Predmet:
Porodično pravo, Nasledno pravo i Medijacija

Kabinet V, I sprat Jelena Arsic

Telefon: 2095 563, 2095 501

e-mail: jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Obrazovanje

2014 DOKTOR PRAVNIH NAUKA
Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Doktorska disertacija: Porodična konferencija kao model za rešavanje slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja dece
Odbranjena pred komisijom u sastavu: Prof. dr Marija Draškić (predsednica Komisije); Prof. dr Slađana Jovanović; Prof. dr. Nebojša Šarkić (mentor)
2005 LL.M.
Pravni fakultet Univerziteta u Pitsburgu (SAD)
Magistarska teza: The Role of the Mediator in Child Custody Disputes: Mediator Styles and Techniques
Mentor: Prof. Margaret M. Mahoney
2004 DIPLOMIRANI PRAVNIK (prosečna ocena: 9,83)
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
2001 Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM)
Specijalistički program: Društvo i istorija

Radno iskustvo

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION (2005-danas)

 • 2014 – danas
  Docentkinja na predmetima Porodično pravo, Nasledno pravo i Medijacija
 • 2007 – danas
  Koordinatorka Pravne klinike za porodično pravo
 • 2008-2014
  Asistentkinja (Porodično pravo, Nasledno pravo i Obligaciono pravo)
 • 2005-2008
  Saradnica u nastavi (Obligaciono pravo, Porodično pravo)

AMERIČKO UDRUŽENJE PRAVNIKA / PRAVNA INICIJATIVA ZA SREDNJU EVROPU I EVROAZIJU (2006-2008) – Staff Attorney

ADVOKATSKA KANCELARIJA KARANOVIĆ-NIKOLIĆ (2006) – advokatski pripravnik

OPŠTINSKI SUD OKRUGA ALLEGHENY, PITSBURG, SAD (2005) – pripravnica sudije Kim B. Clark

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU (2004) – asistentkinja na specijalističkom kursu “Uvod u ARS i Porodična medijacija”

Posebna obuka

 • Privredna medijacija (2007-2008) – osnovna i napredna obuka, Global Mediation Initiatives (sertifikat za medijatora)
 • Pregovaranje u međunarodnom poslovnom okruženju (2006) – osnovna i napredna obuka za trenere, SEDP u sradnji sa Carr, Swanson & Randolph (sertifikat za trenera)
 • Fasilitacija (2005) – osnovna i napredna obuka za trenere, GTZ u saradnji sa FPDL (sertifikat za trenera)
 • Porodična medijacija (2005) – osnovna obuka, Centar za medijaciju i pravo, Pitsburg, SAD (sertifikat za sudskog medijatora odobren od strane ACR)

Članstvo u profesionalnim organizacijama i udruženjima

 • Članica Nacionalnog tima za zaštitu dece pri Regionalnom centru za zaštitu dece u Jugoistočnoj Evropi (2015-danas); članica Upravnog odbora Nacionalnog udruženja medijatora Srbije – NUMS (2014-danas), članica Glavnog odbora Evropskog foruma za medijaciju – EMNI (2007-2010), članica Glavnog odbora i nacionalni koordinator za Srbiju Foruma za medijaciju Jugoistočne Evrope – SEEMF (2006-2010); učesnica akademske mreže eksperata za prava deteta – „Children’s Rights Erasmus Academic Network”.
 • Licencirana medijatorka upisana u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde.

Učešće na međunarodnim konferencijama i druge aktivnosti

 • Učesnica i panelistkinja na međunarodnim konferencijama Američke Asocijacije za rešavanje konflikata 2005. i 2008. godine, Evropskoj konferenciji o medijaciji Nordijskog foruma za medijaciju 2006. godine, Evropskoj konferenciji o medijaciji 2007. i 2008. godine i konferencijama Saveta Evrope o međunarodnoj porodičnoj medijaciji 2008. i 2009. godine, i dr.
 • Konsultantkinja na brojnim projektima domaćih i međunarodnih organizacija (UNDP, OSCE, US/AID, Save the Children, EIDHR, CIDA, SIDA, IFC- World Bank, EBRD i dr)  iz oblasti reforme pravosuđa, porodičnog prava, prava deteta, medijacije i drugih metoda alternativnog rešavanja sporova.
 • U periodu 2006-2008. godine gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a od 2016. godine predavač na predmetu Porodično pravo, na istom fakultetu. 2007. godine angažovana kao gostujući predavač na predmetu Porodična medijacija u okviru programa master studija iz oblasti prava deteta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 2008. godine gostujući predavač u okviru Klinike za porodično pravo na istom fakultetu.
 • U periodu 2009-2013. godine članica radne grupe Ministarstva pravde Republike Srbije za izradu Nacrta zakona o medijaciji, Nacrta zakona o sprovođenju Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018.

Stipendije i nagrade

 • Dobitnica stipendije Američke vlade (2004-2005), stipendije Kraljevskog doma Karađorđevića (2001), nagrade Ambasade Kraljevine Norveške (2000), stipendije AOOM (2000 – 2001), stipendije Fonda Madlena Janković – Zepter (1998 – 1999), stipendije Ministarstva prosvete Republike Srbije (1996 – 1999)

Bibliografija (izbor)

Monografije i prilozi u monografijama

 • Vršenje roditeljskog prava nakon razvoda: Medijacijom do plana roditeljstva, u: Žegarac, N. (ur.), Džamonja-Ignjatović, T. (ur.), Medijacija – Koncepti i konteksti, Zbornik radova, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2006.
 • Transformativna teorija konflikta i medijacija, u: Žegarac, N. (ur.), Džamonja-Ignjatović, T. (ur.), Teorijske osnove medijacije – perspektive i doprinosi, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2009.
 • Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji, koautorka (koautorka sa B. Nedić), International Finance Corporation, Beograd, 2012.
 • Zaštita samohranih roditelja u Srbiji: analiza pravnog okvira i preporuke (koautorka sa M. Reljanović i A. Petrović), Fondacija Ana i Vlade Divac, Beograd, 2014.
 • Novi zakon o medijaciji: nova rešenja za podsticaj razvoja medijacije u Srbiji (koautorka sa N. Petrušić), u: Džamonja Ignjatović, T. (ur.), Medijacija: principi, proces, primena, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2014.
 • Etička pitanja i standardi prakse medijacije, u: Džamonja Ignjatović T. (ur.), Medijacija: principi, proces, primena, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2014.
 • Zaštita najboljeg interesa deteta prinudnim putem: problemi u pogledu izvršenja sudskih odluka u porodičnim stvarima (koautorka sa M. Banić), u: Gajin, S. (ur.), Opšti okvir za sprovođenje prava deteta i položaj posebno osetljivih grupa dece, Centar za unapređivanje pravnih studija i AIRE Centar London, Beograd, 2016.

Članci

 • Medijacija u porodičnim sporovima: Specifičnosti postupka medijacije i uloge medijatora, u: Ponjavić, Z. (ur.), Novo porodično zakonodavstvo, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Centar za porodično pravo, 2006.
 • The Socratic Method, Clinical Legal Education and Mediation: Serving the Promotion of the Rule of Law in Serbia, u: Brand, R. (ed.), Rist, W. (ed.), The Export of Legal Education: Its Promise and Impact in Transition Countries, Ashgate Publishing Limited, Farnham, UK, 2009.
 • Family Mediation Concerning Couples of Different Ethnic Origin in the Region of Former Yugoslavia, 7th European Conference on Family Law: International Family Mediation, Council of Europe, Strasbourg, 2009.
 • Porodična konferencija: Drugačiji pristup rešavanju problema nasilja nad decom, u: Šarkić, N. (ur.), Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji: zbornik radova, IP „Glosarijum“, Beograd, 2009.
 • Pravni okvir primene medijacije u slučajevima diskriminacijeu: Purić, O. (ur.), Mitić, M. (ur.), Vodič za primenu tehnika pregovaranja i medijacije u slučajevima diskriminacije, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Beograd, 2010.
 • Tehnike konferencije kao potencijalni pristup rešavanju problema diskriminacije u društvu, u: Purić, O. (ur.), Mitić, M. (ur.), Perspektive primene tehnika alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije u Srbiji, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Beograd, 2010.
 • Novi zakon o medijaciji: putevi i stranputice jednog zakonodavnog procesa, (koautorka sa N. Petrušić), u: Šarkić, N. (ur.), Novine u zakonskim rešenjima: zbornik radova, IP „Glosarijum“, Beograd, 2013.
 • Posrednik: nova profesija ili stara opsesija? (koautorka sa N. Petrušić), u Šarkić, N. (ur.), Novi propisi u Republici Srbiji: zbornik radova, IP „Glosarijum“, Beograd, 2015.
 • Families and Mediation: The Impact of Various Mediation Styles in Child Custody Cases”, Facta Universitatis, Series: Law and Politics, Vol. 14, No. 4 (2016).
 • Posredovanje javnih izvršitelja: dometi i limiti (koautorka sa N. Petrušić), Pravni život: časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 12/2017.
 • Compulsory or Recommended Vaccination: Legal Aspects of Children Vaccination Policies in Serbia (koautorka sa J. Jerinić i J. Simić), Globalisation and Law, Faculty of Law, University of Nis, Nis, 2017.

Uredništvo

 • Medijacija u Srbiji: Korak bliže međunarodnim standardima (kourednica sa N. Petrušić), Ministarstvo pravde Republike Srbije i International Finance Corporation, Beograd, 2011.
 • Veštine komunikacije: Pravni intervju (kourednica sa R. Kovačević Kuštrimović, M. Draškić i J. Jokanović), OEBS, Beograd, 2011.