Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogrdu, u okviru Antikorupcijske akademske incijative za Jugoistočnu Evropu (Anti-Corruption Academic Initiative, ACAD), organizuje za svoje studente svih nivoa studija poseban kurs – Antikorupcijski praktikum (Anti-Corruption Practicum) – na engleskom i srpskom jeziku. Ovaj praktikum će se u okviru normativnog i insitucionalnog okvira za borbu protiv korupcije baviti mehanizama čiji je cilj da privredni subjekti u potpunosti posluju u skladu sa antikorucijskim standardima i etičkim pravilima, kao i aspektima primene ovih mehanizama u praksi.

Praktikum će obuhvatiti tematske celine kao što su predstavljanje antikorupcijskih medjunarodno pravnih standarda, domaćih normativnih i institucionalnih rešenja, osnovni pojmovi u oblasti poslovne etike i usklađenosti, sprovođenje i praćenje programa etike i usklađenosti u radnom okruženju kao i utvrđivanjdem uloge istraživačkog novinarstva u borbi protiv korupcije.

Očekuje se da će studenti, nakon uvida u praktične aspekte funkcionisanja normativnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije lakše usvajati kako teorijska tako i praktična znanja iz ove i srodnih oblasti.

Predavanja će se održavati u četvrkom od 18:00 do 19:30h u period od 15.11. do 27.12.2018. godine u učionici broj 2.

Studenti zainteresovani za kurs treba da se prijave dr Oliveri Purić (puriceva10@gmail.com) najkasnije do 02.11.2017. godine, kako bi dobili uputstva za pohadjanje  predavanja.

Pohađanje kursa biće ubeleženo u indeks kao vannastavna aktivnost, a po diplomiranju i u dodatak diplome.