e-mail: monika.milosevic@pravnifakultet.rsmonika

Predmeti:

 • Građansko procesno pravo
 • Obligaciono pravo
 • Ekološko pravo
 • Medijacija

BIOGRAFIJA

Prof. dr Monika Milošević rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, diplomirala je 1997. godine, sa prosečnom ocenom deset (10).

Tokom druge godine fakulteta, osvojila je prvu nagradu na takmičenju u besedništvu, održanom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon diplomiranja radila je u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, a od 1998. do 2008. godine radila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beograd kao asistent-pripravnik, asistent i docent za predmet Građansko procesno pravo i Pravo zaštite životne sredine.

Školske 2001/`02. godine boravila je kao asistent istraživač na Suffolk University Law School, Boston, Massachusetts, U.S.A.

Magistrirala je decembra 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a maja 2003. godine nakon završenog L.L.M. programa na Suffolk University Law School, Boston, Massahusetts, U.S.A., stekla je zvanje Master of Laws in Global Technology-magistar prava u oblasti globalne tehnologije.

Doktorirala je maja 2006. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2006. godine je medijator.

Od 2008. do 2011. godine radila je kao naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu.

Od 2011. godine radi na Pravnom fakultetu Univerziteta Union kao docent na predmetima Građansko procesno pravo sa pravom medijacije, Obligaciono pravo i Ekološko pravo.

Juna 2013. godine izabrana je za vanrednog profesora.

Od 2012. do 2015. godine obavljala je funkciju prodekana za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Spisak najvažnijih objavljenih radova:

 1. Zaštita životne sredine i ekološke parnice u SAD“, monografija, Dosije, Beograd 2004. Str. 225., ISBN 86-7738-013-2
 2. Suđenje u razumnom roku-član 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“, zbornik „ Srpsko pravo i međunarodne institucije“, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2009. str. 311-320., ISBN 978-86-80059-60-0
 3. The consequences of approaching the economic system of the Republic of Serbia to the market economy conditions – introducing the institute of nuptial agreement into the Serbian family law“ („Posledice približavanja ekonomskog uređenja Republike Srbije uslovima tržišne privrede-uvođenje instituta bračnog ugovora“), zbornik „Serbian Law in transition-changes and challenges“, Institut za uporedno pravo,2009. Beograd, str. 129-137., ISBN 978-86-80059-66-2
 4. „Javni beležnik-zakonska rešenja Hrvatske, Crne Gore i Republike Srpske“, zbornik „Pravo zemalja u regionu“, Institut za uporedno pravo,2010. Beograd, str. 285-300., ISBN 978-86-80059-69-3
 5. Addressing environmental problems through motor vehicle taxes: Experiences of the Republic of Serbia”, koautorski sa mr Milošem Miloševićem, zbornik, Critical Issues in Environmental Taxation-International and Comparative Perspectives“, Volume VIII, Oxford University Press, Oxford New York, 2010. str.687-702., ISBN 978-0-19-959730-7
 6. Odgovornost za ekološku štetu“, članak, Pravni život, vol. 56, br. 9, 2007.str. 445-454, UDK 34 (497.11) (05) YU ISSN 0350-0500
 7. „Proširenje subjektivnih granica pravnosnažnosti presude u građanskom postupku“, članak, Pravni život, vol. 57, br. 13, str. 283-298, 2008., UDK 34 (497.11) (05) YU ISSN 0350-0500
 8. „Ekološka poreska reforma-priča o Kolberovom viđenju umetnosti oporezivanja“, koautorski sa mr Milošem Miloševićem, Strani pravni život, Institut za uporedno pravo, Beograd, br.3/2010, str. 243-256, ISSN 0039-2138 UDK 34
 9. „Uvod u medijaciju”, udžbenik, Pravni fakultet Univerziteta Union I Javno preduzeće Službeni Glasnik, Beograd, 2011., str. 93, ISBN 978-86-519-1165-4.
 10. „Oporezivanje motornih vozila u Republici Srbiji“, koautorski sa mr Milošem Miloševićem, zbornik, „Ekologija i pravo“, Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd, 2012., str. 242-259., ISBN 978-86-80059-81-5.