Predmet:vesna-aleksic-1

• Poresko pravo

 

 

Biografija

Vesna Aleksić je rođena u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu, a na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1992.godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995.godine, završila je specijalističke postdiplomske studije i stekla naziv specijalista-poreznik.

2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranila je magistarsku tezu pod nazivom «Naplata poreza po odbitku» i stekla naziv magistar pravnoekonomskih nauka.

2007. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom «Fiskalna decentralizacija u Srbiji» i stekla naziv doktor pravnoekonomskih nauka.

Od 2008. nastavni je profesor na predmetima Javne finansije i Poresko pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i Beogradu.

Od 2011. godine radi na Pravnom fakultetu Univerziteta Union kao docent na predmetu Poresko pravo.

Radno iskustvo

U Ministarstvu finansija Republike Srbije- Poreskoj upravi radi od 1993. godine do danas, uglavnom na rukovodećim pozicijama. Bila je angažovana u više međuresornih radnih grupa i timova koje je formirala Vlada Republike Srbije na izradi zakona i izradi projekata.

2002. godine član je radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, obrazovane od strane Ministra finansija;
2006. godine član je projektnog tima za izradu Projekta decentralizacije funkcija centralne poreske administracije u delu administriranja lokalnih javnih prihoda, obrazovane od strane Ministra finansija;
2007. godine učestvuje u programu napredne antikorupcijske specijalističke obuke u organizaciji Centra za bezbednosne studije (CBS) i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), i u programu u oblasti savremene metodologije borbe protiv organizovanog kriminala, takođe u organizaciji Centra za bezbednosne studije (CBS) i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA);
2008. godine izabrana je za člana Koordinacionog radnog tela Vlade za pravosuđe i unutrašnje poslove. Nadležnost koordinacionog tela je razmena informacija i koordinacija među državnim organima u procesu evropskih integracija, a pre svega u pitanjima od opšteg interesa kao što su borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, terorizma, droge, trgovine ljudima, zaplene imovine, prenje novca i dr.
2010.godine nosilac je projekta Poreske operacije i poštovanje propisa, Upravni odbor Programa za modernizaciju Poreske uprave Republike Srbije, Tim nadležan za sprovođenje implementacije navedenog programa, i član Upravnog odbora za Projekat Integrisani informacioni sistem;

U periodu 2009-2012.godine učestvuje na brojnim međunarodnim konferencijama, skupovima i seminarima organizovanim od strane Američke privredne komore, GIZ-a, OEBS-a , Specijalnim savetom za organizovani kriminal, korupciju i pranje novca pri Evropskom parlamentu u organizaciji Delegacije EU na temu: zaštitu prava intelektualne svojine, finansijskih istraga – poreske i imovinske istrage, obaveze državnih organa u oblasti borbe protiv korupcije, sistem borbe protiv poreske utaje kao i sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti javnih finansija, privrednog i organizovanog kriminala.

Bibliografija:

1. Aleksić, V. i Počuča, M.: «Evropska povelja o lokalnoj samoupravi kao instrument za definisanje i zaštitu principa lokalne samouprave», Pravo- teorija i praksa, 1-2/08, str.101-107, Novi Sad, 2008
2. Aleksić, V.: «Ciljevi novog sistema finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji», Pravo- teorija i praksa, 3-4/08, str.31-37, Novi Sad, 2008
3. Aleksić, V.: «Sistem finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji», Pravo- teorija i praksa, 3-4/08, str.61-71, Novi Sad, 2008
4. Aleksić, V.: «Razlozi koji su doveli do fiskalne decentralizacije u RS», Pravo- teorija i praksa, 7-8/08, Novi Sad, 2008
5. Aleksić, V.: «Suština fiskalne decentralizacije u Republici Srbiji», Pravo- teorija i praksa, 7-8/08, Novi Sad, 2008
6. Aleksić, V.: «Fiskalna decentralizacija» – monografija, Privredna akademija, Novi sad, 2008
7. Aleksić, V.: «Fiskalna decentralizacija i njen uticaj na regionalizaciju Srbije» , Zbornik radova, 1/08, str.37-48, Novi Sad, 2008
8. Aleksić, V.: “Uloga poreske policije u suzbijanju organizovanog kriminala u Srbiji“, Revija za bezbednost, 3/08, str.41-45, Centar za bezbednosne studije, Beograd, 2008
9. Aleksić, V.: «Pranje novca kao element organizovanog kriminala», Zbornik radova, 2/08, Novi Sad, 2008