Jelena_Arsic
Kontakt:
E-mail: jelena.arsic@pravnifakultet.rs
Kabinet V (I sprat)
CV – Srpski
CV – Engleski

PREDMETI

Osnovne studije

 • Porodično pravo
 • Nasledno pravo
 • Medijacija

Master studije

 • Prava deteta

OBRAZOVANJE

 • Doktorske studije (LL.D.) – Pravni fakultet Univerziteta Union (2014)
 • Master studije (LL.M) – University of Pittsburgh School of Law, SAD (2005)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2004)

REPREZENTATIVNE REFERENCE

 1. Porodični zakon: dvanaest godina posle (kourednica sa M. Draškić i N. Šarkić), Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta Union i JP „Službeni glasnik“, Beograd, 2018.
 2. Compulsory or Recommended Vaccination: Legal Aspects of Children Vaccination Policies in Serbia (koautorka sa J. Jerinić i J. Simić), Globalisation and Law, Faculty of Law, University of Niš, Niš, 2017.
 3. Posredovanje javnih izvršitelja: dometi i limiti (koautorka sa N. Petrušić), Pravni život: časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 12/2017.
 4. Transformativna teorija konflikta i medijacija, u: Žegarac, N. (ur.), Džamonja-Ignjatović, T. (ur.), Teorijske osnove medijacije – perspektive i doprinosi, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2009.
 5. Porodična konferencija: Drugačiji pristup rešavanju problema nasilja nad decom, u: Šarkić, N. (ur.), Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji: zbornik radova, IP „Glosarijum“, Beograd, 2009.