logo-pfuub-cyrilicPRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU
Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 36
Tel: + 381 11 2095-566, Faks:319 63 79
www.pravnifakultet.rs; info@pravnifakultet.rs

KONKURS
ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
U ŠKOLSKU 2020/21.
(trogodišnje – 180 ESPB)

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 10 kandidata.

Uslovi za upis:

 • pravo upisa ima svako lice koje je prethodno ostavarilo obim studija od najmanje 300 ESP bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama iz oblasti prava, odnosno lica čija su prava, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, izjednačena sa nazivom master pravnik
 • neophodno je elementarno poznavanje engleskog jezika
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs sa dokumentacijom dostavljaju se sekretaru postdiplomskih studija ili putem elektronske pošte: prijave@pravnifakultet.rs – do 16. oktobra 2020. godine
 • intervju sa kandidatima obaviće se 19. oktobra 2020. godine
 • objavljivanje rang liste – 20. oktobra 2020. godine
 • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 21. oktobra do 30. oktobra 2020. godine

Potrebna dokumenta:

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose original ili fotokopije /ne moraju da budu overene/ sledećih dokumenata: popunjenu prijavu za konkurs, diplomu osnovnih i master studija, i dokaz o uplati naknade za učešće na konkursu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate. Navedena dokumenta za potrebe upisa moraju biti original ili u overenoj kopiji. Prilikom upisa uplaćuju se troškovi upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Način i rokovi podnošenja žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Za svih 6 semestara školarina iznosi 6000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina  se plaća u godišnjem iznosu od 2000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne godišnje školarine prilikom upisa, popust je 10%.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
KORPORATIVNO PRAVO I PRAVO ORGANIZACIJA
(jednogodišnje – 60 ESPB)

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 49 kandidata.

Uslovi za upis:

 • stečeno zvanje diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB)
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

Drugi upisni ciklus (zimski/letnji semestar školske 2020/21. godine)

 • prijave na konkurs sa dokumentacijom dostavljaju se sekretaru postdiplomskih studija ili putem elektronske pošte: prijave@pravnifakultet.rs – do 16. oktobra 2020. godine
 • objavljivanje rang liste – 20. oktobra godine
 • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 21. oktobra do 30. oktobra 2020. godine

Potrebna dokumenta:

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose original ili fotokopije /ne moraju da budu overene/ sledećih dokumenata: popunjenu prijavu za konkurs, diplomu osnovnih studija, i dokaz o uplati naknade za učešće na konkursu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate. Navedena dokumenta za potrebe upisa moraju biti original ili u overenoj kopiji. Prilikom upisa uplaćuju se troškovi upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Način i rokovi podnošenja žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Iznosi godišnje 1000 EVRA  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 100 EVRA.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
HUMAN RIGHTS LAW
(jednogodišnje – 60 ESPB)

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 50 kandidata.

Uslovi za upis:

 • stečeno zvanje diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB)
 • neophodno poznavanje engleskog jezika
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

Drugi upisni ciklus (zimski/letnji semestar školske 2020/21. godine)

 • prijave na konkurs sa dokumentacijom dostavljaju se sekretaru postdiplomskih studija ili putem elektronske pošte: prijave@pravnifakultet.rs – do 16. oktobra 2020. godine
 • objavljivanje rang liste – 20. oktobra godine
 • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 21. oktobra do 30. oktobra 2020. godine

Potrebna dokumenta:

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose original ili fotokopije /ne moraju da budu overene/ sledećih dokumenata: popunjenu prijavu za konkurs, diplomu osnovnih studija, i dokaz o uplati naknade za učešće na konkursu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate. Navedena dokumenta za potrebe upisa moraju biti original ili u overenoj kopiji. Prilikom upisa uplaćuju se troškovi upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Način i rokovi podnošenja žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Iznosi godišnje 1000 EVRA  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 100 EVRA.

Obrazac prijave – Korporativno pravo i pravo organizacija
Obrazac prijave – Human Rights Law
Obrazac prijave – doktorske studije