PREDMETI

 • Međunarodno privredno pravo
 • Međunarodno privatno pravo
 • Obligaciono pravo
 • Osnovi građanskog i privrednog prava

OBRAZOVANJE

 • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
 • Magistarske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

REPREZENTATIVNE REFERENCE

 1. Vukadinović, Slobodan. Domašaj pravila contra proferentem u tumačenju opštih uslova ugovoraPravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, ISSN 2217-2815. [Štampano izd.], 2020, god. 11, br. 1, str. 141-172. http://www.pravnizapisi.rs/wp-content/uploads/issues/1-2020/Pravni_zapisi_2020-01-06_Vukadinovic.pdf, doi: 5937/pravzap0-27038. [COBISS.SR-ID 19632905];
 2. Vukadinović, Slobodan. Adhezioni ugovori u francuskom pravu. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, ISSN 0039-2138, (Institut za uporedno pravo. ser. D), 2020, god. 64, br. 1, str. 5-15.   https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/758/728, doi: 5937/spz6425009. [COBISS.SR-ID 15167497];
 3. Vukadinović, Slobodan;. Javno razmatranje u funkciji prevazilaženja demokratskog deficita, javna rasprava i razgraničenje od javnog slušanja. Pravni zapisi, ISSN 2217-2815, 2016, god. 7, br. 1, str. 20-54., doi: 5937/pravzap011350. [COBISS.SR-ID 517194684];
 4. Vukadinović, Slobodan; Jovičić, Katarina. Ugovorna odgovornost – pravni režim u uporednom pravu. Teme , ISSN 0353-7919, 2018, god. 42, br. 2, str. 647-660. http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/653/302, doi: 10.22190/TEME1802647J. [COBISS.SR-ID 517797308]
 5. Vukadinović, Slobodan; Knežević-Bojović, Ana. Analiza rezultata javnoprivatnog dijaloga na primeru Ekonomskog  kokusa Narodne skuštine Republike Srbije. Srpska politička misao , ISSN 1452-3108., 2016, god. 23, br. 3, str. 285-300. https://www.ips.ac.rs/publications/analiza-rezultata-javno-privatnog-dijaloga-na-primeru-ekonomskog-kokusa-narodne-skupstine-republike-srbije/ [COBISS.SR-ID 517225916] UDK 342.536(497.11)