biografija-tamara-matovic
Kontakt:
E-mail: tamara.matovic@pravnifakultet.rs
Kabinet II (I sprat)
CV – Srpski
CV – Engleski

PREDMETI

Osnovne studije

 • Rimsko pravo
 • Istorija prava
 • Uporedno pravo

OBRAZOVANJE

 • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2017)
 • Master studije (LL.M) – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2012)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2011)

REPREZENTATIVNE REFERENCE

 1. „Grčki crkveni dostojanstvenici u poslovima privatnog prava (XIV vek)“, 125 godina od rođenja Aleksandra Vasiljeviča Solovjeva, ur. Z. Mirković, N. Kršljanin, Beograd 2016, 121-137.
 2. „Epitrop (ἐπίτροπος) – izvršilac testamenta“, Zbornik radova Vizantološkog instituta 51 (2014), 187-214.
 3. „Μανία kao osnov za razvod braka u Novelama CXI i CXII Lava VI Mudrog“, Zbornik radova Vizantološkog instituta 50 (2013), 269-282.
 4. „Μετὰ θάνατον δῶρον u svetogorskim aktima“, Περίβολος, ur. D. Dželebdžić, B. Miljković, Beograd 2015, 427-442.
 5. „Prilog proučavanju srednjovekovnog prava: oslobađanje u vizantijskim testamentima“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 64/1 (2016), 238-259.