e-mail: katarina.ivancevic@pravnifakultet.rs

Predmeti:

• Obligaciono pravo
• Potrošačko pravo
• Pravo osiguranja

Biografija

zvanje              redovni professor

uža naučna oblast: Pravo osiguranja sa Korporativnim pravom u osiguranju, Obligaciono pravo i Potrošačko pravo.

Akademska karijera

 • Izbor u zvanje  2016  Pravni fakultet Univerziteta Union     redovni profesor
 • Izbor u zvanje  2011  Pravni fakultet Univerziteta Union     vanredni profesor
 • Doktorat           2010  Pravni fakultet Univerziteta Union
 • Magistratura  2005  Fakultet za poslovno pravo
 • Diploma           1979   Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Profesionalno iskustvo:

 • Izabrana za redovnog profesora u februaru 2016. godine za užu naučnu oblast Pravo osiguranja sa Korporativnim pravom u osiguranju, Obligaciono pravo i Potrošačko pravo.
 • Na “Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” angažovana na izvođenju nastave na predmetu Obligaciono pravo od školske 2013/2014. godine, do danas.
 • Izabrana za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pravo osiguranja i Obligaciono pravo u februaru 2011. godine.
 • Od marta meseca 2011. radno angažovana na “Pravnom fakultetu Univerziteta Union”, do danas.
 • Na “Fakultetu bezbednosti” angažovana na specijalističkim studijama Krizni menadžment od 2005. do 2008. godine.
 • Angažovana, od 2004. do februara 2011. godine, kao asistent, odnosno saradnik na “Pravnom fakultetu Univerziteta Union”, na predmetu Pravo osiguranja
 • U period od 2007. do februara 2011. zaposlena u Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima “Triglav penzijski fondovi, ad, Beograd”, kao izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove.
 • Od 1995.godine do 2007. godine zaposlena u “Beobanka osiguranju” a.d. Beograd, (kasnije „Polis osiguranje” sada “Sava osiguranje”), kao izvršni direktor.
 • U periodu od 1980.godine do 1995. godine zaposlena na pravnim poslovima u Beobanci, od pripravnika do rukovodioca.

Članstvo u profesionalnim organizacijama

 • Udruženja za pravo osiguranja Srbije – član AIDAInternationale du Droit des Assurances, Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja – član Upravnog odbora
 • Udruženja za odštetno pravo
 • Udruženja pravnika Srbije
 • Udruženja Odgovorno življenje

Priznanja

 • Litteras honoris – Povelja Kopaoničke škole prirodnog prava
 • Povelja Udruženja za odštetno pravo

Članstvo u državnim savetodavnim organima

Član Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača  Odluka Vlade Republike Srbije od 18.10.2012. godine

Reperezentativne reference

 Udžbenik sa recenzijom

 1. (koautorski sa Zdravkom Petrović i Draganom Mrkšićem) Pravo osiguranja, (recezenti Boris Marović, Wolfgang Rohrbach, Vladimir Čolović), Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd,  2014. 468 str., 24 cm. ISBN 978-86-519-1825-7 (SG) UDK 347.764(075.8)  368(075.8)  COBISS.SR-ID 207218956   M42

 Ostala nastavna građa

 1. Uvod u potrošačko pravo, skripta Pravni fakultet Univerzitet Union, Beograd, jun 2014., 162 str., COBISS.SR-ID 516531900  
 2. Potrošačko pravo, skripta Pravni fakultet Univerzitet Union, Beograd, maj 2012., 204 str., COBISS.SR-ID 515328444
 3. Praktikum iz Prava osiguranja, Pravni fakultet Univerzitet Union, Beograd, maj 2012., 204 str., COBISS.SR-ID 516259004

Rad ili samostalni naučni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

 1. Implementacion of the insurance terms and potentially unfair clauses in the crop insurance terms, (koautorski sa Zoranom Ilkićem), in: Der Umbruch Europas und das digitale Versicherungszeitalter/ herausgegeben aus anlass des 70. Geburtstags von Wolfgang Rohrbach, Versicherungsgeschicte Osterreichs, BAND XIII, Istorija osiguranja Austrije (zbornik), Beograd-Wien 2017/2018, p.p. 465- 488, ISBN 978-86_915647-1-1   COBISS.SR-ID 250126860 M 14
 2. Insurance as an Optimization Tool for Risk Management in Small and Medium-Sized Enterprises, Charpter 9, in: „Optimal Management Strategies in Small and Medium Enterprises“, (editor Milan Vemić), Pennsylvania: IGI Global Hershey, 2017, p.p. 180-199. DOI: 10.4018/978-1-5225-1949-2.ch009; ID=517319868 COBISS.SR-ID 517319868; ISBN 978-15-225-19-5-08; UDK 658.1 COBISS.SR-ID 512452253  M 14

O  radu: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0023575459103686&rec=57&sid=1
O monografiji :  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=2317112478989263
Rad je dostupan na:  https://www.igi-global.com/gateway/chapter/175974

 1. Ugovor o osiguranju, Opšta pravila za osiguranje imovine i osiguranje lica, str. 196-248 i Poslovna praksa i etika u osiguranju, str. 442-499 u:Priručnik za obuku  za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju“, (ured. Nebojša Žarković, recezenti: Predrag Šulejić, Slobodan Samardžić, Rade Badža), Privredna komora Srbije, Beograd, 2015, ISBN 978-86-80420-00-4 COBISS.SR-ID 218177804  M 45
 2. Rešavanje potrošačkog spora pred arbitražom, 248.-276.u Jačanje zaštite potrošača u Srbiji, Liber Amicorum Svetislav Taboroši, (ured. Thierry Bourgoignie, Tatjana Jovanić; recenzenti: Slobodan Perović, Chris Willett), Pravni fakultet Univerziteta  u Beogradu, Beograd 2013., 366.5/.6(082), str. 326.  ISBN 978-86-7630-463-9 COBISS.SR-ID 202587148   M 44
 3. Versicherung der Berufshaftung von Rechtsanwalten, koautorski sa Milanom Počuča, strana 989.-997., u VERSICHERUNGSGESCHICHTE OSTERREICHS, Band X, Herausgeber und Verlager, Wolfgang Rohrbach, Wien, 2011., ISBN 978-3-200-02216-4. M 13

Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini (M 31)

 1. Osiguranje od otkaza putovanja, str. 470-489, u: „Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje“ (ur. Z. Petrović, V. Čolović  recezenti J. Ćirić, B. Marović, L. Norman-Auenhove) tematski zbornik međunarodnog značaja, Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo i Pravosudna akademija, Zrenjanin, septembar 2017., ISBN 978-86-6411-013-6;  COBISS.SR-ID 243567884   ID=517518012  M 31
 2. Osiguranje od odgovornosti turističkih agencija u pravu Srbije, str. 317-342, u: “Usluge i odgovornost” (ur. Miodrag Mićović; recenzenti Hrvoje Kačer, Snežana Miladinović, Miodrag Mićović) XIII Majsko savetovanje, međunarodni naučni skup „Usluge i odgovornost“, sa pozivom, održan na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, 19.05.2017. UDK: 338.48: 340.5 (497.11)SR-ID 517400252; UDK: 338.46:34(082), ISBN 978-86-7623-074-7 COBISS.SR-ID 233637132 M 31

http://institut.jura.kg.ac.rs/images/Majsko%20savetovanje/XIII%20Usluge/3.%20Knj…

3. Zaštita interesa korisnika turističkih usluga ugovorom o osiguranju za slučaj insolventnosti organizatora putovanja u pravu Srbije, sa osvrtom na uporedno pravo, str. 214-237, u „Srazmernost i pravna izvesnost u pravu osiguranja“ (urednici i recezenti Slobodan Jovanović, Jovan Slavnić, Pjerpaolo Marano), Udruženje za pravo osguranja Srbije, = Assocation for Insurance Law of Serbia (AIDA Serbia); Udruženje osiguravača Srbije; [ Bon]: Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit ; [ Berlin] : Udruženje osiguravača Nemačke = Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, 2017., ISBN 978-8692-09-5,  (9 789788692096); COBISS SR-ID 513313968 UDK: 368(082), ISBN 978-8692-09-5. COBISS.SR-ID 517131452  ID=517522108 M 31

Podaci o zborniku: http://www.vbs.rs/scripts/cobissukaz=DISP&id=2352444681106664&rec=1&sid=1

 1. Finansijsko obrazovanje potrošača i delatnost osiguranja, pregledni naučni rad, str. 230-252, u „Reforme i novi izazovi u pravu osiguranja“ (urednici i recezenti Slobodan Jovanović, Jovan Slavnić, Pjerpaolo Marano), Udruženje za pravo osiguranja Srbije, = Assocation for Insurance Law of Serbia ; [ Bon] : Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit ; [ Berlin] : Udruženje osiguravača Nemačke = Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, 2016., ISBN 978-86-903105-9-3, COBISS SR-ID 222175244 UDC: 336:37.016, ISBN 978-86-903105-9-3. COBISS.SR-ID 517131452 M 31
 2. Poslovna etika u delatnosti osiguranja u odnosima sa korisnicima usluge osiguranja, str. 327-348, u: “Usluge i uslužna pravila” (ur. Miodrag Mićović; recenzenti Hrvoje Kačer, Snežana Miladinović, Miodrag Mićović) XII Majsko savetovanje, međunarodni naučni skup sa pozivom, održan na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, 13.05.2016. UDK: 174:368 ISBN 978-86-7623-065-5  SR-ID 223100684  M 31
 3. Regresni zahtevi Garantnog fonda za štete nastale upotrebom neosiguranog vozila, pregledni naučni rad, str. 261-280, u „Pravo osiguranja, uprava i transparentnost-osnove pravne sigurnosti“ (urednici i recezenti Slobodan Jovanović, Jovan Slavnić, Pjerpaolo Marano), Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 20, ISBN 978-86-903105-8-6, COBISS SR-ID 214118156, M 31
 4. Potrošači i bonus malus sistem u osiguranju od odgovornosti, pregledni naučni rad, str. 245-259, u „Osiguranje, naknada štete i parnični postupak, (urednici i recenzenti: prof. dr Zdravko Petrović i prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, recenzent prof. dr Wolfgang Rohrbach), Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo i Pravosudna akademija, Intermeks, Beograd, septembar 2014., ISBN 978-86-6411-002-0,  COBISS SR-ID 209104396 M 31
 5. Posredovanje u osiguranju, str. 143- 169, UDK: 368, u „Uslužni poslovi“, (urednik: Miodrag Mićović, recezenti: Hrvoje Kačar, Snežana Miladinović, Miodrag Mićović), Pravni fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2014, ISBN 978-86-7623-048-8, COBISS SR-ID 207024908, M 31
 6. Zaštita potrošača kroz odredbe Direktive o osiguranju građanskopravne odgovornostio iz upotrebe motornih vozila i ustabnovljenju obaveze da se osigura od takve odgovornosti i Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju Srbije, pregledni naučni rad, str. 122-135, UDK: 338.48:368.21, u „Moderno pravo osiguranja: tekuća pitanja i trendovi“ (urednici i recezenti Pjerpaolo Marano, Slobodan Jovanović), Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 20, ISBN 978-86-903105-7-9, COBISS SR-ID 206018316, M 31
 7. Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata, izvršitelja i javnih beležnika, pregledni naučni rad, str. 125- 158., u „Osiguranje i naknada štete, (urednici i recenzenti prof. dr Zdravko Petrović i prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, recenzent prof. dr Wolfgang Rohrbach), Udruženje za odštetno pravo i Pravosudna akademija, Intermeks, Beograd, septembar 2013., ISBN 978-86-83437-97-9,  COBISS SR-ID 192718860. M 31
 8. Primena direktive o posredovanju u osiguranju i predlozi za njene izmene, stručan rad, str. -249., UDK: 336.07:368(4-672EU) u „Pravo osiguranja Srbije u tranziciji ka evropskom (EU) pravu osiguranja“ (urednici i recezenti Pjerpaolo Marano, Slobodan Jovanović i Jasmina Labudović Stanković), Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 2013., ISBN 978-86-903105-6-2, COBISS SR-ID 197856780. M 31
 9. Pravo na odustanak od zaključenog ugovora o osiguranju, naučna kritika, str. 204.-217, u „Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja“, (urednici i recezenti Jovan Slavnić, i Slobodan Jovanović), Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 2012., ISBN 978-86-903105-4-8, COBISS SR-ID 189953292. M 31
 10. Osvrt na pojedina rešenja u Prednacrtu građanskog zakonika Republike Srbije u pogledu neimovinske štete str. -31., uvodni referat, originalni naučni rad, u „Osiguranje, naknada štete i novi građanski sudski postupci, (urednik prof. Dr Zdravko Petrović), Udruženje za odštetno pravo, Privredna komora Beograda, Intermeks, Beograd, septembar 2011., ISBN 978-86-83437-88-7, COBISS SR-ID 177295628. M 31
 11. Usklađenost regulative Srbije sa evropskim pravom u domenu zaštite potrošača usluge osiguranja, str. 23-252., u „Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog (EU) razvoja prava osiguranja“, (urednici i recezenti Jovan Slavnić, i Jasna Pak), Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 2011., ISBN 978-86-83437-72-6, COBISS SR-ID 138911244. M 31
 12. Garantni fond u osiguranju kao vid zaštite potrošača, str. 124-138, u zborniku radova „Evropske (EU) reforme u pravu osiguranja Srbije“, Savetovanje na Paliću sa pozivom i međunarodnim učešćem,, Udruženje za pravo osiguranja, Intermeks, , ISBN 978-86-83437-72-6, COBISS SR-ID 138911244 M31
 13. Kolektivno obeštećenje potrošača u slučaju nekorektne prakse trgovaca u Evropskoj Uniji, Zbornik radova Obavezno osiguranje, naknada štete i obezbeđenje potraživanja, međunarodni naučni skup, Udruženje za odštetno pravo, Privredna komora Beograda, Intermeks, Beograd, septembar, str. 572-590, ISBN 978-86-83437-88-7,  COBISS SR-ID 177295628 M 31

Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)

 1. Zaštita potrošača korisnika usluge osiguranja, stručan rad, str. 3-322., u: Konferencija Osiguranje u CEFTA regionu, međunarodni skup, Privredna komora Srbije, Zlatibor 27-29.10.2010., ISBN 978-86-80809-58-8, COBISS SR-ID 179127052. M 61

Radovi u časopisima

 1. Zaštita korisnika finansijske usluge osiguranja pri zaključenju ugovora na daljinu u Srbiji, pregledni naučni rad, objavljen u časopisu “Evropska revija za pravo osiguranja”, Udruženje za pravo osiguranja, godina XV, br. 1 (2016) str.10.-19. ISSN 1451-1290; COBISS.SR-ID 512 UDK: 368.021.2:004. 738.5/: 336.7. Časopis se nalazi u bazi časopisa za društveno humanističke nauke ERIH PLUS, indeksiran je u HeinOnline listu časopisa i uključen je u bazu bibliografskih naučnih podataka Ulrich’s Periodicals Directory – Ulrich’s Web. Dostupno na: http://heinonline.org/; http://www.erevija.org/pdf/articles/ser/katarina%20srb.pdf
 2. The Obligation of Precontractual Information of Crop Insurance, /review paper/, str. 217-230, (koautorski sa Z. Ilkić, M. Počuča), u časopisu „Ekonomika poljoprivrede Journal Economics of Agriculture The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Belgrade – Serbia, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia, Academy of Economic Studies, Bucharest – Romania, godina XV, br. 1 (2016), UDC 338.43:63 ISSN 0352-3462 COBISS.SR-ID 27671 ISSN 0352-3462, UDC 368.5:347.440.76.   M 24    dostupno na: http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2016/Broj%201/14%20EP%201%202016-14.pdf,
 3. Osiguranje javnih beležnika od profesionalne odgovornosti, stručni rad, objavljen u časopisu “Revija za pravo osiguranja”, Udruženje za pravo osiguranja, godina XI, br. 2 (2012) str. -75. UDK: 368:347, ISSN 1451-1290; COBISS.SR-ID 512588709. Časopis se nalazi u bazi časopisa za društveno humanističke nauke ERIH PLUS, indeksiran je u HeinOnline listu časopisa i uključen je u bazu bibliografskih naučnih podataka Ulrich’s Periodicals Directory – Ulrich’s Web. dostupno na: http://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/European-Insurance-Law-Review/?letter=E
 4. Specijalizovani ombudsman za zaštitu potrošača, str. 34-356., Pravo i privreda br. 4-6/2013, UDK 347.7, ISSN 0032-9002, ISSN 0354-3501, COBISS SR-ID 101774343. M51
 5. Zakonska obaveza informisanja potrošača i obmanjujuće poslovanje, str. 504.-518., Pravo i privreda br. 4-6/2012, UDK 347.7, ISSN 0032-9002, ISSN 0354-3501, COBISS SR-ID M 51
 6. Zaštita interesa potrošača saglasno odredbama Direktive 98/27/EC u Evropskoj uniji i srpskom pravu, str. 257.-274., Pravo i privreda br. 7-9/2011, UDK 347.7, ISSN 0032-9002, ISSN 0354-3501. M 52
 7. Građanskopravna odgovornost proizvođača za štetu od neispravnog proizvoda, izvorni naučni članak, objavljen u časopisuPravni zapisi“, Pravni fakultet Univerziteta Union, godina III, br. 2 (2012) str. 323-351., UDK 347.42. DOI: 10.5937/pravzap3-3033,  M 53
 8. Definicija pojma neimovinske štete u zakonima država bivše SFRJ, pregledni naučni članak, „Osiguranje“, hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, br. 1-2/2012, str. 38-47 ISSN 1330-9692, COBISS SR-ID 515936444 M 51