logo-a11                                                                       pfuu-logo-fb

Pravni fakultet Univerziteta Union i  A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava sprovode novi vannastvni program Praktikum za ekonomska i socijalna prava školske 2017/2018. godine.

Program Praktikuma polaznicama i polaznicima pruža mogućnost da se bliže upoznaju sa osnovnim teorijskim načelima na kojima se zasnivaju ekonomska i socijalna prava, njihovim mestom u sistemu zaštite ljudskih prava na univerzalnom i regionalnom nivou, kao i pojedinim izazovima koji se odnose na ostvarivanje ovih prava u Republici Srbiji. Pored toga, program Praktikuma nudi praktične alate za bavljenje socijalnim i ekonomskim pravima i pokušati da kroz perspektivu problema sa kojima se građani i građanke Srbije suočavaju osvetli njihove najvažnije aspekte i pruži okvir neophodan za bolje razumevanje specifičnih tema koje su povezane sa ostvarivanjem ovih prava. Tako Praktikum, pored teorijskih pitanja, obrađuje i teme siromaštva i razvoja, diskriminacije manjinskih zajednica, privlačenja stranih investicija, budžetske politike i mera štednje, prinudnih iseljenja i drugih tema od značaja za ovu oblast.

Praktikum će trajati osam nedelja: od 21. marta do 21. maja 2018. godine, sa pauzom u aprilskom ispitnom roku.

Predavanja se održavaju ponedeljakom, u učionici 3, od 18 do 20h.

Program Praktikuma za ekonomska i socijalna prava

Prva nedelja – 21. mart 2018.

Uvodna pitanja – razvijanje ideje ljudskih prava pre Drugog svetskog rata, garantovanje ljudskih prava pod okriljem Ujedinjenih nacija, Hladni rat, podela na „generacije ljudskih prava“, negiranje karaktera prava ekonomskim i socijalnim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, utuživost ekonomskih i socijalnih prava. Međuzavisnost građanskih i političkih prava i ekonomskih i socijalnih prava.

Druga nedelja – 26. mart 2018.

Obaveze država prema Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima – član 2. Pakta kao „srce“ sistema zaštite ekonomskih i socijalnih prava, obaveze države prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, međuzavisnost ljudskih prava, derogacije od primene člana 2. Pakta o ekonomskim i socijalnim pravima. Svetska ekonomska kriza i mere štednje. Kratak pregled „alata“ za merenje ekonomskih i socijalnih prava.

Treća nedelja – 2. april 2018.

Komitet Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava i razvoj ekonomskih i socijalnih prava tumačenjem Komiteta – opšti komentari i praksa Komiteta. Regionalni sistemi zaštite ekonomskih i socijalnih prava sa posebnim osvrtom na Savet Evrope (Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Revidirana evropska socijalna povelja). Specijalne procedure Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Mogućnosti zaštite ekonomskih i socijalnih prava pred ovim telima/mehanizmima.

Četvrta nedelja – 23. april 2018.

Pravo na socijalnu zaštitu iz čl. 9. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, zaštita ovog prava i tekući problemi. Primer Srbije. Studija slučaja: sistem socijalne zaštite u Srbiji. Pravo na adekvatan životni standard iz čl. 11. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, zaštita ovog prava i tekući problemi, trendovi. Primer Srbije. Studija slučaja: iseljenje romskog naselja pored Belvila u aprilu 2012. godine. Praksa tela za zaštitu ljudskih prava u oblasti socijalne zaštite i prava na adekvatan životni standard.

Peta nedelja – 30. april 2018.

Analiza modela slučaja koji se odnosi na zaštitu ekonomskih i socijalnih prava i diskusija. Polaznici i polaznice su podeljeni u dve grupe i zastupaju pozicije države ili organizacije koja se bavi zaštitom ekonomskih i socijalnih prava. Kroz diskusiju se dodatno analiziraju pojedini delovi programa obrađeni u prve četiri nedelje i studenti se ohrabruju da pronađu praktična rešenja i argumente u zadatom slučaju.

Šesta nedelja – 7. maj 2018.

Uticaj diskriminacije na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Siromaštvo i ekonomska i socijalna prava. Migracije i njihov uticaj na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava.

Sedma nedelja – 14. maj 2018.

Značaj javnih finansija za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Ekonomska kriza, mere štednje i njihov uticaj na ekonomska i socijalna prava. Da li su mere štednje u suprotnosti sa obavezama država prema Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima?

Osma nedelja – 21. maj 2018.

Primeri uspešniih borbi za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Mehanizmi zaštite ekonomskih i socijalnih prava pred domaćim i međunarodnim telima. Uloga nevladinih organizacija u zaštiti ekonomskih i socijalnih prava. Sumiranje i diskusija.

Praktikum za ekonomska i socijalna prava