logo-pfuub-cyrilicPRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU
Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 36
Tel: + 381 11 2095-566, Faks:319 63 79
www.pravnifakultet.rs; info@pravnifakultet.rs

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
KORPORATIVNO PRAVO I PRAVO ORGANIZACIJA
(jednogodišnje – 60 ESPB)

Raspisuje se konkurs u školskoj 2021/22. (prolećni /jesenji semestar) za upis 50 studenata na:

MASTER AKADEMSKE STUDIJE iz oblasti Korporativno pravo i pravo organizacija (60 ESPB) u prvom upisnom ciklusu u školskoj 2021/22. godini u trjanju od jedne godine (dva semestra).

Pravo upisa ima svako lice koje je završilo:

 • osnovne četvorogodišnje akademske studije na pravnom fakultetu u obimu od 240 ESPB, ili
 • osnovne četvorogodišnje studije na pravnom fakultetu po propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine , ili
 • osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB na srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka, odnosno završilo osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine , pod uslovom da su nastavni planovi i programi tih fakulteta podudarni sa nastavnim planom i programom Fakulteta u skladu sa opštim aktima Fakulteta.

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i dužine studiranja.

Postupak prijave na konkurs:

 • popunjena prijava na konkurs
 • overena kopija diplome/uverenje o diplomiranju
 • potvrda (uplatnica) da je uplaćena naknada za prijavu na konkurs u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs – do 19. februara 2021. godine
 • objavljivanje rang liste – 22. februara 2021. godine
 • upis – od 22. februara do 26. februara 2021. godine

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Iznosi godišnje 1.200 evra, od čega se prilikom upisa uplaćuje 240 evra, a ostatak u osam mesečnih rata od po 120 evra, odnosno 1.100 evra ako se školarini isplati prilikom upisa na studije. Prijava na konkurs je 30 evra, a troškovi upisa iznose 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
HUMAN RIGHTS LAW
(jednogodišnje – 60 ESPB)

Raspisuje se konkurs za u školskoj 2021/22. (prolećni/jesenji semestar) za upis 50 studenata na:

MASTER AKADEMSKE STUDIJE iz oblasti Human Rights Law (60 ESPB) u prvom upisnom ciklusu u školskoj 2020/21. godini u trjanju od jedne godine (dva semestra).

Pravo upisa ima svako lice koje poznaje engleski jezik i završilo je:

 • osnovne četvorogodišnje akademske studije na pravnom fakultetu u obimu od 240 ESPB, ili
 • osnovne četvorogodišnje studije na pravnom fakultetu po propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine , ili
 • osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB na srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka, odnosno završilo osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine , pod uslovom da su nastavni planovi i programi tih fakulteta podudarni sa nastavnim planom i programom Fakulteta u skladu sa opštim aktima Fakulteta.

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i dužine studiranja.

Postupak prijave na konkurs:

 • popunjena prijava na konkurs
 • overena kopija diplome/uverenje o diplomiranju
 • potvrda (uplatnica) da je uplaćena naknada za prijavu na konkurs u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs – do 19. februara 2021. godine
 • objavljivanje rang liste – 22. februara 2021. godine
 • upis – od 22. februara do 26. februara 2021. godine

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Iznosi godišnje 1.200 evra, od čega se prilikom upisa uplaćuje 240 evra, a ostatak u osam mesečnih rata od po 120 evra, odnosno 1.100 evra ako se školarini isplati prilikom upisa na studije. Prijava na konkurs je 30 evra, a troškovi upisa iznose 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Nastava počinje  od  1. marta  2021. godine

Obrazac prijave  se  može  preuzeti  u  prostorijama  Fakulteta  ili  na  web-sajtu  www.pravnifakultet.rs

Obrazac prijave – Korporativno pravo i pravo organizacija
Obrazac prijave – Human Rights Law