Redovni profesori


Prof. dr Violeta Beširević

  • Ustavno pravo
  • Pravo EU (pravna priroda, političke institucije i ljudska prava)
  • Medicinsko pravo
  • Međunarodno krivično pravo

violeta.besirevic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Katarina Damnjanović

  • Intelektualna svojina
  • Saobraćajno pravo

katarina.damnjanovic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Dušan Kitić

  • Međunarodno privatno pravo
  • Obligaciono pravo
  • Arbitražno pravo

dusan.kitic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Bogoljub Milosavljević

  • Ustavno pravo
  • Upravno pravo

bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs

natasa.mrvicpetrovic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Zlatko Stefanović

  • Osnovi građanskog i privrednog prava
  • Trgovinsko pravo
  • Pravo Evropske unije
  • Kompanijsko pravo
  • Međunarodno privredno pravo

zlatko.stefanovic@pravnifakultet.rs

Dekan Nebojša Šarkić

  • Porodično pravo
  • Pravosudno organiozaciono pravo
  • Stečajno pravo
  • Pravo informacionih tehnologija

gordana_vukelic@yahoo.com

Prof. dr Sonja Bunčić

  • Bankarsko pravo
  • Berzansko pravo
  • Sportsko pravo

sonja.buncic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Slađana Jovanović

  • Krivično pravo – opšti deo
  • Krivično pravo – posebni deo
  • Prekršajno pravo
  • Kriminologija sa penologijom

sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Katarina Ivančević

  • Obligaciono pravo
  • Potrošačko pravo
  • Pravo osiguranja

katarina.ivancevic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Dragana Knežić-Popović

  • Istorija prava
  • Rimsko pravo
  • Kompanijsko pravo

dragana.knezicpopovic@pravnifakultet.rs

Vanredni profesori


Prof. dr Saša Gajin

  • Osnovi prava sa ljudskim pravima
  • Pravo medija
  • Antidiskriminaciono pravo

sasa.gajin@pravnifakultet.rs

Prof. dr Monika Milošević

  • Građansko procesno pravo
  • Obligaciono pravo
  • Ekološko pravo
  • Medijacija

monika.milosevic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Srećko Kosanović

  • Krivično procesno pravo
  • Kriminologija sa penologijom

srecko.kosanovic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Tatjana Papić

  • Međunarodno javno pravo

tatjana.papic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Vesna Petrović

  • Međunarodno javno pravo

vesnabeg@sezampro.rs

Prof. dr Dušan Vranjanac

  • Osnovi prava sa ljudskim pravima
  • Uporedno pravo
  • Osnovi prava i ekonomije
  • Pravna etika

dusan.vranjanac@pravnifakultet.rs

mario.reljanovic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Jelena Jerinić

  • Upravno pravo
  • Ustavno pravo

jelena.jerinic@pravnifakultet.rs

Docenti


Doc. dr Jelena Arsić

  • Porodično pravo
  • Nasledno pravo
  • Medijacija

jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Doc. dr Jelena Simić

  • Osnovi građanskog i privrednog prava
  • Medicinsko pravo

jelena.simic@pravnifakultet.rs

info@pravnifakultet.rs

Doc. dr Mario Lukinović

  • Pravo intelektualne svojine
  • Pravna informatika
  • Ekološko pravo

Predavači


Mast. filol. Georgina Dragović

  • Nemački jezik I
  • Nemački jezik II
  • Nemački jezik III
  • Nemački jezik IV

georgina.dragovic@pravnifakultet.rs

Mr Zorana Kostić

  • Engleski jezik

zorana.kostic@pravnifakultet.rs

Mr Dragana Mirčić

  • Italijanski jezik

dragana.mircic@pravnifakultet.rs

Dejan A. Milić

  • Pravna retorika
  • Odnosi sa javnošću

dejan.a.milic@gmail.com

Svetlana Gradinac

  • Pravna retorika
  • Odnosi sa javnošću

Asistenti


Slobodan Vukadinović

  • Osnovi građanskog i privrednog prava
  • Međunarodno privredno pravo

slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

Saradnici u nastavi


katarina.jovicic@pravnifakultet.rs

Aleksandar Ivanović

  • Građansko procesno pravo