Biografijanmrvic

Rođena 17. oktobra 1961. godine. Završila gimnaziju u Zemunu (1980) i Pravni fakultet u Beogradu (1984). Na istom fakultetu magistrirala (1988) i doktorirala (1991) na krivično pravnom smeru.

Od 1985. do 2000. godine radila u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, a od 2000. do 2003. godine u Institutu za uporedno pravo. U toku tih godina birana u sva istraživačka i naučno-istraživačka zvanja, zaključno sa zvanjem naučnog savetnika. Od 2002. godine je redovni profesor na predmetu krivično pravo na Fakultetu za poslovno pravo (sada Pravni fakultet UUB).

Sudelovala u brojnim istraživanjima iz oblasti: privrednog kriminaliteta, viktimologije, kriminologije, prekršajnog prava, kaznene politike sudova, zaštite ljudskih prava, alternativnih krivičnih sankcija, naknade štete, trgovine ženama, penologije, korupcije itd. Rukovodila istraživanjima o sistemu krivičnih sankcija, naknadi štete, trgovini ljudima i sprečavanju korupcije. Za rezultate u naučnom radu nagrađivana je od Ministarstva za nauku Republike Srbije 2001 i 2004. godine.

Objavila je veliki broj naučnih i stručnih radova, monografija i udžbenika. Bila je član komisija za izradu Krivičnog zakona, Zakona o prekršajima, amandmana na Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, Zakona o rehabilitaciji, Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala, podzakonskih akata za izvršenje alternativnih krivičnih sankcija, Strategije i Akcionog plana za sprečavanje prenaseljenosti zakona i dr. Od 2006. godine je neprestano angažovana u projektima OEBS-a kao konsultant za oblast alternativnih krivičnih sankcija i prenaseljenosti zatvora, a od kraja 2010. kao konsultant UNDP za oblast izvršenja krivičnih sankcija i implementacije alternativnih krivičnih sankcija u Republici Crnoj Gori.

Bibilografija

 1. Prekršaji u pravnom sistemu Jugoslavije, Beograd (1989)
 2. (koautorski), Development and Crime, Roma (1992)
 3. (koautorski), Društvena kontrola i kriminalitet žena, Beograd (1992)
 4. (koautorski), Žene, nasilje i rat, Beograd (1995),
 5. (koautorski) Žene Krajine – egzodus i izbeglištvo, Beograd (1996)
 6. (koautorski) Moć i nemoć kazne, Beograd (1998)
 7. Naknada štete iz saobraćajne nezgode u uporednim zakonodavstvima, Beograd (1998)
 8. (koautorski) Obavezno osiguranje od autoodgovornosti i naknada štete, Beograd (2000)
 9. (koautorski), Women, Violence and War (Wartime, Victimization of Refugees in the Balkans), Budapest (2000)
 10. Naknada štete žrtvi krivičnog dela, Beograd (2001)
 11. (koautorski) Vanugovorna odgovornost države za štetu pričinjenu njenim građanima, Beograd (2003)
 12. (koautorski) Sukob javnog i privatnog interesa – u trouglu moći, novca i politike, Beograd (2004)
 13. Krivično pravo (opšti i posebni deo), III izdanje, Beograd (2006)
 14. (koautorski) Prekršajno pravo, Banja Luka (2006)
 15. (koautorski) Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode ili neosnovane osude, Beograd (2008)
 16. (koautorski) Damage Compensation for Death, Bodily Injuries, and Health Impairment, Belgrade, (2008)
 17. (koautorski) Naknada štete zbog povrede fizičkog integriteta ličnosti, Beograd (2008)
 18. Krivično pravo – opšti deo, Beograd (2009)
 19. Krivično pravo – posebni deo, Beograd (2010)
 20. Alternativne krivične sankcije i postupci, Beograd (2010)