Nastava na doktorskim studijama traje 6 semestara. Studije se vrednuju sa 180 ESP bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Okončanjem svih nastavnih obaveza i odbranom doktorske disertacije se stiče pravo na promociju u naučni stepen doktora nauka.

Uverenje o akreditaciji

Kompetencija studenta – ishod učenja


Preuzmite informator


 

STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH STUDIJA

Predmet Semestar Broj časova predavanja i studijskog istraživačkog rada nedeljno ESPB
I Godina
Teorija prava zimski 7+3 18
Seminarski rad 1 zimski 0+4 5
Priprema projekta doktorske disertacije zimski 0+13
Teorija ustavnog prava i evropski konstitucionalizam letnji 6+3 17
Odbrana projekta doktorske disertacije letnji 15
Seminarski rad 2 letnji 0+4 5
II Godina
Teorija privatnog prava zimski 6+4 18
Izborni predmet 1 zimski 6+3 17
Naučni članak 1 zimski 0+7 5
Izborni predmet 2 letnji 5+2 15
Naučni članci 2 letnji 0+7 5
Izborni predmeti
Građansko parnično procesno pravo sa izvršnim procesnim pravom zimski 6+3 17
Krivično procesno pravo zimski 6+3 17
Kazneno pravo i transnacionalni kriminalitet letnji 5+2 15
Ekološko pravo letnji 5+1 15
III Godina
Podnošenje izveštaja o izradi doktorske disertacije zimski 0+13
Podnošenje prve verzije doktorske disertacije letnji 0+27
Doktorska disertacija 60
Ukupno ESPB: 180