Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Godina IX, br. 2/2018, str. 219-385

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izd.)
ISSN 2406-1387 (Online)

SADRŽAJ

ČLANCI

Mladen Jeličić, Načelo pomoći neukoj stranci u prekršajnom postupku

Dragan Obradović, Stare osobe – ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju

Jelena Simić, The protection of nasciturus within the civil law

Ana Batrićević i Nikola Paunović, Nezakonito odlaganje otpada u zakonodavstvu EU i praksi Suda pravde EU

Damir Juras i Ivana Erceg Ćurić, Izvanredni otkaz ugovora o radu u pravu Republike Hrvatske

Berislav Matijević, Buduća šteta i mogućnosti njezine naknade

Sanda Ćorac, Nezakonito prekogranično odvođenje/zadržavanje dece od strane jednog roditelja sa aspekta prakse Evropskog suda za ljudska prava

 

PRIKAZI

Aleksa Nikolić, Srđan T. Korać, Javna uprava u moralnom  procepu, Institut za političke studije, Beograd, 2016, 261 str.

 

HRONIKA FAKULTETA (2018. godina), priredila Ivana Ilić