e-mail: katarina.ivancevic@pravnifakultet.rskivancevic1

Predmeti:

• Obligaciono pravo
• Potrošačko pravo
• Pravo osiguranja

Biografija

Obrazovanje:

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu, i položila pravosudni ispit. Magistrirala sa temom Nadzor i kontrola u delatnosti osiguranja.

Doktorsku disertaciju Pravna zaštita potrošača usluge osiguranja i bankarske uslugeodbranila na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

Profesionalno iskustvo:

U periodu od 1980. godine do 1995. godine zaposlena na pravnim poslovima u Beobanci, a od 1995. godine u osiguranju u “Beobanka osiguranju” a.d. Beograd, (kasnije „Polis osiguranje” sada “Sava osiguranje”), kao izvršni direktor. U periodu od 2007. do februara 2011. zaposlena u Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima Triglav penzijski fondovi, ad, Beograd, kao izvršni direktor za pravne kadrovske i opšte poslove.

Angažovana kao saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta Union na predmetu Pravo osiguranja i na Fakultetu bezbednosti na specijalističkim studijama Krizni menadžment. Član Upravnog odbora Udruženju za pravo osiguranja Srbije i Udruženja za odštetno pravo, i član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije.

Izabrana za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pravo osiguranja i Obligaciono pravo u februaru 2011. godine. Od marta meseca 2011. radno angažovana na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

Profesionalna stručna interesovanja

Pravo osiguranja, bankarsko pravo, građansko pravo, privredno pravo, pravo Evropske unije.

Kratka Bibliografija

Autor više stručnih i naučnih radova iz oblasti osiguranja, građanskog prava, bankarskih poslova, javnih nabavki, zaštite potrošača i prava Evropske unije koji su objavljeni u zbornicima radova sa stručnih skupova, savetovanja i u stručnim časopisima. Koautor univerzitetskog udžbenika Pravo osiguranja koji se koristi u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Union i na Privrednoj akademiji u Novom Sadu.

Bibliografija

IZABRANI RADOVI

Monografske studije i monografije

1. Neživotna osiguranja, (koautorski sa Zdravkom Petrović i Draganom Mrkšić), Beograd, Intermex, 2008, ISBN 978-86-83437-77-1; COBISS SR –ID 146094604. M42

Poglavlja u monografiji

2. Upravljanje rizikom u osiguranju, str. od 413 do 438, u hrestomatiji Krizni mendžment I, Prevencija krize, monografija – udžbenik, Beograd, Fakultet bezbednosti Univerzitet u Beogradu, 2006., ISBN:86-84069-26-9, COBISS.SR-ID: 135012364 M44

3. Ugovor o osiguranju i raspisivanje tendera, str.69-120; (koautorski ukupno pet autora) u monografskoj publikaciji Primena zakona o javnim nabavkama i ugovorno pravo, Glosarijum 2004., str. 161, ISBN: 86-81839-37-3, COBISS.SR-ID: 112564748 M45

Poglavlja u tematskom zborniku nacionalnog značaja

4. Organi u osiguravajućim organizacijama, bankama i drugim finansijskim organizacijama, koautorski sa Zdravkom Petrović, str. 19.-36. u zborniku radova „Organi u preduzećima i drugim pravnim licima“, Glosarijum, 2001. ID = 90724876 M45

5. Predlog za izmenu nekih propisa u delatnosti osiguranja str. 67.-79., u zborniku radova „Novo zakonodavstvo u osiguranju imovine i lica“, Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore, 2002.godine., CIP 368:34(497.1)(082), COBISS ID 98237196. M 61

6. Stručna osposobljenost članova uprave i nadzornog odbora organizacije za osiguranje i obrazovanje za rad u osiguranju, str.36.-47., u zborniku radova „Pravo osiguranja u tranziciji“, Savetovanje Palić, Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore, 2003. ISBN 86-903105-1-7; COBISS SR-ID 105166604. M 61

7. Sticanje zvanja ovlašćenog aktuara, obrazovanje i strukovno organizovanje aktuara, u zborniku radova „Privatizacija i perspektive osiguranja u zemljama u tranziciji“, Ekonomski fakultet u Beogradu i Udruženja aktuara Srbije, 2003., u Vrnjačkoj Banji, M45

8. Obaveze ugovornih strana i posledice nepoštovanja odredbi ugovora o osiguranju, str. 107-122, u zborniku radova „ Ugovorna odgovornost i naknada štete“, Budva 2003., CIP 347.447(082) 347.426.4(082), COBISS CG-ID 5832720. M31

9. Javne nabavke i zaštita prava ponuđača u komunitarnom pravu i u pravu Srbije sa posebnim osvrtom na zaključenje ugovora o osiguranju putem tendera, str. 252.-266., u zborniku radova „Privreda i pravo osiguranja u tranziciji“, Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore, 2004., ISBN 86-903105-2-5; COBISS SR-ID 113707788. M 61

10. Banke kao aktivni učesnici u poslovima osiguranja, str. 253.-265., u zborniku radova „Osiguranje u svetlu novog zakonodavstva“, Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore, 2005., ISBN 86-903105-3-3; COBISS SR-ID 121738252. M 61

11. Državni nadzor u osiguranju života u komunitarnom pravu sa osvrtom na iskustva SAD i Kanade i aktuelni sistem vršenja nadzora u svetu, str. 143.-147. u zborniku radova „Socijalno osiguranje“ ,Glosarijum, 2005., ISBN 86-81839-47-0; COBISS. SR-ID 122042124 M 61

12. Odgovornost države za štetu prouzrokovanu nezakonitim i nepravilnim radom državnog organa pri obavljanju funkcije nadzora društva za osiguranje, str. 351.-370., u zborniku radova „Naknada štete i osiguranje“ Udruženje za odštetno pravo, Intermeks, 2005. ISBN 86-83437-37-X; COBISS.SR-ID 124748044. M31

13. Interna revizija u društvima za osiguranje, str. 301-320, u zborniku radova „Osiguranje u susret procesu pridruživanja Srbije i Crne Gore Evropskoj Uniji“, Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore, 2006.godine., ISBN 86-83437-53-1, COBISS SR-ID 129818380. (COBISS SR-ID 512638396 – sam rad) M61

14. Procena opravdanosti zahteva za naknadu nematerijalne štete nastale kao posledica trzajne povrede vratnog dela kičme u saobraćajnim nezgodama, str. 245.-256,. u zborniku „Aktuelni problemi zakonodavstva u Republici Srbiji“, Udruženje za odštetno pravo, 2007. ISBN 978-86-83437-74-0; COBISS.SR-ID 512588732. M31

15. Problemi individualizacije putem medicinskog veštačenja kod pojedinih vidova naknade materijalne štete, koautorski sa Zdravkom Petrovićem, str. 313.-320., u zborniku radova „Promene u pravnom sistemu Republike Srbije“, V naučno stručni skup, Zlatibor 2008., Pravni fakultet, Privredna akademija Novi Sad, časopis „Pravo-teorija i praksa“ UDK 34, YU ISSN 0352-3713. M61

16. Zaštita potrošača kroz zakonske odredbe koje se odnose na ugovor o osiguranju, str. 369.-391., u zborniku radova „Evropski put prava osiguranja Srbije, posebno ugovora o osiguranju“, Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore, 2008., ISBN 978-86-83437-72-6, COBISS SR-ID 148450060 (138911244 na zborniku). M31

17. Alternativno rešavanje sporova potrošača finansijskih usluga, str. 251.-267., u zborniku radova „Izmena zakona o parničnom postupku, naknada štete i osiguranje“, Udruženje za odštetno pravo, Intermeks, 2008. ISBN 978-86-83437-74-0; COBISS SR-ID 142547980. M31

18. Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, str. 167.-182., u zborniku radova „Funkcionisanje pravne službe u privrednim društvima, Intermex, Beograd, 2008. ISBN 978-86-83437-78-8. COBISS SR-ID 151676684 M45

19. O nepravednim ugovornim odredbama uslova osiguranja u pravu EU i Srbije, r. 398-417, u zborniku radova „Integracija (prava) osiguranja Srbije u evropski (EU) sistem osiguranja“, Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 2009.godine. ISBN 978-86-83437-72-6, COBISS SR-ID 158543884. M31

20. Naknada nematerijalne štete prouzrokovane upotrebom neosiguranog i nepoznatog motornog vozila, dvojezični ( uporedo srp. tekst i engl. prevod), Zbornik radova sa Savetovanja Udruženja za odštetno pravo 1998.-2008., str. 277.-290., str. 599.-614., GTC, 2009., ISBN 978-86-7149-045-0, COBISS SR-ID 169101836. M14

21. Regulativa EU i načela evropskog ugovornog prava od značaja za ugovor o osiguranju, u zborniku radova „Naknada štete i osiguranje“, Udruženje za odštetno pravo, Intermeks, 2009., str. 167.-189., ISBN 978-86-83437-74-0, COBISS SR-ID 142547980 M31

22. Garantni fond u osiguranju kao vid zaštite potrošača, str. 124-138, u zborniku radova „Evropske (EU) reforme u pravu osiguranja Srbije“, Udruženje za pravo osiguranja, Intermeks,2010., ISBN 978-86-83437-72-6, COBISS SR-ID 138911244. M31

23. Kolektivno obeštećenje potrošača u slučaju nekorektne prakse trgovaca u Evropskoj Uniji, u zborniku radova „Obavezno osiguranje, naknada štete i obezbeđenje potraživanja, Udruženje za odštetno pravo, Privredna komora Beograda, Intermeks, Beograd, septembar 2010., str. 572-590, ISBN 978-86-83437-88-7, COBISS SR-ID 177295628. M31

24. Zaštita potrošača korisnika usluge osiguranja, str. 303.-322., u zborniku radova Konferencija Osiguranje u CEFTA regionu, međunarodni stručni skup, Privredna komora Srbije, Zlatibor 27-29.10.2010., ISBN 978-86-80809-58-8, COBISS SR-ID 179127052.

25. Usklađenost regulative Srbije sa evropskim pravom u domenu zaštite potrošača usluge osiguranja, str. 235.-252., u zborniku radova „Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru ebvropskog (EU) razvoja prava osiguranja“, Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 2011., ISBN 978-86-83437-72-6, COBISS SR-ID 138911244.M31

Članak u vodećem nacionalnom časopisu

26. Pravna sigurnost kod realnih sredstava obezbeđenja, objavljen u časopisu „Pravni život“, 1994, vol.43, br. 9-10, str. 1013-1030, ISSN 0350-0500 UDK 34(497.11)(05), M51

27. Indeksna i valutna klauzula, bjavljen u časopisu „Pravni život“, 1995, vol. 44, br.10, str. 759-768, ISSN 0350-0500 UDK 34(497.11)(05)., M51

28. Zaštita interesa potrošača saglasno odredbama Direktive 98/27/EC u Evropskoj uniji i srpskom pravu, str. 257.-2754., Pravo i privreda, br. 7-9/2011, UDK 347.7 ISSN 0032-9002, ISSN 0354-3501, COBISS SR-ID 101774343.

Članak u nacionalnom časopisu

29. Nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja u Zakonu o osiguranju Republike Srbije, str.23.-32., str.23.-32., objavljen u časopisu „Finansije, bankarstvo, revizija, osiguranje“ broj 3/2004., ISSN 1820-0702 COBISS.SR-ID 113766156.M53

30. Ombudsman u osiguranju – pregledni naučni članak objavljen u časopisu “Revija za pravo osiguranja”, Udruženje za pravo osiguranja, godina 4, br. 3/4 (2005) str. 34.-37., ISSN 1451-1290; COBISS.SR-ID 512639909.M53

Predsednik organizacionog odbora naučnih i stručnih skupova

1. Savetovanje Udruženja za pravo osiguranja „Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru ebvropskog (EU) razvoja prava osiguranja“, 2011. godine.

Član organizacionog odbora naučnih i stručnih skupova

1. Kopaonička škola prirodnog prava, 1998, 1999, 2000. godine.

2. Savetovanje Udruženja za pravo osiguranja na Paliću od 2001. do 2006.

3. Savetovanja Udruženja za odštetno pravo u Budvi 2007., na Zlatiboru 2008., i na Zlatiboru 2009.

Član redakcionog odbora časopisa

1. Revije za pravo osiguranja, izdavač Udruženje za pravo osiguranja i Intermex, Beograd.