Obrazovanje

Aleksandra Čavoški je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine. Nakon završenih osnovnih studija završila je specijalistički kurs “Evropsko pravo” na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Magistrarske studije završila je u Velikoj Britaniji, na London School of Economics and Political Science iz oblasti prava EU. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Pravosudni ispit je položila 2005. godine.

 

 aleksandra-cavovski

Radno iskustvo

Godine 1998. godine počela je sa radom u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu kao saradnik istraživač. Od februara 2001. godine do marta 2003. radila je u Ministarstvu pravde kao specijalni savetnik ministra pravde za odnose sa Evropskom unijom i drugim međunarodnim organizacijama. Novembra 2003. godine nastavlja sa radom u Institutu za uporedno pravo u Beogradu kao saradnik istraživač.

Godine 2005. počinje da predaje na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 2008. godine, da bi dve godine kasnije bila izbrana u zvanje redovnog profesora. Trenutno je angažovana kao gostujući profesor na Washigton&Lee University na predmetu Međunarodno ekološko pravo i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na predmetu Pravosuđe i unutrašnji poslovi u EU.

Učestovala u brojnim projektima od kojih je važno pomenuti sledeće:

 • Translation of the Acquis in Serbia;
 • Support to the Serbian European integration process through strengthening the capacities of Serbian prosecutors in the area of EU acquis and environment protection;
 • Strengthening the position and role of professional judicial associations;
 • Training of Civil Servants in EU Law;
 • Increasing capacity of public prosecutors in the environmental law;
 • Legal Drafting of the Serbian Refugee Act;
 • Technical assistance for the preparation and implementation of administrative legislation in Serbia;
 • Drafting the National Strategy of Serbia for the Serbia and Montenegro’s Accession to the European Union;

 

Oblasti naučnog interesovanja

Pravo Evropske unije, pravosudni sistem EU, životna sredina, pravosuđe i unutrašnji poslovi u EU, politika životne sredine u EU

Spisak najvažnijih objavljenih radova:

Knjige

 1. Čavoški Aleksandra i Mario Reljanović, “Ideja o stvaranju krivičnog prava EU“, Udruženje tužilaca i zamenika tužilaca Srbije, Beograd 2011, ISBN 978-86-87259-17-1;
 2. Aleksandra Čavoški i Mario Reljanović, „Pravosuđe i unutrašnji poslovi u EU”, Pravni fakultet Univerzitet Union i Službeni glasnik, Beograd 2009. godine, ISBN 978-86-519-0376-5;
 3. Saša Gajin (ur), Vesna Rakić-Vodinelić, Violeta Kočić-Mitaček, Tanja Drobnjak, Aleksandra Čavoški, Ana Knežević-Bojović, Jelena Simić, Dušan Dželebdžić, „Model Zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta”, Centar za unapređenje pravnih studija, Beograd 2008. godine, ISBN 978-86-7546-034-3;
 4. Čavoški Aleksandra, “Osnovi ekološkog prava Evropske unije”, Pravni fakultet Univerzitet Union i Službeni glasnik, Beograd 2007. godine, ISBN 978-86-7549-745-5;
 5. Autori: Saša Gajin, Vladimir Vodinelić, Srećko Kosanović, Aleksandra Čavoški, Ana Knežević Bojović, Robert Sepi, Mario Reljanović, „Pravna pomoć“, CUPS, Beograd, 2007;
 6. Autori: dr Aleksandra Čavoški, mr Dušan Popović, mr Ana Knežević Bojović, „Evropski sud pravde“, Institut za uporedno pravo, 158 EU (XII), Beograd, 2006, ISBN 978-86-80059-44-0;
 7. Čavoški Aleksandra, “Pravni i politički poredak Evropske unije”, Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd 2006. godine, ISBN 86-7549-488-2;
 8. Čavoški Aleksandra, “Preduslovi i postupak uključivanja Državne zajednice Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju”, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2005, ISBN 86-80059-41-2;
 9. Autori: dr Aleksandra Čavoški, mr Predrag Vukasović, mr Dušan Popović, mr Monika Ninković, Dejan Šuput, mr Vladimir Cvijan, dr Snežana Stojanović, Ljubinka Kovačević, Robert Sepi, mr Ana Knežević Bojović, “Pristupanje Državne zajednice Srbija i Crna Gora Evropskoj uniji – Iskustvo deset novoprimljenih država“, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2005, ISBN 86-80059-40-4;
 10. Čavoški Aleksandra, ‘Article 234 – The Legal Rule that Built Europe’, Institut za uporedno pravo, 156 EU (XI), Beograd, 2005, ISBN 86-80059-39-0;
 11. Čavoški Aleksandra; Harmonizacija zakonodavstva sa pravom Evropske unije EKOLOŠKO PRAVO; Institut za uporedno pravo, 148 EU (V), Beograd, 2004, ISBN: 86-80059-26-9;

Zbornici radova

  1. Prof. dr Milan Škulić, prof. dr Aleksandra Čavoški, Danijela Trajković, mr Marina Matić i Banja Mrakić, „Priručnik za zaštitu životne sredine“, Udruženje tužilaca i zamenika tužilaca Srbije, Beograd 2011, ISBN 978-86-87259-19-5;
  2. Aleksandra Čavoški i Marina Marić, „Nadzor nad primenom propisa EU u oblasti životne sredine“, Priručnik za sudije prekršajnih sudova, Udruženje sudija za prekršaje, Beograd 2010. godine, str. 8-36;
  3. Aleksandra Čavoški, „Međunarodno pravo i životna sredina“, OEBS, Beograd, 2010, str. 23-41, ISNB 978-86-85207-62-4;
  4. Aleksandra Čavoški, „Ekološki kriminaliteti”, u zborniku sa konferencije “Eko-justus II – Pravo i životna sredina u privredi i praksi”, Forum kvaliteta, Palić, 14-18. juna 2010, str. 69-84, ISBN 978-86-85013-08-9.
  5. Aleksandra Čavoški „Relationship between the European Court of Justice and the National Courts within the Framework of the Preliminary Ruling Proceeding” in the book Serbia and the European Union, Institute of International Politics and Economics, Belgrade 2010, pp. 54-78, ISBN 978-86-7076-129-4;
  6. Aleksandra Čavoški, „Životna sredina u nacionalnom i komunitarnom sistemu“ u zborniku radova Postupak pred prekršajnim sudovima zbog prekršaja iz oblasti zaštite životne sredine – Priručnik za sudije prekršajnih sudova i javne tužioce, OEBS i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd 2010. godine, str. 115-129;
  7. Aleksandra Čavoški, „Proširenje Evropske unije u svetlu Ugovora iz Lisabona” u zborniku Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, Institut za međunarodnu politiku, Beograd 2009. godine, str. 11-23, ISBN 978-86-7076-126-3;
  8. Aleksandra Čavoški i Ana Knežević Bojović, Translation of the Acquis in Serbia u zborniku 3rd Network Conference: Adaptation and Implementation of the EU – Acquis: An Exchange of Experiences, edited by Jovan Ciric, Institute of Comparative Law – Belgrade, Europa Institute – Zurich, Belgrade 2009. godine, str. 9-24, ISBN 978-86-80059-64-8;
  9. Aleksandra Čavoški i Ana Knežević Bojović, „Uloga pravosuđa u procesu evropskih integracija” u zborniku Efekti integracije Srbije u Evropsku uniju, ured. Ana Trbović i Mihailo Crnobrnja, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2009. godine, str. 151-175, ISBN 978-86-86282-08-1.
  10. Aleksandra Čavoški i Ana Knežević Bojović, „Prethodno pitanje pred Evropskim sudom pravde” u zborniku Srpsko pravo i međunarodne sudske institucije, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2009. godine, str. 185-213, ISBN 978-86-80059-60-0;
  11. Aleksandra Čavoški, „Upravljanje otpadom u Evropskoj uniji”, u zbornik sa konferencije “Eko-justus I – Pravo i životna sredina u privredi i praksi”, Forum kvaliteta, Kopaonik, 9-12 juna 2008, str.69-84, ISBN 978-86-85013-05-8.
  12. Aleksandra Čavoški, „Pravna priroda i dejstvo pravnih akata u trećem stubu“, u zbroniku radova Pravo i politika Evropske unije iz perspektive domaćih autora, ur. Saša Gajin, CUPS, Beograd, 2009. godine, str. 15-34, ISBN 978-86-7546-049-7;
  13. Vesna Rakić-Vodinelić i Aleksandra Čavoški, „Ključni pravni problemi u ubrzavanju integracije u EU“ u zborniku radova sa međunarodne konferencije „Kako ubrzati integraciju Srbije u Evropsku uniju“, organizator Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd 2008. godine, ISBN 978-86-86281-06-7.

Članci

 1. Aleksandra Čavoški, „Komplementarna zaštita životne sredine u Evropi“, Tužilačka reč, broj 17, Beograd 2010, str. 10-15;
 2. Aleksandra Čavoški, “Ka daljem produbljivanju saradnje – stvaranje Evropske diplomatske službe”, Evropsko zakonodavstvo, broj 33-34/10, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2010. godine, str. 66-72, ISSN: 1451-3188; UDK 34;
 3. Aleksandra Čavoški, „Krivičnopravna zaštita životne sredine u EU“, Tužilačka reč, broj 15, Beograd 2010, str. 29-35;
 4. Aleksandra Čavoški, “Reforma zaštite životne sredine u EU“, Pravni zapisi, Pravni fakultet, Univerziteta Union, Beograd 2010, br. 1, str. 171-182, ISSN 2217-2815, UDK 34;
 5. Aleksandra Čavoški, “Samit u Kopenhagenu – uspeh ili razočarenje”, Evropsko zakonodavstvo, broj 31-32/10, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2010. godine, str. 134-139, ISSN: 1451-3188; UDK 34;
 6. Aleksandra Čavoški, „Ka daljem razvoju krivičnog zakonodavstva u Evropskoj uniji“, Tužilačka reč, broj 14, Beograd 2010, str.10-14;
 7. Aleksandra Čavoški, „Comparative Land Registries“, Strani pravni život, 1/2010, str. 201-216;
 8. Aleksandra Čavoški, “Saradnja u drugom stubu prema Ugovoru iz Lisabona”, Pravo & društvo, Beograd 2010. godine, str. 97-117, ISSN 1821–4118;
 9. Aleksandra Čavoški, “Irska drama u dva čina”, Evropsko zakonodavstvo, broj 29-30/09, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2009. godine, str. 114-122, ISSN: 1451-3188; UDK 34;
 10. Violeta Beširević i Aleksandra Čavoški, „Administration without Frontiers? Serbian Migration Law and Policy from the European Perspectives”, European Review of Public Law, Vol. 21. No. 1 spring 2009. godine, pp. 461-504, ISSN 1105-1590;
 11. Aleksandra Čavoški, „Further Reforms on the Path to European Integration: Streamlining Public Administration?”, European Review of Public Law, Vol. 20 – No. 4 winter/hiver 2009, pp. 1705-1723, ISSN 1105-1590;
 12. Aleksandra Čavoški, „Sistem kredita za emisiju gasova sa efektom staklene bašte u Evropskoj uniji”, Evropsko zakonodavstvo, broj 27-28/09, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2009. godine, str. 117-125, ISSN: 1451-3188; UDK 34;
 13. Aleksandra Čavoški, „Pravosudni sistem Evropske unije u svetlosti Reformskog ugovora”, Strani pravni život, 1/2009, str. 73-85, ISSN 0039 2138, UDK 34, Beograd 2009.
 14. Aleksandra Čavoški, „Organisation of Public Administration in Serbia”, European Review of Public Law, Vol. 20 – No. 4 winter/hiver 2008. godine, pp. 1589-1608, ISSN 1105-1590;
 15. Aleksandra Čavoški, „Šta nam donosi Ugovor iz Lisabona?”, Godišnjak 2007, Udruženje za međunarodno pravo, Beograd 2008, str. 273-297, UDK 341, ISSN 1452-9963.
 16. Aleksandra Čavoški, “Budućnost Evrope u svetlosti Ugovora iz Lisabona“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2008/2 (str. 225-241);
 17. Aleksandra Čavoški, “Saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova prema Ugovoru iz Lisabona”, Evropsko zakonodavstvo, broj 25-26/08, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2008. godine, str. (7-12), ISSN: 1451-3188; UDK 34;
 18. Prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić i Aleksandra Čavoški, „Ključni pravni problemi u ubrzavanju integracije u EU“, Zbornik radova sa međunarodne konferencije „Kako ubrzati integraciju Srbije u Evropsku uniju, organizator Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd 2008. godine.
 19. Aleksandra Čavoški, “Saradnja država članica u krivičnom gonjenju učinilaca teših krivičnih dela”, Evropsko zakonodavstvo, broj 23-24/08, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2008. godine, str. (19-12), ISSN: 1451-3188; UDK 34;
 20. Aleksandra Čavoški, Administrative Law/Droit Administratif, European Review of Public Law (Vol. 19 – No. 4 winter/hiver 2007, pp 1145-1164;

Rečnici i enciklopedije

 1. Urednik pravne oblasti u Velikoj opštoj ilustrovanoj enciklopediji Larousse i-v tomova, Mono i Manjana, Beograd, 2011. godine;