Na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, Bulevar maršala Tolbuhina br.36, pokrenut je postupak za izbor dr Ane Knežević Bojović u zvanje viši naučni saradnik. Izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova za izbor u zvanje, dostupan je javnosti na web prezentaciji Fakulteta u roku od 30 dana od dana objavljivanja.

Izveštaj – Ana Knežević Bojović