e-mail: sonja.buncic@pravnifakultet.rsDSC_0406

Predmeti:

• Bankarsko pravo
• Berzansko pravo
• Sportsko pravo

Rođena je u Subotici, a danas živi u Novom Sadu. U radnom odnosu je u zvanju redovnog profesora na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka, na predmetu Poslovno pravo. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu ugovorno angažovana u zvanje redovnog profesora na predmetu Bankarsko i berzansko pravo i Sportsko pravo. Na fakultetu Tehničkih nauka univerziteta Novi Sad profesor je na Međunarodnoj postdiplomskoj školi IIM/EURO na predmetima iz oblasti međunarodnog poslovnog prava.

Osnovnu i Srednju školu je završila u mestu rođenja. Na Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisala se 1980. godine a diplomirala 1984. godine. Govori engleski jezik, a služi se i mađarskim jezikom.

Pravosudni ispit položila 1986. godine.

Zvanje magistra pravnih nauka stekla odbranivši magistarski rad “ZADUŽBINA” na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1999. godine.

Naučni stepen doktora pravnih nauka stekla je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu odbranom doktorske disertacije na temu : “PRAVNA PRIRODA AKCIJE“.

Bila je na kraćim i dužim boravcima na inostranim visokoškolskim ustanovama u Nemačkoj, Mađarskoj, Italiji i Portugalu.

U dosadašnjem radu veoma aktivno učestvovala na nacionalnim naučnim konferencijama u oblasti privrednog prava i primila zahvalnicu Udruženja pravnika u privredi Srbije za poseban višegodišnji doprinos uspešnom radu. Aktivno je učestvovala i objavila više radova na međunarodnim konferencijama, bila je i član Organizacionog odbora međunarodne konferencije Univerziteta Craiova, Rumunija. Boravila je, kroz učešće u raznim projektima i programima saradnje, na Univerzitetima u: Rumuniji (Craoiva), Bugarskoj (Sofija), Mađarskoj (CEU, Budapest) i Portugalu (Coimbra).

Pored naučnog rada bavi se i stručnim radom, predavanjima u okviru različitih seminara i edukacija za preduzetnike i početnike u biznisu.

 • Član je udruženja pravnika u privredi Srbije.
 • Član je udruženja pravnika Srbije.
 • Arbitar je u Stalnoj sportskoj arbitraži Srbije.
 • Autor je više desetina naučnih radova, nekoliko monografija i udžbenika.

Bibliografija:

 1. Bunčić S.,Andrejević A.:Strengthening Western Balkan Countries Corporates Competitiveness through the Right of Establisment in Managing structural changes-Trends and Requirements, Faculty of Economics of the University of Coimbra,Editor:Joso Sousa Andrade & others, ISBN :978-972-9344-06-0, Coimbra ,Portugal,2012.p.506-521 (M14)

 2. Bunčić S.,Filipović M.: The future of international business:Global regulatory framework ,African Journal of Business management, ISSN 1993-8233, Vol.5, No.9, 2011. pp.3749-3756 (M23)

 3. Bunčić S., Filipović M.: New Countries and New Economies in the Balkans, Economia Mexicana NUEVA EPOCA, ISSN 1665-2045, Letter of acceptance/2013

 4. Bunčić S.:. G-20 od Pitsburga do Toronta put ka novoj finansijskoj regulativi, Srpska politička misao,ISSN 0354-5989 UDK 32,Vol.29 No.3-2010,str.271-288 (M24)

 5. Bunčić S.:Dvadeset godina procesa privatizacije u zemljma na prostoru bivše Jugosslavije: Modeli i rezultati, Srpska politička misao , ISSN 0354-5989,2 UDK32, vol.36, No.2/2012 str. 201-222 (M24)

 6. Bunčić S.: The Necessity of a new Legal framework for the Reorganization of Cooperatives, Challenges of the economic sciences in the 21 st Century,Belgrade , Institute of Economic Sciences ,4-5 december 2008, pp.207-213,ISBN978-86-80315-79-9 (M33)

 7. Bunčić S.: Serbian legislation-problems with the legal forms of legal persons and their activity, Coferinta internationala bienala ,Timisoara,Romania, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative Universitatii de Timisoara,23-25 octombrie 2008,pp.874-883. Wolter Kluwer Romania O -59206 (M33)

 8. Bunčić S..: The Legal Forms of Legal persons and their activity ,XIV Međunarodna naučna konferencija Industrijski sistemi –IS / 08 /Zbornik radova , Novi Sad Univerzitet Novi Sad-FTN ,2-3. oktobar 2008,pp.711-714,ISBN 978-86-7892-135-3 (M33) (M33)

 9. Bunčić S.: Posible Conflicts of Interes of the Issuers Board members and their responsibility, 7.Međunarodna konferencija Beogradske berze: Belgrade SuperMarket: One stop-learn all, Beogradska berza , 13-14 novembar 2008 (M34)

 10. Bunčić S.: The rights of minority Shareholders ,XV International Scientific Conference on Indusrial Systems- IS/11, 2011/Proceedings,University of Novi Sad-Faculty of tehnical Sciences, Novi Sad, Serbia, september 14-16,2011,pp.574-578,ISBN 978-86-7892-341 (M33)

 11. Bunčić S: Twenty years after the Yugoslav break-up: privatization models and results ,Second International Conference After Communism. East and West under Scrutiny, University of Craiova ,Romania, Craiova, 2-3 March 2012, Book of abstracts, pp.14. (M34)

 12. Bunčić S. ,Andrejević A.:Strengthening Western Balkan Countries Corporates Competitiveness through the Right of Establisment, International Scientific Conference Economic Changes in a time of Crisis: Challenges and Opportunities, FEUC, Portugal, Combra,6-7 septembar 2012,pp-3 (m34)

 13. Bunčić S., Kompetitivno selo –izazov za stvaranje novog pravnogokvira, u Programi,tehnologije, organizacija i upravljanje razvojem kompetetivnog sela, MonografijaNovi Sad, Fakultet Tehničkih nauka, 2008, ISBN 978-86-7892-159-9,COBISS-ID 238323719,s.189-2009 (M45)

 14. Bunčić S..:Lisabonski ugovor i EMU, Pravni život,ISSN 0350-0500 UDK 34 (497.11)(05),Beograd,14/2008,s.127-137 (M51)

 15. Bunčić S.:Pravni pristup određenju opcijskog posla, Pravni život, ISSN 0350-0500 UDK 34 (497.11)(05),Beograd,13/2009, s. 153-3167 (M51)

 16. Bunčić S.: Zaštita manjiskih akcionara-da li novi Zakon o privrednim društvima donosi napredak? ,Pravni život ISSN 0350-0500 UDK 34 (497.11)(05),Beograd 11/2011, str.137-153 (M51)

 17. Bunčić S. Galetin M.: Pravo na nastanjivanje u Evropskoj uniji nakon slučaja Cartesio: Dalja harmonizacija, Pravo i privreda, ISSN 0354-3501 UDK 347,7, Beograd, 4-6/2012,c.149-164 (M51)

 18. Domazet S., Bunčić S.: Određivanje nadležnosti prilikom kontrole koncentracija u pravu konkurencije Evropske Unije, Poslovna ekonomija, ISSN 1820-6859 UDK 3:33+336, Sremska Kamenica,2/2012,c.223-259 M51

 19. Bunčić S.: Twenty years after the Yugoslav break-up: privatization models and results, Revista De Stiinte Politice, Editura University of Craiova ,Faculty of Social Sciences, ISSN 1584-224x, Romania Craiova,No33-34/2012,pp.117-130 (M51)

 20. Bunčić S.: Twenty years after the Yugoslav break-up: privatization models and results, Revista De Stiinte Politice, Editura University of Craiova ,Faculty of Social Sciences, ISSN 1584-224x, Romania Craiova,No33-34/2012,pp.117-130 (M51)

 21. Bunčić S.:Privilegovane informacije u evropskom i srpskom pravu, Poslovna ekonomija ,ISSN 1820-6859 ,UDK 3:33+336,Sremska Kamenica , 1/2008,str. 9-21 (M52)

 22. Bunčić S.:Mogući sukobi interesa članova uprave i njihova odgovornost, Pravo i privreda, ISSN 0354-3501 UDK 347,7, Beograd 1-4/2009,s.173-185 (M52)

 23. Bunčić S.:Kvalifikovani elektronski potpis kao početak e-uprave, Poslovna ekonomija , ISSN 1820-6859 ,UDK 3:33+336, Sremska Kamenica, 2/2009, s.381-391 (M52)

 24. Bunčić S.: Finansijska regulativa kao reakcija na trenutnu finansijsku krizu, Pravo i privreda, ISSN 0354-3501 UDK 347,7, Beograd ,4-6/2010 s.290-303 (M52)

 25. Bunčić S. : Određenje pojma manjinski akcionari i njihova klasifikacija, Pravo i privreda, Pravo i privreda,, ISSN 0354-3501 UDK 347,7, Beograd ,4-6/2011, str.151-162 (M52)

 26. Filipović M.,Bunčić S,: International Financial regulation: Cooperation and/or Conflict ?,Strani pravni život ,ISSN 0039 2138 UDK 34,Beograd,3/2010,str..213-257 (M52)

 27. Bunčić S. : Nove tehnike za stvaranje akademskih predmeta put ka savremenom učenju, Zbornik radova sa 17. Skup Trendovi razvoja –TREND 2011, Kopaonik, FTN, Novi Sad, 7-10 mart 2011,ISBN 978-86-7892-323-4, str.110-113

 28. Bunčić S. :Stvaranje novih akademskih predmeta-faze i elementi,Zbornik radova sa 4. Međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne konferencije Vaspitno-obrazovni i sportski Horizonti, Visoka škola strukovnih studija za obrazozovanje vaspitača i trenera Subotica, 2012, ISBN 978-86-87983-18-2,str.285-291

 29. Bunčić Sonja : Bankarsko i berzansko pravo, 2012, Poslovni biro SB, ISBN: 978-86-84895-06-8

 30. Bunčić Sonja : Berzansko pravo, Poslovni biro SB, ISBN: 978-86-84895-05-1

 31. Bunčić S.,Marić B., Morača S. ,Malagurski B.i drugi : Poslovni vodič za start-up preduzeća u početnike u biznisu, Alma Mons , VOSZ, Novi Sad

 32. Bunčić S.: Akcijska knjiga, Pravni život, Beograd, ISSN 0350-0500 UDK 34 (497.11)(05), 11/2002, s.283-296

 33. Bunčić S.: Amortizacija akcija, Pravo i privreda, ISSN 0354-3501 UDK 347,7, Beograd, 5-8/2003, s. 228-243 (M52)

 34. Bunčić S.: Oporezivanje imovine privrednih društava, Pravo i privreda , ISSN 0354-3501 UDK 347,7 Beograd 5-8/2004,s.879 -890 (M52)

 35. Bunčić S.: Pretvaranje akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, Pravo i privreda, ISSN 0354-3501 UDK 347,7,Beograd, 5-8/2005,s.249-259; (M52)

 36. Bunčić S.: Pojam privilegovane informacije u evropskom i srpskom pravu, Pravo i privreda, ISSN 0354-3501 UDK 347,7, Beograd, 9-12/2007,s. 51-60; (M52)

 37. Bunčić S.: Subjekti insider dealing-a i njihova odgovornost u pravu Republike Srbije, Pravo i privreda, ISSN 0354-3501 UDK 347,7, Beograd, 1-4/2008,s.61-70; (M52)

 38. Bunčić S.:Bankarska tajna, Pravo i privreda, ISSN 0354-3501 UDK 347,7, Beograd, 5-8/2008, s.772-781;(M52)

 39. Bunčić S.: Subjekti insider dealing-a i njihova odgovornost u pravu EU, Revija za evropsko pravo, ISSN 1450-7986, Kragujevac 1/2007., vol 9 s. 33-50; (M53)

 40. Bunčić S.: Subjekti insider dealing-a i njihova odgovornost u evropskom i srpkom pravu, Pravo i politika, ISSN 1820-7529, Novi Sad, 2008/broj 1/godina 1, s.59-76;