e-mail: dragana.knezicpopovic@pravnifakultet.rs

Predmeti:

• Istorija prava
• Rimsko pravo
• Kompanijsko pravo

Biografija

prof. dr Dragana Knežić-PopovićRođena u Sarajevu, 1950. godine.

OBRAZOVANJE

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1974. godine. Magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1983. godine, odbranivši rad pod naslovom “Poreklo i domašaj pravila Impossibilium nulla obligatio est u rimskom pravu”. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ugovor o delu u rimskom pravu” odbranila 1996. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

ZAPOSLENJA

1975-1992 asistent na predmetu „Rimsko pravo“, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

1993-2009 saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu

od 2009. profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu

GLAVNI PREDMETI NASTAVNE I NAUČNE DELATNOSTI

Rimsko pravo

Kompanijsko pravo

Javnobeležničko pravo

Pravo Evropske unije

STRANI JEZICI

italijanski i francuski

Bibliografija

IZBOR OBJAVLJENIH DELA I UČEŠĆE U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA

KNJIGE

 1. Položaj etničkih manjina u obrazovanju (uporedna analiza), (koautorski rad D. Knežić-Popović – D. Marković-Bajalović – G. Perčević), Monografija, tom 2, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2000, ISBN 86-7549-170-0, autorski deo: str. 17 – 95.
 2. Ugovor o delu u rimskom pravu, Istočno Sarajevo, 2004, ISBN 99938-57-00-9, str. 183.
 3. Slobodne profesije (pravni aspekti), Monografija ( koautorski rad: Dragana Knežić-Popović – Ljubiša Dabić), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2009, ISBN 978-86-80059-58-7, str. 348.
 4. Profesionalne usluge u pravu Evropske unije i odraz njihove liberalizacije na zemlje nečlanice, Poglavlje V, u: Grupa autora (dr Jelena Vilus, dr Ljubiša Dabić, dr Ivanka Spasić, dr Jasna Pak, dr Dijana Marković-Bajalović, dr Dragana Knežić-Popović, mr Katarina Damjanović): Uslovi za realizaciju prometa roba i usluga u pravu Evropske unije i jugoslovenskom pravu, Monografija 137 Instituta za uporeno pravo, EU (1), Beograd, 2001, ISBN 86-80059-09-9, str. 157-190.
 5. Zakonodavstvo o prosvetnom savetu (uporednopravna istraživanja) – istraživački projekat,  Grupa autora: (dr Dragana Knežić-Popović, dr Nataša Mrvić-Petrović, dr Bosa Nenadić, dr Jovan Ćirić, Vladimir Cvijan, Ana Knežević), autorski deo: Uvod, Francuska i Italija, Monografija Instituta za uporedno pravo br. 140, Beograd 2002, ISBN 86-80059-10-2, str. 11-12, 40-60 i 67-82.
 6. Položaj državnih univerziteta u uporednom pravu, Grupa autora (dr Boris Krivokapić, Igor Vuković, dr Jovan Ćirić, dr Dijana Marković-Bajalović, dr Dragana Knežić-Popović), autorski deo: Italija i Francuska, Monografija Instituta za uporedno pravo br. 139, Beograd 2002, ISBN 86-80059-11-0, str. 179-213.
 7. Promene građanskog parničnog zakonodavstva u Srbiji (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), Grupa autora (prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić, prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, dr Dragana Knežić-Popović, Katarina Jovičić, mr Monika Ninković), Beograd, 2004, ISBN 86-85207-06-1, neopredeljen autorski deo; str. 81.
 8. Harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa pravom Evropske unije, deo: Javne nabavke – Uzajamno priznavanje profesionalnih kvalifikacija – Energetika, Grupa autora (prof.dr Ljubiša Dabić, dr Dragana Knežić-Popović, prof. dr Dragan Kostić, dr Jovan Ćirić), autorski deo: Uzajamno priznavanje profesionalnih kvalifikacija, Monografija Instituta za uporedno pravo br. 152 – EU (IX), Beograd, 2004, ISBN 86-80059-30-7, str. 35-92.
 9. O javnom beležniku – notaru, Grupa autora (prof.dr Nebojša Šarkić, Milanka Furtula-Đorđević, mr Milena Trgovčević-Prokić, dr Dragana Knežić-Popović, dr Ljubiša Dabić), autorski deo: Javno beležništvo u evropskim zemljama, Monografija, Glosarijum, Beograd, 2004, ISBN 86-81839-36-5, str. 93-106.
 10. Javnobeležnička delatnost u svetlu slobode nastanjivanja i slobode pružanja usluga u pravu Evropske unije, u: Vodič kroz pravo Evropske unije / urednik Blagoje S. Babić. – Beograd : Službeni glasnik : Institut za međunarodnu politiku i privredu : Pravni fakultet Univerziteta, 2009. – (Biblioteka Pravna. Edicija Međunarodni propisi i evropsko pravo; knj. 4), ISBN 978-86-519-0225-6,str.150-154.

PRILOZI U ZBORNICIMA I ČASOPISIMA

 1. Počeci razvoja superficiesa, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 1981, godina XXIX, str. 241-261.
 2. O poreklu pravila “Impossibilium nulla obligatio est, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 1983, godina XXXI, str. 303-317.
 3. “Impossibilium nulla obligatio estslučajevi nemogućnosti u delima rimskih pravnika, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 1985., godina XXXIII, str. 211-234.
 4. Udeo izvornog rimskog prava u Srpskom građanskom zakoniku, Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika (1844-1994) – Srpska akademija nauka i umetnosti (naučni skupovi), knjiga LXXXI, Beograd, 1996, ISSN 0354-4850, str. 67-78.
 5. Profesionalne usluge u međunarodnom pravu, Strani pravni život, Beograd, br. 3/1995, ISSN 0039-2138, str. 103-113.
 6. Profesionalne usluge i “novi pravac” komunitarnog prava u uzajamnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija, Strani pravni život, Beograd, br. 1-3/1996, ISSN 0039-2138, str. 209-219.
 7. Ugovor o poklonu u jugoslovenskom pravu, Yugoslav Law, Beograd, br. 1-3/1996, ISSN 0350-2252, str. 275-289.
 8. Slobodne profesije u SR Jugoslaviji, Yugoslav Law, Beograd, br. 3/97, ISSN 0350-2252, str. 343-359.
 9. Uvođenje društava kapitala u svet slobodnih profesija, Pravni život, Beograd, br. 10/97, tom II, ISSN 0350-0500, str. 985 – 996.
 10. Intutitu personae u društvima kapitala, Pravo i privreda, Beograd, br. 5-8/99, ISSN 0354-3501, str. 159-170.
 11. Opozivad nutum članova uprave privrednih društava, Pravo i privreda, Beograd, br. 5-8/2001, ISSN 0354-3501, str. 154-165.
 12. Opoziv iz opravdanog razloga članova uprave privrednih društava u uporednom pravu, Pravo i privreda, Beograd, br. 5-8/2003, ISSN 0354-3501, str. 122-134.
 13. O pojmu notarskog (javnobeležničkog) prava, Pravna riječ, Banja Luka, Godina II, br. 5/2005, ISSN:1840-0272, str. 367-383.
 14. Artes liberales – jedna zanimljiva evolucija, Zbornik Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 2/2006, ISBN 978-99938-57-13-6, str. 259-273.
 15. Karakteristike osiguranja od odgovornosti javnih beležnika u uporednom pravu, Strani pravni život, Beograd 1-3/2006, ISSN 0039-2138, str. 458-478.
 16. Deontologija profesija, Pravna riječ, Banja Luka, Godina IV, br. 10/2007, ISSN:1840-0272, str. 315-333.
 17. Istorija slobodnih profesija – odartes liberales do savremenog doba, Strani pravni život, Beograd 2/2008, ISSN 0039-2138, str. 7-28.
 18. Amicitia i mandatum:odnos, tačke dodira i razilaženja, Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, br. 4, 2008, ISBN 978-99938-57-13-6, str. 85-104.
 19. Nepristrasnost javnog beležnika, Pravni život, Beograd, 13/2008, tom V, ISSN 0350-0500, str. 535-547.
 20. Zakon Ventôse – kodeks modernog notarijata, Arhiv za pravne i društvene nauke br. 1-2/2009, Beograd, ISSN 0004-1270, str. 49-68.

UČEŠĆE U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA

 1. Petogodišnji projekat Instituta za uporedno pravo u Beogradu (1996 -2000) po osnovu Konkursa Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije: Promet roba i usluga u uporednom pravu; rukovodilac projekta: dr Jelena Vilus;
 2. Projekat Instituta za uporedno pravo u Beogradu: Uporedna analiza položaja etničkih manjina u obrazovanju (1998); naručilac projekta: Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije; rukovodilac projekta: prof dr Boris Krivokapić;
 3. Projekat Instituta za uporedno pravo u Beogradu, status državnih univerziteta u Bugarskoj, Ruskoj federaciji, Francuskoj, Italiji, Nemačkoj i Austriji (1998); naručilac posla: Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije; rukovodilac projekta: prof. dr Boris Krivokapić;
 4. Projekat Instituta za uporedno pravo u Beogradu: Pravni okviri podsticanja razvoja malih i strednjih preduzeća (1999); naručilac projekta: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije; rukovodilac projekta: dr Ljubiša Dabić;
 5. Projekat Instituta za uporedno pravo u Beogradu: Javni beležniku uporednom pravu (2000); naručilac projekta: Ministarstvo pravde SR Jugoslavije; rukovodilac projekta: dr Dragana Knežić-Popović;
 6. rojekat Instituta za uporedno pravo: Ostvarivanje opšteg intresa u kulturi (2001); naručilac projekta: Ministarstvo za kulturu republike Srbije;
 7. Projekat Instituta za uporedno pravo: Zakonodavstvo o prosvetnom savetu – Uporednopravna istraživanja (2001-2002); naručilac projekra: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije; rukovodilac projekta: dr Dragana Knežić-Popović;
 8. Projekat Center for Advanced Legal Studies (CUPS): Model zakon o javnom beležništvu – Public Notaries Model Act(2002); naručilac projekta: American Bar Association – Central and East European Law Initiative (ABA-CEELI); rukovodilac projekta: dr Dragana Knežić-Popović;
 9. Projekat Instituta za uporedno pravo: Harmonizacija jugoslovenskog prava sa pravom Evropske unije (2001-2003); naručilac projekta: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SWISS AGENCY FOR DEVELOPMENT AND COOPERATION – SDC); rukovodilac projekta: Oliver Nikolić;
 10. Projekat Instituta za uporedno pravo: Mogućnosti za reformu ZPP-a (2004); naručilac projekta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ); rukovodilac projekta : prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić;
 11. Projekat Instituta za uporedno pravo: Zakon o ostvarivanju javnog interesa u kulturi /elaborat: ostvarivanje javnog interesa u kulturi u uporednom pravu i izrada zakonskog teksta/ (2006); naručilac projekta: Ministarstvo kulture Republike Srbije; rukovodilac projekta: Dragana Knežić-Popović;
 12. Projekat Instituta za uporedno pravo: Pravo SCG i međunarodne sudske institucije(2005-2010), petogodišnji projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine RS; rukovodilac projekta: dr Jovan Ćirić;

MODELI I NACRTI ZAKONA

 1. Nacrt zakona o malim i srednjim preduzećima, Institut za uporedno pravo i Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Beograd, 1999. (zajedno sa M. Vasiljević, LJ. Dabić)
 2. Model zakona o javnom beležništvu, prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić, prof. dr Dušica Palačković, prof. dr Ljubiša Dabić), Centar za unapređenje pravnih studija, Beograd, 2002, (zajedno sa V. Rakić-Vodinelić, D. Palačković, LJ. Dabić)
 3. Nacrt zakona o korporaciji za osiguranje stambenih kredita, Institut za uporedno pravo i Ministarstvo finansija Republike Srbije, Beograd, 2002. (zajedno sa LJ. Dabić)
 4. Nacrt zakona o kulturi,  Institut za uporedno pravo i Ministarstvo kulture Republike Srbije, Beograd, 2006. (zajedno sa I. Spasić i LJ. Dabić)