Pravna klinika iz radnog prava


Pravna klinika za radno pravo nastavlja sa pružanjem besplatne pravne pomoći strankama od oktobra 2018. godine.

Prijem klijenata vrši se u periodu novembar – decembar i mart – maj, sredom od 17:30 do 18:30.

Bul. maršala Tolbuhina (bivša Goce Delčeva) br. 36, 11070 Novi Beograd
Telefon za informacije o radu klinike: (011) 2095-502
E-pošta: klinika.radno@pravnifakultet.rs

Pravna klinika za radno pravo pruža besplatnu pravnu pomoć u slučajevima:
– ugrožavanja ili povrede prava iz radnog odnosa, ili povrede prava pri zapošljavanju;
– ugrožavanja ili povrede prava u drugim oblicima radnog angažovanja;
– zlostavljanja na radu;
– diskriminacije u oblasti rada;
– nezakonitog otkaza;
– zaštite prava zaposlenih u slučajevima stečaja ili likvidacije;
– ostvarivanja prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja;
– ostvarivanja prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Pravna klinika u svom radu realizuje sledeće pravne usluge:
– pružanje pravne informacije;
– davanje pravnog mišljenja i saveta;
– pomoć pri izradi inicijalnih pravnih podnesaka;
– pomoć pri iniciranju postupaka zaštite kod poslodavca ili drugih postupaka prema posebnim propisima o radnim odnosima i socijalnom osiguranju.

Pravna klinika ne pruža pravnu pomoć:
– zastupanja stranaka pred sudom ili u drugim vansudskim postupcima;
– ukoliko su radni spor ili druga vrsta parnice u toku;
– ukoliko stranka želi da pokrene postupak u drugom ili trećem stepenu (po žalbi ili vanrednom pravnom leku);
– u postupcima izvršenja;
– u postupcima povodom ustavne žalbe;
– u postupcima povodom obraćanja međunarodnim telima i međunarodnim sudskim institucijama;
– ukoliko je povreda prava nastala u inostranstvu, odnosno ukoliko se informacija, savet ili mišljenje odnose na strane propise.

Pravna klinika pruža pravnu pomoć isključivo strankama koje dođu na kliniku. Pomoć se ne pruža putem elektronske pošte, telefonom, ili na drugi posredan način.

Pravna klinika ne pruža pravnu pomoć licima koja imaju angažovanog advokata ili su u bilo kojem trenutku koristila usluge advokata u slučaju povodom kojeg se obraćaju klinici.

Molimo sve stranke da pri prvom dolasku na pravnu kliniku ponesu svu dokumentaciju koju smatraju relevantnom, kako bi nam omogućili da budemo što efikasniji u davanju usluga.