e-mail: katarina.damnjanovic@pravnifakultet.rs

Predmeti:biografija-katarina-damnjanovic

• Intelektualna svojina
• Saobraćajno pravo

 

Biografija

Rođena 1966. godine u Beogradu.

Osnovnu i srednju školu pohađala u Beogradu. Godine 1988. diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Magisterijum pravnih nauka 1992. na Pravnom fakultetu u Beogradu sa radom «Slobodna konkurencija u tržišnoj ekonomiji Evropske Ekonomske Zajednice».

Doktorat pravnih nauka na istom fakultetu 2005. godine sa radom «Razvoj patentnog prava Evropske unije – od harmonizacije do unifikacije i patentno pravo Srbije i Crne Gore».

Do aprila 1995. radila u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, zatim do 2001. godine u Institutu za uporedno pravo kao istraživač saradnik. Direktor odeljenja za Evropske studije u ESPI institutu do 2006. godine.

Od 2004. predavač na Master studijama prava EU na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2006. docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union za predmet Autorsko pravo i industrijska svojina.

Inostrane stipendije za stručno usavršavanje: Stipendija Sasakava fondacije za mlade talente, Stipendija Francuske vlade za specijalističke studije prava Evropske unije Evropski univerzitetski centar u Nansiju (Francuska).

Težišna područja naučnog rada: Autorsko i pravo industrijske svojine, Pravo konkurencije, Pravo Evropske unije, Međunarodno privredno pravo.

Učešće na projektima: Petogodišnji projekat Republike Srbije za period 1995.-2000. godina, „Promet roba i usluga u uporednom pravu“; „Sistemi kontrole berzanskog poslovanja u uporednom pravu“ – Institut za uporedno pravo; „Usklađenost (konvergentnost) jugoslovenskog pravnog sistema sa pravom EU kao uslov za razvoj efikasnosti demokratskog sistema i uključivanje u svetsku zajednicu“-Institut za uporedno pravo; „Harmonizacija jugoslovenskog prava sa pravom EU“ – projekat Švajcarske vlade i Instituta za uporedno pravo;“ Prilog strategiji Srbije za ubrzanje priduživanja EU“ – Ministarstvo Srbije za ekonomske odnose sa inostranstvom; „Transition repport – Izveštaj o institucionalnim i pravnim reformama“, 2001. – 2002. godina i 2002.-2004 godina. Institut G17; „Speaker’ s office“- Rockefeller Brothers Fund;“ EU Road for Serbia“ – Fond za otvoreno društvo; kao rukovodilac na projektu Komisije EU „ Prevod acquis communautir-a“ i „Škola unutrašnjeg tržišta EU“ -ESPI Institut.

Član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca, dve objavljenje knjige prevoda: «Administrativno pravo Francuske» – Gi Breban, CID Podgorica i JP Službeni List SRJ, Beograd, 2002. godina i Žan-Klod Zarka «Osnovi institucija Evropske Unije», G17 Institut, Beograd, 2004. godine.

Član Udruženja pravnika u privredi.

Stalni sudski tumač za francuski i engleski jezik od 1992. godine.

 

Bibliografija

Knjige i monografije

 1. „Uslovi za realizaciju prometa roba i usluga u pravu Evropske unije i jugoslovenskom pravu“, Monografija 137, Četvrto poglavlje, Institut za uporedno pravo, Beograd 2001.;
 2. Harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa pravom EU-“Građansko pravo i intelektualna svojina“, Monografija 149 EU (VI), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2004.;
 3. „Unutrašnje tržište: Osnovi poslovnog prava EU“, ESPI Institut, Beograd, 2006.;
 4. „Intelektualna svojina“, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 2007.;
 5. „Pravo informacionih tehnologija“, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 2007.;

Članci

 1. „Napori i rezultati u unifikaciji međunarodnog privatnog prava u EEZ“, Pravni Život , br.3-4/91;
 2. „Krivična dela prevare u engleskom pravu“, Arhiv pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1/1992.;
 3. „Pravo konkurencije u EEZ i jugoslovenskom zakonodavstvu“, Anali Pravnog fakulteta, br.3/92;
 4. „Predmet krivičnog dela krađe u engleskom pravu“, Strani pravni život, 2-3/1994, Beograd.;
 5. „Položaj javnih preduzeća u pravnom sistemu EU“, Strani pravni život, br.2/95;
 6. „La nouvelle loi yougoslave sur les echantillons et les modeles“, Yugoslav Law, 1-3/1996, Beograd;
 7. „Slobodna cirkulacija kapitala u pravu EU“, Strani pravni život, br.1-3/96;
 8. „Les possibilités et les perspectives de l’harmonisation du droit yougoslave avec le droit de l’Union européenne en matie`re des brevets“, Yugoslav law, br.2/98;
 9. „Zaštita biotehnoloških inovacija prema novim propisima EU“, Strani pravni život, br.1-2/99;
 10. „Patent i dominantni položaj preduzeća u pravu Evropske unije“,Strani pravni život, 1-3/2000, Beograd;
 11. „Ugovor o know-how-u i pravila o konkurenciji u pravu Evropske unije i domaćem pravu“, Pravo i privreda br.5-8/2001, Beograd;
 12. „La procédure et la pratique de registration des noms de domaines et la politique des solutions des conflits en Yougoslavie“, XVIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Brisbane, 2002., Australia;
 13. „Komunitarni žig“, Pravo i privreda, br.9-12/2002;
 14. „Transponovanje i primena komunitarnog prava u pravnim sistemima država članica“, Bilten G 17 Instituta, br.3/2002;
 15. „Pristupanje Evropskoj uniji i harmonizacija domaćeg zakonodavstva u oblasti intelektualne svojine“ Zbornik radova sa Savetovanja pravnika 3-7. jun 2002. godine, Beograd, 2002.;
 16. „Usklađenost domaćeg zakonodavstva sa pravom EU u oblasti patentnog prava“, Zbornik radova sa Savetovanja pravnika 31 maj-4. jun 2004. godine, Beograd 2004.;
 17. „Primena zabrane zloupotrebe dominantnog položaja na javna preduzeća i preduzeća kojima države daju posebna i isključiva prava u pravu Evropske unije i pravu SCG“, koautorski članak, Pravo i privreda, 5-8/2004;
 18. „Reforma prava konkurencije EU- Uredba br.1/2003″, koautorski članak, Revija za Evropsko pravo br.2004/1;
 19. „Politika EU u borbi protiv falsifikovanja i piraterije“, Pravo i privreda, 5-8/2005;
 20. „Evropska unija i Svetska trgovinska organizacija – Preuzimanje obaveza iz TRIPS sporazuma“, Pravo i privreda, br.5-9/2006.