PREDMETI

 • Međunarodno privredno pravo
 • Međunarodno privatno pravo
 • Obligaciono pravo
 • Osnovi građanskog i privrednog prava

OBRAZOVANJE

 • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
 • Magistarske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

REPREZENTATIVNE REFERENCE

 1. Vukadinović, Slobodan; Knežević-Bojović, Ana. Analiza rezultata javnoprivatnog dijaloga na primeru Ekonomskog kokusa Narodne skupštine Republike Srbije. Srpska politička misao, ISSN 1452-3108., 2016, god. 23, br. 3, str. 285-300. [COBISS.SR-ID 517225916] UDK 342.536(497.11);
 2. Vukadinović, Slobodan. Javno razmatranje u funkciji prevazilaženja demokratskog deficita, javna rasprava i razgraničenje od javnog slušanja. Pravni zapisi, ISSN 2217-2815, 2016, god. 7, br. 1, str. 20-54., [COBISS.SR-ID 517194684];
 3. Vukadinović, Slobodan; Ćorić, Vesna; Knežević-Bojović, Ana. Odštetni zahtevi pred evropskim nadnacionalnim sudovima. U: Petrović, Zdravko (ur.), Mrvić Petrović, Nataša (ur.). Naknada štete i osiguranje: savremeni izazovi : tematski zbornik radova međunarodnog značaja = Damage Compensation and Insurance: contemporary challenges: thematic conference proceedings of international significance. Beograd: Intermex: Institut za uporedno pravo, 2016, str. 167-182. [COBISS.SR-ID 517222332];
 4. Vukadinović, Slobodan. Odnos građana i narodnih poslanika nakon izbora. U: Nikolić, Oliver (ur.), Đurić, Vladimir (ur.). Izbori u domaćem i stranom pravu. Beograd: Institut za uporedno pravo, 2012, str. 240-272. [COBISS.SR-ID 189726476] ISBN 978-86-80059-78-5;
 5. Vukadinović, Slobodan; Jovičić, Katarina. 30 godina konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Strani pravni život, (Institut za uporedno pravo), 2011, br. 1, str. 143-172. [COBISS.SR-ID 1024432784] UDK: 341:339; ISSN 0039-2138.