Kontakt:biografija-katarina-jovicic

katarina.jovicic@pravnifakultet.rs
katarina.jovicic@icl.org.rs

 

Biografija

Glavne oblasti istraživanja:

Međunarodno privredno pravo; međunarodno privatno pravo; arbitražno pravo.

Akademska i stručna karijera

Rođena 1965. godine u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988. godine. Položila pravosudni ispit pred Komisijom u Beogradu 1990. godine. Specijalizirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2004. godine. Magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2006. godine. Doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2012. godine.

Od 1989. do 1991. godine radila u advokatskoj kancelariji Aleksandar Bajić u Beogradu.

Od 1991. do 1996. godine obavljala poslove sekretara fakulteta na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Od 1996. dokraja 2002. godine radila kao savetnik, samostalni savetnik i viši savetnik u Saveznom ministarstvu pravde.

Na Institutu za uporedno pravo u Beogradu od januara 2003. godine.

Tema specijalističkog rada: Međunarodna prodaja i rešavanje sporova povodom ugovora o međunarodnoj prodaji robe u pravu Japana i Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Tema magistarstkog rada:Poništenje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža.

Tema doktorske disertacije: Pravne posledice neizvršenja obaveza iz ugovora o međunarodnoj prodaji robe.

Bibliografija

Radovi

  Preispitivanje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u postupku poništenja (monografija), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2009. godine, 146 str.
  Slobodna trgovina i zaštita životne sredine: (ne)rešivi sukob?, u zborniku Ekologija i pravo (Čavošk, A., Knežević-Bojović, A., urednice), Institut za uporedno pravo i Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 2012. godine, str. 102-118.
  Arbitražno pravo Nemačke, u zborniku Uvod u pravo Nemačke, (Mirko Vasiljević, Vladimir Čolović, urednici), Institut za uporedno pravo i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011. godine, str. 488-506.
  Arbitražno pravo država i regionu zapadnog Balkana, u zborniku Pravo zemalja u regionu, (Vladimir Čolović, urednik), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2010. godine, str. 436-455.
  Međunarodna trgovinska arbitraža – razlozi za poništenje arbitražnih odluka, u zborniku Pravo Srbije i međunarodne sudske institucije, (Jovan Ćirić, urednik), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2009. godine, str. 161-184.
  Rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova pred američkim arbitražama, u zborniku Uvod u pravo SAD, (Jovan Ćirić, urednik), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2008. godine, str. 205-233.
  Zahtev za sniženje cene kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe, u Pravni život br. 11/2012, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, 2012. godine, str. 353-368.
  Zahtev za izvršenje ugovora prema Bečkoj konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, u Pravni život br. 11/2011, Beograd, 2011. godine, str. 389-405.
  Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije (koautorski sa Vukadinović, S.), u Pravni život br. 11/2010, Beograd, 2010. godine, str. 443-463.
  Opšti uslovi poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini (koautorski sa Vukadinović, S.), u Pravni život br. 12/2009, Beograd, 2009. godine, str. 725-750.
  Poništenje odluke međunrodne trgovinske arbitraže u domaćem pravu, u Pravni život br. 12/2008, Beograd, 2008. godine, str. 395-415.
  Odluke međunarodnih trgovinskih arbitraža koje se mogu poništavati pred sudom, u Pravni život br. 12/2007, Beograd, 2007. godine, str. 583-596.
  Poništenje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u američkom pravu, u Pravni život br. 11/2006, Beograd, 2006. godine, str. 463-474.
  Zahtev za izvršenje ugovora u naknadnom roku kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe, u Strani pravni život br. 2/2012, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2012. godine, str. 176-193.
  30 godina Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (koautorski sa Vukadinović, S.), u Strani pravni život br. 1/2011), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2011. godine, str. 143-172.
  Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava (koautorski sa Vukadinović, S.), u Strani pravni život br. 2/2010, Beograd, 2010. godine, str. 177-208.
  Neka pitanja u vezi sa ponudom i prihvatom prema Bečkoj konvenciji, u Strani pravni život br. 3/2009, Beograd, 2009. godine, str. 185-204.
  Međunarodna trgovinska arbitraža, u Strani pravni život br. 3/2008 (Jovan Ćirić, urednik), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2008. godine, str. 99-121.
  Pravne posledice poništenja arbitražne odluke, u Strani pravni život br. 3/2007, Beograd, 2007. godine, str. 99-116.
  Međunarodna nadležnost domaćeg suda u trgovinskim sporovima sa stranim elementom u pravu Japana, u Strani pravni život br. 1-3/2006, Beograd, 2006. godine, str. 500-515, ISSN 0039 2138.
  Međunarodna trgovinska arbitraža u pravu Japana, u Strani pravni život br. 1/2003, Beograd, 2003. godine, str. 131-147.