KRATKI PROGRAM STUDIJA “IZVRŠNO PRAVO”

Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu sa posebnim zadovoljstvom obaveštava sve zainteresovane koleginice i kolege da je početak nastave za kratki program studija pod nazivom „IZVRŠNO PRAVO“ planiran za kraj marta 2021. godine. Kratki program studija organizuje se kao jednosemestralni program (20. mart – 20. jun 2021. godine).

Nastava će biti organizovana kombinovanom metodom, predavanjima u zgradi Fakulteta (Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd), u skladu sa epidemiološkim merama, ili online putem Zoom platforme.

Cilj kratkog programa studija

Cilj kratkog programa studija je upoznavanje polaznika sa zakonskim pravilima izvršnog postupka kako bi se dodatno osposobili za zakonito, pravilno i efikasno sprovođenje postupka izvršenja. Usavršavanjem potrebnih znanja u nastavi i stećiće se dodatno iskustvo potrebno za rešavanje konkretnih slučajeva u postupku izvršenja.

Ishod kratkog programa studija

Uspešnim savladavanjem kratkog programa studija izvršnog prava, polaznik će steći potrebna znanja i veštine na osnovu kojih će moći da razume osnovna načela izvršnog prava i da samostalno i stručno u praksi primeni zakonska pravila koja uređuju izvršni postupak. Analizom pojedinih izvršnih predmeta, polaznici će se upoznati sa procesnim ovlašćenjima javnih izvršitelja prilikom sprovođenja izvršenja I na taj način osposobiti da samostalno i stručno učestvuju u postupku sprovođenja izvršenja. Praksa će biti realizovana u sudu, javnoizvršiteljskoj kancelariji, a po potrebi i u javnobeležničkoj kancelariji .

Kandidati koji uspešno okončaju kratki program studija, stiču 30 ESP bodova, koji će im biti priznati na master akademskim studijama (60 ESP bodova) u okviru studijskog modula Pravosudno organizaciono pravo, koji će se realizovati od oktobra 2021. godine.
Pravo na upis imaju kandidati koji poseduju najmanje zvanje DIPLOMIRANI PRAVNIK.

Zainteresovani polaznici mogu poslati svoje prijave na e-mail: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs do 20. marta 2021. godine.

Školarina iznosi 1200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Cena školarine obuhvata troškove obavezne literature, teorijske nastave, praktične nastave (prakse, obuke i sl.) koju organizuje Fakultet i prijave ispita.