Predmeti:

• Osnovi građanskog i privrednog prava
• Medicinsko pravo

e-mail: jelena.simic@pravnifakultet.rs

Biografija

Obrazovanje
• PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION (2011) – doktor pravnih nauka, doktorska disertacije: Građanska odgovornost zbog lekarske greške, mentor: prof. dr Jakov Radišić, članovi komisije: prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić i prof. dr Violeta Beširević.
• PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION (2008) – magistar pravnih nauka –magistarska teza: Pravna zaštita nasciturusa i nondum-conteptusa, mentor: prof. Jakov Radišić, članovi komisije: prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić i prof. dr Violeta Beširević.
• POLOŽEN PRAVOSUDNI ISPIT (2008)
• PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET U BEOGRADU (2003) – diplomirani pravnik
Radno iskustvo
• PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION (2013- danas) – docentkinja na predmetima Medicinsko pravo, Osnovi građanskog i privrednog prava i Ljudska prava
• PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION (2012- 2013) – asistentkinja na predmetu Medicinsko pravo i Osnovi građanskog i privrednog prava
• PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION (2009-2011) – saradnica u nastavi na predmetu Medicinsko pravo i Stvarno pravo
• CENTAR ZA UNAPREĐIVANJE PRAVNIH STUDIJA, CUPS (2009 – danas) – istraživač saradnik i izvršni koordinator
• JAVNO PREDUZEĆE “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE” (2008-2009) – glavni stručni saradnik za kredite i aranžmane, Direkcije za ekonomsko finansijske poslove
• CENTAR ZA UNAPREĐIVANJE PRAVNIH STUDIJA, CUPS (2002 – 2008) – izvršni koordinator

Članstvo u profesionalnim organizacijama i udruženjima
Članica Departmana za edukaciju Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku od maja 2014.
Članica Predsedništva, Udruženje za medicinsko pravo Srbije od 2004.godine
Članica, Svetsko udruženje za medicinsko pravo (WAML) od 2012.godine

Rad na izradi zakona
• Model zakona o rodnom identitetu, koautor, Gayten, 2013 (članica radne grupe)
• Model zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualizma, CUPS, Beograd, 2012.
• Zakon o zabrani diskriminacije, usvojen marta 2009. godine (sekretarka radne grupe)
• Zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, usvojen aprila 2006. godine (sekretarka radne grupe)
• Nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima (2004 – 2008), (sekretarka radne grupe Ministarstva finansija RS)
Druge aktivnosti
– od 2014. godine – rukovodilac Pravne klinike iz medicinskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union,  http://www.pravnifakultet.rs/pravna-klinika/medicinsko-pravo.html
– oktobra 2013. godine završena osnovna obuka za medijatore – obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju privrednih i drugih sporova u organizaciji Privredne komore Srbije i Partnera za demokratske promene u Srbiji
– jul 2011 – jul 2012 godine, konsultantkinja Delegacije EU u Srbiji, Reforma pravosuđa – praćenje postupka preispitivanja odluka prvog sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u okviru projekta ‘’Support to the judicial review process in Serbia’’
– od septembra 2012. godine saradnica i autorka tekstova u časopisu Pravni instruktor, časopisa za pravnu teoriju i praksu, izdavač ‘’Pragraf Lex’’,  www.paragraf.rs
– novembar 2012: Ethics Teachers Training Course, UNESCO, Vlinius University Lithuania, (The International Bioethics Committee certificate)

– sekretarka redakcije časopisa Pravni zapisi, Pravnog fakulteta Univerziteta UNION (2010 – danas), http://www.pravnifakultet.rs/pravni-zapisi.html

– januar 2010.  Freie Universität Berlin, Zentrum für deutsches, kroatisches, europäisches Recht und Rechtsvergleichung Split, Berlin, Nemačka  –  stipendija za istraživački boravak

Od 2002. godine odgovorna za organizaciju i implementaciju svih projekata Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS-a) na teritoriji Srbije koji uključuju projekte stručnog usavršavanja sudija, tužioca, advokata, novinara, predstavnika lokalne samouprave i NGO, na temu zaštite ljudskih prava (www.cups.rs ).

– 2000 – 2001.   AAOM (Alternativna akademska obrazovna mreža) Beograd, Srbija Specijalistički program – Evropske studije , pravo Evropske unije. Odbranila rad na temu: Sloboda izražavanja u okviru Evropske konvencije za ljudska prava

Bibliografija (odabrani radovi)
• “Pravo na porođaj kod kuće – izbor, a ne slučajnost – i neke pravne posledice, (koautorski članak sa doc.dr Jelenom Jerinić), Pravni zapisi, br.1/2014, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 2014. ISSN2217-2815  http://www.pravnifakultet.rs/pravni-zapisi/7-about/1875-pravni-zapisi-1-2014.html
• “Korak napred, dva koraka nazad – godinu dana od usvajanja Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama”, u monografiji Prava osoba sa mentalnim smetnjama -U susret novim pravnim pravilima, knjiga III, CUPS, Beograd, 2014, ISBN 978-86-7546-089-3
• “Nevinost bez zaštite” – jedan prikaz Zakona o pravima pacijenata, Pravni zapisi, br.1/2013, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 2013. ISSN 2217-2815 http://www.pravnifakultet.rs/pravni-zapisi/7-about/1163-pravni-zapisi-1-2013.html
• Medicinskopravni aspekti transseksualnosti – U susret priznavanju pravnih posledica promene pola u Srbiji, Pravni zapisi, br.2/2012, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 2012. ISSN 2217-2815  http://www.pravnifakultet.rs/pravni-zapisi/7-about/957-pravni-zapisi-2-2012.html
• Model zakona o rodnom identitetu, http://www.transserbia.org/trans/transseksualnost/543-model-zakona-o-rodnom-identitetu
• Model zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualizma (koautorka), CUPS, Beograd, 2012. ISBN 978-86-7546-066-4 http://cups.rs/wp-content/uploads/2010/03/Model-zakona-o-priznavanju-pravnih-posledica-promene-pola-i-utvr%C4%91ivanja-transeksualizma.pdf
• Građanska odgovornost zbog lekarske greške, doktorska disertacija, 2011. (dostupna u biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta Union).
• Pravo na privatnost i poverljivost informacija o zdravstvenom stanju pacijenta, Udruženje tužilaca Srbije, Časopis „Tužilačka reč“, mart 2010.
• Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda Evropske unije, Zbornik radova ,“50 eksperata za EU“, CUPS, Beograd, 2009. http://cups.rs/wp-content/uploads/2010/03/Pravo-Evropske-unije-iz-perspektive-domacih-autora.pdf
• Pravna zaštita nasciturusa i nondum-conteptusa , magistarska teza, 2008. (dostupna u biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta Union).