e-mail: mario.reljanovic@pravnifakultet.rs

Mario-Reljanovic-e1269813451682-124x150Predmet:

• Radno pravo

Obrazovanje:

– Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1996-2000. Stečeno zvanje: diplomirani pravnik.

– Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 2007. Stečeno zvanje: magistar pravnih nauka, magistarska teza: Međunarodna saradnja na suzbijanju terorizma, mentor: prof.dr Vojin Dimitrijević.

– Odbranjena doktorska disertacija 2011. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, Zabrana diskriminacije pri zapošljavanju kao međunarodno ljudsko pravo,mentor: prof. dr Vojin Dimitrijević.
Oblasti istraživanja:
Međunarodno javno pravo, krivično i međunarodno krivično pravo, ljudska prava i diskriminacija, međunarodni odnosi i bezbednost, radno pravo.

Radno iskustvo:

– Institut za uporedno pravo, Beograd, 2004-danas, istraživač-saradnik.

– Pravni fakultet Univerziteta Union, 2007-danas, saradnik u nastavi na predmetima Radno pravo i Pravno pisanje i istraživanje.

– Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2002-2004, na radnom mestu koordinatora projekata.

– Saradnik više nevladinih organizacija

– Sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca radio na više projekata, između ostalih i na edukaciji javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u oblastima novog antidiskriminacionog zakonodavstva, pravosudne i policijske saradnje u Evropskoj uniji, visokotehnološkog kriminala.

Strani jezici:
Odlično poznavanje engleskog jezika, osnove francuskog jezika.

Učešće na seminarima i projektima (izbor):

2010. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Španska agencija za međunarodnu razvoju saradnju

Jačanje kapaciteta javnog tužilaštva u borbi protiv korupcije

2009. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Španska agencija za međunarodnu razvoju saradnju

Suzbijanje visokotehlološkog kriminala

2008-2009. Evropska komisija; CUPS Beograd

Projekat edukacije o evropskom pravu «50 eksperata za Evropsku uniju»

2008. Washington and Lee University, Lexington, VA (SAD)

Visiting scholar – PhD research

2007-2008. UNICRI Torino; Institut za uporedno pravo Beograd; Univerzitet u Firenci

Analiza zakonodavstva o organizovanom kriminalu u Srbiji

2006-2007. Evropska komisija; CUPS Beograd

Pravna pomoć

2005. Ministarstvo spoljnih poslova Češke Republike, Jagello 2000 Prag (Češki evro-atlantski savet), Institut za međunarodne odnose Prag, Institut za bezbednosne studije Prag, Institut za uporedno pravo Beograd

Međunarodna bezbednost i NATO

2004. Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF)

Treća konferencija mladih lidera, Reforma sistema odbrane u zemljama jugoistočne Evrope: problemi i šanse, ideje i strategije

Učešće na izradi nacrta zakona:

 • Ministarstvo odbrane RS: Zakon o odbrani, Zakon o Vojsci (2007)
 • Ministarstvo pravde RS: Zakon o tajnim podacima (2009)

Objavljeni naučni i stručni radovi:

 1. Pravni aspekti reforme sistema odbrane (koautor), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2004.
 2. Zaštita podataka o ličnosti i poverljivi podaci (koautor), Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2005.
 3. Evroatlantski odnosi i borba protiv terorizma, Strani pravni život 1-2/2005, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2005.
 4. Comments to Draft Defence Act, Yugoslav Law 1/2005, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2005.
 5. Reform of the Serbia and Montenegro Defence System, Yugoslav Law 1-3/2004, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2006.
 6. Javni tužioci i njihova uloga u uspostavljanju vladavine prava (koautor), Centar za mir i razvoj demokratije, Beograd, 2006.
 7. Pregled zakonodavstva sistema odbrane Republike Srbije (koautor i urednik), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2007.
 8. Međunarodna saradnja u suzbijanju terorizma, magistarski rad, odbranjen na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, 27. juna 2007. godine; mentor: prof. dr Vojin Dimitrijević
 9. Pravna pomoć (koautor), Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2007.
 10. Visokotehnološki kriminal – pojam, regulativa, iskustva, Strani pravni život 3/2007, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2007.
 11. Položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji i uporednopravna analiza (koautor), Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2007.
 12. Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji (koautor), UNICRI, Beograd, 2008. (izdanje na engleskom jeziku: The Fight Against Organized Crime in Serbia, Beograd, 2008.)
 13. Javno tužilaštvo, policija, krivični sud i suzbijanje kriminaliteta (koautor), Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2008.
 14. Savremeni terorizam i međunarodno pravo, Nauka, bezbednost, policija 2/2008, Kriminološko-policijska akademija, Beograd, 2008.
 15. Značaj trećeg stuba Evropske unije za jačanje međunarodne pravosudne saradnje, u: Zakonik o krivičnom postupku i javno tužilaštvo, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Kanadska agencija za međunarodni razvoj, Beograd, 2009.
 16. Pravosuđe i unutrašnji poslovi u Evropskoj uniji (koautor), Službeni glasnik, 2009.
 17. Diskriminacija na radu – zakonodavstvo i iskustva SAD, Strani pravni život 1/2009.
 18. Suzbijanje visokotehnološkog kriminala (koautor), Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2010.
 19. Korupcija – problemi i prevazilaženje problema (koautor), Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2010.
 20. Uloga javnog tužioca u pravnom sistemu (koautor), Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2010.
 21. Zabrana diskriminacije u Bosni i Hercegovini – pravni okvir i praksa, u: Vladimir Čolović (ur.), Pravo zemalja u regionu, Institut za uporedno pravo, 2010.
 22. Pravna informatika (koautor), Službeni glasnik i Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 2010.
 23. Položaj maloletnika u uporednom krivičnom pravu, u: Goran Ilić (ur.), Uloga javog tužioca u pravnom sistemu – sa posebnim osvrtom na problematiku efikasnosti krivičnog postupka i maloletničku delinkvenciju, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2010.
 24. Iskustva država-članica Evropske unije u sprečavanju diskriminacije pri zapošljavanju, Strani pravni život 3/2010.
 25. Priručnik za primenu antidiskriminacionog zakonodavstva (koautor), Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2011.
 26. Ideja krivičnog prava EU (koautor), Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2011.