Osnovne studije traju četiri školske godine. Okončavaju se kada student položi sve obavezne i izborne predmete studijskog programa za koji se opredelio/la i stekne 240 ESP bodova. Okončanjem osnovnih studija student stiče stručni naziv: diplomirani pravnik.


 Uverenje o akreditaciji            |             Kompetencija studenata- ishod učenja


Svrha ovog studijskog programa je da se studenti/kinje osposobe za profesiju pravnika. Sačinjen je tako da uključuje različite pravne i prateće discipline potrebne ne samo da bi se razumelo pravo i njegova uloga u društvu, već i da bi se razvile sposobnosti kritičkog razmišljanja, diskusije i primene prava. Pored teorijskog, doktrinarnog i normativnog izučavanja prava, studenti i studentkinje stiču praktična znanja i iskustva kroz saradnju sa različitim institucijama i obavljanje stručne prakse.

Na prvoj godini studija izučavaju se samo obavezni predmeti, dok se od druge godine studije uvode izborni predmeti. Predmet koji nije izabran kao izborni na jednoj godini može se izabrati kao izborni na narednoj, uz ostale ponuđene na toj godini. Ovakva struktura studijskog programa osigurava sa jedne strane, da svi studenti steknu čvrstu zajedničku osnovu pravničkog znanja, a sa druge ostavlja mogućnost da studenti i studentkinje izučavaju oblasti prava za koje su više zainteresovani i za koje postoje posebne društvene potrebe. To im omogućava i da se u kasnijem usavršavanju – na diplomskim i postdiplomskim studijama – specijalizuju za specifično područje prava.

Oblici nastave

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Pored toga, studenti/kinje se u okviru pojedinih predmeta obučavaju i na praksi u sudovima, organima državne uprave, advokatskim kancelarijama, naučnim institutima i pravnim klinikama. Studenti/kinje fakulteta učestvuju na takmičenjima iz simulacije suđenja, odnosno drugih načina odlučivanja, čime dobijaju priliku da primene i provere znanja stečena iz pojedinih predmeta ili grupa predmeta. Studenti/kinje se uče pravničkim veštinama, kao i tehnikama pisanja pravnih akata. Konačno, podstiče se samostalni rad studenata putem izrade seminarskih radova, uz nadzor i individualnu pouku mentora. Sve ove aktivnosti vrednuju se kao predispitne obaveze, u skladu sa studijskim programom.

STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA

Osnovne četvorogodišnje studije

[tabs] [tab title=“Po akreditaciji iz 2008. godine“]

I godina

Predmet Semestar Broj časova predavanja i vežbi nedeljno ESPB*
Obavezno predmeti
Osnovi prava sa ljudskim pravima zimski
letnji
3+1
2+1
11
Osnovi građanskog i privrednog prava zimski
letnji
3+2 14
Strani jezik 1** zimski
letnji
2+0 6
Porodično pravo letnji 2+1 5
Istorija prava zimski 3+0 4
Ustavno pravo letnji 5+2 11
Pravna informatika letnji 2+2 5
Rimsko pravo zimski 2+0 4
Ukupno ESPB 60

*   ESPB – Evropski sistem prenosa bodova (eng. European Credit Transfer System). Predstavlja numeričku vrednost kojom se vrednuje angažovanje studenta koje se odnosi na tzv. aktivnu nastavu (predavanja, vežbe, kolokvijumi, ispiti, diplomski rad), profesionalnu praksu i samostalni rad, kao što su učenje u biblioteci, ili rad kod kuće.

** Strani jezik – Studenti/kinje mogu izabrati jedan od jezika (engleski, nemački ili italijanski) kao obavezan, a ostala dva mogu pohađati fakultativno.

 

II godina

Predmet Semestar Broj časova predavanja i vežbi nedeljno ESPB*
Obavezno predmeti
Svojinsko pravo zimski
letnji
3+2
2+2
12
Strani jezik 2 zimski
letnji
2+0 6
Trgovinsko pravo zimski 5+2 10
Krivično pravo -opšti deo zimski 4+2 9
Krivično pravo -posebni deo letnji 2+2 7
Nasledno pravo letnji 3+2 7
Uporedno pravo letnji 3+0 5
Opcioni predmeti* (bira se 1)
Pravosudno organizaciono pravo letnji 2+0 4
Medijacija letnji 2+0 4
Ukupno ESPB 60

* Promena opcionog predmeta – Student/kinja može u toku nastave promeniti opcioni predmet ako je u vreme kada traži promenu/la sve predispitne obaveze na predmetu kojim namerava da zameni raniji predmet. O promeni predmeta odlučuje dekan Fakulteta na pismeni zahtev studenta.

 

 

III godina

Predmet Semestar Broj časova predavanja i vežbi nedeljno ESPB*
Obavezno predmeti
Upravno pravo zimski
letnji
3+1
2+1
9
Kompanijsko pravo zimski
letnji
3+1
2+1
8
Obligaciono pravo letnji 3+1
2+1
12
Strani jezik 3 zimski
letnji
2+0 6
Međunarodno javno pravo zimski 2+2 5
Građansko procesno pravo letnji 5+2 12
Opcioni predmet* (bira se dva)
Stečajno pravo letnji 2+0 4
Kriminologija sa penologijom letnji 2+0 4
Pravo medija letnji 2+0 4
Medicinsko pravo letnji 2+0 4
Sportsko pravo letnji 2+0 4
Ukupno ESPB 60

 

IV godina

 

Predmet Semestar Broj časova predavanja i vežbi nedeljno ESPB*
Obavezno predmeti
Krivično procesno pravo zimski
letnji
3+2
2+1
11
Strani jezik 4 zimski
letnji
2+0 6
Radno pravo zimski 4+1 6
Poresko pravo zimski 2+1 5
Međunarodno privatno pravo letnji 3+1 5
Osnovi berzanskog i bankarskog prava zimski 3+0 5
Pravo Evropske unije letnji 2+1 5
Autorsko pravo i pravo industrijske svojine letnji 3+1 5
Opcioni predmeti* (biraju se tri)
Međunarodno privredno pravo letnji 2+0 4
Saobraćajno pravo letnji 2+0 4
Arbitražno pravo letnji 2+0 4
Pravo osiguranja letnji 2+0 4
Pravo informacionih tehnologija letnji 2+0 4
Međunarodno krivično pravo letnji 2+0 4
Antidiskriminaciono pravo letnji 4
Pravo potrošača letnji  4
Ukupnp ESPB: 60

 

Apsolventski status

Studentkinje i studenti četvrte godine stiču status apsolventa po završetku školske godine, odnosno 30. septembra tekuće godine.

Narednih 6 meseci – do 31. marta naredne godine student ostvaruje pravo na besplatan apsolventski staž a od 1. aprila se plaća četvrtina školarine za narednih 6 meseci. Apsolventski staž se može produžiti za period od najduže dve godine.

[/tab] [tab title=“Po akreditaciji iz 2014. godine“]

I godina

Predmet Semestar Broj časova predavanja i vežbi nedeljno ESPB*
Obavezno predmeti
Osnovi prava i ekonomije zimski 3+1
2+1
7
Ljudska prava letnji 3+2 6
Osnovi građanskog i privrednog prava
zimski
letnji
2+0 14
Porodično pravo zimski 2+1 6
Istorija prava zimski 3+0 5
Pravna informatika letnji 2+2 6
Nasledno pravo letnji 6
Rimsko pravo zimski 2+0 5
Strani jezik  I ** zimski
letnji
5
Ukupno ESPB: 60

*   ESPB – Evropski sistem prenosa bodova (eng. European Credit Transfer System). Predstavlja numeričku vrednost kojom se vrednuje angažovanje studenta koje se odnosi na tzv. aktivnu nastavu (predavanja, vežbe, kolokvijumi, ispiti, diplomski rad), profesionalnu praksu i samostalni rad, kao što su učenje u biblioteci, ili rad kod kuće.

** Strani jezik – Studenti/kinje mogu izabrati jedan od jezika (engleski, nemački ili italijanski) kao obavezan, a ostala dva mogu pohađati fakultativno.

 

II godina

Predmet Semestar Broj časova predavanja i vežbi nedeljno ESPB*
Obavezno predmeti
Svojinsko pravo zimski
letnji
3+2
2+2
12
Trgovinsko pravo zimski 5+2 11
Krivično pravo -opšti deo zimski 4+2 10
Krivično pravo -posebni deo letnji 2+2 7
Ustavno pravo zimski 11
Strani jezik II zimski
letnji
5
Opcioni predmeti* (bira se 1)
Uporedno pravo zimski
letnji
4
Pravosudno organizaciono pravo letnji 2+0 4
Medijacija letnji 2+0 4
Ukupno ESPB: 60

* Promena opcionog predmeta – Student/kinja može u toku nastave promeniti opcioni predmet ako je u vreme kada traži promenu/la sve predispitne obaveze na predmetu kojim namerava da zameni raniji predmet. O promeni predmeta odlučuje dekan Fakulteta na pismeni zahtev studenta.

 

 

III godina

Predmet Semestar Broj časova predavanja i vežbi nedeljno ESPB*
Obavezno predmeti
Upravno pravo zimski
letnji
3+1
2+1
9
Obligaciono pravo zimski
letnji
3+1
2+1
12
Strani jezik 3 zimski
letnji
2+0 6
Međunarodno javno pravo zimski 2+2 7
Građansko procesno pravo letnji 5+2 12
Radno pravo letnji 6
Opcioni predmet* (bira se dva)
Kriminologija sa penologijom
letnji 2+0 4
Stečajno pravo zimski 4
Sportsko pravo letnji 4
Pravo medija zimski 2+0 4
Medicinsko pravo letnji 2+0 4
Ukupno ESPB: 60

 

Fakultativan predmet Pravničke veštine. O ovim predavanjima više pročitajte ovde

 

 

IV godina

 

Predmet Semestar Broj časova predavanja i vežbi nedeljno ESPB*
Obavezno predmeti
Krivično procesno pravo letnji 3+2
2+1
10
Pravo Evropske unije zimski 5
Kompanijsko pravo zimski
letnji
8
Poresko pravo zimski 2+1 5
Pravo intelektualne svojine letnji 5
Međunarodno privredno pravo zimski 3+1 5
Bankarsko pravo zimski 3+0 4
Strani jezik 4 zimski
letnji
6
Opcioni predmeti* (biraju se tri)
Međunarodno privredno pravo letnji 2+0 4
Saobraćajno pravo letnji 2+0 4
Arbitražno pravo letnji 2+0 4
Pravo osiguranja letnji 2+0 4
Pravo potrošača zimski 2+0 4
Prekršajno pravo letnji 4
Berzansko pravo letnji 4
Međunarodno krivično pravo letnji 2+0 4
Ukupno ESPB: 60

 

Fakultativan predmet Pravničke veštine. O ovim predavanjima više pročitajte ovde

Apsolventski status

Studentkinje i studenti četvrte godine stiču status apsolventa po završetku školske godine, odnosno 30. septembra tekuće godine.

Narednih 6 meseci – do 31. marta naredne godine student ostvaruje pravo na besplatan apsolventski staž a od 1. aprila se plaća četvrtina školarine za narednih 6 meseci. Apsolventski staž se može produžiti za period od najduže dve godine.

[/tab] [/tabs]