biografija-nikola-kovacevic

e-mail: kovacevic@bgcentar.org.rs
             nikola1989kovacevic@gmail.com

 

 

Biografija

Obrazovanje
• 2017. – danas – University of Essex, LLM International Human Rights Law
• 2009. – 2014. – Univerzitet Union, Pravni fakultet
• 2004. – 2008. – Gimnazija Sveti Sava u Beogradu
• 1996. – 2004. – O.Š. Vuk Karadžić

Radno iskustvo i prakse
• Novembar 2011. – danas – Beogradski centar za ljudska prava, pravnik – angažovan na programu Krivične pravde i izbeglica i migracija;
• Oktobar 2016. – danas – Pravni Fakultet Univerziteta Union u Beogradu, saradnik u nastavi na predmetima Krivično pravo i Krivično procesno pravo

Projekti
Praćenje zaštite izbeglica u Dimitrovgradu
Donator: International Rescue Committee
Period trajanja (projekta): februar 2016. – maj 2016. godine
http://www.bgcentar.org.rs/pracenje-zastite-izbeglica-u-dimitrovgradu/#more-8142

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji
Donator: UNHCR
Period trajanja: januar 2016. – decembar 2016. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/support-refugees-asylum-seekers-serbia/#more-5331

• Jačanje kapaciteta Beogradskog centara za ljudska prava tokom aktuelne izbegličke krize
  Donator : Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu
Period trajanja: decembar 2015. – decembar 2016. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/strengthening-bchr-capacities-ongoing-refugee-crisis/#more-5158

Pritvor kao Ultima Ratio – Apsolutna priroda zabrane zlostavljanja
Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Period trajanja: jul 2015 – jun 2017. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/imprisonment-ultima-ratio-absolute-nature-prohibition-ill-treatment/#more-5044

Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila u Srbiji
Donator: Kancelarija UNHCR u Beogradu
Period trajanja: januar 2015. – decembar 2015. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/providing-free-legal-aid-asylum-seekers-serbia/#more-4936

Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – ka daljem napretku
Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu
Period trajanja: decembar 2014. – decembar 2015. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/networking-capacity-building-effective-migration-policy-serbia-pursuing-progress-2/#more-4934

Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu i Savet za izbeglice u Holandiji
Period trajanja: novembar 2014. – april 2016. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/serbia-transit-destination-country/

Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – treća godina
Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu
Period trajanja: decembar 2014. – decembar 2015. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/networking-capacity-building-effective-migration-policy-serbia-3rd-year/#more-4874

Procena potreba bivših osuđenika u postpenalnom periodu
Nosilac projekta: NEOSTART- Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć
Donator: Misija OEBS-a u Srbiji
Period trajanja: 26. jun 2014.  – 26. decembar 2014. godine
http://neostart.org/completed-projects/

Transparentan rad pravosudnih organa – polazna tačka za rešenje problema prenaseljenosti kaznenih ustanova
Donator: Fondacija za otvoreno društvo preko mađarskog Helsinškog komiteta
Period trajanja: jun 2013. – decembar 2013. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/transparent-work-judicial-authorities-starting-point-addressing-problem-overcrowding-penitentiaries/#more-4755

Smanjenje prenaseljenosti u zatvorima u Srbiji kroz monitoring, javno zagovaranje i razmenu najboljih praksi
Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Period trajanja: 2013. – 2015. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/reducing-prison-overcrowding-serbia-monitoring-advocacy-sharing-best-practices/#more-4216

Od kršenja do stvaranja zakona
Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Period trajanja: april 2012. – april 2013. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/lawbreaking-law-making/#more-4348

Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – ka daljem napretku
Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu
Period trajanja: april 2013. – oktobar 2014. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/networking-capacity-building-effective-migration-policy-serbia-pursuing-progress/#more-4338

Pružanje pravne podrške tražiocima azila
Donator: UNHCR
Period trajanja: januar 2010. – decembar 2014. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/providing-legal-assistance-asylum-seekers-2/#more-4218

Škola ljudskih prava Vojin Dimitrijević 2013
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu
Period trajanja: 8. – 17. novembar 2013. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/human-rights-school-vojin-dimitrijevic-2013/#more-4765

Jačanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih regulatornih tela u Srbiji
Donator: USAID – ISC
Period trajanja: novembar 2012. – februar 2013. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/enhancing-efficiency-visibility-independent-regulatory-bodies-serbia/#more-3650

Naše sutra – Šansa za nov početak
Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije
Period trajanja: novembar 2012. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/tomorrow-chance-new-beginning/#more-4361

Sprečavanje i kažnjavanje torture – od usvajanja pravnih standarda do unapređivanja prakse
Donator: Evropska Unija, Fondacija za otvoreno društvo, Budimpešta
Period trajanja: maj 2009. – oktobar 2012. godine
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/suppressing-punishing-torture-serbia-adopting-legal-standards-improving-practice/#more-4087

Oblasti ekspertize
• Unutrašnje pravo ljudskih prava;
• Međunarodno pravo ljudskih prava;
• Izbegličko pravo;
• Zabrana zlostavljanja;
• Pravo na slobodu i bzebednost ličnosti;
• Monitoring mesta na kojima borave osobe lišene slobode – zatvor, pritvor, policijsko zadržavanje, granične i tranzitne zone, centri za azil, prihvatilišta za strance, itd.;
• Član nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) od 2012 – danas;
• Strateško zastupanje pred domaćim i međunarodnim telima u slučajevima kršenja apsolutne zabrane zlostavljanja i prava na slobodu i bezbednosti ličnosti:
– Ustavni sud Republike Srbije– Ustavna žalba br. UŽ 4100/2011 – prvi i jedini slučaj zlostavljanja dokazan pred Ustavnim sudom Srbije;
– Evropski sud za ljudska prava – Jevtovic v. Serbia, App. No. 29896/14 – predmet poslat Srbiji na izjašnjenje u aprilu 2016. godine.
• Izveštavanje o stanju ljudskih prava;
• Izveštavanje iz senke ugovornih tela Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope (Komitet UN protiv torture (CAT), Komitet UN za ljudska prava (CCPR), Komitet protiv torture Saveta Evrope (CPT), itd.);
• Zagovaranje za unapređenje stanja u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije;
• Rukovođenje projektima.

Seminari, radionice, konferencije, letnje škole i dodatni kursevi
Jun 2012.
Uloga međunarodnih i naciolanih (krivičnih) postupaka u procesu pomirenja i rešavanja međunarodnih zločina i konsolidacija mira u konfliktnim oblastima – slučaj bivše Jugoslavije – Univerzitet Union u Beogradu, Univerzitet u Potsdamu i Univerzitet u Sarajevu, konferencija, Berlin, Nemačka;

Oktobar 2012.
Srbija i elektronski monitoring– GIZ, konferencija, Beograd, Srbija;

Novembar 2012.
Promocija reformisanja upotrebe mere pritvora u zemljama centralne i istočne Evrope / FSU – Uvođenje dobrih praksi– HHC, radionica, Budimpešta, Mađarska;

Maj 2013.
Ostvarivanje verskih prava osuđenih i pritvorenih lica – Konrad Adenauer Stiftung, konferencija, Beograd, Srbija;

Jun 2013.
Promocija reformisanja upotrebe mere pritvora u zemljama centralne i istočne Evrope / FSU – Uvođenje dobrih praksi – HHC, radionica – inkubator, Budimpešta, Mađarska;

Oktobar 2013.
Saradnja između verskih zajednica i kazneno-popravnih ustanova, Konrad Adenauer Stiftung, konferencija, Beograd, Srbija;

Februar 2014.
Ispunjavanje obaveza za poboljšanje života građana, OEBS, regionalna radionica, Beograd, Srbija;

Maj 2014.
Ocenjivanje kredibiliteta u zahtevima za azil – ELENA napredni kurs, Madrid, Španija;

Novembar 2014.
Prvi Jugoistočno – evropski forum mehanizama predviđenih Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture – Srpski NPM, Beograd, Srbija;

Decembar 2014.
Perspektiva NVO u vezi stanje u oblasti azila u regionu jugoistočne Evrope – BCHR, regionalni NVO sastanak, Beograd, Srbija;

Januar 2015.
Alternative zatvaranju – ka smanjenju prenaseljenosti kazneno-popravnih ustanova – BCHR, međunarodna konferencija, Beograd, Srbija;

Februar 2015.
Vizija ECRE o Agendi za zaštitu Evrope – ECRE, stručni okrugli sto, Brisel, Belgija;

Februar 2015.
Regionalni sastanak o promociju reforme pritvora – KRCT, radionica, Priština, Kosovo;

Mart 2015.
Studijska poseta Beogradskog centra za ljudska prava Holandiji – DCR, studijska poseta, Amsterdam, Holandija;

Maj 2015.
Nezavisni mehanizam za istragu mučenja – OSF, međunarodna radionica, Jerevan, Jermenija;

Jul 2015.
UNHCR godišnje konsultacije sa nevladinim organizacijama – UNHCR, međunarodna konferencija, Ženeva, Švajcarska;

Novembar 2015.
Izbeglička kriza i njene implikacije po Evropsku Uniju – Mapiranje tačnih politika – Bezbednosni forum u Sofiji, međunarodna radionica, Sofija, Bugarska;

Februar 2016.
Zaštita maloletnika bez pratnje tokom izbegličke krize – BCHR, seminar, Beograd, Srbija;

Mart 2016.
Praksa Evropskog suda za ljudska prava u vezi pitanja o azilu – BCHR, seminar, Beograd, Srbija;

April 2016.
Strateško zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava kod pitanja vezanih za azil i migraciju – BCHR, seminar, Beograd, Srbija;

Jun 2016.
Jačanje saradnje u krivičnim slučajevima između pravosuđa i nacionalnih mehanizama za prevenciju torture – Ludwig Boltzmann Institute, radionica, Beč, Austrija;

Jun 2016.
Izgradnja društva bez mučenja i nekažnjivosti na zapadnom Balkanu – YIHR, konferencija, Tirana, Albanija

Predavanja
Oktobar 2013.
Pristup postupku azila – UNHCR, seminar za graničnu policiju, Zlatibor, Srbija;

Oktobar 2013.
Tretman stranaca sa posebnim fokusom na izbeglice i tražioce azila – Ombudsman Republike Srbije – NPM, seminar za službenike policijskih uprava u Novom Pazaru i Prijepolju, Novi Pazar, Srbija;

Oktobar 2014.
Pristup postupku azila – UNHCR, seminar za graničnu policiju, Zlatibor, Srbija;

Novembar 2014.
Pravo na slobodu i bezbednost i položaj osoba lišenih slobode u Republici Srbiji – BCHR – Škola ljudskih prava Vojin Dimitrijević, kurs ljudskih prava za studente i profesionalce, Beograd, Srbija;

Novembar 2014.
Pravo na slobodu i bezbednost – Pojam lišavanja slobode, pristup postupku azila i načelo zabrane vraćanja – (status stranaca u tranzitnim zonama na aerodromima), UNHCR, seminar za graničnu policiju na aerodromu, Vrdnik, Srbija;

Decembar 2014.
Pravo na slobodu i bezbednost u odnosu na prenaseljenost kazneno-popravnih ustanova – Fondacija Centar za demokratiju, radionica za NVO, Beograd, Srbija.

April 2015.
Osnove izbegličkog prava, pristup postupku azila i sistem azila u Republici Srbiji – BCHR, seminar za sudije za prekršaje, Subotica i Niš, Srbija;

Oktobar 2015.
Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti i položaj osoba lišenih slobode u Republici Srbiji – BCHR – Škola ljudskih prava Vojin Dimitrijević, kurs ljudskih prava za studente i profesionalce, Beograd, Srbija;

Oktobar – Decembar 2015. (Set od 7 predavanja)
1) Pravo na slobodu i bezbednost – Međunarodni okvir i praksa pravosudnih organa u Republici Srbiji;
2) Zabrana zlostavljanja – Međunarodni okvir i praksa nadležnih organa u Republici Srbiji;
3) Izvršenje krivičnih sankcija – Međunarodni okvir i praksa nadležnih organa u Republici Srbiji;
4) Pravno na efikasan i delotvoran pravni lek u slučajevima zlostavljanja – Međunarodni standardi i lekovi u srpskom pravnom sistemu;
5) Radionica I – Izrada pravnih lekova;
6) Radionica II – Izrada pravnih lekova;
7) Radionica III – Izrada pravnih lekova;

Pravna klinika za osobe lišenih slobode, Univerzitet Union – Pravni fakultet i BCHR, trening za studente prava, Beograd, Srbija;

April 2016.
Sudska praksa i njeni efekti na prava osoba lišenih slobode u Srbiji – Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd, Srbija;

Maj 2016.
Zabrana zlostavljanja  – Međunarodni standardi – Inicijativa mladih za ljudska prava, Beograd, Serbia.

Autorska dela
• 
Predlozi za unapređenje pravnog okvira i prakse u oblasti sprečavanja i kažnjavanja zlostavljanja u Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2012. (koautor);

• Ljudska prava u Srbiji 2012, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2013. (Pravo na život, str. 111-120) (koautor)

• Ostvarivanje verskih prava osuđenih i pritvorenih lica u Republici Srbiji, Nikola Kovačević i Nevena Nikolić, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2013. (koautor);

• Pravo na azil u Republici Srbiji 2013, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2014. (koautor);

• Ljudska prava u Srbiji 2013, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2014 (Zabrana zlostavljanja
i prava lica lišenih slobode u Srbiji, str. 112 – 123) (koautor);

• Život posle zatvora, Jelena Srnić, Nikola Kovačević i Nevena Nikolić, NEOSTART, Beograd 2014. (koautor);

• Ljudska prava u Srbiji 2014, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2015. (Zabrana zlostavljanja
i prava lica lišenih slobode u Srbiji i Pravo na slobodu i bezbednost, str. 102 – 110, 118 – 125. (koautor);

• Pravo na azil u Republici Srbiji 2014, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2015. (koautor);

• Pritvor – Ultima ratio?, Nikola Kovačević, Žarko Marković i Nevena Nikolić, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2014. (koautor);

• Smanjenje prenaseljenosti kazneno-popravnih ustanova u Srbiji – Efekti Strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine, Nikola Kovačević, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2015;

• Ljudska prava u Srbiji 2015, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2016 (Zabrana zlostavljanja
i prava lica lišenih slobode u Srbiji i Pravo na slobodu i bezbednost, str.102 – 110, 118 – 125).(koautor);

• Pravo na azil u Republici Srbiji 2015, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2016. (koautor);

• Izveštaj o državi: Srbija, ECRE – AIDA, Brisel 2016. (koautor);

• Efikasna i delotvorne istrage u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2017.