Predmet:
Porodično pravo, Nasledno pravo i Medijacija

Kabinet V, I sprat Jelena Arsic

Telefon: 2095 563, 2095 501

e-mail: jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Obrazovanje

 • PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION (2014) – odbranjena doktorska disertacija: Porodična konferencija kao model za rešavanje slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja dece, mentor: prof. dr Nebojša Šarkić
 • PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA PITSBURG, SAD (2005) – magistar pravnih nauka – LL.M., magistarska teza: Uloga medijatora u sporovima o vršenju roditeljskog prava: Stilovi i tehnike medijatora, mentor: prof. Margaret M. Mahoney
 • PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU (2004) – diplomirani pravnik (prosečna ocena: 9,83)

Radno iskustvo

 • PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION (2008-2014) – asistentkinja na predmetima Porodično pravo, Nasledno pravo i Obligaciono pravo; koordinatorka Pravne klinike za porodično pravo
 • AMERIČKO UDRUŽENJE PRAVNIKA / PRAVNA INICIJATIVA ZA SREDNJU EVROPU I EVROAZIJU (2006-2008) – Staff Attorney
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA KARANOVIĆ-NIKOLIĆ (2006) – advokatski pripravnik
 • OPŠTINSKI SUD OKRUGA ALLEGHENY, PITSBURG, SAD (2005) – pripravnica sudije Kim B. Clark
 • PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU (2004) – asistentkinja na specijalističkom kursu “Uvod u ARS i Porodična medijacija”

Posebna obuka

 • Privredna medijacija (2007-2008) – osnovna i napredna obuka, Global Mediation Initiatives (sertifikat za medijatora)
 • Pregovaranje u međunarodnom poslovnom okruženju (2006) – osnovna i napredna obuka za trenere, SEDP u sradnji sa Carr, Swanson & Randolph (sertifikat za trenera)
 • Fasilitacija (2005) – osnovna i napredna obuka za trenere, GTZ u saradnji sa FPDL (sertifikat za trenera)
 • Porodična medijacija (2005) – osnovna obuka, Centar za medijaciju i pravo, Pitsburg, SAD (sertifikat za sudskog medijatora odobren od strane ACR)

Članstvo u profesionalnim organizacijama i udruženjima

Članica Glavnog odbora Evropskog foruma za medijaciju – EMNI (2007-2010), članica Glavnog odbora i nacionalni koordinator za Srbiju Foruma za medijaciju Jugoistočne Evrope SEEMF (2006-2010), članica Asocijacije za rešavanje konflikata – ACR, članica Medijatora bez granica – MBB, članica Asocijacije medijatora Srbije – AmS

Učešće na međunarodnim konferencijama i druge aktivnosti

Učesnica i panelistkinja na međunarodnim konferencijama Američke Asocijacije za rešavanje konflikata 2005. i 2008. godine, Evropskoj konferenciji o medijaciji Nordijskog foruma za medijaciju 2006. godine, Evropskoj konferenciji o medijaciji 2007. i 2008. godine i konferencijama Saveta Evrope o međunarodnoj porodičnoj medijaciji 2008. i 2009. godine.

Učestvovala u više projekata uspostavljanja i razvoja sistema medijacije u Srbiji i regionu. Od 2008. godine konsultant IFC – World Bank u Srbiji u oblasti medijacije. 2009. godine angažovana kao nacionalni konsultant UNDP u okviru projekta „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji”. U periodu 2006-2008. godine gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. 2007. godine angažovana kao gostujući predavač na predmetu Porodična medijacija u okviru programa master studija iz oblasti prava deteta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U periodu 2009-2012. godine članica radne grupe Ministarstva pravde Republike Srbije za izradu Nacrta zakona o medijaciji i Nacrta zakona o sprovođenju Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece.

Stipendije i nagrade

Dobitnica stipendije Američke vlade (2004-2005), stipendije Kraljevskog doma Karađorđevića (2001), nagrade Ambasade Kraljevine Norveške (2000), stipendije AOOM (2000 – 2001), stipendije Fonda Madlena Janković – Zepter (1998 – 1999), stipendije Ministarstva prosvete Republike Srbije (1996 – 1999)

Bibliografija

 1. Vršenje roditeljskog prava nakon razvoda: Medijacijom do plana roditeljstva, u: Žegarac, N. (ur.), Džamonja-Ignjatović, T. (ur.), Medijacija – Koncepti i konteksti, Zbornik radova, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2006.
 2. Medijacija u porodičnim sporovima: Specifičnosti postupka medijacije i uloge medijatora, u: Ponjavić, Z. (ur.), Novo porodično zakonodavstvo, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Centar za porodično pravo, 2006.
 3. The Socratic Method, Clinical Legal Education and Mediation: Serving the Promotion of the Rule of Law in Serbia, u: Brand, R. (ed.), Rist, W. (ed.), The Export of Legal Education: Its Promise and Impact in Transition Countries, Ashgate Publishing Limited, Farnham, UK, 2009.
 4. Family Mediation Concerning Couples of Different Ethnic Origin in the Region of Former Yugoslavia, 7th European Conference on Family Law: International Family Mediation, Council of Europe, Strasbourg, 2009.
 5. Transformativna teorija konflikta i medijacija, u: Žegarac, N. (ur.), Džamonja-Ignjatović, T. (ur.), Teorijske osnove medijacije – perspektive i doprinosi, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2009.
 6. Porodična konferencija: Drugačiji pristup rešavanju problema nasilja nad decom, u: Šarkić, N. (ur.), Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji, Zbornik radova, Glosarijum, Beograd, 2009.
 7. Pravni okvir primene medijacije u slučajevima diskriminacijeu: Purić, O. (ur.), Mitić, M. (ur.), Vodič za primenu tehnika pregovaranja i medijacije u slučajevima diskriminacije, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Beograd, 2010.
 8. Tehnike konferencije kao potencijalni pristup rešavanju problema diskriminacije u društvu, u: Purić, O. (ur.), Mitić, M. (ur.), Perspektive primene tehnika alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije u Srbiji, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Beograd, 2010.
 9. Veštine komunikacije: Pravni intervju, kourednica (zajedno sa R. Kovačević Kuštrimović, M. Draškić i J. Jokanović), OEBS, Beograd, 2011.
 10. Medijacija u Srbiji: Korak bliže međunarodnim standardima, kourednica (zajedno sa N. Petrušić), Ministarstvo pravde Republike Srbije i International Finance Corporation, Beograd, 2011.
 11. Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji, koautorka (zajedno sa B. Nedić), International Finance Corporation, Beograd, 2012.
 12. Novi zakon o medijaciji: putevi i stranputice jednog zakonodavnog procesa, koautorka (zajedno sa N. Petrušić), Izbor sudske prakse, God. 21, br. 12 (2013).

 

Autorka i urednica nekoliko studija, priručnika i drugih publikacija iz oblasti alternativnog rešavanja sporova.