Kontakt: jelena.jerinic@pravnifakultet.rsjelena-jerinic

Predmeti:

• Upravno pravo
• Ustavno pravo

OBRAZOVANJE

2011 DOKTOR PRAVNIH NAUKA
Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Doktorska disertacija: Sudska kontrola uprave u našem i uporednom pravu
Odbranjena pred komisijom u sastavu: Prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić (predsednica Komisije);
Prof. dr Zoran Tomić; Prof. dr. Bogoljub Milosavljević (mentor)
2004 LL.M. in Comparative Public Law and Good Governance
Pravni fakultet Univerziteta u Utrehtu (Holandija)
Summa cum laudae

Magistarska teza (na engleskom jeziku): Comparative Setting for a Serbian Ombudsman
Mentor: Prof. G.H. Addink
2001-2002 Beogradska otvorena škola – Glavni program
2002 Diplomirani pravnik
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Zaposlenje
2005 – danas Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
– 2011. godine izabrana u zvanje docentkinje za užu nauču oblast Upravno pravo sa Ustavnim pravom i Pravom lokalne samouprave
– članica Veća za postdiplomske studije
– članica Komisije za nostrifikaciju
– sekretarka časopisa Pravni zapisi
2004 – 2006 Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), nacionalna asocijacija lokalnih vlasti vođa Tima za zastupanje
2002 – 2003 Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije – sekretarka Republičke izborne komisije
2001 – 2002 Građanske inicijative – asistentkinja na Programu demokratije
Drugo relevantno profesionalno iskustvo
2013 – danas Članica Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope (Group of independent experts on the European Charter of Local Self-government, CLRAE)
(od 2007-2013 zamenica člana)
2013 – danas Članica Evropske grupe za javno pravo (European Group for Public Law (EGPL)) – po pozivu
2012 – danas Kourednica časopisa za javnu politiku Polis, zajedničke publikacije PALGO centra i Stalne konferencije gradova i opština
2007 – danas Saradnica PALGO Centra, trenutno članica Izvršnog odbora
avg 2007 – feb 2009 Vlada Srbije – Program godišnjeg operativnog planiranja – konsultantkinja/mentorka za ministrastva prvde i državne uprave i lokalne samouprave
nov 2006 – dec 2007 Viša savetnica za javne politike Stalne konferencije gradova i opština
sept 2006 – danas Smart Kolektiv (Beograd), konsultantkinja na projektima međusektorske saradnje, članica Upravnog odbora
2006 – 2008 Individualna članica (posmatrač) Mreže instituta o škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi (NISPAcee)
2004 – danas Sertifikovana trenerica i konsultantkinja na programima i projektima domaćih i međunarodnih organizacija iz oblasti lokalne samouprave, upravnog prava i javnog zastupanja
Angažovanje na projektima (izbor)
nov 2014 – jan 2015 eskpertkinja na izradi Situacione analize stanja lokalne samouprave u Srbiji, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
nov – dec 2014 ekspertkinja Misije OEBS u Srbiji – podrška Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u izradi dva modela decentralizacije za izradu Strategije decentralizacije Republike Srbije
2014 Viši ekspert (Senior Expert), Projektni fond za institucionalni razvoj (PROFID), Uporedna analiza pravnog okvira i dobre prakse u oblasti matičnih registara kao osnov za dalja unapređenja u ovoj oblasti u Republici Srbiji
2014 Viši ekspert za obuku (Senior Expert for Training), Projektni fond za institucionalni razvoj (PROFID), Jačanje kapaciteta institucija uključenih u Nacionalni savet za decentralizaciju i predstavnika lokalnih vlasti u implementaciji principa supsidijarnosti i procesa decentralizacije u Evropskoj uniji i Republici Srbiji
nov – dec 2013 Ekspertkinja Misije OEBS u Srbiji – podrška Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave u pripremi akcionog plana za izradu Strategije decentralizacije Republike Srbije
apr – jun 2013 Nacionalna ekspertkinja za izradu Analitičke studije o funkcionisanju lokalnih skupština u Srbiji – Program UNDP u Srbiji, Projekat Jačanje nadzorne funkcije i transparentnosti parlamenta
sept 2012–maj 2013 Istraživačica, Projekat Gutenberg – Procena uticaja i izrada propisa u Evropi: uporedna perspektiva (Impact assessment and the making of regulation in Europe: a comparative perspective), University College London
avg 2009–dec 2012 Program podrške opštinama (Municipal Support Programme IPA 2007), MSP IPA 2007 – Dobra lokalna uprava, planiranje i obavljanje usluga – ekspertkinja za lokalnu samoupravu (u toku celog trajanja Programa); evaluatorka projekata u okviru grant šeme Exchange 3 (april 2010); post evaluacija programa Exchange 1 i 3 (sept-dec 2012)

BIBLIOGRAFIJA (izbor)

Monografija

Autorka
– Sudska kontrola uprave, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2012.

Koautorka

– MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub, JERINIĆ, Jelena, DAMJANOVIĆ, Dušan, Decentralizacija i primena principa supsidijarnosti u Evropi i Srbiji: vodič. Beograd, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2014.

– MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub, JERINIĆ, Jelena, KEC, Aksel G, Modeli organizacione strukture i sistema upravljanja u opštinskoj i gradskoj upravi, Beograd, Program podrške opštinama IPA 2007 Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga, Dosije studio, 2012 (stručna monografija, objavljeno i na engleskom jeziku).

– MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub, JERINIĆ, Jelena, Nadležnosti jedinica lokalne samouprave u Srbiji: analiza pravnog okvira, Beograd, Program podrške opštinama IPA 2007 Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga, Dosije studio, 2012 (objavljeno i na engleskom jeziku).
– JOSIPOVIĆ, Radmila, ŠAJIN, Darija, ĐAJIĆ, Miloš, VUJADINOVIĆ, Petar, PAJVANČIĆ, Marijana, ŽIGMANOV, Tomislav, JERINIĆ, Jelena, MILIĆ, Aleksandra, VASILJEVIĆ, Dušan, KRIŽANIĆ-PAVLOVIĆ, Tatijana, STANIČIĆ, Đorđe, TARBUK, Nikola, Modeli statuta opština i gradova, Beograd, Centar modernih veština, Stalna konferencija gradova i opština, 2008.
– MAATHUIS, Sander, JERINIĆ, Jelena, MIŠIĆ, Darko, STANOIJČIĆ, Miloš, KRSTIĆ, Nenad. Bratimljenje opština: put ka bržem razvoju, Beograd, Stalna konferencija gradova i opština, 2007 (priručnik)
– JERINIĆ, Jelena (ur.), MARINOVIĆ, Neven (ur.), MILOŠEVIĆ, Višnja (ur.), Studija o mogućnostima za međusektorska partnerstva u Srbiji, Beograd: Smart kolektiv, 2007.

Poglavlja ili delovi u monografijama

– RELJANOVIĆ, Mario, JERINIĆ, Jelena. Uporedna analiza politika Evropske unije i Srbije o pitanjima u vezi sa društveno odgovornim poslovanjem. u: CSR u Srbiji : analiza stanja i primeri dobre prakse. Beograd, Smart Kolektiv, 2014, str. 12-45.
– Judicial Review of Administrative Action in Serbia from the Perspective of the European Convention on Human Rights, u: BEŠIREVIĆ, Violeta M. (ur.). Public Law in Serbia: Twenty Years After, (European public law series, Vol. 101), London, Esperia Publications; Athens, European Public Law Organization, 2012, pp. 145-163.
Horizontalna i vertikalna koordinacija u postupku donošenja odluka od značaja za lokalnu samoupravu u Srbiji (koautorka sa Tatijanom Pavlović-Križanić), u: DAMJANOVIĆ, Dušan (ur.), PAVLOVIĆ-KRIŽANIĆ, Tatijana (ur.), JERINIĆ, Jelena (ur.). Horizontalna i vertikalna koordinacija u postupku donošenja odluka od značaja za lokalnu samoupravu u Srbiji, Beograd, PALGO centar, 2011, str. 11-46.
– Normativni okvir, u: SIMIĆ, Marijana, MOJSILOVIĆ, Miloš, VUKOVIĆ, Đorđe, NENADIĆ, Nemanja, JERINIĆ, Jelena, VLAJIĆ, Đorđe, ŠABIĆ, Rodoljub, MIHAJLOVIĆ, Srećko, Priručnik za praćenje rada lokalne samouprave. Beograd: Misija OEBS u Srbiji, 2008, str. 17-30 (priručnik, objavljeno i na engleskom jeziku).
– Predgovor srpskom izdanju, u: ZLOKAPA, Zdravko (ur.), DAMJANOVIĆ, Dušan (ur.), Modeli organizacije lokalne samouprave: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija, Beograd, Palgo centar, 2007, str. 7-9.

Članci

– Srpski gradonačelnici kao deo panevropskog istraživanja, Polis, 9/2015, str. 67-70. (stručni članak)
– Neither in Heaven Nor on Earth: Notes on the Legal Nature of National Councils of National Minorities under the Serbian Constitution European Review of Public Law (Revue Européenne de Droit Public), Vol. 27_1/2014 (koautorka sa Igorom Vilom, u štampi)

– Pravo na porođaj kod kuće – izbor, a ne slučajnost – i neke pravne posledice, Pravni zapisi, br. 1/2014, str. 120-161. (koautorka sa Jelenom Simić)
– How the legal principle of solidarity is reflected in Serbian legislation and policy, European Review of Public Law (Revue Européenne de Droit Public), Vol. 26_1/2014, pp. 297-315.
– Serbian Legislation and Practice of the Constitutional Court on Banning Extremist Associations, European Review of Public Law (Revue Européenne de Droit Public), Vol. 23_4/2011, pp. 1369-1384.
– Keepers of the Mandates: Presentation of a Decision of the Serbian Constitutional Court, European Review of Public Law (Revue Européenne de Droit Public), Vol. 22_4/2010, pp. 1077-1091.
– Dugoočekivano upravno sudstvo, Agenda, br. 1/2010, str. 12-15. (stručni članak)
– Prikaz Zakona o upravnim sporovima. Lokalna samouprava, Propisi i praksa, br. 2/2010, str. 33-36. (stručni članak)
– Development of codes of conduct for local government officials in Serbia: a beginner’s case. Viesoji politika ir administravimas, No. 16/2006, pp. 27-36.
– E-put: od papirne do elektronske uprave: sa osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana, Lokalna samouprava, Propisi i praksa, br. 5-6/2006, str. 7-14. (stručni članak)
– Nova institucija: građanski branilac, Lokalna samouprava, Propisi i praksa, br. 1/2005, str. 48-59. (stručni članak)
– Referendum i podela vlasti. Strani pravni život, 2003, br. 1, str. 41-58.

Objavljena stručna izlaganja na konferencijama

– First steps in impelementation of codes of conduct for local government officials in Serbia, u: COOMBES, David L. (ur.), VASS, László (ur.). Post-communist public administration: restoring professionalism and accountability: selected papers from the 14th NISPAcee Annual Conference, Ljubljana 2006,  Bratislava, NISPAcee, 2007, pp. 149-196.

– Mogući koraci reforme teritorijalne organizacije u Srbiji, u: MILENKOVIĆ, Dejan (ur.), DAMJANOVIĆ, Dušan (ur.). U susret novom statusu gradova u Srbiji: realnost i potrebe. Beograd, Palgo centar, 2007, str. 63-72.

Nastavna građa

– Praktikum za vežbe iz Ustavnog prava, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union, 2014.
– Praktikum iz upravnog prava, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union, 2014. (koautorka sa Igorom Vilom)