• e-mail: sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs
 • Lični podacisladja
 • Rođena 14. 9. 1971. u Beogradu

 

Predmeti

 • Krivično pravo
 • Krivično procesno pravo
 • Prekršajno pravo
 • Kriminologija sa penologijom

Obrazovanje

 • 2015. izabrana za redovnu profesorku za užu naučnu oblast Krivično pravo, Krivično procesno pravo, Prekršajno pravo, Kriminologija sa penologijom i Ljudska prava i bezbednost
 • 2010. izabrana za vanrednu profesorku za užu naučnu oblast Krivično i Krivično procesno pravo sa Kriminologijom i Kriminalistikom
 • 2008. doktorirala i stekla zvanje docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu
 • 2003. magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 1990-1994. osnovne studije prava (krivičnopravni smer) Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; prosečna ocena 9,93

Radno iskustvo


 • Jun 2015. Fondacija Centar za demokratiju, koautorka Preporuka za unapređenje primene alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde u Republici Srbiji, u okviru projekta Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde


 • Od jula 2015. prorektorka Univerziteta Union u Beogradu

 • Oktobar 2010. – februar 2018. – prodekan za nauku, a potom za nastavu 


 • Avgust – decembar 2010. Joint Programme of UNHCR, UNODC and IOM to Combat Human Trafficking in Serbia, Učesnica u istraživanju i izradi sveobuhvatne studije o zaštiti


 • Februar – mart 2009. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji

  Pravna konsultantkinja na izradi Migracionog profila za Republiku Srbiju;


 • Septembar 2008. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji

  Pravna konsultantkinja na izradi Priručnika o identifikaciji i upućivanju za pripadnike Odeljenja za javni red i mir PU za Grad Beograd;


 • Decembar 2007. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji  

  Pravna konsultantkinja/predavačica na seminaru Identifikacija, upućivanje i zaštita žrtava trgovine ljudima, u okviru projekta Trening za pripadnike Odeljenja za javni red i mir u borbi protiv trgovine ljudima, finansijski podržanog od Ambasade Velike Britanije;


 • Decembar 2007 – februar 2008. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji

  Pravna konsultantkinja na izradi Migracionog profila za Republiku Srbiju i izrade predloga u vezi sa telom koje bi se bavilo koordinacijom u oblasti upravljanja migracijama u Srbiji (s obzirom na iskustva u uporednom, evropskom, pravu);


 • Maj – oktobar 2006. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji

  Pravna konsultantkinja na izradi Priručnika za reintegraciju žrtva trgovine ljudima, za socijalne radnike i aktiviste u nevladinom sektoru;


 • Mart – jun 2004. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

  Pravna konsultantkinja/predavačica na stručnim savetovanjima o nasilju u porodici, finansijski podržanim od strane USAID i ABA CEELI;


 • Od 2004. Atina – Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja, Beograd

  Osnivaačica, pravna savetnica:

  • Individualno i grupno pravno savetovanje korisnica-žrtava trgovine ljudima
  • Pratnja u sudskom ili drugom postupku, zastupanje
  • Monitoring krivičnog postupka u slučajevima trgovine ljudima;

 • Od 2003. Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

  Redovna profesorka za užu naučnu oblast Krivično pravo, Krivično procesno pravo, Prekršajno pravo, Kriminologija sa penologijom i Ljudska prava i bezbednost; Od oktobra 2010. prodekanica za nauku;


  2001- 2004. NVO Glas razlike, Beograd 

  Saradnica na projektu Women’s Policy Program;


 • Od 2001. Autonomni ženski centar, Beograd

Pravna konsultantkinja/predavačica na seminarima o krivičnopravnim aspektima nasilja u porodici i zaštiti žrtava za zaposlene u centrima za socijalni rad, policiji, javnom tužilaštvu i sudovima širom Srbije; Konsultantkinja na istraživačkom projektu koji se odnosi na pravosudnu praksu u vezi sa krivičnim postupcima za delo nasilja u porodici u Vojvodini;


 • Od 1995. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd,
  Istraživačica na projektima Strah od kriminala u Beogradu, Teški oblici kriminala u Srbiji u uslovima tranzicije,Prevencija kriminaliteta i socijalnih devijacija i i kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije (2011-)
  Urednica zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja: Ustavnost i zakonitost u zaštiti ljudskih slobodai prava(1997. godine) i Utvrđivanje činjeničnog stanja i izricanje i izvršenje krivičnih sankcija (1998. godine)

(Ko)autorka objavljenih radova:

 • „Izmene krivičnog zakonodavstva Srbije i evropski standardi zaštite žena od nasilja“, u: V. Mitrović, A. Jorgić (ur.) Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communnautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Istraživački centar Banja Luka, 2017, str. 31- 44.;
 • „Prekršajna odgovornost medija: dobar primer hedonističkog proračuna“, u: I. Stevanović, O. Pavićević (ur.) Pravosuđe i mediji, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2017, str. 183-194. (koautorski);
 • „Intimnopartnerski umori v Srbiji: pojavne značilnosti, dejavniki tveganja in spolne (ne)simetrije“, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana, vol. 68, br. 1/2017, str. 31–42.  (koautorski);
 •  „Nove inkriminacije u funkciji zaštite žena od nasilja“, u: S. Bejatović (ur.) Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana posle): krivičnopravni aspekti, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i INTERMEX, Beograd, 2017, str. 228-240.;
 • „Viktimizacija i strah od kriminala u Beogradu“, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 1/1998, str. 115-136 (koautorski);
 • „Nasilje u porodici: od predrasuda do objektivno zasnovanih teorija“, Socijalna misao, br.1-3/1999, str. 7-24 (koautorski);
 • „Nasilje u porodici kao oblik kršenja ljudskih prava u međunarodnom pravu“, Socijalna misao, br. 1-3/1999, str. 25-38 (koautorski);
 • „Tretman nasilnika“, Socijalna misao, br. 1-3/1999, str. 39-48 (koautorski);
 • „Kriminološke implikacije empirijskih evidencija u vezi sa ponašanjem ubica nakon izvršenog krivičnog dela“, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 3/2000, str. 87-104 (koautorski);
 • Drugo je porodica: nasilje u porodici – nasilje u prisustvu vlasti, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2001;
 • Šta kaže Evropa o rodnoj ravnopravnosti?, Glas razlike, Beograd, 2001. (koautorski);
 • Materinstvo ili roditeljstvo: briga o deci – zajednička briga roditelja, Glas razlike, Beograd, 2001. (koautorski);
 • “Krivična dela nasilja u porodici“, u: Radovanović, D. (ur.) Delikti nasilja: krivičnopravni i kriminološki aspekt, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2002, str. 139-152. (koautorski);
 • Nasilje u porodici: nova inkriminacija, Autonomni ženski centar, Beograd, 2002. (koautorski);
 • Konkurentnost žena sa decom na tržištu rada, Glas razlike, Beograd, 2002. (koautorski);
 • Seksualno uznemiravanje, Glas razlike, Beograd, 2002. (koautorski);
 • Vodič kroz Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Glas razlike, Beograd, 2003. (koautorski);
 • Korak bliže ili dalje od Evrope?, Glas razlike, Beograd, 2003. (koautorski) ;
 • „Strateške promene krivičnog zakonodavstva u oblasti nasilja: rodni aspekt“, u: Radovanović, D. (ur.) Strategija državnog reagovanja protiv kriminala, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2003, str. 331-345 (koautorski);
 • „Uporednopravni aspekti razbojništva i razbojničke krađe“, Revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 1/2003, str. 199-210;
 • „Razbojništva i razbojničke krađe“, Temida, br. 3/2003, str.13-20. (koautorski);
 • „Mogući pravci preispitivanja instituta uslovnog otpusta“, Temida, br. 3/2003, str. 21-26;
 • „O ravnopravnosti muškaraca i žena na tržištu rada“, Socijalna misao, br. 1/2003, str. 7-27. (koautorski);
 • „(Ne)ravnopravna na poslu i u kući“, Socijalna misao, br. 1/2003, str. 29-55. (koautorski);
 • „Makroekonomska politika i položaj žene u društvu“, Socijalna misao, br. 2-3/2003, str. 163-193 (koautorski);
 • „Kriminološki aspekti nasilja u porodici“, Socijalna misao, br. 1/2004, str. 35-54. (koautorski);
 • „Krivičnopravni aspekti nasilja u porodici“, Socijalna misao, br. 1/2004, str. 71-102 (koautorski);
 • „Pravo na život i zaštita od nasilja u porodici“, Pravni život, br. 9/2004, str. 139-149;
 • „Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici“, Revija za kriminologiju i krivično pravo, 1/2004, str. 137-160. (koautorski);
 • 100 dana vlade, Grupa za promociju ženskih političkih prava, „Glas razlike“, Beograd, 2004. (koautorski);
 • „Nasilje u porodici: nova inkriminacija – stara praksa“, Izbor sudske prakse, br. 9/2005(koautorski);
 • „Zaštita žrtava trgovine ljudima i njihova reintegracija“, Pravni život, br. 9/2005, str. 295-316
 • „Zaštita prava na život i samoubistvo“, Pravni život, br. 9/2006, str. 261-282. (koautorski);
 • „Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici: nova rešenja“, Nauka, bezbednost, policija, br. 2/2006, str. 79-99;
 • „Zaštita od seksualnog uznemiravanja na radu u pravu Evropske unije“, Temida, br. 4/2006, str. 17-25;
 • “Zaštita prava na život i abortus“, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br. 1-2/2007, str. 243-263 (koautorski);
 • „Seksualno uznemiravanje na radu i aktuelni odgovori“, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br. 1-2/2007, str. 139-158. (koautorski);
 • Victim protection in the SEE in a Mirror of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, IOM, Belgrade, 2007;
 • „(Ne)dozvoljeni prekid trudnoće“, Pravni život, br. 9/2007, str. 145-164. (koautorski);
 • „Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava“, u: L. Kron (ur.) Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2008, str. 450-464;
 • Nacionalni mehanizam upućivanja žrtava trgovine ljudima u Srbiji, Atina, Beograd, 2008. (koautorski);
 • „Američki odgovor na nasilje u porodici“, Ćirić, J. (ur.) Uvod u pravo SAD, Insitut za uporedno pravo, Beograd,2009, str. 333-346;
 • „Međunarodnopravni okviri zaštite od nasilja u porodici“, Pravni život, br. 9/2008, str. 209-226;
 • „Obeležja krivičnog dela trgovine ljudima“, (str. 79-82), „Zaštita žrtava trgovine ljudima kao međunarodnopravni zahtev” (str. 83-95), „Formalni mehanizam upućivanja“ (str. 97-107), u: Galonja, A., Mihajlović, J. (ur.)Prepoznavanje trgovine ljudima, Međunarodna organizacija za migracije, Beograd, 2009;
 • „Legal Basis for the Protection of Victims of Trafficking in Human Beings, u: Jovanović, S., Ćuk-Milankov, D. i dr.,Social Inclusion of Human Trafficking Victims, IOM, Belgrade, 2009, str. 12-35;
 • „Evropske smernice za suprotstavljanje nasilju u porodici“, u: Kron, L. (ur.) Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2009, str. 307-322;
 • „Unapređenje krivičnopravne zaštite od nasilja u porodici: preporuke pravosudnih organa“, u: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija (priredili: M. Blagojević i Z. Stevanović), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2009., str. 259-271;
 • Pravna zaštita od nasilja u porodici, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2010;
 • „Zaštita prava na život lica lišenih slobode“, Pravni život, br. 9/2010., str. 137-153. (koautorski);
 • „Crime and punishment in Serbia, u: M. Aebi i V. Jaquier (ur. Volumena), G. Newman (glavni urednik) Crime and punishment around the world – Europe, vol. 4, Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC 2010, str. 296-304 (koautorski);
 • Zaštita žrtava i prevencija trgovine ljudima, Zajednički program UNHCR, UNODC i IOM za borbu protiv trgovine ljudima, Beograd, 2011. (koautorski);
 • „Zlostavljanje na radnom mestu: pravna zaštita žrtava u međunarodnoj i nacionalnoj perspektivi“, u: V. Nikolić-Ristanović, S. Ćopić (ur.) Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama, Viktimološko društvo Srbije, Prometej, Beograd, 2011;
 • Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom i prekršajnom postupku, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Beograd, 2011. (koautorski);
 • „Femicid, Pravni život, br. 9/2011., str. 273- 290. (koautorski);
 • Krivičnopravni odgovor na nasilje u porodici u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, 2012. (koautorski);
 • „Nasilje u porodici u Srbiji: učinioci, žrtve i društvena reakcija, Revija za kriminologiju i krivično pravo,br. 1-2/2012., str. 245-263;
 • Žene žrtve ubistva u partnerskom odnosu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2013. (koautorski);
 • „Prevencija nasilja nad ženama: međunarodnopravni zahtevi i preporuke“, u: Blagojević, M., Stevanović, Z. (ur.)Prevencija kriminala i socijalnih devijacija – evropska i regionalna dobra praksa, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2013., str. 141-155.
 • „Zahtevi Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici“, u: Kron, L., Jugović, A. (ur.) Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2013., str. 261-274;
 • „Ubistva žena od strane partnera: istraživanje pravosudne prakse“, u: B. Branković, T. Ignjatović, S. Jovanović i dr., Godišnji izveštaj Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama 2012, Autonomni ženski centar, Beograd, 2013;
 • Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima, Atina, Beograd, 2013 (koautorski);
 • „Odmeravanje kazne za partnersko ubistvo“, u: Kron, L. (ur.) Prestup i kazna: de lege lata i de lege ferenda, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2014, str. 247-260;
 • „Problemi krivičnopravne rekacije na nasilje u porodici“, u: D. Kolarić (ur.) Nasilje u Srbiji: uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, tom 1, 2014, str. 246-255
 • „Studenti i studentkinje o nasilju nad ženama“, Godišnji izveštaj Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama 2013. godine, 2014, str. 21-32;
 • „Maloletni učinioci prekršaja sa elementima nasilja“, u: I. Stevanović (ur.) Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2015.
 • „Preporuke za unapređenje primene alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde”, u: N. Nikolić (ur.) Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde, Fondacija Cenatar za Demokratiju, Viktimološko društvo Srbije, 2015, str. 42- 54. (koautorski)
 • „Proganjanje u svetlu postojećih inkriminacija i međunarodnopravnih zahteva”, u: D. Kolarić (ur.) Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta – analiza stanja, evropski standard i mere za unapređenje, Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel”, Beograd, tom I, 2015, str. 207-216.
 • „The Legal Status of the Injured Party and Victim of Crime”, u:  D. Kolarić (ur.) Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015, vol II, pp. 267-274.
 • „Odnos pojedinih sankcija i mera u prekršajnom i krivičnom pravu“, u: I. Stevanović, A. Batrićević (ur.) Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2016, str. 179-191. (koautorski)
 • „Problemi ostvarivanja zaštite maloletnih migranata u riziku od trgovine ljudima: naša ili tuđa ’migrantska kriza’?“, u: J.Ćirić, B. Knežić (prir.), Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije, Institut za uporedno pravo, Instititut za kriminološka i sociološka istraživanja, Regionalno predstavništvo Ruske humanitarne misije na Balkanu, Beograd, 2016, str. 167-175.
 • „Maloletni učinioci nasilja u porodici: žrtve disfunkcionalne porodice i nedovoljne brige društva“, u: S. Gajin (ur.). Položaj deteta u krivično-pravnom sistemu: I Deca kao počinioci krivičnih dela; II Deca kao žrtve krivičnih dela, (Biblioteka Suočavanja, 61), Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2016, str. 57-82.

Konferencije i stručni skupovi

 2017.

 • „Nove inkriminacije u funkciji zaštite žena od nasilja“, predavanje po pozivu na LVII Redovnom godišnjem savetovanju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu – Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana posle): krivičnopravni aspekti, 21-23. septembar 2017, Zlatibor.
 • „Prekršajna odgovornost medija: dobar primer hedonističkog proračuna“, predavanje po pozivu na međunarodnoj naučnoj konferenciji Pravosuđe i mediji, u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 8-9. jun, Palić.
 • Izlaganje „Izmene i dopune Krivičnog zakonika Rrepublike Srbije: usaglašavanje sa međunarodnopravnim zahtevima i potrebama prakse“ na savetovanjima za zaposlene u  pravosuđu  u organizaciji Paragraf Lex-a u Nišu, Novom Sadu i Beogradu (20, 22. i 24. februar).
 • Izlaganje „Izmene i dopune Krivičnog zakonika Rrepublike Srbije: usaglašavanje sa međunarodnopravnim zahtevima i potrebama prakse“ na savetovanjima za zaposlene u  pravosuđu  u organizaciji Paragraf Lex-a u Nišu, Novom Sadu i Beogradu (20, 22. i 24. februar).
 • „Izmene krivičnog zakonodavstva Srbije i usaglašavanje sa evropskim standardima zaštite žena od nasilja“, po pozivu  na međunarodnu naučnu konferenciju Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (acquis communitaire) Evropske unije, u organizaciji Istraživačkog centra Banja Luka, 24-25. februar, Banja Luka.

2016.

 • Izlaganje „Maloletni učinioci krivičnog dela nasilja u porodici: žrtve disfunkcionalne porodice i nedovoljne brige društva“ na Međunarodnoj konferenciji o pravima deteta koju su organizovali Centar za unapređivanje pravnih studija iz Beograda i The AIRE Centre 12. septembra 2016. godine u Beogradu.
 • Predavanje po pozivu „Protection Orders in Serbia“ na međunarodnom naučnom skupu Dani Arčibalda Rajsa koji su organizovale Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel“, Beograd, 10-11. mart.

2015.

 • Saopštenje “Problemi ostvarivanja zaštite migranata u riziku od trgovine ljudima”  na konferenciji Instituta za uporedno pravo, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Kriminalističko-policijske akademije i Ruske humanitarne misije Migracije: pravni, bezbednosni, demografski i socio-ekonomski problem, Beograd, 5-6. novembar.
 • Predavanje po pozivu “Maloletni učinioci prekršaja sa elemenima nasilja” na naučnom skupu koji je organizovao Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, pod nazivom Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, Palić, 10-11. jun.
 • Predavanje po pozivu „Proganjanje u svetlu postojećih inkriminacija i međunarodnopravnih zahteva“ na naučnom skupu sa međunarodnim učešćem u organizaciji Kriminalističko-policijske akademije iz Beograda i Fondacije „Hans Zajdel”, pod nazivom Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta – analiza stanja, evropski standard i mere za unapređenje, Tara, 26-29. maj.
 • Predavanje po pozivu „The Legal Status of the Injured Party and Victim of Crime na međunarodnom naučnom skupu Dani Arčibalda Rajsa koji je organizovala Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” Beograd, 3-4. mart.
 • Predavačica na seminarima (februar, mart) za javne tužioce i sudije Nasilje u porodici i zaštitne mere (u okviru projekta Prava žrtava nasilja – ka evropskim rešenjima, Autonomnog ženskog centra iz Beograda, uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova).

2014.

 • Izlaganje „Problemi krivičnopravne rekacije na nasilje u porodici na naučnom skupu sa međunarodnim učešćem koji su organizovale Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” Nasilje u Srbiji: uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, Tara, 23-24. oktobar.
 • Izlaganje Odmeravanje kazne za partnersko ubistvo na naučnom skupu koji je organizovao Instititut za kriminološka i sociološka istraživanja Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda, Palić 11–12. jun.

2013.

 • Predavačica na seminarima (pet seminara, mart-maj) za javne tužioce i sudije Nasilje u porodici i zaštitne mere(u okviru projekta Prava žrtava nasilja – ka evropskim rešenjima, Autonomnog ženskog centra iz Beograda, uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova).
 • Predavačica na seminarima za zaposlene u centrima za socijalni rad, policiji, obrazovnim, zdravstvenim i drugim relevantnim institucijama ( sedam gradova u Srbiji, u periodu mart-maj) organizovanim od strane NVO Atina i Novosadskog humanitarnog centra, u okviru projekta Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima (finansijski podržanog od strane Evropske komisije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS) na temu Zaštita žrtava trgovine ljudima i prevencija: normativni okvir.
 • Izlaganje na temu „Praćenje rada centara za socijalni rad: rezultati istraživanja” na regionalnoj konferenciji Partnerstvom protiv trgovine ljudima, u organizaciji NVO Atina i Novosadskog humanitarnog centra, održanoj 5. novembra 2013. u Beogradu.

2012.

 • Izlaganje „Kaznena politika za seksualno nasilje u Srbiji“ na konferenciji Kaznena politika za seksualno nasilje u Crnoj Gori i regionu (24.2.2012., Podgorica).

2011.

 • Izlaganje „Iskustva žena žrtava seksualnog i partnerskog nasilja: rezultati istraživanja” na konferenciji Prava žrtava seksualnog i partnerskog nasilja, u organizaciji Autonomnog ženskog centra iz Beograda, uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova (31. oktobar 2011. Beograd).

 2010.

 • Saopštenje „Međunarodnopravni aspekti govora mržnje“ na međunarodnom skupu Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne i političke) i netoleranciju, organizator: Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja i Univerzitet u Banja Luci, 24. 4. 2010., Banja Luka.

2009.

 • Seminari za sudije, tužioce, policajce, službenike centra za socijalni rad, zdravstvene i prosvetne radnike Borskog okruga Nasilje u porodici u organizaciji Odbora za ljudska prava – Majdanpek, Donji Milanovac (25. avgust) i Soko Banja (3-4. septembar).
 • Seminar za sudije i tužioce: Pozicija žene i dece – žrtava nasilja u porodici – teškoće u procesuiranju krivičnih dela i uporednopravna rešenja kojima se te teškoće prevazilaze, Beograd, 19. jun (izlaganje: „Žrtva nasilja u porodici u krivičnom postupku: međunarodni standardi i iskustva”).
 • Seminar o trgovini ljudima u Novom Pazaru sa temom Kreiranje meahanizma upućivanja na lokalnom nivou i organizovanje kampanje, u organizaciji OEBS misije u Beogradu i NVO Atina (7. april).
 • Seminar o trgovini ljudima i ulozi centara za socijalni rad u procesu prepoznavanja i zaštite žrtve u Kruševcu, u organizaciji OEBS misije u Beogradu i NVO Atina (19. maj).

2008.

 • Regionalni seminari u organizaciji francuske vlade i Međunarodne organizacije za migracije: Položaj i zaštita maloletnih žrtava trgovine ljudima i maloletnika bez pratnje, koji su održani u Budimpešti (mart 2008.) i Sofiji (8-9. decembar).
 • Okrugli sto povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima u organizaciji Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća APV u Novom Sadu (18. novembar).

2007.

 • Međunarodna konferencija Zaštita žrtava kriminaliteta, održana 24. novembra u Beogradu u organizaciji Viktimološkog društva Srbije.
 • Konferencija o merama koje se preduzimaju u borbi protiv trgovine ljudima: Mere za zaštitu i promovisanje prava žrtava, Beograd, 18-19. oktobar, u organizaciji Direkcije za ljudska prava i pravne poslove Saveta Evrope i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa MUP Srbije (saopštenja na konferenciji: „Programi zaštite žrtava trgovine u Srbiji” i „Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku”).
 • Regionalna konferencija o regulativi Evropske unije o dozvolama privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima i iskustva u Jugoistočnoj Evropi, Brisel, 12-13. jun, u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije i King  Baudouin Foundation (predstavljanje regulative i prakse vezanih za dozvole privremenog boravka u Srbiji).

2006.

 • Seminar o nacionalnom mehanizmu upućivanja u oragnizaciji Međunarodne organizacije za migracije (5-8. septembar) za centre za socijalni rad i aktiviste nevladnih organizacija Srbije i Crne Gore (predstavljanje međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira i prakse).

Recenzije:

 • Recenzentkinja zbornika radova sa konferencije Privredna krivična dela koju su organizovali Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, Vršac, 23-24. oktobar 2017.

 Drugo:

 • Magistarska teza: Uslovni otpust u jugoslovenskom krivičnom pravu (2003.)
 • Doktorska teza: Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici (2008.)
 • Prevod teksta Bryan Vila, „General Paradigm of Criminality“, u: Ignjatović, Đ., Teorije u kriminologiji, ed. CRIMEN, Pravni fakultet u Beogradu, 2009, str. 469-476.
 • Recenzentkinja monografije A. Čavoški, M. Reljanović, Pravosuđe i unutrašnji poslovi u Evropskoj uniji, Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd, 2009.
 • Recenzentkinja monografije N. Mrvić-Petrović, Alternativne krivične sankcije i postupci, Medija centar „Odbrana“, Beograd, 2010.
 • Recenzentkinja monografije A. Čavoški, M. Reljanović, Ideja o stvaranju krivičnog prava EU, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2011.
 • Recenzentkinja zbornika radova Ekologija i pravo, Institut za uporedno pravo i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 2012.
 • Recenzentkinja priručnika: D. Jovanović, Osnovna stručna obuka službenika obezbeđenja, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, JP „Službeni glasnik“, 2014.
 • Recenzentkinja priručnika: T. Ignjatović i dr. Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici, Autonomni ženski centar, Beograd, 2015.
 • Recenzentkinja zbornika radova sa konferencije Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava, koju su organizovali Institut za uporedno pravo i Hanns Seidel Stiftung, Vršac, 29-30. septembar 2016.
 • Recenzentkinja radova za naučne časopise: Pravni zapisi, Nauka, Bezbednost, Policija, TemidaZbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.
 • Prikaz monografije: Đorđe Ignjatović, Biljana Simeunović-Patić, Viktimologija, Pravni fakultet i Dosije studio, Beograd 2011, u: Pravni zapisi, 2011, god. 2, br. 1, str. 206-210.
 • Članica Viktimološkog društva Srbije (članica Nadzornog odbora od 2009. do 2012.godine, članica Saveta časopisa Temida od 2012. godine, članica Redakcije časopisa od 2017. godine, članica Upravnog odbora od 2015. godine).
 • Članica Redakcije časpisa Pravni zapisi.
 • Članica Upravnog odbora Udruženja za pružanje besplatne pravne pomoći građanima Pro Bono (od 2011. godine).
 • Članica Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama (od 2011. godine).
 • Članica radne grupe Ministarstva pravde za izmene Krivičnog zakonika u skladu sa Istanbulskom konvencijom (2016. godina)