Savet Fakulteta je organ upravljanja Fakulteta.

Savet Fakulteta ima sedam članova, od kojih su pet članova predstavnici osnivača, jedan član predstavnik Nastavno – naučnog veća i jedan član predstavnik studenata – predsednik studentskog parlamenta ili drugo lice koje odredi studentski parlament.

ČLANOVI SAVETA

 

PREDSEDNIK SAVETA

Prof. dr Bogoljub Milosavljević

PREDSTAVNICI OSNIVAČA

Mirko Drašković, osnivač Fakulteta
Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije u penziji, predstavnik osnivača Fakulteta
prof. dr Srđan Šarkić, predstavnik osnivača Fakulteta
prf. dr David Dašić, predstavnik osnivača Fakulteta
Milan Parivodić, predstavnik osnivača

PREDSTAVNIK NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA FAKULTETA

Prof. dr Bogoljub Milosavljević

PREDSTAVNIK STUDENATA

Lazar Tomašević, izabran od strane Studentskog parlamenta

 

DELOKRUG RADA SVETA

Statut PFUUB
Član 33

1) donosi poslovnik o svom radu;
2) donosi statut, na predlog  nastavno-naučnog veća;
3) sprovodi odluku skupštine osnivača o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije, te obustavi postupka likvidacije;
4) bira i razrešava Dekana i vršioca dužnosti Dekana;
5) bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Saveta;
6) donosi finansijski plan na predlog nastavno-naučnogveća;
7) donosi kratkoročni (period od godinu dana) i srednjoročni (period od pet godina) plan korišćenja kadrova, zapošljavanja, te planiranje potreba za novim izvršiocima u nastavi i vannastavnog osoblja;
8) na predlog nastavno-naučnog veća donosi odluku o produžetku radnog odnosa nastavnika do tri školske godine, nakon ispunjenosti uslova za odlazak u starosnu penziju;
9) na predlog nastavno-naučnog veća, daje predlog Univerzitetu za izbor u zvanje profesora emeritusa;
10) usvaja i zveštaj o poslovanju i godišnji obračun, na predlog nastavno-naučnog veća i odlučuje o korišćenju, odnosno raspodeli dobiti;
11) usvaja plan korišćenja sredstava za investicije;
12) odlučuje o formiranju i ukidanju odeljenja;
13) daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Skupštine osnivača, o kojima ne odlučuje Dekan samostalno;
14) realizuje odluku o raspodeli dobiti po predlogu Skupštine osnivača;
15) donosi odluku o realizaciji odluke Skupštine osnivača o podeli dobiti;
16) donosi odluku o visini školarine na predlog nastavno-naučnog veća;
17) podnosi skupštini osnivača izveštaj o poslovanju, najmanje jednom godišnje u roku od tri meseca od dana usvajanja godišnjeg obračuna;
18) donosi opšti akt o disciplinskoj odgovornosti studenata;
19) vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja Fakulteta;
20) donosi akt o politici zapošljavanja u skladu sa zakonom;
21) donosi pravilnik o upravljanju sopstvenim sredstvima u skladu sa zakonom;
22) donosi pravilnik o školarini;
23) donosi cenovnik;
24) u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji se odnose na imovinu Fakulteta, ako zakonom, osnivačkim aktom ili Statutom nije predviđeno da ih obavlja drugi organ.