e-mail: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rsBogoljub

Predmeti:

• Ustavno pravo
• Upravno pravo

 

Biografija

Rođen 13. marta 1953. godine, Sibnica, Sopot. Završio gimnaziju u Sarajevu (1972) i Pravni fakultet u Beogradu (1976). Na istom fakultetu magistrirao (1981) i doktorirao (1983) na međunarodnom smeru (međunarodno javno pravo). Studijski boravci u Holandiji i Španiji.

Od 1976. do 1993. radio u organima uprave opštine Palilula, Beograd (kao pripravnik i sekretar veća skupštine opštine), Republičkom zavodu za javnu upravu (sistem-analitičar i pomoćnik direktora za oblast uprave), Saveznom zavodu za unapređenje uprave (zamenik direktora), Saveznom ministarstvu pravde (savetnik ministra) i Saveznom ministarstvu za ljudska prava i prava manjina (podsekretar). Od 1994. do 1999. godine bio docent i vanredni profesor na Policijskoj akademiji u Beogradu, na predmetima Uvod u policijske nauke i Nauka o policiji. Od 2000. godine radio u Institutu za političke nauke i JP Službeni list SRJ/SCG. Predaje od 2004. godine na Fakultetu političkih nauka, u okviru specijalističkih studija bezbednosti, kao i na Fakultetu za poslovno pravo od 2003. godine.

Objavio više stručnih radova i sledeće udžbenike i monografije: Uvod u policijske nauke (Beograd, 1994), Nauka o policiji (Beograd, 1997), Ombudsman: zaštitnik prava građana (Beograd, 2001), Tajni dosijei: otvaranje dosijea službi državne bezbednosti (Beograd, 2001), Državno nasilje nad građanima u Jugoslaviji (Beograd, 2001), Policijske ustanove u vreme Prvog srpskog ustanka (Beograd, 2004), Ljudska prava i policija (Beograd, 2004), Građanski nadzor nad policijom (Beograd, 2004), Sistem lokalne samouprave u Srbiji (Beograd, 2005).