Monografije

Ukoliko želite da poručite, kontaktirate nas putem telefona (011) 2095 530, ili e-mail adrese info@pravnifakultet.rs

1. Džeremi Bentam: jedan pokušaj konstruisanja pravne norme
2. Građanski izvršni postupak
3. Građanskopravna zaštita prava privatnosti od povreda putem masmedija
4. Kaznenopravna zaštita sporta
5. Komentar zakonika o krivičnom postupku
6. Kompjuteri i pravo: izabrana jugoslovenska bibliografija : 1964-2006
7. Liber amicorum
8. Ljudska prava: pravno-sistemski okvir
9. Međunarodno privatno pravo ličnosti
10. Militantna demokratija – Nekada i sada
11. Nedozvoljena trgovina
12. Poravnanje i medijacija
13. Posredovanje pred arbitražom
14. Prava intelektualne svojine i pravo konkurencije Evropske Unije
15. Pravni i politički poredak Evropske unije
16. Pravosuđe i unutrašnji poslovi u Evropskoj uniji
17. Priručnik za izvršitelje: odabrane teme za praktičnu primenu propisa o izvršenju
18. Protivpravnost: odlika krivičnog i građanskog vida neprava
19. Reforma pravosuđa u Srbiji 2008-2012
20. Savetodavna mišljenja u međunarodnom pravosuđu
21. Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje
22. Solidarna odgovornost dužnika i njihov procesni značaj
23. Štrajk glađu: pravni, etički i sociomedicinski aspekti
24. Sudska kontrola uprave
25. Sudskomedicinsko veštačenje nematerijalne štete

Ukoliko želite da poručite, kontaktirate nas putem telefona (011) 2095 530, ili e-mail adrese info@pravnifakultet.rs