Poštovane koleginice i kolege,

Kao što znate, naš fakultet je od početka uvođenja vanrednog stanja uspeo da organizuje izvođenje svih oblika nastave (u vašem slučaju, predavanja i konsultacija) online, pa ste u tom smislu u mogućnosti da nastavite sa studiranjem u punom kapacitetu, u skladu sa svojim obavezama. To se odnosi kako na studente koji u letnjem semestru pohađaju nastavu, tako i na one koji su nastavu odslušali i predstoji im polaganje ispita i priprema završnih radova.

Kako krajem aprila nekima od vas ističu rokovi za završetak studija, želimo da vas obavestimo o tome na koji način ćemo nastaviti da radimo do završetka vanrednog stanja.

  1. Ispiti na master i doktorskim studijama biće organizovani u skladu sa uputstvima nadležnog ministarstva, po redosledu kojim je to ranije bilo planirano. U vezi sa tim već smo vas obavestili o izmenama akademskog kalendara, a o tačnim terminima ispita bićete blagovremeno obavešteni, kada Fakultet bude u mogućnosti da organizuje ispite.
  2. Studenti/kinje koji su prijavili teme završnih radova (master radova ili doktorskih disertacija), a nisu okončali izradu rada, mogu da nastave sa izradom svojih radova i da se u vezi sa tim konsultuju sa svojim mentorima/kama. Štaviše, ohrabrujemo studente da to čine, kako bi i ovo vreme iskoristili za napredovanje sa svojim radovima.
  3. Studenti/kinje koji još uvek nisu prijavili teme završnih radova, a ispunili su za to studijskim programom predviđene uslove, to mogu da učine i sada, jer Veće za postdiplomske studije (VPS) može da odlučuje i za vreme trajanja vanrednog stanja.
  4. Studenti/kinje koji u ovom periodu okončaju svoje završne radove i njihovi mentori/ke se saglase da su radovi spremni za odbranu, takođe mogu o tome obavestiti VPS. U tom slučaju, VPS će se sastati u najkraćem mogućem roku i započeti proceduru za odobravanje i zakazivanje odbrane rada. Odbrane radova biće organizovane kada to bude moguće, a za vreme vanrednog stanja neće teći rokovi za odbranu radova, kao što je i konstatovano izmenama akademskog kalendara.
  5. Prekid rokova za odbranu radova za vreme trajanja vanrednog stanja odnosi se i na studente/kinje koji već čekaju zakazivanje odbrane završnih radova, s obzirom na to da u ovom trenutku nije moguće zakazati odbrane.
  6. Studenti/kinje kojima na osnovu ugovora o studiranju ili odluke VPS u toku trajanja vanrednog stanja istekne rok za okončanje studija, a do tog dana nisu podneli molbe VPS za zakazivanje odbrane završnog rada, zajedno sa saglasnošću mentora/ke da je rad podoban za odbranu, potrebno je da se obrate VPS radi novog produžetka roka za okončanje studija. Fakultet će tim studentima/kinjama odobriti odlaganje plaćanja naknade za produžetak tog roka, do 30 dana. U vezi sa tim, molimo vas da se obratite Urošu Jovanoviću, sekretaru VPS.

Za sve dodatne informacije, kao i do sada, budite slobodni da se obratite Urošu Jovanoviću, sekretaru VPS ili Jeleni Jerinić, prodekanici za nauku, jelena.jerinic@pravnifakultet.rs