kop

KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA
31 godina

obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da raspisuje

K O N K U R S

Za prijem i objavljivanje referata povodom 31. susreta učesnika Kopaoničke škole  koji će se održati od 13. do 17. decembra 2018. godine pod stalnim naslovom «Pravda i pravo».

Opšta tema ovogodišnjeg skupa je

PRAVO  I  ZAPOVEST  RAZUMA

 U okviru opšte teme sami kandidati, shodno Heksagonu Kopaoničke škole prirodnog prava, biraju niže navedene oblasti u kojima mogu konkurisati, označavajući temu po slobodnom izboru. Tako izabrana tema se obrađuje ili sa stanovišta jedne ili više pravnih disciplina.

Prioritet u prihvatanju referata za objavljivanje imaju autori koji su prethodnih godina neposredno izlagali svoje radove na susretima Kopaoničke škole. Odluku o prijemu i objavljivanju radova donosi Uređivački odbor. Broj i način objavljenih radova koji ispunjavaju naučne standarde, određuje se u zavisnosti od finansijskih mogućnosti.

Radovi učesnika koji ispunjavaju predviđene standarde biće publikovani na odgovarajući način, u zavisnosti od finansijskih mogućnosti. Učesnici čiji radovi zadovoljavaju odgovarajuće standarde, dužni su da uz svoj rad dostave svojeručno potpisanu izjavu da će na Savetovanju usmeno prezentirati svoj rad.Bez ove izjave rukopis se neće uzimati u obzir.

Uslovi neophodni za uzimanje rada u razmatranje od strane Uređivačkog odbora:

  • Dužina rada: najviše do 16 stranica
  • Font: Times New Roman, veličina 12, prored 1,5.
  • Rezime: na engleskom ili drugim svetskim jezicima, prilaže se na kraju rada, na pola stranice, najviše 14 redova, u istom fontu i proredu kao i rad
  • Fusnote: ispod teksta, font Times New Roman, veličina 10, bez proreda
  • U radu moraju biti naznačeni ime i prezime autora, zvanje i zanimanje, potpuna adresa i kontakt telefon  i  email.

Krajnji rok za podnošenje rada: 25. avgust 2018. godine, a za inostrane autore 25. septembar 2018. godine. Sa posebnom zahvalnošću primaju se radovi predati i pre krajnjeg roka.

Način podnošenja rada: referat se dostavlja u elektronskoj formi kao i u papirnoj verziji. Rad se šalje elektronskim putem na adresu e-mail: upj@Eunet.rs. Udruženje pravnika Srbije, 11000 Beograd, Krunska 74, telefon: +381 11 244-6910.

Rad koji ne ispunjava bilo koji od navedenih uslova neće biti uzet u razmatranje.

Oblasti u kojima se može konkurisati čine tradicionalni Heksagon Kopaoničke škole:

I     Pravo na život (život, zdravlje, ekologija,sport).

II   Pravo na slobodu (sloboda misli i izražavanja, sloboda ličnosti, sloboda kretanja, sloboda veroispovesti, krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti, upravno-pravna zaštita slobode).

III  Pravo na imovinu (svojina, kodifikacije, svojina i druga stvarna prava, svojina i nasleđe, denacionalizacija, privatizacija, porezi i poreska politika, nepokretnosti, ugovor i odgovornost za štetu, privredna društva, privredni ugovori, banke i bankarski poslovi, osiguranje, radni odnosi). Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije sajt: www.kopaonikschool.org

IV  Pravo na intelektualnu tvorevinu (autorsko pravo, pravo industrijske svojine, pravo učestvovanja u kulturnom životu).

V   Pravo na pravdu (opšta značenja, sud u koneksitetu pravde, nezavisnost sudstva, ustavno sudstvo, sudska praksa  i uloga suda, arbitraže međunarodne i domaće, međunarodni odnosi i pravda, pravo Evropske unije, pravna zaštita izbeglica i prognanih lica).

VI  Pravo na pravnu državu (teorija pravne države, ustavno pravna pitanja, vladavina i nevladavina   prava u praksi)

Učesnici konkursa mogu se obavestiti o rezultatima konkursa oko 20. oktobra 2018. godine.