Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Godina IX, br. 1/2018, str. 1-218

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izd.)
ISSN 2406-1387 (Online)

SADRŽAJ

ČLANCI

Vojislav Damnjanović, Kolizija i konkurencija ljudskih prava i sloboda u nemačkom pravu

Violeta Beširević, „Uhvati me ako možeš“: osvrt na problem (ne)odgovornosti transnacionalnih korporacija zbog kršenja ljudskih prava

Carlos Flores Juberías, Postepena transformacija španskog ustavnog prava: povodom 40. godišnjice španskog ustava iz 1978. godine

Danilo Stevandić, Autonomna uredba: teorijskopravno određenje i pozitivnopravni okviri

Aleksandar Matković, Pravna obeležja vigilantizma

Biljana Gavrilović, Srbijansko-prečanski spor oko dokazivanja svedocima prilikom donošenja jugoslovenskog Zakonika o građanskom parničnom postupku

Irena D. Kolaj Ristanović, Zbornici fetvi na osmanskom jeziku: opšti pregled

 

PRAVNE AKTUELNOSTI

Katinka Beretka, De iure potvrđenost multikulturalnog karaktera AP Vojvodine – kritički prikaz (ne)postojećih normativnih nadležnosti autonomne pokrajine u oblasti manjinskih prava

 

PRLOZI

Svetlana Gradinac, Završna reč Đure Jakšića na suđenju zbog pripovetke „Ranjenik“

 

PRIKAZI

Dejan A. Milić, Knjiga o snazi reči: Sima Avramović, Rhetorike techne – Veština besedništva i javni nastup, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Službeni glasnik – Dosije studio, Beograd, 2018, IV izdanje, 545 str.

 

IN MEMORIAM – Prof. dr Katarina Damnjanović

 

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2017, priredila Ljiljana Prljinčević