioteka Pravna biblioteka, Edicija Komentari zakona, knj. 18). 3. izd. Beograd: Službeni glasnik, 2009. 717 str., obrasci. ISBN 978-86-519-0420-5. [COBISS.SR-ID 171362572]

282. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Komentar Zakona o izvršnom postupku : sa sudskom praksom i obrascima, (Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa, Edicija Komentari zakona, knj. 18). 2. izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd: Službeni glasnik, 2008. 717 str., obrasci. ISBN 978-86-7549-824-7. [COBISS.SR-ID 147896588]

283. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen. Komentar Zakona o izvršnom postupku : sa sudskom praksom i obrascima, (Edicija Komentari zakona, knj. 5). Beograd: Službeni glasnik, 2006. 573 str., obrasci. ISBN 86-7549-516-1. ISBN 978-86-7549-516-1. [COBISS.SR-ID 134225420]

284. KARAMARKOVIĆ, Leposava (autor, urednik), MIHAILOVIĆ, Gordana (autor, urednik), ŠARKIĆ, Nebojša (autor, urednik), NIKOLIĆ, Mladen (autor, urednik). Parnica. Vanparnica. Izvršenje. Medijacija, (Edicija Zbirke zakona i propisa, knj. 10). Beograd: Službeni glasnik, 2006. 386 str. ISBN 86-7549-553-6. ISBN 978-86-7549-553-6. [COBISS.SR-ID 134593036]

285. ŠARKIĆ, Nebojša, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka, TRGOVČEVIĆ-PROKIĆ, Milena, KNEŽIĆ-POPOVIĆ, Dragana, DABIĆ, Ljubiša, ŠARKIĆ, Nebojša (urednik). O javnom beležniku - notaru. Beograd: Glosarijum, 2004. 339 str. ISBN 86-81839-36-5. [COBISS.SR-ID 112015628]

286. IVOŠEVIĆ, Zoran, LEKIĆ, Ivanka, MILISAVLJEVIĆ, Ostoja, RAŠIĆ, Dragan, ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje sudskih odluka u radnim, stambenim i privrednim sporovima i na nepokretnostima : sudska praksa i primeri pojedinačnih pravnih akata, (Sudska i upravna praksa, 1, 1994). Beograd: Savremena administracija, 1994. 52, [24] str. [COBISS.SR-ID 28156172]

287. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Komentar zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji. Beograd: Savremena administracija, 1992. VIII, 144 str. ISBN 86-387-0328-7. [COBISS.SR-ID 36740615]

288. ALAJMOVIĆ, Zineta, ČOLIĆ, Borisav, DELADIO, Draženka, GINIĆ, Đorđe, MARUŠIĆ, Tanja, MILISAVLJEVIĆ, Ostoja, RAŠIĆ, Dragan, STAMENKOVIĆ, Dušan, ŠARKIĆ, Nebojša, VOJVODIĆ, Božidar. Izvršenje odluka sudova u sporovima samoupravnih organizacija i zajednica : sudska praksa i mišljenja i objašnjenja DPS, SSF i SDK, (Sudska i upravna praksa za organizacije udruženog rada, SIZ i radne zajednice, 3/1988). Beograd: Savremena administracija, 1988. 93, [46] str., [3] međaša. [COBISS.SR-ID 3144706]


2.03 Univerzitetski, visokoškolski udžbenik ili udžbenik za višu školu sa recenzijom

289. POČUČA, Milan, ŠARKIĆ, Nebojša. Porodično pravo i porodičnopravna zaštita, (Biblioteka Udžbenici, 34). 4. izd. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2016. 379 str. ISBN 978-86-519-1846-2. [COBISS.SR-ID 226818572]

290. POČUČA, Milan, ŠARKIĆ, Nebojša. Porodično pravo i porodičnopravna zaštita, (Biblioteka Udžbenici, 34). 3., izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2014. 379 str., obrasci. ISBN 978-86-519-1846-2. [COBISS.SR-ID 208151820]

291. POČUČA, Milan, ŠARKIĆ, Nebojša. Porodično pravo i porodičnopravna zaštita, (Biblioteka Udžbenici, 34). 2., izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2012. 379 str., obrasci. ISBN 978-86-519-1228-6. [COBISS.SR-ID 188695308]

292. NIKOLIĆ, Mladen, SPASIĆ, Slobodan, ŠARKIĆ, Nebojša, SIBINOVIĆ, Đorđe. Pravo pravosudnih profesija, (Biblioteka Udžbenici i priručnici, knj. 40). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2012. 316 str. ISBN 978-86-519-1223-1. [COBISS.SR-ID 189312268]

293. POČUČA, Milan, ŠARKIĆ, Nebojša. Porodično pravo i porodično pravna zaštita, (Biblioteka Udžbenici, 34). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2011. 379 str., obrasci. ISBN 978-86-519-0806-7. [COBISS.SR-ID 182033676]

294. ŠARKIĆ, Nebojša, PRLJA, Dragan, DAMNJANOVIĆ, Katarina, MARIĆ, Vladimir, ŽIVKOVIĆ, Vesna M., VODINELIĆ, Vladimir V., MRVIĆ-PETROVIĆ, Nataša. Pravo informacionih tehnologija, (Biblioteka Udžbenici, 20). 3. izd. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2011. 207 str. ISBN 978-86-519-1157-9. [COBISS.SR-ID 187719180]

295. SPASIĆ, Slobodan, ŠARKIĆ, Nebojša, SIBINOVIĆ, Đorđe. Pravosudne profesije, (Edicija Udžbenici i priručnici, knj. 19). Beograd: Službeni glasnik: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, 2011. 301 str. ISBN 978-86-519-0831-9. [COBISS.SR-ID 182328588]

296. ŠARKIĆ, Nebojša, PRLJA, Dragan, DAMNJANOVIĆ, Katarina, MARIĆ, Vladimir, ŽIVKOVIĆ, Vesna M., VODINELIĆ, Vladimir V., MRVIĆ-PETROVIĆ, Nataša. Pravo informacionih tehnologija, (Biblioteka Udžbenici, 20). 2. izd. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2009. 207 str. ISBN 978-86-519-0351-2. [COBISS.SR-ID 169176076]

297. ŠARKIĆ, Nebojša, PRLJA, Dragan, DAMNJANOVIĆ, Katarina, MARIĆ, Vladimir, ŽIVKOVIĆ, Vesna M., VODINELIĆ, Vladimir V., MRVIĆ-PETROVIĆ, Nataša. Pravo informacionih tehnologija, (Biblioteka Udžbenici, 20). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2007. 216 str. ISBN 978-86-7549-607-6. [COBISS.SR-ID 138189580]


2.05 Ostala nastavna građa

298. ŠARKIĆ, Nebojša. Građanski izvršni postupak : skripta. 4. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 2016. [102] str. [COBISS.SR-ID 517366204]

299. POČUČA, Milan, ŠARKIĆ, Nebojša, TRGOVČEVIĆ-PROKIĆ, Milena. Posebni građanski postupci. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2015. 185 str. [COBISS.SR-ID 516947388]

300. SPASIĆ, Slobodan, ŠARKIĆ, Nebojša, SIBINOVIĆ, Đorđe. Pravosudne profesije : skripta II. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 2011. 137 str. [COBISS.SR-ID 514413500]

301. RAKIĆ-VODINELIĆ, Vesna, SIBINOVIĆ, Đorđe, SPASIĆ, Slobodan, ŠARKIĆ, Nebojša. Pravosudno organizaciono pravo sa pravom pravosudnih profesija : skripta [I]. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 2010. 190 str. [COBISS.SR-ID 514009788]


2.06 Rečnik, enciklopedija, leksikon, priručnik, atlas, geografska karta

302. POPOVIĆ, Mirjana, ŠARKIĆ, Nebojša, STAMENKOVIĆ, Jasmina, ĐUKIĆ, Marina, MILOVANOVIĆ, Ljiljana, VLAISAVLJEVIĆ, Tatjana, DIMITRIJEVIĆ, Mirjana. Priručnik za primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju : [komentari novina u Zakonu i pravnih instituta izvršnog prava sa modelima akata]. Knj. 1. Novi Sad: Paragraf Lex, 2016. 209 str., obrasci. ISBN 978-86-87083-21-9. [COBISS.SR-ID 302899719]

303. ANTIĆ, Petar, BABIĆ, Momčilo, BJEGOVIĆ-MIKANOVIĆ, Vesna (autor, urednik), VUKOVIĆ, Dejana, ĐIKANOVIĆ, Bosiljka, ILIĆ, Katarina, JOVIĆ-VRANEŠ, Aleksandra (autor, urednik), NEDOVIĆ, Milena, POČUČA, Milan, ŠANTRIĆ, Jelena, ŠARKIĆ, Nebojša. Ljudska prava i zaštita zdravlja pacijenata : priručnik. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta: Centar-Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta, 2013. 99 str. ISBN 978-86-7117-374-2. [COBISS.SR-ID 198133772]

304. TRGOVČEVIĆ-PROKIĆ, Milena, ŠARKIĆ, Nebojša. Priručnik sa komentarom Zakona o javnom beležništvu, prilozima i obrascima, (Pravni instruktor). Beograd: Paragraf Co; Novi Sad: Paragraf Lex, 2013. 372 str., obrasci. ISBN 978-86-89527-03-2. [COBISS.SR-ID 198750732]

305. ŠARKIĆ, Nebojša, NIKOLIĆ, Mladen, SEKULIĆ, Nataša. Priručnik za primjenu Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. Podgorica: Vlada Crne Gore, Uprava za kadrove: Vrhovni sud Crne Gore - Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, 2011. 163 str., obrasci. ISBN 978-86-85819-31-5. ISBN 978-86-85781-10-0. [COBISS.SR-ID 19060752]

306. ŠARKIĆ, Nebojša, ĐORĐEVOĆ, Milanka Furtula-, RADIKIĆ, Miroslava. Priručnik za pripremanje stručnog ispita radnika sa srednjom stručnom spremom zaposlenih u državnim organima, preduzećima i ustanovama koje vrše javna ovlašćenja. Beograd: Glosarijum, 2000. 210 str. [COBISS.SR-ID 512082597]

307. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku sa komentarom, sudskom praksom i obrascima. 5. izd. Beograd: Savremena administracija, 1999. VIII, 358 str., obrasci. ISBN 86-387-0597-2. [COBISS.SR-ID 75319564]

308. ŠARKIĆ, Nebojša, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka, RADIKIĆ, Miroslava. Priručnik za pripremanje stručnog ispita radnika sa srednjom stručnom spremom zaposlenih u državnim organima, preduzećomai ustanovama koje vrše javna ovlašćenja. Beograd: Kultura, 1998. 210 str. [COBISS.SR-ID 512078757]

309. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku : sa komentarom, sudskom praksom i obrascima, (Pravna biblioteka). 4. izd. Beograd: Savremena administracija, 1997. XII, 358 str. ISBN 86-311-0333-0. [COBISS.SR-ID 126701831]

310. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku sa komentarom, sudskom praksom i obrascima, (Pravna biblioteka). 3. izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd: Savremena administracija, 1994. XII, 358 str., obrasci. ISBN 86-387-0412-7. [COBISS.SR-ID 77186311]

311. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku. 2., dopunjeno izd. Beograd: Savremena administracija, 1991. XI, 372 str. ISBN 86-387-0291-4. [COBISS.SR-ID 2488588]

312. ŠARKIĆ, Nebojša, RAŠIĆ, Dragan. Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku. Beograd: Savremena administracija, 1990. XI, 368 str. ISBN 86-387-0193-4. [COBISS.SR-ID 13356034]


2.08 Doktorska disertacija

313. ŠARKIĆ, Nebojša. Izvršenje odluka samoupravnih sudova sa posebnim osvrtom na izvršenje odluka sudova udruženog rada : [doktorska disertacija]. Beograd: [N. Šarkić], 1987. 213 listova. [COBISS.SR-ID 512249264]


2.09 Magistarski rad

314. ŠARKIĆ, Nebojša. Zaštita prava radnika pred sudom udruženog rada : magistarski rad. Beograd: [N. Šarkić], 1982. 208 listova. [COBISS.SR-ID 514475708]


2.12 Završni izveštaj o rezultatima istraživanja

315. ŠARKIĆ, Nebojša. Bitne povrede potstupka pri utvrđivanju odgovornosti radnika : naučnoistraživačka praksa. Beograd: [N. Šarkić], 1978. 23 lista, prilozi. [COBISS.SR-ID 514496188]


SEKUNDARNO AUTORSTVO


Urednik

316. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Sporna pitanja u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2017. 171 str. ISBN 978-86-6297-031-2. [COBISS.SR-ID 246663948]

317. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Početak primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2016. 216 str. ISBN 978-86-6297-025-1. [COBISS.SR-ID 226366988]

318. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2016. 380 str. ISBN 978-86-6297-023-7. [COBISS.SR-ID 222334988]

319. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Novi propisi u Republici Srbiji : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2015. 279 str. ISBN 978-86-6297-021-3. [COBISS.SR-ID 217736460]

320. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik). Nova zakonska rešenja : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2014. 332 str. ISBN 978-86-6297-012-1. [COBISS.SR-ID 210078476]

321. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik). Novine u zakonskim rešenjima : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013. 331 str. ISBN 978-86-6297-005-3. [COBISS.SR-ID 201348364]

322. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013. 232 str. ISBN 978-86-6297-003-9. [COBISS.SR-ID 197455884]

323. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Novine u građanskim postupcima : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2012. 296 str. ISBN 978-86-81839-95-9. [COBISS.SR-ID 193760012]

324. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Priručnik o veštačenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2011. 335 str. ISBN 978-86-81839-96-6. [COBISS.SR-ID 186649100]

325. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Zaštita prava i podela nadležnosti : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2011. 251 str. ISBN 978-86-81839-92-8. [COBISS.SR-ID 186388748]

326. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2010. 183 str., tabele. ISBN 978-86-81839-86-7. [COBISS.SR-ID 179098892]

327. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2009. 286 str. ISBN 978-86-81839-82-9. [COBISS.SR-ID 170560268]

328. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Veštačenja - Sporna pitanja : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008. 190 str. ISBN 978-86-81839-71-3. [COBISS.SR-ID 147491596]

329. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008. 195 str. ISBN 978-86-81839-73-7. [COBISS.SR-ID 151807244]

330. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008. 266 str. ISBN 978-86-81839-72-0. [COBISS.SR-ID 151806476]

331. ŠARKIĆ, Nebojša, FURTULA-ĐORĐEVIĆ, Milanka, TRGOVČEVIĆ-PROKIĆ, Milena, KNEŽIĆ-POPOVIĆ, Dragana, DABIĆ, Ljubiša, ŠARKIĆ, Nebojša (urednik). O javnom beležniku - notaru. Beograd: Glosarijum, 2004. 339 str. ISBN 86-81839-36-5. [COBISS.SR-ID 112015628]

332. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik). Ombudsman. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 2000, god. 8, br. 1, str. 58. [COBISS.SR-ID 71865602]

333. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik). Javni beležnik. Izbor sudske prakse , ISSN 0354-3226, 1999, god. 7, vanredan broj 2, str. 38. [COBISS.SR-ID 514352828]

334. ŠARKIĆ, Srđan, POPOVIĆ, Dragoljub M., NIKOLIĆ, Dragan K., ŠARKIĆ, Nebojša (urednik). Istorija srpskog pravosuđa : (XII-XX vek). Knj. 1. Beograd: Ministarstvo pravde Republike Srbije, 1997. 112 str. [COBISS.SR-ID 513287100]

335. BABIĆ, Milun (urednik), IVKOVIĆ, Miodrag (urednik), ŠARKIĆ, Nebojša (urednik), ĐERMANOVIĆ, Marija (urednik), DIVLJAK, Rade (urednik). Informacioni sistem državnih organa i organa lokalne samouprave : zbornik radova. Beograd: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Savet za informacioni sistem državnih organa, 1966 [i.e.] 1996. 204 str., ilustr. [COBISS.SR-ID 52126732]


Mentor kod doktorskih disertacija

336. STOJANOVIĆ, Vesna. Socijalni i radnopravni položaj osoba sa invaliditetom : doktorska disertacija. Beograd: [V. Stojanović], 2016. 418 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SR-ID 517169596]

337. ARSIĆ, Jelena. Porodična konferencija kao model za rešavanje slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja dece : doktorska disertacija. Beograd: [J. Arsić], 2014. 417 listova. [COBISS.SR-ID 516468412]

338. OPAČIĆ, Ana. Stečaj nad imovinom fizičkih lica : individualni stečaj : doktorska disertacija. Beograd: [A. Opačić], 2013. 312 listova. [COBISS.SR-ID 516870076]

339. ČOVIĆ, Ana. Usvojenje kao oblik zaštite dece bez roditeljskog staranja : doktorska disertacija. Beograd: [A. Čović], 2012. 311 list, ilustr. [COBISS.SR-ID 515164860]

340. ČAMPA, Milan. Statusno pravni i poresko pravni aspekti "societas europaea" : doktorska disertacija. Beograd: [M. Čampa], 2005. 254 lista. [COBISS.SR-ID 512475557]


Mentor kod magistarskih radova

341. CRNJANSKI, Vladimir. Javnobeležnički zapis o zasnivanju hipoteke kao sredstvo obezbeđenja potraživanja : magistarski rad. Beograd: [V. Crnjanski], 2014. 246 listova. [COBISS.SR-ID 516545212]

342. BLAGOJEVIĆ, Mirjana. Miraz u srednjovekovnom pravu Kotora : magistarski rad. Beograd: [M. Blagojević], 2011. 202 lista. [COBISS.SR-ID 515307196]

343. LUKINOVIĆ, Mario. Zloupotreba i pravne posledice zloupotreba Internet tehnologija i znakova razlikovanja : magistarski rad. Beograd: [M. Lukinović], 2010. 139 listova. [COBISS.SR-ID 514192828]


Mentor kod magistarskih radova (bolonjski studij)

344. BOGDANIĆ, Dajana. Odnos advokata i klijenta : master rad. Novi Sad: [D. Bogdanić], 2014. 44 listova. [COBISS.SR-ID 516545468]


Mentor kod specijalističkih radova

345. JANKOVIĆ, Aleksandra. Javni beležnik kao poverenik suda u ostavinskom postupku : specijalistički rad. Beograd: [A. Janković], 2015. 69 listova. [COBISS.SR-ID 516942268]

346. STOJANOVIĆ, Milica. Ovlašćenja javnog beležnika u privrednim-trgovinskim stvarima sa posebnim osvrtom na ovlašćenja u meničnom pravu : specijalistički rad. Beograd: [M. Stojanović], 2015. 53 lista. [COBISS.SR-ID 516759484]

347. USORAC, Jelena. Prenošenje nadležnosti iz vanparničnog postupka u nadležnost javnog beležnika u ostavinskom postupku : specijalistički rad. Beograd: [J. Usorac], 2015. 58 listova. [COBISS.SR-ID 516857788]

348. GUTIĆ, Slavica. Načela javnobeležničkog postupka : specijalistički rad. Beograd: [S. Gutić], 2011. 38 listova. [COBISS.SR-ID 514633148]

349. VAGIĆ, Milica. Uloga javnog beležnika u sačinjavanju naslednopravnih ugovora i zaveštanja : specijalistički rad. Beograd: [M. Vagić], 2011. 44 listova. [COBISS.SR-ID 514554812]

350. ŠORMAZ, Goran. Etička pravila rada javnih beležnika - notara : specijalistički rad. Beograd: [G. Šormaz], 2010. 40 listova. [COBISS.SR-ID 514396348]

351. PEROVIĆ, Sanja. Javni beležnik kao poverenik suda u ostavinskom postupku : specijalistički rad. Beograd: [S. Perović], 2009. 41 list. [COBISS.SR-ID 513692092]

352. KUZMANOVIĆ, Bojan. Delatnost notara u bivšim jugoslovenskim republikama : specijalistički rad. Beograd: [B. Kuzmanović], 2008. 29 listova. [COBISS.SR-ID 514083004]

353. ERIĆ, Svetlana. Imenovanje javnih beležnika : specijalistički rad. Kragujevac: [S. Erić], 2007. 36 listova. [COBISS.SR-ID 512453308]

354. LUKINOVIĆ, Mario. Zakon o elektronskom potpisu i zaštita podataka ličnosti : specijalistički rad. Beograd: [M. Lukinović], 2007. 33 listova. [COBISS.SR-ID 512645820]

355. TAMINDŽIJA, Jelena. Izbor javnih beležnika : specijalistički rad. Beograd: [J. Tamindžija], 2006. 37 listova. [COBISS.SR-ID 512092604]

356. CRNJANSKI, Vladimir. Javni beležnik i njegova uloga u deoničarskom društvu i društvu s ograničenom odgovornošću u Republici Hrvatskoj : specijalistički rad. Beograd: [V. Crnjanski], 2006. 44 listova. [COBISS.SR-ID 512106940]

357. STOJADINOVIĆ, Ljiljana. Javni beležnik i ostavinski postupak : specijalistički rad. Beograd: [Lj. Stojadinović], 2006. 38 listova. [COBISS.SR-ID 512035004]

358. MAKIĆ T., Mihajlo. Javno beležništvo u Evropi : specijalistički rad. Beograd: [M. T. Makić], 2006. 43 lista. [COBISS.SR-ID 512035260]

359. SAVIĆ-DANIČIĆ, Jelica. Javno beležništvo u Novom Sadu za vreme važenja Zakona o javnim beležnicima od 1930. godine : specijalistički rad. Novi Sad: [J. Savić Daničić], 2006. [33] listova, obrasci. [COBISS.SR-ID 514154428]

360. SPASIĆ, Mirjana. Javnobeležničke komore i njihova uloga u disciplinskom postupku : specijalistički rad. Beograd: [M. Spasić], 2006. 31 list. [COBISS.SR-ID 514480828]

361. ŠOK, Lajoš. Javnobeležnički depozit : specijalistički rad. Beograd: [L. Šok], 2006. 36 listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 512092348]

362. MARJANOVIĆ, Mina. Protest menica kod javnog beležnika : specijalistički rad. Beograd: [M. Marjanović], 2006. 66 listova, graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 512645564]

363. ĐORĐEVIĆ, Jasmina. Uslovi za izbor javnog beležnika : specijalistički rad. Beograd: [J. Đorđević], 2006. 32 lista. [COBISS.SR-ID 512092860]

364. BULATOVIĆ, Vojka V.. Istorijat bračnih ugovora kao vrste notarskih akata : specijalistički rad. [Beograd]: [V. V. Bulatović], [2005]. 41 list, prilozi. [COBISS.SR-ID 514155196]

365. POLJAKOVIĆ, Mira. Javno beležništvo između dva svetska rata kroz rad javnobeležničke kancelarije dr Luke Bogdanovića javnog beležnika iz Bačke Topole : specijalistički rad. 2005: [M. Poljaković], 2005. 35 listova, prilozi. [COBISS.SR-ID 514481084]

366. IVOŠEVIĆ, Milena. Javnobeležnički akt : specijalistički rad. Beograd: [M. Ivošević], 2005. 28 listova. [COBISS.SR-ID 512447909]

367. KOČIŠ SIRKE MAK, Ana. Overa : specijalistički rad. Beograd: [K. S. M. Ana], 2005. 34 listova, faksimili. [COBISS.SR-ID 512463269]

368. GRACA-ŠOTI, Eva. Rad kancelarije javnog beležnika dr Petrović Marka u Senti između dva svetska rata : specijalistički rad. Beograd: [E. Graca Šoti], 2005. 37 str., fksimili. [COBISS.SR-ID 512496549]

369. KUČMIK, Đenđi. Uslovi i postupak imenovanja beležnika : specijalistički rad. Beograd: [Đ. Kučmik], 2005. 42 lista. [COBISS.SR-ID 514488508]

370. BLAGOJEVIĆ, Mirjana. Kotarske notarske srednjovekovne isprave koje se tiču roditelja i dece : specijalistički rad. Beograd: [M. Blagojević], 2004. 50 listova, faksimili. [COBISS.SR-ID 512449957]

371. ILIEVSKI, Aco. Notarski podzakonski propisi : specijalistički rad. Beograd: [A. Ilievski], 2004. 85, [46] listova, obrasci. [COBISS.SR-ID 512449445]

372. STOJANOVIĆ, Dragan S.. Ovlašćenja javnog beležnika u zemljišnoknjižnim stvarima : specijalistički rad. Beograd: [D. S. Stojanović], 2004. 24 listova. [COBISS.SR-ID 512461733]

373. ŽIVKOVIĆ, Vesna. Rad komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) na regulisanju elektronskog poslovanja : specijalistički rad. Beograd: [V. Živković], 2004. 40 listova. [COBISS.SR-ID 512464037]

374. MANDIĆ, Nada. Depozit : specijalistički rad. Beograd: [N. Mandić], 2003. [11] listova. [COBISS.SR-ID 512450213]

375. STANKOVIĆ-MUGOŠA, Ana. Istorijat notarske kancelarija[!] i uloge notara u Kotoru i drugim primorskim gradovima : specijalistički rad. Beograd: [A. Stanković-Mugoša], 2003. 18 listova, faksimili. [COBISS.SR-ID 512464293]

376. STANKOVIĆ, Gordana. Ostavinski postupak u nadležnosti javnog beležnika da ili ne? : specijalistički rad. Beograd: [G. Stanković], 2003. 32 lista. [COBISS.SR-ID 512450469]

377. TEOFILOVIĆ, Dušan. Preuzimanje isprava, novca i hartija od vrednosti na čuvanje i uručenje : specijalistički rad. Beograd: [D. Teofilović], 2003. 13 listova. [COBISS.SR-ID 512463525]

378. KASAGIĆ, Milja. Zakon o javnim beležnicima Kraljevine Jugoslavije iz 1930. : specijalistički rad. Beograd: [M. Kasagić], 2003. [35] listova, faksimili. [COBISS.SR-ID 512461989]


Mentor kod diplomskih radova (1. stepen bolonjskog studija)

379. VAVAN, Zoran. Ovlašćenja izvršitelja u sprovođenju sudskih odluka : master rad. Novi Sad: [Z. Vavan], 2013. 40 listova. [COBISS.SR-ID 516190140]


Mentor - drugo

380. PURIĆ, Marija, POPOVIĆ, Jovana. Stečajni upravnik : seminarski rad. Beograd: [M. Purić, J. Popović], 2018. 17 listova. [COBISS.SR-ID 517661628]

381. STOJKOVIĆ, Sara. Stečajne procesne radnje : seminarski rad. Beograd: [S. Stojković], 2012. [9] listova, obrasci. [COBISS.SR-ID 515310524]

382. GALJAK, Ana. Individualni stečaj : seminarski rad na doktorskim studijama. 2009: [A. Galjak], 2009. 27 listova. [COBISS.SR-ID 514482364]

383. ČOVIĆ, Ana. Nasilje u porodici : seminarski rad. Beograd: [A. Čović], 2009. 43 listova. [COBISS.SR-ID 514482108]

384. KARANJAC-RACIĆ, Nevenka. Delokrug poslova javnog beležnika : Posvedočavanje-potvrđivanje činjenica i izjava : seminarski rad. Subotica: [N. Karanjac-Racić], 2005. 21 list. [COBISS.SR-ID 512459429]

385. SIMIĆ, Katarina S.. Disciplinska odgovornost javnih beležnika : seminarski rad. Beograd: [K. S. Simić], 2005. [22] lista. [COBISS.SR-ID 514481852]

386. BLAŽEVIĆ, Svjetlana Šobot-. Disciplinska odgovornost javnog beležnika : seminarski rad. Beograd: [S. Šobot-Blažević], 2005. 14 listova. [COBISS.SR-ID 512460197]

387. DUKIĆ, Sava. Funkcija javnog beležnika i depoziti : seminarski rad. Beograd: [S. Dukić], 2005. [16] listova. [COBISS.SR-ID 512455333]

388. LAZENDIĆ, Verica. Javni beležnik u ostavinskom postupku : seminarski rad. Beograd: [V. Lazendić], 2005. 16 listova. [COBISS.SR-ID 514481340]

389. POLJAKOVIĆ, Mira. Javno beležništvo na području Subotice i okoline do drugog svetskog rata : seminarski rad. Subotica: [M. Poljaković], 2005. 16 listova. [COBISS.SR-ID 512458149]

390. BARBIR, Marina. Javnobeležnički akt kao izvršni naslov : [seminarski rad]. Beograd: [M. Barbir], 2005. 18 listova. [COBISS.SR-ID 514488764]

391. MALOVIĆ, Vladimir. Notarske komore : seminarski rad. Beograd: [V. Malović], 2005. 15 listova. [COBISS.SR-ID 514483388]

392. GRKOVIĆ-JANKOVIĆ, Bosiljka. Ostavinski postupak u nadležnosti javnog beležnika : seminarski rad. Beograd: [B. Grković Janković], 2005. 30 listova. [COBISS.SR-ID 514481596]

393. RADUŠKI, Jasmina. Overa : seminarski rad. Beograd: [J. Raduški], 2005. 16 listova. [COBISS.SR-ID 512456613]

394. STOJADINOVIĆ, Ljiljana. Povreda disciplinske odgovornosti javnog beležnika : seminarski rad. Beograd: [Lj. Stojadinović], 2005. 17 listova. [COBISS.SR-ID 512455077]

395. GAVRILOVIĆ, Biljana. Stručno obrazovanje javnih beležnika u Evropskoj Uniji : seminarski rad. Vrnjačka Banja: [B. Gavrilović], 2005. [21 list]. [COBISS.SR-ID 512458405]

396. DANIČIĆ, Jelica Savić-. Uslovi za izbor javnog beležnika (notara) : seminarski rad. Beograd: [J. Savić-Daničić], 2005. 20 listova, faksimili. [COBISS.SR-ID 512459941]

397. TOMOVIĆ, Slavica. Depozit u javnom beležništvu-notarijatu : seminarski rad. Beograd: [S. Tomović], 2004. 8 listova. [COBISS.SR-ID 512455589]

398. STJEPANOVIĆ, Maja. Notarijat u našim krajevima : seminarski rad. Beograd: [M. Stjepanović], 2004. 18 listova. [COBISS.SR-ID 512455845]

399. MILIVOJEVIĆ, Olivera L.. Odnos advokature i javnog beležništva : seminarski rad. Beograd: [O. Milivojević], 2004. 29 listova. [COBISS.SR-ID 512456357]

400. MAKIĆ, Mihajlo T.. Pojam javnog beležništva : seminarski rad. Beograd: [M. Makić], 2004. 12 listova. [COBISS.SR-ID 512456101]

401. PUHALOVIĆ, Aleksandar. Načela javnog beležništva : seminarski rad. Beograd: [A. Puhalović], 2003. 11 listova. [COBISS.SR-ID 512457893]

402. KORENIĆ, Zorica. Nagrada za rad i tarifa javnog beležnika : seminarski rad. Beograd: [Z. Korenić], 2003. 9 listova, faksimili. [COBISS.SR-ID 512457381]

403. ILIĆ, Slavica. Nagrade i nadoknade za rad javnog bilježnika : seminarski rad. Kotor: [S. Ilić], 2003. [12] listova. [COBISS.SR-ID 512456869]

404. STOJANOVIĆ, Dragan S.. Ovlašćenja javnog beležnika u zemljišnoknjižnim stvarima : seminarski rad. [Beograd]: [Dragan S. Stojanović], 2003. [11] listova. [COBISS.SR-ID 512454565]

405. STANKOVIĆ-MUGOŠA, Ana. Razrješenje javnog bilježnika : seminarski rad. Kotor: [A. Stanković-Mugoša], 2003. [10] listova. [COBISS.SR-ID 512459173]

406. AČANSKI, Vera. Zakon o vanparničnom postupku i javno beležništvo : seminarski rad. Beograd: [V. Ačanski], 2003. 17 listova. [COBISS.SR-ID 512454821]

407. STOJANOVIĆ, Nada. Javno beležništvo i ostavinski postupak : seminarski rad. Beograd: [N. Stojanović], 200?. 9 listova, obrasci. [COBISS.SR-ID 512459685]

408. JOCIĆ, Milena. Javnobeležnički akt : seminarski rad. Beograd: [M. Jocić], 200?. 12 listova, faksimili. [COBISS.SR-ID 512458661]

409. ŠESTIĆ, Vesna. Poslovi iz ostavinskog postupka : seminarski rad. Beograd: [V. Šestić], [s. a.]. 21 list. [COBISS.SR-ID 512454309]

410. ĐORĐEVIĆ, Jasmina. Uslovi za izbor javnog beležnika : seminarski rad. Beograd: [J. Đorđević], 200?. [8] listova. [COBISS.SR-ID 512457637]

411. KOŠUTIĆ-TASEVSKI, Jelena. Uslovi za izbor notara : seminarski rad. Beograd: [J. Košutić-Tasevski], 200?. 18 listova. [COBISS.SR-ID 512458917]

412. KASAGIĆ, Milja. Zakon o javnim beležnicima iz 1930.g. : seminarski rad. Beograd: [M. Kasagić], 200?. 30 listova, obrasci. [COBISS.SR-ID 512457125]


Autor dodatnog teksta

413. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Sporna pitanja u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2017. 171 str. ISBN 978-86-6297-031-2. [COBISS.SR-ID 246663948]

414. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Početak primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2016. 216 str. ISBN 978-86-6297-025-1. [COBISS.SR-ID 226366988]

415. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2016. 380 str. ISBN 978-86-6297-023-7. [COBISS.SR-ID 222334988]

416. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Novi propisi u Republici Srbiji : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2015. 279 str. ISBN 978-86-6297-021-3. [COBISS.SR-ID 217736460]

417. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik). Nova zakonska rešenja : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2014. 332 str. ISBN 978-86-6297-012-1. [COBISS.SR-ID 210078476]

418. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik). Novine u zakonskim rešenjima : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013. 331 str. ISBN 978-86-6297-005-3. [COBISS.SR-ID 201348364]

419. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2013. 232 str. ISBN 978-86-6297-003-9. [COBISS.SR-ID 197455884]

420. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Novine u građanskim postupcima : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2012. 296 str. ISBN 978-86-81839-95-9. [COBISS.SR-ID 193760012]

421. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Priručnik o veštačenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2011. 335 str. ISBN 978-86-81839-96-6. [COBISS.SR-ID 186649100]

422. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Zaštita prava i podela nadležnosti : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2011. 251 str. ISBN 978-86-81839-92-8. [COBISS.SR-ID 186388748]

423. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2010. 183 str., tabele. ISBN 978-86-81839-86-7. [COBISS.SR-ID 179098892]

424. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2009. 286 str. ISBN 978-86-81839-82-9. [COBISS.SR-ID 170560268]

425. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Veštačenja - Sporna pitanja : zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008. 190 str. ISBN 978-86-81839-71-3. [COBISS.SR-ID 147491596]

426. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008. 195 str. ISBN 978-86-81839-73-7. [COBISS.SR-ID 151807244]

427. ŠARKIĆ, Nebojša (urednik, autor dodatnog teksta). Zbornik radova. Beograd: Glosarijum, 2008. 266 str. ISBN 978-86-81839-72-0. [COBISS.SR-ID 151806476]

428. Zakon o izvršnom postupku, (Edicija Zakoni i propisi, Izvorni zakoni i propisi, knj. 16). 1. izd. Beograd: Službeni glasnik, 2006. 222 str. ISBN 86-7549-445-9. ISBN 978-86-7549-445-4. [COBISS.SR-ID 128121868]

429. IVOŠEVIĆ, Zoran M., IVOŠEVIĆ, Milan Z.. Ogledi na temu Zakon o radu. 2. dopunjeno izd. Beograd: Glosarijum, 2003. V , 269 str. ISBN 86-81839-27-6. [COBISS.SR-ID 105304076]

430. IVOŠEVIĆ, Zoran M., IVOŠEVIĆ, Milan Z.. Ogledi na temu Zakon o radu. Beograd: Glosarijum, 2002. 160 str. ISBN 86-81839-25-X. [COBISS.SR-ID 101778444]


Komentor kod doktorskih disertacija

431. RADIĆ, Borislav. Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u Republici Srpskoj : doktorska disertacija. Beograd: [B. Radić], 2013. 336 str. [COBISS.SR-ID 516183740]

432. KLIČKOVIĆ, Rajko. Ugovori kojima se zasniva i ne zasniva radni odnos : doktorska disertacija. Beograd: [R. Kličković], 2013. 277 listova. [COBISS.SR-ID 516221116]


Pisac recenzija

433. MILOVANOVIĆ, Svetislav, LUKINOVIĆ, Mario. Nacionalno brendiranje, (Boblioteka Posebna izdanja). Beograd: Službeni glasnik, 2017. 219 str., ilustr. ISBN 978-86-519-2045-8. [COBISS.SR-ID 231191564]

434. ČOVIĆ, Ana. Prava deteta : evolucija, realizacija i zaštita. Beograd: Institut za uporedno pravo, 2017. 175 str. ISBN 978-86-80186-29-0. [COBISS.SR-ID 252579596]

435. ANĐELKOVIĆ-SLIJEPČEVIĆ, Marko, ANĐELKOVIĆ, Žarko. Praksa privrednog trgovinskog poslovnog prava : sa osnovama prava za ekonomiste. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija, 2016. 139 str. ISBN 978-86-87619-74-6. [COBISS.SR-ID 303417351]

436. ANĐELKOVIĆ-SLIJEPČEVIĆ, Marko, ANĐELKOVIĆ, Žarko. Privredno trgovinsko poslovno pravo : sa osnovama prava za ekonomiste. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija, 2016. 50 str. ISBN 978-86-87619-73-9. [COBISS.SR-ID 303420935]

437. STAMATOVIĆ, Milan, ČOVIĆ, Dragan, JANKULOVIĆ, Aleksandar. Menadžment intelektualnom svojinom i inovacija poverenja u uslovima totalnog menadžmenta kvaliteta. Beograd: M. Stamatović, 2015. XV, 207 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-918607-0-7. [COBISS.SR-ID 213610764]

438. KRĆA, Valentina, MILOŠEVIĆ, Nikola, GLIŠIĆ, Slavoljub (urednik, autor dodatnog teksta). Notarske isprave. Podgorica: Notar Anđelko Milošević, 2015. 692 str., obrasci. ISBN 978-9940-9560-2-8. [COBISS.SR-ID 27504656]

439. KRĆA, Valentina, MILOŠEVIĆ, Nikola. Ostavinski postupak : sprovođenje ostavinskih rasprava kod notara. 2. izd. Podgorica: A. Milošević, 2015. XIII, [522] str., obrasci, graf. prikazi. ISBN 978-9940-9560-1-1. [COBISS.SR-ID 25784080]

440. KRĆA, Valentina, MILOŠEVIĆ, Nikola. Ostavinski postupak : sprovođenje ostavinskih rasprava kod notara. Podgorica: A. Milošević, 2014. XIII, 495 str., graf. prikazi, obrasci. ISBN 978-9940-9560-0-4. [COBISS.SR-ID 24795408]

441. SIBINOVIĆ, Đorđe D.. Profesija advokat, (Pravna biblioteka, Edicija Studije). 2., dopunjeno i izmenjeno izd. Beograd: Službeni glasnik, 2012. 195 str., tabele. ISBN 978-86-519-1338-2. [COBISS.SR-ID 190982924]

442. SIBINOVIĆ, Đorđe. Pravo advokature, (Pravna biblioteka, Edicija Studije). Beograd: Službeni glasnik, 2011. 224 str., slika autora. ISBN 978-86-519-0878-4. [COBISS.SR-ID 183258892]

443. POČUČA, Milan. Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2010. 336 str. ISBN 978-86-6019-007-1. [COBISS.SR-ID 256758023]

444. SIBINOVIĆ, Đorđe D.. Profesija advokat, (Biblioteka Pravo i društvo, Edicija Monografije, knj. 21). Beograd: Printmedija, 2010. 191 str., tabele. ISBN 978-86-86833-14-3. [COBISS.SR-ID 173763340]

445. KRVAVICA, Mladen (odgovorni urednik), BOBAR, Katica (urednik). Odgovornost za štetu i naknada štete. Beograd: Glosarijum, 2000. 216 str., ilustr. [COBISS.SR-ID 512087461]

446. RAKIĆ-VODINELIĆ, Vesna. Pravosudno organizaciono pravo, (Pravna biblioteka). (1. izd.). Beograd: Savremena administacija, 1994. XVI, 157 str. ISBN 86-387-0398-8. [COBISS.SR-ID 70287879]


Član komisije za odbranu

447. STANKOVIĆ, Marko. Odgovornost investitora i izvođača radova za štetu proisteklu iz ugovora o građenju : doktorska disertacija. Novi Sad: [M. Stanković], 2017. XIII, 265 listova, graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 517661372]

448. TASIĆ, Marija. Pravna zaštita manjinskih akcionara u postupku akvizicije akcionarskih društava : doktorska disertacija. Novi Sad: [M. Tasić], 2017. [11], 371, [1] listova, tabele. [COBISS.SR-ID 517539004]

449. BUNDALO, Perica. Parlamentarna demokratija u zamljama tranzicije : doktorska disertacija. Novi Sad: [P. Bundalo], 2014. 206 listova, Tabele. [COBISS.SR-ID 516492988]

450. AGIĆ, Arnela. Ubistva među supružnicima : magistarski rad. Podgorica: [A. Agić], 2013. 60 listova. [COBISS.SR-ID 515716284]

451. VELISAVLJEVIĆ, Jovan. Vanredni pravni lekovi u parničnom postupku : doktorska disertacija. Novi Sad: [J. Velisavljević], 2011. 252 lista. [COBISS.SR-ID 514432444]

452. ČOVIĆ, Dragan M.. Ostvarivanje intelektualne svojine u uslovima TQM : doktorska disertacija. Novi Sad: [D. M. Čović], 2010. 206 listova, graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 513730748]


Drugo

453. Pravosudni informacioni sistem Srbije : glavni projekat : podsistem sudova. Knj. 4. [Beograd: s. n.], 1996. 231 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SR-ID 145676812]

454. Idejni projekat pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije. Knj. 2. [Beograd: s. n.], 1995. [157] str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SR-ID 517481404]

455. Pravosudni informacioni sistem Srbije : globalni model podataka : sudovi i tužilaštva. Knj. 3. [Beograd: s. n.], 1995. 223 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SR-ID 517481660]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - upadajuće, naslov

Izvor bibliografskih zapisa: Uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 7. 5. 2018