PRAVNA OBUKA SUDSKIH VEŠTAKA

U svrhu unapređenje rada sudskih veštaka u Republici Srbiji i njihove kontinuirane edukacije, na nov način i u skladu sa preporukama EU, Sindikat sudskih veštaka Republike Srbije zajedno sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu pristupio je formiranju „Obrazovnog trening centra“.

Jedan od posebno značajnih segmenata ovog obrazovanja je sticanje i produbljivanje znanja pravne prirode, to jest znanja u vezi sa poznavanjem zakona, sudske procedure, primenom novih propisa, kao i funkcionisanjem sistema pravosuđa uopšte. U tom smislu, nametnula se i potreba ujednačavanja metodologije izrade stručnih izveštaja, kao i prezentovanja njihove sadržine na način specifičan svakoj od pojedinih vrsta postupaka – krivičnim, građanskim, privrednim, prekršajnim sporovima i slično.

U okviru „Obrazovnog sistema sudskih veštaka u RS“ Sindikat sudskih veštaka Republike Srbije u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu organizuje osnovni ciklus edukacije pod nazivom „Pravna obuka sudskih veštaka“. Osnovni ciklus je namenjen sudskim veštacima svih profila, jer je usmeren na produbljivanje njihovih znanja iz oblasti prava. Cilj osnovnog ciklusa edukacije pod nazivom „Pravna obuka sudskih veštaka“ jeste da omogući sudskim veštacima da unaprede rad profesije kojoj pripadaju, čime će stvoriti i uslove za povoljnije rešavanje statusnih i materijalnih pitanja sudskih veštaka. Osnovni ciklus edukacije će se, realizovati u oformljenom obrazovnom trening centru u Beogradu, Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd subotom od 10 do 17 časova.

Prijave možete izvršiti na email adresi: treningcentar@pravnifakultet.rs

 

PROGRAM OBUKE

U pet radnih subota sa ukupnim fondom od 50 časova obradiće se sledeće teme:

– I subota :

Prof. dr Nebojša Šarkić i Nikola Dragović, sudski veštak – opšti pojam veštačenja, zakon o veštačenju, vrste veštačenja, prava i obaveze veštaka, poslovi veštačenja.

– II subota:

dr Miodrag Majić sudija Apelacionog suda u Beogradu i Siniša Važić sudija Apelacionog suda u Beogradu- veštačenje u krivičnom postupku, vrste veštačenja, uvidjaj, rekonstrukcija, davanje stručnog mišljenja za potrebe tužilaštva i odbrane, odgovornost veštaka.

– III subota:

 1. prof. dr Zdravko Petrović- naknada štete, utvrdjivanje osnova za naknadu štete, utvrdjivanje visine naknade štete, podeljena odgovornost, doprinos oštećenog, oblici materijalne i nematerijalne štete.
 2. Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu- veštačenja u privrednim sporovima, ispunjenje ugovora, bankarski poslovi, oblici odgovornosti i sl.

-IV subota:

 1. Dr Milena Trgovčević Prokić, sudija – veštačenje u vanparničnom postupku: obezbedjenje dokaza, esproprijacija, lišavanje poslovne sposobnosti, produžetak roditeljskog prava, davanje dozvole za zaključivanje braka, isprave i sl.
 2. Zoran Rogić, sudija Višeg suda – veštačenje u postupku izvršenja i obezbedjenja, utvrdjivanje vrednosti pokretnih stvari, procena vrednosti nektretnina, založna prava, odnos hipoteke i izvršnog postupka i sl.

V subota:

 1. Dr Jadranka Injac, sudija Upravnog suda – veštačenje u upravom postupku utvrdjivanje vrednosti, sporna pitanja, upravni spor.
 2. Praktičan rad na pripremi nalaza, izradi nalaza veštaka, davanja stručnih mišljenja, primeri procenjenih šteta.

VI subota:

I S P I T

 

Svi polaznici osnovnog ciklusa „OBRAZOVNOG TRENING CENTRA“ dobiće skriptu sa obradjenom tematikom svih referata sa predlozima praktičnih rešenja.

Učesnici koji polože završni ispit dobiti će dvojezični sertifikat o završenom i položenom prvom ciklusu edukacije pod nazivom ,,Pravna obuka sudskih veštaka’’ koji izdaje Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Sindikat sudskih veštaka Srbije, dvojezični sertifikat o završenom specijalističkom kursu ,,Osnovi prava’’ i sertifikat iz poznavanja etičkog kodeksa sudskih veštaka .

Cena seminara je 80.000 dinara a za članove Sindikata veštaka RS 60.000 din.

 

Obaveštenja

sreda, 29.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR – Program obuke koji smo Vam detaljno prikazali (Program obuke) je veoma precizno i ambiciozno osmišljen, metodološki prilagođen sa ciljem da unapredi rad polaznika u oblasti Veštačenja. Da bi smo to i postigli morali smo da Vam obezbedimo vrhunske poznavaoce pojedinih oblasti, što polako i uspevamo. Danas smo uspeli da angažujemo dr. Jadranku Injac sudiju Upravnog suda koju će te upoznati u V modulu. Avansnom uplatom (za članove  sindikata sudskih veštaka Republike Srbije 60.000 dinara a za sve ostale 80.000 dinara) stvarate mogućnost uplata na više rata.

ponedeljak, 27.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR – Program obuke koji smo Vam detaljno prikazali (Program obuke) je veoma precizno i ambiciozno osmišljen, metodološki prilagođen sa ciljem da unapredi rad polaznika u oblasti Veštačenja. Da bi smo to i postigli morali smo da Vam obezbedimo vrhunske poznavaoce pojedinih oblasti, što polako i uspevamo. Danas smo uspeli da angažujemo dr. Milenu Trgovčević Prokić i sudiju Zorana Rogića iz Višeg suda u Beogradu koje će te upoznati u IV modulu.

petak, 24.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR – Program obuke koji smo Vam detaljno prikazali (Program obuke) je veoma precizno i ambiciozno osmišljen, metodološki prilagođen sa ciljem da unapredi rad polaznika u oblasti Veštačenja. Da bi smo to i postigli morali smo da Vam obezbedimo vrhunske eksperte što polako i uspevamo. Danas smo uspeli da angažujemo prof.dr. Zdravka Petrovića i sudiju Mladena Nikolića iz Privrednog Apelacionog suda u Beogradu koje će te upoznati u III modulu.

sreda, 22.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR – Program obuke koji smo Vam detaljno prikazali (Program obuke) je veoma precizno i ambiciozno osmišljen i sa ciljem da unapredi rad polaznika u oblasti Veštačenja. Da bi se ovakav ambiciozan program mogao i realizovati morali smo da Vam obezbedimo vrhunske predavače što polako i uspevamo. Danas smo uspeli da angažujemo dr. Miodraga Majića sudiju Apelacionog suda u Beogradu i Sinišu Važića takođe sudiju Apelacionog suda Beograd. Time smo nastavili da moduli budu zastupljeni najkvalitetnijim predavačima u oblastima koje obrađujemo. Sinišu Važića i dr. Miodraga Majića sudije Apelacionog suda u Beogradu će te upoznati u II modulu.

ponedeljak, 20.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR – Program obuke o koji smo Vam detaljno prikazali (Program obuke) je veoma precizno i ambiciozno osmišljen i sa ciljem da unapredi rad polaznika u oblasti Veštačenja. Da bi se ovakav ambiciozan program mogao i realizovati morali smo da Vam obezbedimo vrhunske predavače što polako i uspevamo. Danas smo uspeli da angažujemo prof.dr. Nebojšu Šarkića inače dekana Pravog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu i Nikolu Dragovića predsednika sindikata sudskih veštaka Republike Srbije, koje će te upoznati u I modulu.

petak, 17.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR – Program obuke je ambiciozno osmišljen, u I modulu obrađuju se opšti pojmovi, u II modulu upoznajemo Vas sa specifičnostima krivišnog postupka, III modul je namenjen je utvrđivanju i oblicima štete i specifičnostima privrednih sporova, IV modul Vas upoznaje sa vanparničnim postupcima i postupcima izvršenja, obezbeđenja, procene i td., V modul nas upoznaje sa upravnim postupkom i sa pripremom i izradom nalaza, stručnih mišljenja, procena… Poseban segment će biti VEŽBE koje ćemo organizovati, koje su novina i čiji koncept ne želimo da otkrivamo. Celokupan program, ovako osmišljen, za članove sindikata sudskih veštaka Republike Srbije staje samo 60.000 dinara, a za sve ostale 80.000 dinara.

četrtak, 16.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR – Program obuke koji podrazumeva PET MODULA edukacije na najvišem nivou, u akademskim uslovima naše vrhunske visokoškolske ustanove, Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, za polaznike koji su članovi sindikata sudskih veštaka Republike Srbije, košta će samo 60.000 dinara a za sve ostale 80.000 dinara. Osim toga, u dogovoru sa polaznicima, potrudićemo se da organizujemo specifične vežbe i da Vas upoznamo sa alaltima i veštinama u oblasti VEŠTAČENJA. Kodeks sudskih veštaka Republike Srbije je obavezno štivo koje svaki veštak mora da zna i kao takvo da ga svakodnevno primenjuje u praksi.

subota, 12.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR – Program obuke je sledeci:

 • I subota – opšti pojam veštačenja, zakon o veštačenju, vrste veštačenja, prava i obaveze veštaka, poslovi veštačenja.
 • II subota – veštačenje u krivičnom postupku, vrste veštačenja, uvidjaj, rekonstrukcija, davanje stručnog mišljenja za potrebe tužilaštva i odbrane, odgovornost veštaka.
 • III subota – 1) naknada štete, utvrdjivanje osnova za naknadu štete, utvrdjivanje visine naknade štete, podeljena odgovornost, doprinos oštećenog, oblici materijalne i nematerijalne štete. 2) Veštačenja u privrednim sporovima, ispunjenje ugovora, bankarski poslovi, oblici odgovornosti i sl.
 • IV subota – 1) veštačenje u vanparničnom postupku: obezbedjenje dokaza, esproprijacija, lišavanje poslovne sposobnosti, produžetak roditeljskog prava, davanje dozvole za zaključivanje braka, isprave i sl. 2) Veštačenje u postupku izvršenja i obezbedjenja, utvrdjivanje vrednosti pokretnih stvari, procena vrednosti nektretnina, založna prava, odnos hipoteke i izvršnog postupka i sl.
 • V subota – 1) Veštačenje u upravom postupku utvrdjivanje vrednosti, sporna pitanja, upravni spor. 2) Praktičan rad na pripremi nalaza, izradi nalaza veštaka, davanja stručnih mišljenja, primeri procenjenih šteta.

subota, 11.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR organizuje osnovni ciklus edukacije pod nazivom „Pravna obuka sudskih veštaka“. Cilj osnovnog ciklusa jeste da omogući sudskim veštacima da unaprede rad profesije kojoj pripadaju, čime će stvoriti i uslove za povoljnije rešavanje statusnih i materijalnih pitanja sudskih veštaka.

četvrtak, 09.08.2018. godine
Sindikat sudskih veštaka Republike Srbije zajedno sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu obaveštava sve kolege da je počeo sa radom OBRAZOVNI TRENING CENTAR u Beogradu. Početak rada obeležili smo potpisivanjem ugovora.

ponedeljak, 06.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR imaće zadatak da ujednačava metodologije izrade stručnih izveštaja, kao i prezentovanja njihove sadržine na način specifičan svakoj od pojedinih vrsta postupaka – krivičnim, građanskim, privrednim, prekršajnim sporovima i slično.

četvrtak, 02.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR ima za cilj sticanje i produbljivanje znanja pravne prirode, to jest znanja u vezi sa poznavanjem zakona, sudske procedure, primenom novih propisa, kao i funkcionisanjem sistema pravosuđa uopšte.

ponedeljak, 30.07.2018. godine
U svrhu unapređenje rada sudskih veštaka u Republici Srbiji i njihove kontinurane edukacije, na nov način i u skladu sa preporukama EU, Sindikat sudskih veštaka Republike Srbije zajedno sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Begoradu pristupio je formiranju OBRAZOVNOG TRENING CENTRA u Beogradu.