e-mail: vesna_vranjanac@vektor.net

Predmeti:dvranjanac

• Osnovi prava sa ljudskim pravima
• Uporedno pravo
• Osnovi prava i ekonomije
• Pravna etika

Biografija

Rođen u Beogradu 1952. godine. Završio Pravni fakultet u Beogradu. Magistrirao i doktorirao na istom fakultetu. Od 1985. godine radio u Institutu za uporedno pravo u Beogradu. Od 2002. godine je docent na Fakultetu za poslovno pravo na predmetu Osnovi pravnog sistema sa metodologijom prava. 2006. godine izabran je za vanrednog profesora na istom Fakultetu (Pravni fakultet Univerziteta Union) gde predaje Osnove prava, Uvod u uporedno pravo i (na postdiplomskim studijama) Teoriju prava i Metodologiju prava. Bio je mentor pri izradi više doktorskih i magistarskih radova.
Član je Jugoslovenskog udruženja za uporedno pravo i Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju. Član je uredništva časopisa Pravni zapisi.

Bibliografija

Knjige:

 • Pravo i pravo na upotrebu jezika (koautor), Beograd, 1990.
 • Džon Ostin – Imperativni model pravnog pozitivizma (monografija), Beograd, 2000
 • Evropski sud za ljudska prava (monografija), Centar za antiratnu akciju, Beograd, 2002
 • Harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa pravom Evropske unije: Telekomunikacije, Audiovizuelna politika, Zaštita podataka o ličnosti, (poglavlje u knjizi), Beograd:
 • Institut za uporedno pravo, 2004.
 • Pravni aspekti reforme sistema odbrane, (poglavlje u knjizi), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2004.
 • Uvod u pravo SAD (monografija), grupa autora, Beograd, Institut za uporedno pravo, decembar 2008.
 • Džeremi Bentam – Jedan pokušaj konstruisanja pravne norme, Beograd 2011.
 • Osnovi prava (koautorski rad sa dr Goranom Dajovićem), peto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 2014.

Izabrani članci:

 • Ostin o prirodnom pravu, Strani pravni život, 2/ 1989.
 • Kelzenova kritika imperativne teorije prava, Strani pravni život, 2/1995.
 • Judicial Review in regard to Constitutional Freedoms and Rights, Yugoslav Law, 1-3/1996
 • Responsibility of the Head of State and the Government in Yugoslavia, Yugoslav Law, 3/1997
 • Sloboda javnog okupljanja u Velikoj Britaniji, Strani pravni život, 3/1997
 • Status službenika državne uprave u Velikoj Britaniji, Strani pravni život, 1-3/1998
 • Sloboda izražavanja u Velikoj Britaniji, Strani pravni život, 1/1999
 • Government in the Constitutional System of the Federal Republic of Yugoslavia, Yugoslav Law, 2/1998
 • “Status službenika državne uprave u Velikoj Britaniji”, Strani pravni život, 1-3/1998
 • The Right to Keep and Bear Firearms According to the 1998 Arms and Ammunition Amendment Act of the Republic of Serbia, Yugoslav Law, 1/1999
 • Sloboda izražavanja u Velikoj Britaniji, Strani pravni život, 1-3/2000
 • “Zaštita prava iz evropske konvencije o ljudskim pravima”, Strani pravni život, SPŽ, 1-3/2002 25.
 • “Tipologija pravnih normi – neke teorijske koncepcije”, Zbornik fakulteta civilne odbrane, 2003
 • “O problemu potpune pravne norme”, Zbornik fakulteta civilne odbrane, 2004.
 • “Norma kao imperativ”, SPŽ, 2/2010.
 • “Odnos zakonskog i precedentnog prava u Engleskoj-neka pitanja”, Pravni zapisi, 1/2012.
 • “Bentamovo shvatanje potpunog zakona” , u: Svečanik (Festschrift) za Dragana Jakovljevića (prir. Aleksandar Fatić), Beograd 2013.
 • “Zakon o ljudskim pravima (The Human Rights Act) i njegov uticaj na ustavni sistem Velike Britanije”, Pravni zapisi, 1/2014.