Информације о упису

ФАКУЛТЕТ ВРШИ УПИС:

 • 120 студената на прву годину студија у трајању од четири године (240 ESPB);

Право уписа на прву годину студија имају кандидати са завршеном средњом школом у трајању од четири године. Редослед кандидата за упис на прву годину студија утврђује се на основу успеха из средње школе и резултата теста провере способности и склоности праву.

img

ШКОЛАРИНА

Школарина износи 1800 евра по години студија, уколико се уплати одједном, односно до 1. октобра 2021. године. Школарина се може платити у десет месечних рата и тада износи 2000 евра по години. Износ од 400 евра се уплаћује приликом уписа, а остатак од девет месечних рата у истом износу, почев од новембра месеца.

Брат или сестра већ уписаног студента плаћају школарину умањену за 30% док су обоје на студијама.

У цену школарине урачунати су и уџбеници, пријављивање испита, без обзира на њихов број, потврде о студирању, обуке за коришћење правне базе „Paragraf Lex“, као и друге активности које организује Факултет у циљу стручног усавршавања студената.

Плаћање школарине студентима Правног факултета Универзитета Унион омогућено је и преко студентског кредита Комерицијалне банке.

Поступак пријаве

У прву годину основних академских студија које реализује Правни факултет Универзитета Унион Факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе Студентској служби Факултета оригинална документа или фотокопије /не морају да буду оверене/ следећих докумената:

 1. Сведочанство за све разреде претходно завршене школе,
 2. Диплома о стеченом средњем образовању,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање теста провере опште информисаности и склоности праву у износу од 30 евра по средњем курсу НБС на дан уплате,
 5. Пријавни лист – /добија се у Студентској служби Факултета/.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита – теста опште информисаности и склоности праву.Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош. Пре поделе теста, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати тест.

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на тесту опште информисаности и склоности праву. Укупан број бодова који се може освојити по оба основа је највише 100. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. На тесту опште информисаности и склоности праву кандидат може стећи до 60 бодова.

Ранг листа кандидата за упис објављује се наредног дана у односу на дан полагања теста опште информисаности и склоности праву.

img

Упис

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 1. Оригинална документа,
 2. Сведочанство сва четири разреда средње школе и диплома,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Индекс - добија се у Студентској служби Факултета,
 5. Две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm,
 6. Доказ о уплати трошкова уписа у износу од 50 евра по средњем курсу НБС на дан уплате,
 7. Доказ о уплати школарине на рачун Факултета (износ зависи од Вашег избора да ли плаћате на рате или одједном).

Текући рачун Правног факултета Универзитета Унион је 160-322641-19.


Позив на број - име студента тј. број индекса, када буде познат.

Можете преузети пријавни лист, попунити га и послати на mail .


Пријавни лист


Пример теста провере опште способности и склоности праву

Информиши се

Унесите ваш емаил и први сазнајте најновије информације везане за упис.

Позовите

(011) 2095 502

Радно време

Понедељак-Петак 09:00h-17:00h