e-mail: zlatko.stefanovic@pravnifakultet.rszlatko-stefanovic

Predmeti:

• Osnovi građanskog i privrednog prava
• Trgovinsko pravo
• Pravo Evropske unije
• Kompanijsko pravo
• Međunarodno privredno pravo

Biografija

Hronologija obrazovanja

Rođen 25.06.1982. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu. 25.09.1984. Položio pravosudni ispit. 09.07.1992. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu na građansko pravnom smeru, odbranivši magistarski rad pod naslovom “Etažna svojina” pred komisijom u sastavu: prof. dr Obren Stanković, predsednik, prof. dr Miodrag Orlić, član, prof. dr Vladimir V. Vodinelić, član. 20.06.1996. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom “Metodologija zakonodavne delatnosti građanskog prava” pred komisijom u sastavu: prof. dr Miodrag Orlić, predsednik, prof. dr Dragoljub D. Stojanović, član, prof. dr Vladimir V. Vodinelić, član.

Jezici

engleski, nemački, ruski

Bibliografija

Radovi objavljeni u domaćim ili stranim stručnim časopisima

 1. Upravljanje stambenom zgradom, “Pravni život” br.7-8/92, s.1027-1055;
 2. Pravna priroda etažne svojine, “Anali PF u Beogradu”, br.6/92, s. 559-570;
 3. Etažna svojina, “Arhiv za pravne i društvene nauke”, br.1/93, s.37-65 i separat uz naredni broj;
 4. Odnos zatezne kamate i štete zbog docnje u ispunjenju, “Sudska praksa” br.4/93, s.69-72;
 5. Adaptacija zajedničkih delova i nadziđivanje zgrade, “Sudska praksa” br.11-12/94, s.3-10;
 6. Neke dileme povodom novog Zakona o građevinskom zemljištu, “Sudska praksa” br.10-11/95, s.60-67;
 7. Modus acquirendi na područjima sa i bez zemljišnih knjiga, “Sudska praksa” br.2/96, s.56-63;
 8. Etažna svojina de lege ferenda, ““Pravni život” br.10/96, II, s. 33-49
 9. Zakon o građevinskom zemljištu – protivrečnosti, nejasnoće, problemi u primeni, “Sudska praksa” br.1/97, s.65-73;
 10. Modus acquirendi kao pravni posao kojim se prenosi pravo svojine, “Arhiv” br. 3/97 i separat uz naredni broj;
 11. Prikaz knjige Etažna svojina, autora mr Nine Planojević, Sudska praksa br. 9/97, str. 76-77;
 12. Argumentacija sudskih odluka, “Pravni život” br. 12/97, str. 133-149;
 13. Posao uz zajednički rizik – Joint Venture, Pravni život 11/98;
 14. Odgovornost za štetu od zgrade, “Pravni život” 10/2000.
 15. Denacionalizacija u Srbiji – hronologija obećanja, “Hereticus” br. 4/2004, str. 37-54.
 16. Actio pro socio prema Zakonu o privrednim društvima RS, “Izbor sudske prakse” br. 10/2005.
 17. Prikaz knjige: Frank Dornseifer, Corporate Business Forms in Europe, “Izbor sudske prakse” br. 7-8/2006.

Objavljeni udžbenici odnosno monografije

 1. Dr Sima Avramović, dr Aljajdin Ališanin, dr Oliver Antić, dr Ilija Babić, dr Vesna Besarović, dr Slavko Bogdanović, dr Mirko Vasiljević, dr Božin Vlaškalić, dr Vladimir Vodinelić, dr Hamdi Vranići, dr Marija Vučković, dr Saša Gajin, dr Momir Dragašević, dr Marija Draškić, dr Marko Đurđević, dr Nenad Đurđević, Blagota Žarković, dr Zoran Ivošević, dr Ivica Jankovec, dr Rajko Jelić, dr Nebojša Jovanović, dr Ratomir Kašanin, dr Radmila Kovačević-Kuštrimović, dr Gordana Kovaček-Stanić, dr Radoje Korać, dr Bogdan Loza, dr Branko Lubarda, dr Slobodan Marković, dr Mirsa Mijačić, dr Dragan Nikolić, dr Dušan Nikolić, dr Miodrag Orlić, dr Dragan Pavić, dr Dušica Palačković, mr Slobodan Panov, mr Milan Parivodić, Jelena Perović, dr Nevenka Petrušić, dr Danica Popov, dr Vesna Rakić-Vodinelić, dr Zoran Rašović, dr Jožef Salma, dr Marija Salma, mr Goran Svilanović, dr Slobodan Svorcan, Aleksandra Stanković, dr Gordana Stanković, dr Obren Stanković, dr Obrad Stanojević, dr Zlatko Stefanović, dr Dragoljub Stojanović, mr Vladimir Stojiljković, dr Dragor Hiber, dr Olga Cvejić-Jančić, mr Radenka Cvetić, Duško Ćelić, dr Nebojša Šarkić, mr Nina Šćepanović, Leksikon građanskog prava, Beograd, 1996.
 2. Poslovno pravo za menadžere, Beograd, 1998.
 3. Poslovno pravo za ekonomiste i menadžere, sa elementima uvoda u pravo, stvarnog i obligacionog prava, Bor, 2003.
 4. Međunarodno poslovno pravo, Beograd, 2000.
 5. Međunarodno poslovno pravo, II izdanje, Bor, 2003.
 6. Pravo Evropske unije, Beograd, 2003.
 7. Zlatko Stefanović, Jelena Hrle, Statusno privredno pravo, Beograd, 2005.
 8. Zlatko Stefanović, Jelena Hrle, Statusno privredno pravo, II izdanje, Beograd, 2005.
 9. Pravo Evropske unije, II izdanje, Beograd, 2005.
 10. Privredno ugovorno pravo, Beograd, 2006.
 11. Međunarodno privredno pravo, Beograd, 2006.
 12. Statusno privredno pravo, III izdanje, Beograd, 2006.
 13. Privredno ugovorno pravo, II izdanje, Beograd, 2007.
 14. Pravo Evropske unije, III izdanje, Beograd, 2008.

Radovi saopšteni na domaćim ili međunarodnim naučnim skupovima

 1. Upravljanje stambenim zgradama etažnih vlasnika i njihove obaveze prema zgradi, Materijal saopšten na savetovanju i objavljen u publikaciji: “Održavanje i upravljanje stambenim zgradama i stanovima različitih vlasnika i korisnika i položaj javnih preduzeća za stambene usluge”, 28. maj 1993. PF Beograd, s.12-19
 2. Jugoslavija u tranziciji: Stranputice i progres, u: Transition in Central and Eastern Europe, Belgrad 1997, s.375-386, rad je saopšten na međunarodnom savetovanju “Jugoslavija u tranziciji”, održanom u Beogradu, 01-05. jula 1997. godine;
 3. Nasleđivanje svojinskih i korporativnih prava na preduzeću, u: Novine u Zakonu o nasleđivanju Srbije iz 1995. godine, Kragujevac 1998. str. 85-107, rad saopšten na savetovanju održanom na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, oktobra 1998. godine;
 4. Etažna svojina i javni registri, Materijal sa naučnog i stručnog savetovanja “Sistemi javnih registara nepokretnosti u Srbiji” – Predlog uređenja za XXI Beograd, Pravni fakultet, oktobar 2000, rad saopšten na savetovanju održanom na Pravnom fakultetu u Beogradu, oktobra 2000.
 5. Denacionalizacija u Srbiji (prikaz jednog modela zakona sa osvrtom na dileme), rad saopšten na međunarodnom skupu pravnika “Denacionalizacija: inostrana iskustva i mogućnosti Srbije”, održanom 18-19. oktobra 2002. godine u Beogradu.
 6. Rešavanje sukoba zakona u uslovima nepostojanja pravnog sistema Državne zajednice i upravljanja imovinom Državne zajednice, Okrugli sto u organizaciji Instituta za uporedno pravo u Beogradu, dana 26. aprila 2005. godine na temu: Imovina Vojske SCG – pravni aspekti.
 7. Dileme restitucije i denacionalizacije, saopštenje na seminaru: “Savladavanje autoritarne prošlosti u pravnoj državi”, Bor, 30. maj 2005.
 8. Preduzeća za zapošljavanje invalida, saopštenje na okruglom stolu o preduzećima za zapošljavannju invalida, održanom na Pravnom fakultetu univeziteta UNION u Beogradu, dana 31. maja 2005.
 9. Dileme restitucije i denacionalizacije, saopštenje na seminaru: “Savladavanje autoritarne prošlosti u pravnoj državi”: Valjevo, 02. juni 2005; Subotica, 09. juni 2005; Leskovac, 10. juni 2005; Leskovac, 10. juni 2005; Zrenjanin, 29. maj 2006; Požarevac, 05. juni 2005; Paraćin, 08. juni 2005; Sremska Mitrovica, 12. juni 2006; Smederevo, 21. juni 2006.
 10. Zakon o gradu Beogradu – prezentacija modela zakona za predsednike gradskih opština i predstavnike Grada, Beograd, 30. juni 2006.
 11. Prilog diskusiji o promenama Zakona o visokom obrazovanju, XIV skup Trendovi razvoja: „Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija“, Kopaonik, 03. – 06. mart 2008. godina.
 12. Etažna svojina kao deo kodifikacije građanskog prava, Pravni fakultet u Nišu, Niš, maj 2008.
 13. Resistance of the Company Law to globalization challenges, Visoka škola za menadžmenet, Novo Mesto, Slovenija, juni 2008.

Učešće u projektima izrade modela zakona

 1. Dušan Ilić, Zoran Jovanović, Miroslav Cvijović, Zlatko Stefanović, TEHNIČKI I FINASIJSKI ASPEKT ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA I STANOVA, – studija za izradu Zakona o održavanju stambenih zgrada i stanova, naručilac: Ministarstvo RS za stambeno-komunalne poslove, Beograd, 1995;
 2. izrada modela Zakona o denacionalizaciji, CUPS, 1998;
 3. izada modela Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećivanju za oduzetu imovinu, Ministarstvo finansija RS, CUPS, Beograd 2002/2003
 4. izrada Zakona o graničnim prelazima, Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Beograd 2004;
 5. izrada modela Zakona o povraćaju imovine lokalnoj samouravi, PALGO, Beograd 2004;
 6. izrada Zakona o graničnim prelazima, Ministarstvo finansija RS, Beograd, 2004.
 7. izrada Zakona o gradu Beogradu, Stalna konferencija gradova i opštine, Beograd, 2006.
 8. izrada Zakona o javnoj svojini i drugim imovinskim pravima Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Ministarstvo finansija RS, Beograd, 2007-2008.
 9. izrada Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima (projekat u toku).