Agencija za borbu protiv korupcije će uskoro ponoviti javni poziv za izbor posmatrača izbornih kampanja, kako bi se pravovremeno pripremila da, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, obavi kontrolu aktivnosti političkih subjekata.

Agencija je ove godine takav javni poziv prvi put objavila krajem februara, kada su prijavu mogli podneti punoletni državljani Republike Srbije, sa završenom najmanje srednjom školom u trajanju od četiri godine. Prednost su imali kandidati koji mogu biti angažovani puno radno vreme. Prilikom izbora posmatrača vodilo se računa o mestu prebivališta, odnosno boravišta posmatrača, tako da svaki posmatrač može obavljati poslove iz svog delokruga u mestu za koje je određen.

Prijava na oglas je sadržala popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave posmatrača (obrazac PP), koji je bio objavljen na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi, kratku profesionalnu biografiju, motivaciono pismo. Za kandidate koji su posedovali iskustvo u posmatranju izbornih kampanja, uz prijavu je trebalo dostaviti i dokumentaciju kojom se to potvrđuje. Sva dokumentacija je podnošena u originalu ili overenoj fotokopiji.

Objavljivanje javnog poziva za izbor posmatrača je jedna od aktivnosti koje Agencija sprovodi u skladu sa svojim nadležnostima i potrebama.

Javni poziv će biti ponovljen radi postizanja optimuma kvantiteta i kvaliteta posmatrača, koji treba da prođu ozbiljnu obuku za efikasnu kontrolu izbornih kampanja.

Agencija za borbu protiv korupcije se odlučila da postupa blagovremeno, jer proces obuke i selekcije posmatrača zahteva vreme i složene procedure.

Prijavljeni kandidati biće intervjuisani, a nakon organizovanja intervjua sa kandidatima, pravi se preliminarna lista kandidata. Kandidati koji budu izabrani proćiće obuku, tokom koje će ih eksperti Agencije obučavati o njihovim pravima i obavezama kao posmatrača izbora.

Naročita pažnja u obuci izabranih kandidata biće posvećena edukaciji o izbegavanju incidenata i konflikata tokom posmatranja izbornih procesa.

Sa odabranim kandidatima se zaključuju ugovori o privremenim i povremenim poslovima.

Agencija je utvrdila potrebu za 165 obučenih posmatrača na teritoriji Republike Srbije i to za 36 koordinatora i 129 terenskih posmatrača u Gradu Beogradu i 27 drugih gradova u zemlji, s tim što  spisak obučenih posmatrača mora biti za 20% duži, ukoliko do raspisivanja izbora neko od izabranih posmatrača bude sprečen da učestvuje u posmatranju izbornih kampanja ili raskine ugovor.

Za posmnatrače ne mogu biti angažovani kandidati na izborima, niti lica angažovana u organima za sprovođenje izbora.