e-mail: rakicv@hotmail.com

Biografija

Rođena u Beogradu, 1950. godine

OBRAZOVANJE

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1973. godine. Pravosudni ispit položila 1974. godine. Magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši sa odlikom tezu “Razlozi žalbe protiv građanske presude” 1978. godine. Doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši sa odlukom disertaciju “Revizija protiv presude”, 1981. godine.

ZAPOSLENJA

 • 1973 – 1975 sudska pripravnica i stručna saradnica u Okružnom sudu u Beogradu
 • 1975 – 1998 asistentkinja-pripravnica, asistentkinja, docentkinja, vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu; otpuštena na osnovu Zakona o univerzitetu Srbije iz 1998. godine
 • 1998 – 1999 pravna savetnica Aleternativne akademske obrazovne mreže, Beograd
 • 1999 – 2001 rukovodila ekspertskom grupom za reformu pravosuđa Crne Gore i savetnica Ministra pravde Crne Gore
 • 2001 2002 redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • od 2001 direktorka Instituta za uporedno pravo u Beogradu
 • od 2002 redovna profesorica Fakulteta za poslovno pravo u Beogradu (sada Pravni fakultet UUB) i predsednica Veća postdiplomskih studija
 • 2007 2010 dekanica Pravnog fakulteta UUB

GLAVNI PREDMETI NASTAVNE I NAUČNE DELATNOSTI

 • Građansko procesno pravo
 • Pravosudno organizaciono pravo
 • Ekološko pravo
 • Ljudska prava

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA, STRUČNA USAVRŠAVANJA

 • Dopisna članica Međunarodne akademije za uporedno pravo u Parizu
 • Članica Svetskog udruženja za procesno pravo

Stručna usavršavanja:

 • 1978 – kao stipendistkinja holandske vlade, slušala i završila kurs „Introduction in American Law“ (Summer School);
 • 1980 – gostovala na Karl Duisburg Gesellschaft u Koelnu;
 • 1982 – na univerzitetu Karl Marx u Lajpcigu – učenje nemačkog jezika;
 • 1987 – Institut za federalizam i Fribourgu, Švajcarska – kurs o regionalizmu i zaštiti životne okoline;
 • 1989-1991 – boravila u Saarbrueckenu, Nemačka;
 • 1999- 2001 – boravila u Saabrueckenu i Berlinu.
 • učestvovala na svim interkatedarskim sastancima nastavnika i saradnika na predmetu Građansko procesno pravo, koji su se stalno održavali u vremenu 1979 – 1987, a kasnije povremeno, do prestanka bivše SFRJ;
 • autorica nekoliko nacionalnih referata i koautorica jednog regionalnog referata na Svetskim kongresima za procesno pravo koji se održavaju svake druge godine i učestvovala na nekima od Kongresa (na VII, VIII, IX kongresu).

STRANI JEZICI

Govori, čita i piše engleski i nemački, čita francuski.

Bibliografija

IZBOR OBJAVLJENIH DELA

 • Građansko procesno pravo, prilog u Priručniku za polaganje pravosudnog ispita, IV izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 1987.
 • Pravosudno organizaciono pravo , Beograd, 1994. Prestanak SFRJ – Pravne posledice, Beograd, Pravni fakultet, 1995, jedan od autora i urednik
 • Revizija protiv presude, Novi Sad, 1995.
 • Pravila o postupku i dokazivanju Međunarodnog tribunala za suđenje licima odgovornim za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo 1994/1-2, str.95-148; isti tekst je objavljen i u Zborniku o Međunarodnom krivičnom tribunalu, Beograd, 1996.
 • Litispendencija pred arbitražom i pred državnim sudom, zajedno sa dr Dušicom Palačković, Pravni život, 1994/9-10
 • Sudska zaštita prava čoveka – uporednopravni pregled i stanje u SRJ, u zborniku Prava i slobode, Međunarodni i jugoslovenski standardi, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1995., str.113-143
 • Leksikon građanskog prava, Beograd, 1996, član uređivačkog odbora za Građansko procesno pravo i autor oko 40 odrednica
 • Izborna krađa – pravni aspekt, Beograd, 1997, jedan od autora i urednik
 • Građansko procesno pravo Evropske unije, Pravni fakultet, Beograd, 1998, sa prof. dr Gašom Kneževićem.
 • Građansko procesno pravo, 1999, zajednički rad sa profesorom dr Borivojem Poznićem
 • Dokumenti – Projekat reforme pravosuđa u Crnoj Gori, Podgorica, 2000, priređeni dokumenti o reformi pravosuđa u Crnoj Gori, zajedno sa Vesnom Ratković i Vladanom Đuranovićem
 • Modeli zakona o sudovima, Beograd, 2001. Jedan model je izradio dr Zoran Ivošević, a drugi, dr Vesna Rakić-Vodinelić
 • Kompatibilnost jugoslovenskog prava sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Savet Evrope, (na srpskom i engleskom jeziku), Beograd, 2002, urednik i jedan od autora
 • Pravosudni saveti, Beograd, 2003, urednik i jedan od autora

i oko 80 drugih tekstova objavljenih u zemlji i inostranstvu.