Trogodišnje osnovne akademske studije traju tri školske godine. Okončavaju se kada student položi sve obavezne i izborne predmete studijskog programa za koji se opredelio/la i stekne 180 ESP bodova. Okončanjem trogodišnjih osnovnih akademskih studija student stiče akademski naziv: pravnik.

Na prvoj godini studija izučavaju se samo obavezni predmeti, dok se od druge godine studije uvode izborni predmeti. Ovakva struktura studijskog programa osigurava sa jedne strane, da svi studenti steknu čvrstu zajedničku osnovu pravničkog znanja, a sa druge ostavlja mogućnost da studenti i studentkinje izučavaju oblasti prava za koje su više zainteresovani i za koje postoje posebne društvene potrebe. To im omogućava i da se u kasnijem usavršavanju specijalizuju za specifično područje prava.

Oblici nastave

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Pored toga, studenti se u okviru pojedinih predmeta obučavaju i na praksi u sudovima, organima državne uprave, advokatskim kancelarijama, naučnim institutima i pravnim klinikama. Studenti fakulteta učestvuju na takmičenjima iz simulacije suđenja, odnosno drugih načina odlučivanja, čime dobijaju priliku da primene i provere znanja stečena iz pojedinih predmeta ili grupa predmeta. Studenti se uče pravničkim veštinama, kao i tehnikama pisanja pravnih akata. Konačno, podstiče se samostalni rad studenata putem izrade seminarskih radova, uz nadzor i individualnu pouku mentora. Sve ove aktivnosti vrednuju se kao predispitne obaveze, u skladu sa studijskim programom.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Studijski program: Osnovne trogodišnje akademske studije

I GODINA STUDIJA

R. br. Naziv predmeta Semestar Status Aktivna nastava (predavanja + vežbe) ESPB
1. Osnovi prava i ekonomije Zimski O 4+0 7
2. Rimsko pravo Zimski O 3+0 5
3. Strani jezik I (bira se 1 od 3) Zimski i letnji O 4+0 5
1. Engleski jezik I I
2. Nemački jezik I I
3. Italijanski jezik I I
4. Osnovi građanskog i privrednog prava Zimski i letnji O 6+4 14
5. Porodično pravo <Zimski/td> O 3+1 6
6. Istorija prava Zimski O 3+0 5
7. Ljudska prava Letnji O 3+1 6
8. Pravna informatika Letnji O 2+2 6
9. Nasledno pravo Letnji O 3+1 6
Ukupno časova aktivne nastave 40
Ukupno ESPB: 60

** Strani jezik – Studenti/kinje mogu izabrati jedan od jezika (engleski, nemački ili italijanski) kao obavezan, a ostala dva mogu pohađati fakultativno.*   ESPB – Evropski sistem prenosa bodova (eng. European Credit Transfer System). Predstavlja numeričku vrednost kojom se vrednuje angažovanje studenta koje se odnosi na tzv. aktivnu nastavu (predavanja, vežbe, kolokvijumi, ispiti, diplomski rad), profesionalnu praksu i samostalni rad, kao što su učenje u biblioteci, ili rad kod kuće.

Uslov za upis na II godinu studija je 37 ESPB

 

II GODINA STUDIJA

R. br. Naziv predmeta Semestar Status Aktivna nastava (predavanja + vežbe) ESPB
1. Krivično pravo- opšti deo Zimski O 4+2 10
2. Svojinsko pravo Zimski i letnji O 6+4 12
3. Strani jezik II (bira se 1 od 3) Zimski i letnji O 4+0 5
1. Engleski jezik II I
2. Nemački jezik II I
3. Italijanski jezik II I
4. Ustavno pravo Zimski O 5+2 11
5. Krivično pravo – posebni deo Letnji O 2+2 7
6. Trgovinsko pravo Letnji O 5+2 11
7. Izborni predmet II (bira se 1 od 3) Letnji O 2+0 4
1.Medijacija I
2. Pravosudno organizaciono pravo I
3. Uporedno pravo I
Ukupno časoova rada 40
Ukupno ESPB: 60

Treću godinu studija mogu upisati studenti koji su u toku prethodne školske godine ostvarili najmanje 37 ESP bodova, odnosno da su u toku studija u prethodne dve godine ostvarili ukupno 74 ESP bodova.

III GODINA STUDIJA

R. br. Naziv predmeta Semestar Status Aktivna nastava (predavanja + vežbe) ESPB
1. Upravno pravo Zimski i letnji O 5+2 9
2. Međunarodno javno pravo Zimski O 3+2 7
3. Obligaciono pravo Zimski i letnji O 5+2 12
4. Radno pravo Letnji O 4+1 6
5. Strani jezik III (bira se 1 od 3) Zimski i letnji O 6+0 6
1. Engleski jezik III I
2. Nemački jezik III I
3. Italijanski jezik III I
6. Izborni predmeti (bira se 5 od 10 (9))
1. Kriminologija sa penologijom
Letnji I 2+0 4
2. Stečajno pravo Letnji I 2+0 4
7.
1. Pravo medija Letnji I 2+0 4
2. Medicinsko pravo Letnji I 2+0 4
8.
1. Sportsko pravo Zimski I 2+0 4
2. Pravo potrošača Zimski I 2+0 4
9.
1. Pravo osiguranja Zimski I 2+0 4
2. Saobraćajno pravo Zimski I 2+0 4
10.
1. Arbitražno pravo Letnji I 2+0 4
2. Prekršajno pravo (od školske 2017/2018) Letnji I 2+0 4
Ukupno časova aktivne nastave 40
Ukupno ESPB: 60