e-mail: info@pravnifakultet.rsunnamed

Predmeti:

• Porodično pravo
• Pravosudno organiozaciono pravo
• Stečajno pravo
• Pravo informacionih tehnologija

Biografija

Rođen je 12.05.1952. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1975. godine, a nakon odsluženja vojnog roka, zasnovao je radni odnos u Sudu kao sudski pripravnik. Od 1980. do 1988. godine, bio je sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, a potom izabran za sudiju Suda udruženog rada Grada Beograda. Juna meseca 1983. godine magistrirao je na temi: “Zaštita prava radnika pred Sudom udruženog rada”. Decembra 1987. godine, doktorirao je na temi: “Izvršenje odluka samoupravnih sudova sa posebnim osvrtom na izvršenje odluka sudova udruženog rada”.

Od 1988. godine, do kraja 1992. godine, bio je profesor na Višoj školi za socijalne radnike na predmetu:“Osnovi pravnog sistema Jugoslavije”. U periodu od 1991. do 1993. godine, bio je član Zakonodavno-pravne komisije Republike Srbije. Od 1989. do 1994. godine bio je sekretar Gradskog sekretarijata za pravosuđe, propise i upravu. U periodu od 1994. do 1998. godine radio je u Ministarstvu pravde Republike Srbije kao pomoćnik, a potom kao zamenik ministra pravde. Godine 1996., stekao je zvanje: Naučni saradnik. Advokaturom se bavio od 1998. do januara 2001. godine, kada je izabran za pomoćnika saveznog ministra pravde.

Govori engleski jezik.

Bibliografija

MONOGRAFIJE

1978

Bitne povrede postupka pri utvrđivanju odgovornosti radnika : naučnoistraživačka praksa. – Beograd : [N. Šarkić], 1978. – 23 lista + prilozi.

Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

1982

Zaštita prava radnika pred sudom udruženog rada : magistarski rad. – Beograd : [N. Šarkić], 1982. – 208 listova.

Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

1987

Izvršenje odluka samoupravnih sudova sa posebnim osvrtom na izvršenje odluka sudova udruženog rada : doktorska disertacija. – Beograd : [N. Šarkić], 1987. – 213 listova.

Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

1988

Izvršenje odluka sudova u sporovima samoupravnih organizacija i zajednica : sudska praksa i mišljenja i objašnjenja DPS, SSF i SDK / Z[ineta] Alajmović… [et al.]. – Beograd : Savremena administracija, 1988. – 93, [46] str.

1990

Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić,

Dragan Rašić. – Beograd : Savremena administracija, 1990. – XI, 368 str.

1991

Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić,

Dragan Rašić. – 2., dopunjeno izd. – Beograd : Savremena administracija, 1991. – XI, 372 str.

1992

Komentar zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić. – Beograd : Savremena administracija, 1992. – VIII, 144 str.

Radni odnosi u preduzećima, državnim organima i ustanovama : sudska praksa, mišljenja ministarstava za rad, pitanja i odgovori i primeri pojedinačnih pravnih akata / Ž.[Željko] Albaneze…[et al.]. – Beograd : Savremena administracija, 1992. – 110, [45] str.

1994

Prinudno poravnanje, stečaj i likvidacija : sudska praksa, i primeri pojedinačnih pravnih akata / O.[Ostoja] Milisavljević, LJ. Radosavljević i Nebojša Šarkić. – Beograd : Savremena administracija, 1994. – 70, [34] str.

Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku sa komentarom, sudskom praksom i obrascima / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić. – 3. izmenjeno i dopunjeno izd. – Beograd : Savremena administracija, 1994. – XII, 358 str.

1997

Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih / Borivoje Šunderić… [i dr.]. – Beograd : Savremena administracija, 1997. – 146, [13] str.

Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku : sa komentarom, sudskom praksom i obrascima / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić. – 4. izd. – Beograd : Savremena administracija, 1997. – XII, 358 str.

1998

Priručnik za pripremanje stručnog ispita radnika sa srednjom stručnom spremom zaposlenih u državnim organima, preduzećima i ustanovama koje vrše javna ovlašćenja / Nebojša Šarkić, Milanka Furtula-Đorđević, Miroslava Radikić. – Beograd : Kultura, 1998. – 210 str.

1999

Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku sa komentarom, sudskom praksom i obrascima / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić. – 5. izd. – Beograd : Savremena administracija, 1999.- VIII, 358 str.

2000

Odnos poslodavaca i sindikata : (propisi i sudska praksa) / Nebojša Šarkić, Vladimir Nikolić, Milanka Đorđević-Furtula. – Beograd : Centar za razvoj poslovanja, 2000. – XXX, 143 str.

Priručnik za pripremanje stručnog ispita radnika sa srednjom stručnom spremom zaposlenih u državnim organima, preduzećima i ustanovama koje vrše javna ovlašćenja / Nebojša Šarkić, Milanka Furtula-Đorđević, Miroslava Radikić. – Beograd : Glosarijum, 2000. – 210 str.

2005

Građanski izvršni postupak / Nebojša Šarkić. Komentar Zakona o izvršnom postupku sa sudskom praksom i obrascima / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić. -Beograd : Fakultet za poslovno pravo, 2005. – 435 str.

2006

Komentar Zakona o izvršnom postupku : sa sudskom praksom i obrascima / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić. – Beograd : Službeni glasnik, 2006. – 573 str.

Parnica ; Vanparnica ; Izvršenje ; Medijacija / priređivači i autori prikaza zakona Leposava Karamarković … [i dr.]. – Beograd : Službeni glasnik, 2006. – 386 str.

2007

Pravo informacionih tehnologija / N. Šarkić … [et al.]. – Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2007. – 216 str.

2008

Komentar Zakona o izvršnom postupku : sa sudskom praksom i obrascima / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić. – 2. izmenjeno i dopunjeno izd. – Beograd : Službeni glasnik, 2008.- 715 str.

2009

Komentar Zakona o izvršnom postupku : sa sudskom praksom i obrascima / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić. – 3. izd. – Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 717 str.

Pravo informacionih tehnologija / Nebojša šarkić … [et al.]. – 2. izd. – Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2009. – 207 str.

PRILOZI U ZBORNICIMA

1984

Neki problemi u primeni odredaba Čl. 317 Zakona o braku i porodičnim odnosima SR Srbije / Nebojša Šarkić.

U: Saradnja suda i organa starateljstva u primeni novih porodičnih zakona. – Beograd : Institut za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta, 1984. – Str. 273-280.

1988

Odgovornost organizacija udruženog rada za štetu koju radnik pričini trećim licima / Nebojša Šarkić.

U: Zakon o obligacionim odnosima : 1978-1988 : knjiga o desetogodišnjici. Tom 2. – Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 1988. – Str. 39-56.

1990

Arbitražno rešavanje sporova nastalih u preduzećima / Nebojša Šarkić.

U: Pravni položaj privrednih organizacija u svojinskom pluralizmu / [urednik Dragoslav Đekić]. – Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 1990. – Str. 821-832.

Kor. nasl.: Povratak privrede tržištu i vlasništvu.

1991

Prestanak radnog odnosa u slučaju otvaranja stečajnog postupka / Nebojša Šarkić.

U: Svojinski odnosi u pravnom poretku : tema V tradicionalnog susreta

jugoslovenskih pravnika, održanog 12-14. decembra 1991. Tom 2. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 1991. – Str.277-280.

1992

Transformacija opštine, grada i njihovih organa u lokalnu samoupravu / Nebojša Šarkić.

U: Transformacija svojinskih odnosa. – Beograd : Pravni fakultet, 1992. – Str. 65-76.

1994

Beogradski informacioni sistem pravosuđa kao podsistem beogradskog informacionog sistema / Nebojša Šarkić.

U: Četvrto jugoslovensko savetovanje na temu: „Pravosudni informacioni sistem“. – Beograd : Savezni sud : Službeni glasnik, 1994. – Str. 53-62.

1995

Maloletnička delinkvencija danas / Nebojša Šarkić.

U: Aktuelna pitanja maloletničke delinkvencije i mere za obezbeđivanje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku. – Beograd : Srpsko udruženje za krivično pravo, 1995. – Str. 1-7.

Položaj preduzeća kao dužnika u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić.

U: Sud i pravo. Tom 3. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 1995. – Str. 187-194.

1996

Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa / Nebojša Šarkić.

U: Reforma porodičnog zakonodavstva. – Beograd : Pravni fakultet : Udruženje pravnika Srbije za socijalno pravo: Dosije, 1996. – Str. 447-458.

Položaj stranaka u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Goran Svilanović.

U: Aktuelna pitanja jugoslovenskog procesnog zakonodavstva. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije : Savezno ministarstvo pravde, 1996. – Str. 237-257.

Zloupotreba dece u funkciji organizovanog kriminaliteta / Nebojša

Šarkić.

U: Organizovani kriminalitet i korupcija. – Beograd : Srpsko udruženje za krivično pravo, 1996. – Str. 101-106.

1997

Medicinsko veštačenje u imovinskim sporovima / Nebojša Šarkić.
U: Pravo i medicina : ( dodirne tačke – sporna pitanja). – Beograd : Srpsko udruženje za krivično pravo, 1997. – Str. 79-88.

1998

Vidovi odgovornosti roditelja za zlostavljanje i zanemarivanje dece / Nebojša Šarkić.

U: Naučno-stručni skup Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja. – Beograd : Ministarstvo za brigu o porodici, 1998. – Str. 111-118.

Prethodne mere i privremene mere / Nebojša Šarkić.

U: Aktuelna pitanja jugoslovenskog sudskog, radnog i upravnog zakonodavstva. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije : Savezno ministarstvo pravde, 1998. – Str. 29-49.

1999

Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa / Nebojša Šarkić.

U: Dvadeset godina Zakona o izvršnom postupku. – Niš : Pravni fakultet, Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, 1999. – Str. 157-163.

Javni beležnik (notar) u uporednom pravu : zašto ne i kod nas? / Nebojša Šarkić, Milanka Furtula-Đorđević, Dragan Rašić.

U: Aktuelna pitanja jugoslovenskog zakonodavstva. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1999. – Str. 179-192.

Odgovornost državnih organa, imenovanih ili izabranih lica za štetu

pričinjenu trećim licima / Nebojša Šarkić, Milanka Furtula-Đorđević, Dragan Rašić.

U: Prouzrokovanje štete i njena naknada. [Knj.] 2. – Budva : Perimex, 1999. – Str. 107-114.

Šta je neustavno u Zakonu o sudovima / Nebojša Šarkić.

U: Kriza i obnova prava. – Beograd : Savet za saradnju nevladinih organizacija [etc.], 1999. – Str. 187-197.

2000

Osnovna načela Zakona o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić.

U: Primena Zakona o izvršnom postupku. – Beograd : Glosarijum, 2000. – Str. 5-16

Prikaz Predloga Zakona o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić.

U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 2000. – Str. 495-502.

2001

Porodičnopravna zaštita dece od zlostavljanja – uloga porodičnog pravosuđa / Nebojša Šarkić.

U: Od grupe do tima : multidisciplinarno usavršavanje stručnjaka u sistemu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. – Beograd : Centar za brak i porodicu, 2001. – Str. 251-255.

Uvođenje javnog beležnika (notara) u jugoslovenski pravni sistem /

Nebojša Šarkić.

U: Kriza i reforma pravosuđa. – Beograd : Centar za unapređivanje pravnih studija, 2001. – Str. 172-188.

Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu / Nebojša Šarkić.

U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 2001. – Str. 137-141.

2002

Izvršenje odluka o izdržavanju / Nebojša šarkić

U: Ostvarivanje i zaštita prava na zakonsko izdržavanje. – Kragujevac : Pravni fakultet, 2002. – Str. 151-155.

Predlozi novih rešenja u Zakonu o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Mira Jegdić.

U: Novine u Zakonu o izvršnom postupku : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2002, Str. 5-25

Prikaz bitnih izmena u jugoslovenskom kaznenom zakonodavstvu / Nebojša Šarkić, Nataša Kalezić.

U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 2002. – Str. 201-210.

Samostalnost i nezavisnost sudija za prekršaje / Nebojša Šarkić.

U: Prekršajna odgovornost : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2002. – Str. 77- 87.

Veštačenje u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić.
U: Problemi veštačenja u krivičnom, parničnom i vanparničnom postupku : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2002. – Str. 29-35.

2003

Dokazi u postupku pred javnim beležnikom – notarom / Nebojša Šarkić.

U: Dokazi i dokazna snaga : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2003. – Str. 101-109.

Kompjuterska obrada kao razlog za uvođenje jedinstvene evidencije

U: Zemljišne knjige i jedinstvena evidencija : zbornik referata i zakonski tekstovi. – Beograd : Pravni fakultet, 2003. – Str. 88-99.

Prikaz reforme jugoslovenskog kaznenog zakonodavstva / Nebojša Šarkić, Nataša Kalezić.

U: Krivično zakonodavstvo državne zajednice Srbije i Crne Gore . – Beograd : Srpsko udruženje za krivično pravo, 2003. – Str. 5-28.

2004

Izvršenje odluka donetih u radnim sporovima / Nebojša Šarkić.
U: Radni odnosi : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2004. – Str. 191-203.

Javno beležništvo – da ili ne? / Nebojša Šarkić, Milanka Furtula-Đorđević.
U: O javnom beležniku – notaru. – Beograd : Glosarijum, 2004. – Str. 5-21.

Neophodnost reformisanja odredaba iz oblasti odgovornosti u radu / Nebojša Šarkić.
U: Odgovornost u radu : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2004. – Str. 5-23.

2005

Evidencija o nepokretnostima u Republici Srbiji (nepotrebno gašenje zemljišnih knjiga) / Nebojša Šarkić.

U: Das Cavtater Symposium = Simpozijum u Cavtatu : doprinosi reformi vanparničnog postupka u državama jugoistočne Evrope. – Bremen : Edition Temmen, 2005. – Str. 143-157.

Javni beležnik – notar / Nebojša Šarkić.

U: Novine u građanskim postupcima : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2005. – Str. 255-277.

Novi Zakon o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Novine u građanskim postupcima : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2005. – Str. 215- 253.

Prikaz novog Zakona o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić.

U: Naknada štete i osiguranje. – Beograd : Intermex, 2005.- Str. 417-435.

2006

Izvršenje sudskih odluka iz radnih sporova / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Novine u propisima o radu. – Beograd : Glosarijum, 2006. – Str. 294-308.

Načela stečajnog postupka / Nebojša Šarkić.

U: Privatizacija i stečaj : III savetovanje pravosuđa „Vršac 2006″. – [Beograd] : Privredni savetnik, 2006. – Str. 7-24

Nadležnost u izvršnom postupku / Mladen Nikolić, Nebojša Šarkić.

U: Nadležnost i razgraničenje nadležnosti sudova. – Beograd : Glosarijum, 2006. – Str. 297-325.

Neophodnost reformisanja Zakona o vanparničnom postupku i uvođenje javnog beležnika – notara / Nebojša Šarkić.

U: Nadležnost i razgraničenje nadležnosti sudova. – Beograd : Glosarijum, 2006. – Str. 272-296.

Položaj stečajnog upravnika prema novom Zakonu o stečaju Republike Srbije / Nebojša Šarkić, Bojan Stanivuk.

U: Das Ohrider Symposium=Simpozijum u Ohridu : prilozi o reformi stečajnog prava u zemljama južne Evrope. – Bremen : Edition Temmen, 2006. – Str. 150-169.

Prikaz Zakona o izvršnom postupku i moguće promene / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Parnični i izvršni postupak, naknada štete i osiguranje. – Beograd : Intermex, 2006. – Str. 29-47.

Sudovi za prekršaje u pravosudnom sistemu Srbije : konačna pobeda / Nebojša Šarkić.

U: Novine u oblasti prekršajne prakse. – Beograd: Glosarijum, 2006. – Str. 5-17.

2007

Izvršenje odluka iz radnih sporova / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Zaštita prava u oblasti rada. – Beograd : Glosarijum, 2007. – Str. 255-269.

Izvršenje radi naplate novčanog potaživanja (sredstva izvršenja i

izvršenje radi ostvarenja nenovčanog potraživanja) / Mladen Nikolić, Nebojša Šarkić.

U: Izvršenje sudskih odluka : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2007. – Str. 69-80.

Novi Zakon o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.
U: Izvršenje sudskih odluka. – Beograd : Glosarijum, 2007. – Str. 5-68.

Ovlašćenja u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Zastupanje i punomoćstvo. – Beograd : Glosarijum, 2007. – Str. 159-180.

Pretpostavke priznanja stečajnih postupaka sa elementom inostranosti prema pravu Republike Srbije i pravu Republike Hrvatske – komparativni prikaz / Nebojša Šarkić, Bojan Stanivuk. U: Stečaj i privatizacija. – Beograd : Privredni savetnik, 2007. – Str. 53-74.

Priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.
U: Liber amicorum. -Beograd : Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori Srbije : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2007. – Str. 567-581.

Procesni položaj centara za socijalni rad / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Zastupanje i punomoćstvo. – Beograd : Glosarijum, 2007. – Str. 37-57.

Skraćeni i produženi postupak izvršenja radi naplate novčanog

potraživanja / Mladen Nikolić, Nebojša Šarkić.

U: Aktuelni problemi zakonodavstva u Republici Srbiji. – Beograd : Intermex, 2007. – Str. 273-282.

2008

Ovlašćenja javnih beležnika – notara u trgovinskim i izvršnim stvarima / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić, Vladimir Crnjanski.

U: Stečaj i privatizacija / V tradicionalno savetovanje pravosuđa „Vršac 2008″. – [ B. m. : b. i. ], 2008. – Str. 245-274.

Izvršavanje odluka o vraćanju zaposlenog na rad i reintegracija zaposlenog / Nebojša Šarkić, Aleksandar Marković.
U: Zaštita prava iz radnog odnosa. – Beograd : Glosarijum, 2008. – Str. 276-299.

Izvršenje odluka sudova za prekršaje u imovinskim stvarima / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Savetovanje Prekršajna odgovornost : zbornik radova. – Beograd, 2008. – Str. 175-193.

Načela izvršnog postupka / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Savetovanje Izvršavanje odluka : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2008. – Str. 5-27.

Sredstva izvršenja / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Savetovanje Izvršavanje odluka : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2008. – Str. 28-50.

Sudovi za prekršaje kao deo jedinstvenog pravosudnog sistema Srbije / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Savetovanje Prekršajna odgovornost : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2008. – Str. 5-22.

Veštačenje kao dokazno sredstvo / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Savetovanje Veštačenja – sporna pitanja [Vrnjačka Banja]. – Beograd : Glosarijum, 2008. – Str. 5-28.

Veštačenje u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.
U: Veštačenja – sporna pitanja. – Beograd : Glosarijum, 2008. – Str. 72-82.

2009

Izvještaj za Srbiju / Nebojša Šarkić.

U: Nacionalni izvještaji o notarskoj službi u zemljama Jugoistočne Evrope. – Sarajevo : GTZ, 2009. – Str. [303]-339.

Uporedni tekst na engl. jeziku.

Izvršenje sudskih odluka u materiji privrednih prestupa / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.
U: Stečaj i privatizacija. – Beograd : Privredni savetnik, 2009. – Str. 375-393.

Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2009. – Str. 259-284.

Neka od sredstava obezbeđenja novčanog potraživanja / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.
U: Ugovorna odgovornost i naknada štete : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2009. – Str. 103-131.

Načini izvršavanja sudskih odluka iz radnog spora / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.
U: Izvori, ostvarivanje i zaštita prava iz radnog odnosa : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2009. – Str. 236-259.
Procesni položaj Centra za socijalni rad / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2009. – Str. 215-238.

Stečajni upravnik i druge srodne pravosudne profesije / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Savremene tendencije u međunarodnom stečajnom pravu – uloga stečajnog upravnika. – Beograd : Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ), 2009. – Str. 107-126.

2010

Izvršavanje sudskih odluka iz radnih sporova / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.
U: Zaštita prava iz radnog odnosa : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2010. – Str. 223-257.

Kada je potrebno veštačenje u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju . – Beograd : Glosarijum, 2010. – Str. 110-121.

Novi Zakon o sudskim veštacima / Nebojša Šarkić.

U: Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju . – Beograd : Glosarijum, 2010. – Str. 5-28.

Pravosudne profesije / Nebojša Šarkić.

U: Seminar o notarijatu : Beograd, maj 2010. – Beograd : [s. n.], 2010. – Str. [1]-37.

Priznanje i izvršavanje stranih javnobeležničkih (notarskih) isprava / Nebojša Šarkić.

U: Last regional working meeting on notaries and its role in the transition processes of the countires in South East Europe. – [Tirana: s. n.], 2010. – Str. 1-18.

U susret izmenama Zakona o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Neka aktuelna pitanja u postupku stečaja : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2010. – Str. 281-317.

Veštačenje kao procesna radnja u parničnom postupku / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić, Zdravko M. Petrović.

U: Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju . – Beograd : Glosarijum, 2010. – Str. 61-81.

Članci

1987

Prodaja nepokretnosti u izvršnom postupku / Dragan Rašić i Nebojša Šarkić. – Beleške.

U: Pravni život. – God. 37, br. 12 (1987), str. 1339-1354.

1989

Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa / Nebojša Šarkić.

U: Godišnjak Instituta za socijalnu politiku. – God. 3, br. 3 (1989), str. 113-123.

Odgovornost organizacija udruženog rada za štetu koju radnik pričini trećim licima / Nebojša Šarkić.

U: Pravni život. – God. 39, br. 2/3 (1989), str. 339-344.

Uloga javnog tužioca u izvršnom postupku sa osvrtom na izvršenje odluka samoupravnih sudova / Nebojša Šarkić.

U: Sudska praksa. – God. 9, br. 9 (1989), str. 78-80.

1990

Izvršenje odluka sudova udruženog rada i drugih samoupravnih sudova / Nebojša Šarkić.
U: Pravni život. – God. 40, br. 2 (1990), str. 451-462.

Položaj organa starateljstva u izvršnom postupku / Dragan Ružić, Nebojša Šarkić.
U: Socijalna politika. – God. 44, br. 1 (1990), str. 47-53.

Rešavanje sporova povodom zaključivanja i primene kolektivnih ugovora / Nebojša Šarkić.

U: Pravni život. – God. 40 (1990), br. 9/10, str. 1333-1342.

1991

Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa / Nebojša Šarkić.

U: Socijalno pravo. – God. 6, br. 15 (1991), str. 51-60.

Novi Zakon o sudovima Srbije : korak napred – korak nazad / Nebojša Šarkić i Dragan Rosić.

U: Pravni život. – 394, God. 41, br. 8/10 (1991), str. 1103-1112.

1992

Odgovornost za štetu koja se učini trećem licu na radu ili u vezi sa radom / Nebojša Šarkić.

U: Pravni život. – God. 42, br. 9/10 (1992), str. 1700-1706.

Prestanak radnog odnosa u slučaju otvaranja stečajnog postupka / Nebojša Šarkić.
U: Pravni život. – God. 42, br. ½ (1992), str. 303-306.

Prinudno poravnanje u stečaju / Nebojša Šarkić i Dragan Rašić.

U: Pravni život. – God. 42, br. 5/6 (1992), str. 747-756.

Prinudno poravnanje u stečaju / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić.

U: SDK : časopis za pitanja korišćenja društvenih sredstava. – God. 15, br. 174 (1992), str. 43-46.

1993

Obezbeđenje poverilaca u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić.

U: Pravni život. – God. 42, br. 5/6 (1993), str. 677-686.

Ugovor o poravnjanju u radnim sporovima / Nebojša Šarkić.

U: Pravni život. – God. 43, br. 11/12 (1993), str. 2007-2016.

1994

Beogradski informacioni sistem pravosuđa kao podsistem beogradskog informacionog sistem / Nebojša Šarkić.

Bilten sudske prakse Saveznog suda, 37/1994, str. 53–62.

Informacioni podsistem pravosuđa grada Beograda / Nebojša Šarkić.

U: Kompjuteri i pravo. – God. 2, br. (1994), str. 55-69.

Informacioni sistem grada Beograda / Latifić Olga, Nebojša Šarkić. U: Info : časopis za informatiku, računarstvo i telekomunikacije. – God. 2, br. 3 (1994), str. 27-29.

Položaj Centra za socijalni rad u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić.

U: Socijalna misao. – God. 1, br. 3/4(1994), str. 127-136.

Poslanički imunitet i zaštita prava trećih lica / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić.
U: Pravni život. – God. 43, br. 11/12 (1994), str. 1803-1813.

1995

Položaj preduzeća kao dužnika u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić.

U: Pravni život. – God. 44, br. 11(1995), str. 187-194.

Javno beležništvo – doprinos efikasnijem radu sudova / Nebojša Šarkić, Milanka Furtula-Đorđević.

U: Izbor sudske prakse. – God. 3, br. 11 (1995), str. 5-6.

1996

Javno beležništvo – da ili ne / Nebojša Šarkić, Milanka Furtula-Đorđević.

U: Pravni život. – God. 45, br. 12 (1996), str. 427-441.

Položaj stranaka u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Goran Svilanović.

U: Pravni život. – God. 45, br. 1/2 (1996), str. 127-147.

1997

Neka pitanja načina i obima normativne uređenosti rada arbitraža / Nebojša Šarkić.
U: Pravni život. – God. 46, br. 12(1997), str. 267-280.

Potreba reformisanja Zakona o izvršnom postupku u delu izvršavanja odluka u privrednim sporovima / Nebojša Šarkić.
U: Pravo i privreda. – God. 34, br.5-8(1997), str. 511-522.

Prethodne mere i privremene mere / Nebojša Šarkić.
U: Pravni život. – God. 56, br. 7/8(1997), str. 123-144.

1998

Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja / Nebojša Šarkić.
U: Pravni život. – God. 47, br. 12(1998), str. 181-196.

Izvršenje odluka donetih u radnim sporovima / Nebojša Šarkić.

U: Radno i socijalno pravo. – God. 2, br. 3/6 (1998), str. 55-63.

1999

Mogući načini kupovine imovine dužnika u stečaju / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 7, vanr. 2 (1999), str. 31.

2000

Izvršenje sudskih odluka donetih u parnici iz radnog odnosa / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić.

U: Izbor sudske prakse.- God. 8, br. 5(2000), str. 11-14.

Komjuterska obrada kao razlog za uvođenje jedinstvene evidencije / Nebojša Šarkić.
U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. – God. 48, br. 1/6(2000), str. 88-99.

Ombudsman / pripremio Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 8, br. 1 (2000), str. 58.

Potreba reformisanja Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji / Nebojša Šarkić.

U: Pravni život. – 12 (2000), str. 45-56.

Povodom Zakona o izvršnom postupku / Dragan Rašić, Nebojša Šarkić.

U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. – God. 72, br. 6/7 (2000), str. 268-271.

Prikaz Predloga Zakona o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Dragan Rašić.

U: Pravni život. – God. 49, br. 3/4 (2000), str. 21-28.

Šta je neustavno u Zakonu o sudovima / Nebojša Šarkić. –

U: Izbor sudske prakse. – God. 8, br. 12 (2000), str. 5-7.

2001

Novi Zakonik o krivičnom postupku / Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 9, br. 11 (2001), str. 67-68.

Novi Zakon o izvršnom postupku Savezne Republike Jugoslavije / Nebojša Šarkić.

U: Pravni život. – God. 50, br. 12 (2001), str. 15-20.

Porodično-pravna zaštita dece od zlostavljanja – uloga porodičnog pravosuđa / Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 9, br. 9 (2001), str. 17-19.

Potreba donošenja Zakona o rehabilitaciji političkih osuđenika i kažnjenika / Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 9, br. 7/8 (2001), str. 74-75.

Predlog Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda (ombudsman) / Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 9, br. 10 (2001), str. 11-13.

2002

Evropska konvencija / Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 10, br. 1 (2002), str. 68-69.

Izvršenje sudskih odluka iz oblasti naknade štete / Nebojša Šarkić.

U: Pravo : teorija i praksa. – God. 19, br. 5/6 (2002), str. 68-69

Kratak prikaz Zakona o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom / Nebojša Šarkić.
U: Pravo : teorija i praksa. – God. 19, br. 5/6(2002), str. 76-77.

Osnovne novine koje u krivično-procesno zakonodavstvo uvodi Zakonik o krivičnom postupku / Šarkić Nebojša, Kalezić Nataša.

U: Pravo : teorija i praksa. – God. 19, br. 9 (2002), str. 9-16.

Prethodne mere i privremene mere / Nebojša Šarkić.
U: Pravni život. – God. 51, br. 12(2002), str. 49-64.

Prikaz bitnih izmena u jugoslovenskom kaznenom zakonodavstvu / Šarkić Nebojša, Kalezić Nataša.

U: Pravni život. – God. 51, br. 5/6 (2002), str. 33-42.

Savezno javno pravobranilaštvo u svetlu najavljenih promena organizacije države / Šarkić Nebojša, Bulatović Nikola.

U: Izbor sudske prakse. – God 10, br. 11 (2002), str. 11-15.

2003

Izmena procesnih zakona kao deo harmonizacije našeg pravnog sistema / Nebojša Šarkić.

U: Pravo : teorija i praksa. – God. 20, br. 5/6 (2003), str. 25-28.

O krivici i nevinosti : pet udara na nezavisnost pravosuđa / Nebojša Šarkić.

U: Politika. – God. 99, br. 32165 (26.05.2003.), str. A6.

Organi stečajnog postupka / Nebojša Šarkić.

U: Pravni život. – God. 52, br. 12 (2003), str. 45-55.

Zašto sam protiv, ovako predložene, lustracije sudija / Nebojša Šarkić.

U: Hereticus. – Vol. 1, br. 2 (2003), str. 41-44.

2004

Javni beležnik – notar u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić.
U: Pravni život. – God. 53, br. 12, str. 257-276.

Potreba donošenja Zakona o rehabilitaciji političkih osuđenika i

kažnjenika / Nebojša Šarkić.

U: Hereticus. – Vol. 2, br. 2 (2004), str. 32-36.

2005

Jemstvo po Zakonu o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 13, br. 5 (2005), str. 22-25.

Novi Zakon o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 13, br. 4 (2005), str. 9-14.

Ograničenja u postupku izvršenja sudskih odluka / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Pravni život. – God. 54, br. 12 (2005), str. 267-286.

Položaj stečajnog upravnika prema novom Zakonu o stečaju Republike Srbije / Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 13, br. 7/8 (2005), str. 21-29.

2006

Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Izbor sudske prakse.- God. 14, br. 10 (2006), str. 7-16.

Rehabilitacija Zakona o rehabilitaciji / Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 14, br. 7/8 (2006), str. 15-17.

Sudski izvršitelj – beiliff: „da ili ne?“ / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Pravni život. – God. 55, br. 12 (2006), str. 227-242.

Šta bih promenio u Zakonu o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić.

U: Srpska pravna revija. – God. 1, br. 4 (2006), str. 113-130.

2007

Izvršenje odluka Međunarodnog suda za ljudska prava u Strazburu / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 15, br. 11 (2007), str. 5-8.

Izvršenje odluka ustavnih sudova / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 15, br. 10 (2007), str. 25-27.

Načela izvršnog postupka / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Pravni život. – God. 56, br. 13 (2007), str. 581-602.

Pretpostavke priznanja stečajnih postupaka sa elementom inostranosti prema pravu Republike Srbije i pravu Republike Hrvatske – komparativni prikaz / Nebojša Šarkić, Bojan Stanivuk.
U: Izbor sudske prakse. – God. 15, br. 6 (2007), str. 24-29.

Prikaz novog Zakona o izvršnom postupku Republike Srbije i buduće reforme / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Pravna riječ. – God. 4, br. 11 (2007), str. 157-189.

Prikaz novog Zakona o izvršnom postupku / Nebojša Šarkić.

U: Bilten Okružnog suda u Valjevu. – Br. 1 (2007), str. 91-106.

2008

Zaštitnik građana – ombudsman i sprovođenje njegovih odluka / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 16, br. 1 (2008), str. 24-27.

Izvršenje na akcijama i udelima u d.o.o. / Mladen Nikolić, Nebojša Šarkić.

U: Pravo i privreda. – God. 45, br. 5/8 (2008), str. 921-933.

Izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka : preduslovi i postupak / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.
U: Pravni život. – God. 57, br. 13 (2008), str. 345-359.

Načela izvršnog postupka / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica. – (2008), str. 91-114.

2009

Izvršavanje odluka sudova za prekršaje u imovinskim stvarima / Nebojša šarkić, Mladen Nikolić.

U: Pravni život. – God. 58, br. 13 (2009), str. 607-621.

Izvršenje u trgovinskim stvarima / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.
U: Pravna riječ. – God. 6, br. 20 (2009), str. 111-126.

Ovlašćenja u izvršnom postupku / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Sudski glasnik Trgovinskog suda u Beogradu. – Br. 1 (2009), str. 120-141.

Reforma izvršnog postupka / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Bilten Okružnog suda u Valjevu. – Br. 4 (2009), str. 77-96.

2010

Priznanje i izvršavanje stranih izvršnih i javnobeležničkih (notarskih)

isprava / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić. – Bibliografija: str. 23.

U: Pravni informator. – ISSN 1450-7137. – God 13, br. 12 (2010), str.13-23.

Kako do efikasnog i pravičnog izvršenja / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić.

U: Pravni život. – God. 59, br. 12 (2010), str. 107-126.

2011

Mesto i uloga sudova za prekršaje u pravosudnom sistemu Srbije / Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 19, br. 1 (2011), str. 5-12.

PRIREĐIVAČ/REDAKTOR

1999

Javni beležnik / priredio Nebojša Šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 7, vanredan br. 2 (1999), str. 38.

Odrednica u rubrici Pravni glosar.

2004

O javnom beležniku – notaru / priredio Nebojša Šarkić. – Beograd : Glosarijum, 2004. – 339 str.

2008

Savetovanje Izvršavanje odluka : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. – Beograd : Glosarijum, 2008. – 266 str.

Savetovanje Prekršajna odgovornost : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. – Beograd : Glosarijum, 2008. – 195 str.

Veštačenja – sporna pitanja : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. – Beograd : Glosarijum, 2008. – 188 str.

2009

Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Beograd : Glosarijum, 2009. – 286 str.

2010

Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2010.

PISAC PREDGOVORA

2002

Ogledi na temu Zakon o radu / Zoran M. Ivošević, Milan Z. Ivošević. – Beograd : Glosarijum, 2002.
Predgovor / Nebojša Šarkić. – Str. 1-4.

2003

Ogledi na temu Zakon o radu / Zoran M. Ivošević, Milan Z. Ivošević. – 2. dopunjeno izd. – Beograd : Glosarijum, 2003.

Predgovor drugom izdanju / Nebojša Šarkić. – Str. I-IV.

2006

Zakon o izvršnom postupku / predgovor Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić. -1. izd. – Beograd : Službeni glasnik, 2006. – 222 str.

2008

Savetovanje Izvršavanje odluka : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2008.
Reč unapred / Nebojša Šarkić. – Str. 3-4

Savetovanje Prekršajna odgovornost : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2008.
Reč unapred / Nebojša Šarkić. – Str. 3-4.

Veštačenja – sporna pitanja : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2008.

Reč unapred / Nebojša Šarkić. – Str. 3-4.

2009

Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2009.

Reč unapred / Nebojša Šarkić. – Str. [3-4].

2010

Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova. – Beograd : Glosarijum, 2010.

PISAC PRIKAZA

2006

Prikaz savetovanja „Nadležnost i razgraničenje nadležnosti sudova“ / Nebojša šarkić.

U: Izbor sudske prakse. – God. 14, br. 12 (2006), str. 29-30.

PISAC RECENZIJE

2010

Profesija advokat / Đorđe D. Sibinović. – Beograd : Printmedija, 2010. – 191 str. – (Biblioteka Pravo i društvo. Edicija Monografije)

MENTORSTVO

Zakon o javnim beležnicima iz 1930.g. : seminarski rad / Milja Kasagić. – Beograd : [M. Kasagić], [s. a.]. – 30 listova.

Javno beležništvo i ostavinski postupak : seminarski rad / Nada Stojanović. – Beograd : [N. Stojanović], [s. a.]. – 9 listova

Javnobeležnički akt : seminarski rad / Milena Jocić. – Beograd : [M. Jocić], [s. a.]. – 12 listova

Poslovi iz ostavinskog postupka : seminarski rad / Vesna Šestić. –

Beograd : [V. Šestić], [s. a.]. – 21 list

Uslovi za izbor javnog beležnika : seminarski rad / Jasmina Đorđević. – Beograd : [J. Đorđević], [s. a.]. – [8] listova

Uslovi za izbor notara : seminarski rad / Jelena Košutić-Tasevski. –

Beograd : [J. Košutić-Tasevski], [s. a.]. – 18 listova

2003

Depozit : specijalistički rad / Nada Mandić. – Beograd : [N. Mandić], 2003. – [11] listova

Zakon o vanparničnom postupku i javno beležništvo : seminarski

rad / Vera Ačanski. – Beograd : [V. Ačanski], 2003. – 17 listova

Zakon o javnim beležnicima Kraljevine Jugoslavije iz 1930. :

specijalistički rad / Milja Kasagić. – Beograd : [M. Kasagić], 2003. – [35] listova

Istorijat notarske kancelarija[!] i uloge notara u Kotoru i drugim

primorskim gradovima : specijalistički rad / Ana Stanković-Mugoša. –

Beograd : [A. Stanković-Mugoša], 2003. – 18 listova

Nagrada za rad i tarifa javnog beležnika : seminarski rad / Zorica

Korenić. – Beograd : [Z. Korenić], 2003. – 9 listova

Nagrade i nadoknade za rad javnog bilježnika : seminarski rad / Slavica Ilić. – Kotor : [S. Ilić], 2003. – [12] listova

Načela javnog beležništva : seminarski rad / Aleksandar Puhalović. –

Beograd : [A. Puhalović], 2003. – 11 listova

Ovlašćenja javnog beležnika u zemljišnoknjižnim stvarima : seminarski rad. – [Beograd] : [Dragan S. Stojanović], 2003. – [11] listova

Ostavinski postupak u nadležnosti javnog beležnika da ili ne? :

specijalistički rad / Stanković Gordana. – Beograd : [G. Stanković], 2003. – 32 lista

Preuzimanje isprava, novca i hartija od vrednosti na čuvanje i uručenje : specijalistički rad / Dušan Teofilović. – Beograd : [D. Teofilović], 2003. – 13 listova

Razrješenje javnog bilježnika : seminarski rad / Ana Stanković-Mugoša. – Kotor : [A. Stanković-Mugoša], 2003. – [10] listova

2004

Depozit u javnom beležništvu-notarijatu : seminarski rad / Slavica

Tomović. – Beograd : [S. Tomović], 2004. – 8 listova

Kotarske notarske srednjovekovne isprave koje se tiču roditelja i dece : specijalistički rad / Mirjana Blagojević. – Beograd : [M. Blagojević], 2004. – 50 listova

Načela javnog beležništva : specijalistički rad / Aleksandar Puhalović. – Beograd : [A. Puhalović], 2004. – 20 listova

Notarijat u našim krajevima : seminarski rad / Maja Stjepanović. –

Beograd : [M. Stjepanović], 2004. – 18 listova

Notarski pozakonski propisi : specijalistički rad / Aco Ilievski. – Beograd : [A. Ilievski], 2004. – 85, [46] listova

Ovlašćenja javnog beležnika u zemljišnoknjižnim stvarima :

specijalistički rad / Dragan S. Stojanović. – Beograd : [D. S. Stojanović], 2004. – 24 lista

Odnos advokature i javnog beležništva : seminarski rad / Olivera L. Milivojević. – Beograd : [O. Milivojević], 2004. – 29 listova

Pojam javnog beležništva : seminarski rad / Mihajlo T. Makić. – Beograd : [M. Makić], 2004. – 12 listova

Rad komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo

(UNCITRAL) na regulisanju elektronskog poslovanja : specijalistički rad /Vesna Živković. – Beograd : [V. Živković], 2004. – 40 listova

2005

Delokrug poslova javnog beležnika : Posvedočavanje-potvrđivanje

činjenica i izjava : seminarski rad / Nevenka Karanjac-Racić. – Subotica : [N. Karanjac-Racić], 2005. – 21 list

Disciplinska odgovornost javnog beležnika : seminarski rad / Svjetlana Šobot-Blažević. – Beograd : [S. Šobot-Blažević], 2005. – 14 listova

Javno beležništvo na području Subotice i okoline do drugog svetskog rata : seminarski rad / Mira Poljaković. – Subotica : [M. Poljaković], 2005. -16 listova

Javnobeležnički akt : specijalistički rad / Milena Ivošević. – Beograd : [M. Ivošević], 2005. – 28 listova

Overa : seminarski rad / Jasmina Raduški. – Beograd : [J. Raduški],

2005. – 16 listova

Overa : specijalistički rad / Kočiš Sirke Mak Ana. – Beograd : [K. S. M. Ana], 2005. – 34 lista

Povreda disciplinske odgovornosti javnog beležnika : seminarski rad / Ljiljana Stojadinović. – Beograd : [LJ. Stojadinović], 2005. – 17 listova

Rad kancelarije javnog beležnika dr Petrović Marka u Senti između dva svetska rata / Eva Graca Šoti : specijalistički rad. – Beograd : [E. Graca Šoti], 2005. – 37 str.

Statusno pravni i poresko pravni aspekti „societas europaea“ : doktorska disertacija / Milan Čampa. – Beograd : [M. Čampa], 2005. – 254 lista.

Stručno obrazovanje javnih beležnika u Evropskoj Uniji : seminarski rad / Biljana Gavrilović. – Vrnjačka Banja : [B. Gavrilović], 2005. – [21] list

Uslovi za izbor javnog beležnika (notara) : seminarski rad / Jelica

Savić-Daničić. – Beograd : [J. Savić-Daničić], 2005. – 20 listova :

Funkcija javnog beležnika i depoziti : seminarski rad / Sava Dukić. –

Beograd : [S. Dukić], 2005. – [16] listova

2006

Izbor javnih beležnika : specijalistički rad / Jelena Tamindžija. –

Beograd : [J. Tamindžija], 2006. – 37 listova

Javni beležnik i njegova uloga u deoničarskom društvu i društvu s

ograničenom odgovornošću u Republici Hrvatskoj : specijalistički rad /

Vladimir Crnjanski. – Beograd : [V. Crnjanski], 2006. – 44 lista

Javni beležnik i ostavinski postupak : specijalistički rad / Ljiljana Stojadinović. – Beograd : [LJ. Stojadinović], 2006. – 38 listova

Javno beležništvo u Evropi : specijalistički rad / Mihajlo T. Makić. – Beograd : [M. T. Makić], 2006. – 43 lista

Javnobeležnički depozit : specijalistički rad / Lajoš Šok. – Beograd :

[L. Šok], 2006. – 36 listova

Protest menica kod javnog beležnika : specijalistički rad / Mina

Marjanović. – Beograd : [M. Marjanović], 2006. – 66 listova

Uslovi za izbor javnog beležnika : specijalistički rad / Jasmina

Đorđević. – Beograd : [J. Đorđević], 2006. – 32 lista

2007

Zakon o elektronskom potpisu i zaštita podataka ličnosti :

specijalistički rad / Mario Lukinović. – Beograd : [M. Lukinović], 2007. – 33 lista

Imenovanje javnih beležnika : specijalistički rad / Svetlana Erić. –

Kragujevac : [S. Erić], 2007. – 36 listova

2008

Delatnost notara u bivšim jugoslovenskim republikama : specijalistički rad / Bojan Kuzmanović. – Beograd : [B. Kuzmanović], 2008. – 29 listova

2009

Javni beležnik kao poverenik suda u ostavinskom postupku : specijalistički rad / Sanja Perović. – Beograd : [S. Perović], 2009. – 41 list

2010

Zloupotreba i pravne posledice zloupotreba Internet tehnologija i znakova razlikovanja / Mario Lukinović. – Beograd : [M. Lukinović], 2010. – 139 listova