Predmeti:

Gajin-Sasa-150x150
• Osnovi prava sa ljudskim pravima
• Pravo medija
• Antidiskriminaciono pravo

Biografija

Rođen 25. marta 1965. godine u Beogradu.

Adrese, telefoni, e-mail

Pravni fakultet UUB, Goce Delčeva 36, 11070 Novi Beograd, tel. 2095 501
E-mail: sabo011@excite.com / sabo011@hotmail.com

Obrazovanje

1971-1983
Završio osnovnu i srednju školu u Beogradu;
1984-1988
Studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
*u školskoj 1986/87 i 1987/88 dobitnik nagrade za izuzetan uspeh u studiranju;
*1988. dobija diplomu Pravnog fakulteta u Beogradu;
1988-1990
Poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
*pohađa kurs iz oblasti građanskog prava, uključujući sledeće predmete: uvod u građansko pravo, stvarno pravo, obligaciono pravo, porodično pravo, nasledno pravo i građansko procesno pravo;
*dobitnik stipendije Fonda za nauku Republike Srbije za poslediplomske studije
*polaže usmeni magistarski ispit sa odlikom;
1991-1993
Poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lesteru, Velika Britanija
*dobitnik godišnje stipendije Britanske vlade za poslediplomske studije u oblasti ljudskih prava i sloboda. Odabran kao jedini dobitnik stipendije medju kandidatima iz svih zemalja Istočne Evrope;
*pohađa kurs iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda, uključujući sledeće predmete: pravnofilozofski principi ljudskih prava, opšta i ustavna zaštita ljudskih prava, Evropska konvencija o ljudskim pravima, međunarodno pravo ljudskih prava, sloboda izražavanja, sloboda religije;
*magistarska teza: „The Protection of the Right to Likeness and English Law“;
*dobija diplomu Magistra pravnih nauka;

2010
doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu

Profesionalno iskustvo

1988-1990
Advokatski pripravnik u kancelariji advokata Zorana Stojanovića;
1989-1990
Dobrovoljni rad u Jugoslovenskom forumu za ljudska prava, prvoj jugoslovenskoj NVO u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, istraživač i saradnik, poslovi pomaganja građanima u zaštiti njihovih prava;
1990-1991
Predavač građanskog prava na kursu za polaganje pravosudnog ispita u okviru Radničkog univerziteta „Đuro Salaj“ u Beogradu;
1990-2008,
Istraživač u Institutu za uporedno pravo u Beogradu, poslovi istraživanja prvenstveno u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, a naročito u pogledu opšteg režima zaštite ljudskih prava, zaštite ljudskih prava u slučaju vanrednog stanja, Evropske konvencije o ljudskim pravima, prava na lik, prava na privatnost, slobode izražavanja, slobode religije;
1997-do danas,
predavač ljudskih prava u okviru škola i kurseva za ljudska prava Beogradskog centra za ljudska prava i Centra za unapređivanje pravnih studija, uglavnom u oblasti opštih tema ljudskih prava, slobode izražavanja, slobode religije, prava na privatnost, zabrane diskriminacije;
2001-2006,
Urednik dodatka „Danas pravo“, redovnog mesečnog dodatka dnevnih novina „Danas“ koji je u celini posvećen temama iz oblasti prava;
2002-do danas,
docent i predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na predmetima Osnovi prava sa ljudskim pravima, Medijsko pravo, Pravna etika, Pravo i informacione tehnologije.
2004- do danas,
Član Upravnog odbora Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS) u Beogradu, rukovođenje projektima u oblastima zaštite od diskriminacije, medijskog prava i pravne pomoći
2008- do danas,
zamenik člana Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI), Savet Evrope

Rad na izradi zakona

Organizovao rad i učestvovao u izradi brojnih modela zakona.
Kao član radne grupe učestvovao u izradi sedam zakonskih tekstova koji su usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srbije:

 1. Zakon o javnom informisanju (2003);
 2. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (2004);
 3. Zakon o oglašavanju (2005);
 4. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (2006);
 5. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (2008);
 6. Zakon o zabrani diskriminacije (2009);
 7. Zakon o tajnosti podataka (2009);

Međunarodno iskustvo

2008- do danas, rad na plenarnim sednicama Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI), u okviru kojih su razmatrani problemi diskriminacije u pojedinim evropskim državama, uključujući i probleme diskriminacije osoba sa invaliditetom;
2005- do danas, rad na izradi antidiskriminacionih zakona u Crnoj Gori, uključujući Predlog zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, kao i na izradi studija o integraciji posebno ranjivih društvenih grupa, uključujući i osobe sa invaliditetom.

Bibliografija

Izabrana bibliografija

 1. Pravo na lik, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br.5/90, pp.624-642;
 2. Povreda prava na lik, Bezbednost i društvena samozaštita, br.7-8, pp.61-67 i 9/90, pp.27-32;
 3. Savremena shvatanja o pojmu i strukturi prava na privatnost u praksi Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država, Strani pravni život, br.1/91, pp.34-46;
 4. Koncept člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, Strani pravni život, br.2-3/92, pp.39-49;
 5. Naknada štete u slučaju povrede prava na lik, Pravni život, br.11-12/92, pp.2071-2080;
 6. Protection of the Right to Likeness and English Law, magistarska teza, Pravni fakultet Univerziteta u Lesteru, Velika Britanija, 1993.
 7. Naknada štete u slučaju povrede prava na lik- komentar sudske prakse, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br.3-4/93, pp.385-394;
 8. Diskusija povodom pitanja da li Velika Britanija treba da ima Bill of Rights, Strani pravni život, br.2-3/94, pp.69-82;
 9. Damages in Case of the Violation of the Right of Likeness, Yugoslav Law, No.1/95, pp. 37-52;
 10. Poslovno pravo I, monografija, Savez računovođa i revizora Srbije, Beograd 1995, 80 strana;
 11. Zaštita ljudskih prava u uslovima vanrednog stanja, Pravni život, br.9/95, pp.835-852
 12. Politička opredeljenost javnih medija, monopolizacija sredstava masovne komunikacije i manipulacija javnošću, Strani pravni život, br.1-3/96, pp.103-116;
 13. The System of Limiting of Human Rights According to the Constitutions of the Federal Republic of Yugoslavia, Serbia and Montenegro, Yugoslaw Law, No.1-3/96, pp.301-310;
 14. Leksikon građanskog prava, koautorski rad, Nomos, Beograd, 1996., pp 94, 317, 321-322, 327-331, 565-566, 567-569.
 15. Skice za studiju o slobodi religije, princip odvojenosti crkve od države, Strani pravni život, br.2/97, pp.67-74;
 16. Skice za studiju o slobodi religije, princip slobode izražavanja verskih uverenja, Strani pravni život, br.3/97, pp.53-57;
 17. Skice za studiju o slobodi religije, odnos između principa odvojenosti crkve od države i principa slobode izražavanja verskih uverenja, Strani pravni život, br.3/98, pp.33-44;
 18. Model zakona o javnom informisanju, koautorski rad sa V.V.Vodinelić, V.Djerić, M.Živković i D.Stojković, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1998., pp.1-54;
 19. Pravo medija, s Modelom zakona o javnom informisanju, koautorski rad sa V.V.Vodinelić, V.Djerić, M.Živković i D.Stojković, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1999., pp.1-300;
 20. Model zakona protiv diskriminacije, koautorski rad sa V. Rakić-Vodinelić, B.Krivokapić, J.Ćirić, N.Mrvić-Petrović, I.Vuković, IUP, Beograd, 2001.;
 21. Model zakona o reklamiranju, koautorski rad sa V.V.Vodinelić, J.Radišić, M.Živković, D.Stojković, V.Čeh, Media Centar, Beograd, 2001;
 22. Model zakona o javnom informisanju, koautorski rad, radna grupa Media centar, NUNS, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2002.;
 23. Model zakona o dostupnosti javnih informacija, koautorski rad sa V.V.Vodinelić i T.Marinković, CUPS, Beograd, 2002;
 24. Model zakona o izdavaštvu, koautorski rad sa V.V.Vodinelić i Z.Hamović, CUPS, Beograd, 2002;
 25. Compatibility of Yugoslav Law and Practice with the Requirements of the European Convention on Human Rights, co-author with V. Rakić-Vodinelić, V.Beširević i O.Nikolić, Strasbourg, 2002, pp.1-300;
 26. Kompatibilnost jugoslovenskog prava sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima, koaturski rad sa V. Rakić-Vodinelić, V.Beširević i O.Nikolić, Savet Evrope, Beograd, 2002, pp.1-301;
 27. Model zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, koautorski rad sa V.V.Vodinelić, P.Vukasović, D.Tatić i B.Stanojević, CUPS, Beograd, 2003;
 28. Zaštita podataka o ličnosti, u zborniku radova “Harmonizacija domaćeg prava sa pravom EU”, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2004, pp.107-126;
 29. Slobodan pristup informacijama, Ustavno jemstvo i zakonske garancije, koautorski rad sa V.V.Vodinelićem, Fond za otovreno društvo, Beograd, 2004, pp.1-63;
 30. Član 1. I Protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, Standardi zaštite imovinskih interesa, u zborniku radova “Promene stvarnog prava u Srbiji”, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2005, pp. 35-47;
 31. Vodič kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama, koautor, Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2005, pp.1-94;
 32. Model zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koautorski rad sa V.V. Vodinelić i A. Resanović, CUPS, Beograd, 2005, pp.1-55;
 33. Model kodeksa novinarske struke, koautorski rad sa V.V. Vodinelić, CUPS, Beograd, 2005, pp.1-37;
 34. Developing a Harmonized Information and Communication Law in Europe, The Challenges of the Republic of Serbia, , kourednik sa Elda Brogi i V.Vodinelić, Beograd, 2005, pp. 1-360;
 35. Model zakona o pravnoj pomoći, koautor, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2005, pp. 1-37;
 36. Zaštita podataka o ličnosti, Perspektive harmonizacije domaćeg prava sa pravom Evropske unije, u knjizi Zaštita podataka o ličnosti i poverljivi podaci, Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2005, pp.11-42;
 37. Zakon protiv diskriminacije, Model, koautor, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Podgorica, Crna Gora, 2006, pp. 1-23;
 38. Uticaj nezavisnosti Crne Gore na osjetljive društvene grupe, koautor, UNDP, Podgorica, 2006, pp. 1-36;
 39. First Analysis of the Personal Data Protection Law in Serbia, to determinate whether a second step has to be undertaken, co-author, CRID- University of Namur, 2006, pp. 1-59;
 40. Antidikriminaciono pravo, Vodič, urednik i koautor, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2006, pp. 1-215;
 41. Model pravilnika o radu službe pravne pomoći, koautor, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2006, pp. 1-52;
 42. Diskriminacija u Srbiji, Izveštaj Koalicije protiv diskriminacije, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2007, pp. 1-152;
 43. Ljudska prava, Skripta za predmet Ustavno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd, 2007, pp. 1-88;
 44. Pravna pomoć, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2007, pp. 1-338;
 45. Model zakona o tajnosti informacija, koautor, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2007, pp. 1-19;
 46. Antidikriminaciono pravo, Vodič, III izdanje sa prevodom na romski, albanski i mađarski, urednik i koautor, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2008, pp. 1-381;
 47. Diskriminacija u Srbiji 2007, Izveštaj Koalicije protiv diskriminacije, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2008, pp. 1-153;
 48. Dostupnost objakata u posedu organa javne vlasti 2007, Izveštaj Koalicije protiv diskriminacije, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2008, pp. 1-29;
 49. Zabrana diskriminacije i uznemiravanja žena, Model izmena i dopuna Ustava Republike Srbije i pojedinih sistemskih zakona, koautor, Centar za mir i razvoj demokratije, Beograd, 2008, pp.1-84;
 50. Model zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta, koautor, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2008, pp. 1-39;
 51. Diskriminacija osoba sa invaliditetom, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2008, pp. 1-49;
 52. Organizacije osoba sa invaliditetom, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2008, pp. 1-65;
 53. Model zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, koautor, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2008, pp. 1-38;
 54. Diskriminacija u Srbiji 2008, Izveštaj Koalicije protiv diskriminacije, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2009, pp. 1-150;
 55. Dostupnost objakata u posedu organa javne vlasti 2008, Izveštaj Koalicije protiv diskriminacije, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2009, pp. 1-34;
 56. Diskriminacija osoba sa invaliditetom II, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2009, pp. 1-49;
 57. Organizacije osoba sa invaliditetom II, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2009, pp. 1-102;
 58. Model zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koautor, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2009, pp. 1-67;
 59. Diskriminacija u Srbiji 2009., Izveštaj Koalicije protiv diskrimnacije, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2010, pp. 1– 91;
 60. Izveštaj o implementaciji Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Violeta Kočić Mitaček, Tanja Drobnjak, Saša Gajin (ur.) i grupa autora, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd Beograd, 2009, pp. 1-79;
 61. Dostupnost objekata u posedu organa javne vlasti, Izveštaj za 2009., urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2009, pp.1-43;
 62. Studija o društvenom, ekonomskom i pravnom statusu organizacija osoba sa invaliditetom, Predrag Vukasović, Saša Gajin (ur.), i grupa autora, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2009, pp. 1-91;
 63. Ljudska prava, pravno-sistemski okvir, doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd, 2010, pp. 1-206;
 64. Antidiskriminacioni zakoni, vodič, Saša Gajin (ur.) i grupa autora, Centar za unapređivanje pravnih studija,Beograd, 2010, pp. 1-150;
 65. Diskriminacija u Srbiji 2010, Izveštaj Koalicije protiv diskrimnacije, urednik, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2011, pp. 1– 154;