Opšti akti Fakulteta

Statut PFUUB

Cenovnik usluga

Etički kodeks

Pravilnik o izdavačkoj delatnosti

Izveštaj komisije za samovrednovanje (Osnovne akademske studije)

Izveštaj komisije za samovrednovanje (Specijalističke studije)

Izveštaj komisije za samovrednovanje (Master akademske studije – opšti smer)

Izveštaj komisije za samovrednovanje (Master akademske studije – prava deteta)

Izveštaj komisije za samovrednovanje (Doktorske studije)

Lista kategorija registaturskog materijala sa rokovima čuvanja

Politika obezbeđenja kvaliteta

Poslovnik o radu Nastavno – naučnog veća

Plan evakuacije

Pravila postdiplomskih studija

Pravila za dodelu stipendija na master studijama – smer prava deteta

Pravila zaštite od požara

Pravilnik o angažovanju spoljnih saradnika

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Pravilnik o sistematizaciji

Pravilnik o nagrađivanju studenata

Pravilnik o organizaciji Pravnog fakulteta UUB

Pravilnik o predispitnim obavezama

Pravilnik o programima obrazovanja tokom čitavog života

Pravilnik o proveri znanja jezika na kome se izvodi nastava

Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta

Pravilnik o studijama i polaganju ispita

Pravilnik o upravljanju sopstvenim sredstvima

Pravilnik o školarini

Poslovnik o radu Saveta

Pravilnik o zapošljavanju nastavnika stranog jezika i nenastavnog osoblja

Pravilnik o naučnoistraživačkoj delatnosti

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

Pravilnik o načinu i vremenu izbora u zvanje nastavnika stranog jezika i nastavnika veština

 

  • Rešenja o registraciji

Rešenje o osnivanju Fakulteta

Rešenje o promeni firme

Rešenje o promeni sedišta