Predmeti:biografija-mario-lukinovic

 • Pravo intelektualne svojine
 • Pravna informatika
 • Ekološko pravo

Kabinet VII, II sprat
Telefon: 011/2095-506, 011/2095-501
e-mail: mario.lukinovic@pravnifakultet.rs

Obrazovanje

 • PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION (2013) – odbranjena doktorska disertacija: Upravljanje pravima intelektualne svojine u cilju sticanja distinktivnosti roba i usluga na tržištu, mentor: prof. dr Katarina Damnjanović
 • PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION (2011) – magistar pravnih nauka – magistarska teza: Informacione tehnologije i Intelektualna svojina, mentor: prof. Nebojša Šarkić
 • PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION (2007) Specijalističke studije – Pravo i informatika; Zaštita podataka o ličnosti i Zakon o elektronskom popisu;  mentor: prof. Nebojša Šarkić
 • PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU (2001) – diplomirani pravnik

Radno iskustvo

 • Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu (2016-2017) – Sekretar Fakulteta / Saradnik u nastavi na predmetu Obligaciono pravo;
 • Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije – Pomoćnik direktora za pravne, ekonomske i opšte poslove (2013 – 2016);
 • Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Gostujući predavač, Pravo informacionih tehnologije (2008 – 2016);
 • Savetnik u odeljenju za međunarodne žigove, Zavod za intelektualnu svojinu (2006 – 2013);
 • Savetnik u odeljenju za domaće žigove, Zavod za intelektualnu svojinu (2005 – 2006);
 • Pripravnik, Advokatska kancelarija Jasmina Đokić, Beograd (2005);
 • Riverside Management, Majami Bič, Florida, SAD   Saradnik /po ugovoru/ u odeljenju za ljudske resurse (2003);

 Posebna obuka

 • WIPO (World Intellectual Property Organization) Academy, Ženeva, Švajcarska (2006);
 • GIPA -The Global Intellectual Property Academy / Globalna akademija intelektualne svojine, Vašington SAD (2007);
 • OHIM / Kancelarija za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu, Letnja akademija, Alikante, Španija (2009);
 • Obuka za posredinke u medijaciji/Medijator (2016);
 • Letnji univerzitet za demokratiju saveta Evrope, Strazbur, Francuska;
 • WIPO Successful Technology Licensing (STL), trening program (2005);
 • WIPO Advanced Successful Technology Licensing (STL), trening program (2006) ;
 • EU Projekti, Trening upravljanja logičkim okvirom LFA, Beograd (2015);
 • Godišnji seminar BFPE (2010/2011);

Članstvo u profesionalnim organizacijama i udruženjima

 • Član Generalne Skupštine ENEP-a (European Network of Environmental Professionals);
 • Sekretar komiteta MAB (Man and biosphere Programme) UNESCO za R. Srbiju (2015);
 • Predsednik Nacionalnog udruženja eksperata životne sredine;
 • Član Međunarodne asocijacija za unapređenje nastave i istraživanja u oblasti intelektualne svojine ATRIP – International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property;
 • Predsednik Saveta Nacionalnog centra za medijaciju;

Učešće na međunarodnim konferencijama i druge aktivnosti

 • Član naučnog odbora Međunarodnog naučnog skupa „Ciljevi održivog razvoja u III Milenijumu” Beograd/Plenarno predavanje po pozivu;
 • Član Radne grupa za izradu nacrta Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini (2014);
 • Radionica o prirodi, Konzervacija i život u prirodi na Balkanu, Turska (2014);
 • Poslovni forum Dunavskog regiona, Beč, Austrija (2014);
 • Završna radionica za prilagođavanje Plan za vode i klime za sliv reke Save, Zagreb (2014);
 • VI Konferencija pravnika Evrope i Mediterana, Beograd (2014);
 • Water Forum 2014, Beograd (2014);
 • Poboljšanje finansijske održivosti zaštićenih područja, UNDP/GEF Projekat, Sinaja, Rumunija (2013);
 • Parkovi Dunava, Sastanak upravnog odbora, Tulča, Rumunija (2013);
 • Euro DIG, Evropski dijalog o upravljanju Internetom, Lisabon, Portugal (2013);
 • Evropski pravni i politički forum, Beograd (2012);
 • Euro DIG, Evropski dijalog o upravljanju Internetom, Beograd (2011);
 • Masterclass Brending regiona i gradova / Simon Middleton & Jeremy Hildreth (2011);
 • Brand Management, British Council (2008);

Drugo

 • Član redakcijskog odbora i recezent časopisa za društvene nauke, kulturu i umetnost Casca (2011-)
 • Svetski kongres biodiverziteta, vođa lokalnog organizacionog odbora/dobitnik specijalnog priznanja za organizaciju događaja;
 • Član delegacije Srbije, 38. zasedanje komiteta UNESCO, Doha, Katar;
 • Dobitnik više plaketa, zahvalnica i diploma za humanitarni rad;
 • Položen stručni ispit (2007);

Bibliografija

Knjige i monografije

 • MILOVANOVIĆ, Svetislav, LUKINOVIĆ, Mario. Nacionalno brendiranje, (Boblioteka Posebna izdanja). Beograd: Službeni glasnik, 2017. 219 str., ilustr. ISBN 978-86-519-2045-8. [COBISS.SR-ID 231191564]
 • LUKINOVIĆ, Mario. STAMATOVIĆ, Milan. ŠARKIĆ, Nebojša. INOVACIJE: PRAVNO-EKONOMSKI ASPEKTI, BEOGRAD • 2017PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION JP „SLUŽBENI GLASNIK“ Biblioteka MONOGRAFIJE. 2017. 174 str. : ilustr. ISBN 978-86-519-2122-6 (SG) [COBISS.SR-ID 242332172]

Članci

 • LUKINOVIĆ, Mario, JOVANOVIĆ, Larisa, MILOVANOVIĆ, Svetislav. Novi globalni sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. Ecologica, ISSN 0354-3285, 2017, god. 24, br. 85, str. 54-?. [COBISS.SR-ID  517425084]
 • MILOVANOVIĆ, S., LUKINOVIĆ, Mario. Lični brend i integrisano marketing komuniciranje. Megatrend revija, ISSN 1820-3159, 2017, god. 4, br. 1, [COBISS.SR-ID  517424828]
 • LUKINOVIĆ, Mario, JOVANOVIĆ, Đorđe M., JOVANOVIĆ, Larisa. Rešavanje problema klimatskih promena i analiza rezultata Konferencije UN u Parizu. Ecologica, ISSN 0354-3285, 2016, god. 23, br. 82, str. 153-160, ilustr. [COBISS.SR-ID  517267388]
 • LUKINOVIĆ, Mario. Pregled prava zaštite životne sredine u Srbiji. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2016, knj. 583, br. 9, str. 485-494. [COBISS.SR-ID  517261244]
 • LUKINOVIĆ, Mario. Odnos autorskog prava i plagijata. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2015, knj. 577, br. 11, str. 521-528. [COBISS.SR-ID  516998588]
 • LUKINOVIĆ, Mario. DRAGOJEVIĆ, Zoran. Savremeni izazovi i nedoumice zaštite geografskih oznaka porekla Pravni život, ISSN 0350-0500, 2018, knj. 577, br. 11, str. 521-528. [COBISS.SR-ID  516998588]
 • LUKINOVIĆ, Mario, UZELAC, Ozren, MILOVANOVIĆ, Svetislav. Medijacija u Srbiji, sporazum umesto spora. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, ISSN 0350-2120, 2017, god. 53, br. 37, str. 15-25. [COBISS.SR-ID  517409724]
 • LUKINOVIĆ, Mario, JOVANOVIĆ, Đorđe, JOVANOVIĆ, Larisa. Održivi razvoj i ekosistemska odgovornost kroz uvođenje etičkih principa u savremeno poslovanje. Ecologica, ISSN 0354-3285, 2017, god. 24, br. 86, str. 241-249, ilustr. [COBISS.SR-ID  517415100]
 • ŠARKIĆ, Nebojša, LUKINOVIĆ, Mario. Javnobeležnički (notarski) informacioni sistem. Pravni instruktor, ISSN 2217-7027, 2012, br. 33/34, str. 8-21. [COBISS.SR-ID  517425340]
 • LUKINOVIĆ, Mario, Zloupotrebe web tehnologija. Izbor sudske prakse, ISSN 0354-3226, 2008, god. 16, br. 7/8, str. 17-21. [COBISS.SR-ID  156433932]

 Konferencije i stručni skupovi

 • LUKINOVIĆ, Mario. Održivi razvoj i ekosistemska odgovornost kroz uvođenje etičkih principa u savremeno poslovanje : pozvano plenarno predavanje na međunarodnoj naučnoj konferenciji Ciljevi održivog razvoja u III milenijumu, Beograd, 20 – 22. april 2017. Beograd, 2017 [COBISS.SR-ID517417660]
 • LUKINOVIĆ, Mario. Borba protiv klimatskih promena i analiza rezultata konferencije u Parizu : pozvano plenarno predavanje na međunarodnoj naučnoj konferenciji Ekološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene, Beograd, 21-23. april 2016. Beograd, 2016. [COBISS.SR-ID 517417148]
 • LUKINOVIĆ, Mario. The Use of Information Technologies in the Biodiversity Conservation : pozvano predavanje na III World Biodiversity Congress, 26-29 Oktobar 2015, Mokra Gora. Mokra Gora, 2015. [COBISS.SR-ID 517416892]
 • LUKINOVIĆ, Mario. U Susret 39. zasedanju Komiteta UNESCO-a za zaštitu svetske baštine. Paragraf Lex, Pravna baza, ISSN 2334-6086, 2015, br. 88. http://www.lexonline.paragraf.rs/WebParagraf/. [COBISS.SR-ID 517425596]
 • LUKINOVIĆ, Mario. STAMENKOVIC, Boško. JOVANOVIĆ, Larisa. Achieving Green Economy Goals Through Better Water Management and Green Infrastructure International Scientific and Practical Conference “Management of Higher Education Quality: Problems and Prospects”, London : IASHE, 2017 [COBISS.SR-ID 517517244]
 • LUKINOVIĆ, Mario, ZELIĆ, Milka, PANIĆ, Nataša. The Use of Information Technologies in the Biodiversity Conservation : abstract. U: Integrated Conservation Strategies for Threatened Biodiversity and Geodiversity for Global Sustenance : abstracts. [Sl.: s. n., 2015], str. 66. [COBISS.SR-ID 517274300]
 • LUKINOVIĆ, Mario, JOVANOVIĆ, Đorđe, JOVANOVIĆ, Larisa. Održivi razvoj i ekosistemska odgovornost kroz uvođenje etičkih principa u savremeno poslovanje = Sustainable Development and Ecosystematic Accountability by Way of Introduction of Ethical Principles in Modern Business. U: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.). Knjiga apstrakata = Sustainable Development and Ecosystematic Accountability by Way of Introduction of Ethical Principles in Modern Business. U: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.). Knjiga apstrakata = Book of Abstracts. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2017, str. 17. [COBISS.SR-ID 517358780]
 • ZELIĆ, Milka, JANČIĆ, Gordana, LUKINOVIĆ, Mario. Kompjuterske tehnologije i multimedijalni sadržaji u funkciji očuvanja prirode u Srbiji. U: MILOJKOVIĆ, Slobodan (ur.). Zbornik radova. Istočno Sarajevo: Elektrotehnički fakultet, 2015, str. 383-387, ilustr. http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2015/radovi/KST/KST-18.pdf. [COBISS.SR-ID 517415356]