Predmeti:jsimic

• Osnovi građanskog i privrednog prava
• Medicinsko pravo

e-mail: jelena.simic@pravnifakultet.rs

Biografija

Obrazovanje
• 2011. – doktor pravnih nauka, doktorska disertacije: Građanska odgovornost zbog lekarske greške, mentor: prof. dr Jakov Radišić, članovi komisije: prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić i prof. dr Violeta Beširević – PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION
• 2008. – magistar pravnih nauka –magistarska teza: Pravna zaštita nasciturusa i  nondum-conteptusa, mentor: prof. Jakov Radišić, članovi komisije: prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić i prof. dr Violeta Beširević – PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION
• 2008. – POLOŽEN PRAVOSUDNI ISPIT

Radno iskustvo
• PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION (2013 – danas) – docentkinja na predmetima Medicinsko pravo, Osnovi građanskog i privrednog prava, Ljudska prava i Svojinsko pravo;
• PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION (2012- 2013) – asistentkinja na predmetu Medicinsko pravo i Osnovi građanskog i privrednog prava;
• PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION (2009-2011) – saradnica u nastavi na predmetu Medicinsko pravo i Svojinsko pravo;
• JAVNO PREDUZEĆE “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE” (2007-2009) – glavni stručni saradnik za kredite i aranžmane, Direkcije za ekonomsko finansijske poslove;
• CENTAR ZA UNAPREĐIVANJE PRAVNIH STUDIJA, CUPS (2002 – 2008) – istraživač saradnik i izvršni koordinator.

Članstvo u profesionalnim organizacijama i udruženjima
• Članica Departmana za edukaciju Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku od 2014. godine;
• Članica Predsedništva, Udruženje za medicinsko pravo Srbije od 2004. godine;
• Članica, Svetsko udruženje za medicinsko pravo (WAML) od 2012. godine.

Rad na izradi zakona
• Model zakona o rodnom identitetu, koautor, Gayten, 2013 (članica radne grupe);
• Model zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanje transeksualizma, (članica radne grupe) CUPS, Beograd, 2012. godina;
• Zakon o zabrani diskriminacije, usvojen marta 2009. godine (sekretarka radne grupe);
• Zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, usvojen aprila 2006. godine (sekretarka radne grupe);
• Nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima (2004. – 2008.), (sekretarka radne grupe Ministarstva finansija RS).

Druge aktivnosti
• od 2014. godine – rukovodilac Pravne klinike iz medicinskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union,  http://www.pravnifakultet.rs/pravna-klinika/medicinsko-pravo.html;
• oktobra 2013. godine završena osnovna obuka za medijatore – obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju privrednih i drugih sporova u organizaciji Privredne komore Srbije i Partnera za demokratske promene u Srbiji;
• jul 2011. – jul 2012. godine, konsultantkinja Delegacije EU u Srbiji, Reforma pravosuđa – praćenje postupka preispitivanja odluka prvog sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u okviru projekta “Support to the judical review process in Serbia”;
• od septembra 2012. godine saradnica i autorka tekstova u časopisu Pravni instruktor, časopisa za pravnu teoriju i praksu, izdavač “Pragraf Lex”,  www.paragraf.rs;
• novembar 2012. godine, Ethics Teachers Training Course, UNESCO, Vlinius University Lithuania, (The International Bioethics Committee certificate);
• članica redakcije časopisa Pravni zapisi, Pravnog fakulteta Univerziteta UNION (2010. – danas), http://www.pravnifakultet.rs/pravni-zapisi.html;
• januar 2010. godine, Freie Universität Berlin, Zentrum für deutsches, kroatisches, europäisches Recht und Rechtsvergleichung Split, Berlin, Nemačka  –  stipendija za istraživački boravak;
• od 2002. godine, odgovorna za organizaciju i implementaciju svih projekata Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS-a) na teritoriji Srbije koji uključuju projekte stručnog usavršavanja sudija, tužioca, advokata, novinara, predstavnika lokalne samouprave i NGO, na temu zaštite ljudskih prava (www.cups.rs);
• 2000. – 2001. godina, AAOM (Alternativna akademska obrazovna mreža) Beograd, Srbija Specijalistički program – Evropske studije, pravo Evropske unije. Odbranila rad na temu: Sloboda izražavanja u okviru Evropske konvencije za ljudska prava.

Bibliografija (odabrani radovi)
• “Etički i pravni odnosi između lekara i pacijenta”, Zbornik radova II međunarodna naučna konferencija “Sport, rekreacija, zdravlje”, 12. i 13. maj 2017. godine, Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, 2017., str. 329-334.              http://conference.vss.edu.rs/download/zbornik-radova-2017.pdf;
• “Da li su za porođaj dovoljni majka i dete?” (koautorski članak sa prof.dr Jelenom Jerinić), Naučni časopis urgentne medicine, Vol.22/3. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd, 2016., str.378-387.;
•„Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, žene – poljoprivrednice koja je nosilac registrovanog  poljoprivrednog  gazdinstva“, http://www.ombudsman.rs/index.php/4540-2016-01-15-08-19-55, Zaštitnik građana, 2016. godina;
• „The Highest International and European Standards in Child Protection“, (ed. Gajin S. Braithwaite B.), CUPS, Beograd, 2016, ISBN 978-86-7546-100-5;
• „Dečak ili devojčica ili osoba? Specifičnosti pravnog položaja interseks dece“, u: Opšti okvir za sprovođenje prava deteta u Srbiji i položaj posebno osetljivih grupa dece, Gajin S. (ur.), CUPS, Beograd, 2016. ISBN 978-86-7546-103-6;
• “Pravo na porođaj kod kuće – izbor, a ne slučajnost – i neke pravne posledice“, (koautorski članak sa doc. dr Jelenom Jerinić), Pravni zapisi, br. 1/2014, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 2014. ISSN 2217-2815  http://www.pravnifakultet.rs/pravni-zapisi/7-about/1875-pravni-zapisi-1-2014.html;
• “Korak napred, dva koraka nazad – godinu dana od usvajanja Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama“, u monografiji Prava osoba sa mentalnim smetnjama – U susret novim pravnim pravilima, knjiga III, CUPS, Beograd, 2014, ISBN 978-86-7546-089-3;
• “Nevinost bez zaštite” – jedan prikaz Zakona o pravima pacijenata, Pravni zapisi, br. 1/2013, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 2013. ISSN 2217-2815 http://www.pravnifakultet.rs/pravni-zapisi/7-about/1163-pravni-zapisi-1-2013.html;
Medicinskopravni aspekti transseksualnosti – U susret priznavanju pravnih posledica promene pola u Srbiji, Pravni zapisi, br. 2/2012, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 2012. ISSN 2217-2815 http://www.pravnifakultet.rs/pravni-zapisi/7-about/957-pravni-zapisi-2-2012.html;
Model zakona o rodnom identitetu,
http://www.transserbia.org/trans/transseksualnost/543-model-zakona-o-rodnom-identitetu;
Model zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualizma (koautorka), CUPS, Beograd, 2012. ISBN 978-86-7546-066-4
http://cups.rs/wp-content/uploads/2010/03/Model-zakona-o-priznavanju-pravnih-posledica-promene-pola-i-utvr%C4%91ivanja-transeksualizma.pdf
Pravo na privatnost i poverljivost informacija o zdravstvenom stanju pacijenta, Udruženje tužilaca Srbije, Časopis „Tužilačka reč“, mart 2010. godine;
Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda Evropske unije, Zbornik radova ,“50 eksperata za EU“, CUPS, Beograd, 2009. godine
http://cups.rs/wp-content/uploads/2010/03/Pravo-Evropske-unije-iz-perspektive-domacih-autora.pdf.

Nastavna građa
• Praktikum za vežbe iz Svojinskog prava, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union, 2017. (koautorka sa Radonjić  Aleksa).