Opšti akti Fakulteta

Publikacija Fakulteta

Statut PFUUB (stupa na snagu 24.04.2020.)

Statut PFUUB

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Pravilnik o organizaciji i načinu izvođenja programa kratkih studija

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika od radu Nastavno-naučnog veća

Akcioni plan za 2019. godinu

Strategija obezbeđenja kvaliteta

Odluka o dopunama Odluke o naknadama koje Fakultet naplaćuje za svoje usluge (od 26.12.2018. godine)

Odluka o imenovanju lica za zaštitu od seksualnog uznemiravanja

Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja

Etički kodeks

Pravilnik o izdavačkoj delatnosti

Pravilnik o načinu i vremenu izbora u zvanje nastavnika stranog jezik i nastavnika veština

Pravila doktorskih studija (primenjuje se od školske 2020/21)

Pravilnik o kriterijumima, uslovima i postupku prenošenja ESP bodova

Pravilnik o osnovnim akademskim studijama i master akademskim studijama (stupa na snagu 29.04.2020. godine, a primenjuje se od 01.10.2020. godine)

Pravilnik od standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje

Preporuke i mere za unapređenje kvaliteta (sačinjene na osnovu Izveštaja o samovrednovanju 2014-2017. godine)

Izveštaj o rezultatima samovrednovanja Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu za period akademske 2017/18 i 2018/19 godine

Izveštaj o rezultatima samovrednovanja Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu za period akademske 2014/15, 2015/16 i 2016/17 godine

Izveštaj komisije za samovrednovanje (Osnovne akademske studije)

Izveštaj komisije za samovrednovanje (Specijalističke studije)

Izveštaj komisije za samovrednovanje (Master akademske studije – opšti smer)

Izveštaj komisije za samovrednovanje (Master akademske studije – prava deteta)

Izveštaj komisije za samovrednovanje (Doktorske studije)

Lista kategorija registaturskog materijala sa rokovima čuvanja

Politika obezbeđenja kvaliteta

Poslovnik o radu Nastavno – naučnog veća

Plan evakuacije

Pravila postdiplomskih studija

Pravila za dodelu stipendija na master studijama – smer prava deteta

Pravila zaštite od požara

Pravilnik o angažovanju spoljnih saradnika

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Pravilnik o sistematizaciji

Pravilnik o nagrađivanju studenata

Pravilnik o organizaciji Pravnog fakulteta UUB

Pravilnik o predispitnim obavezama

Pravilnik o programima obrazovanja tokom čitavog života

Pravilnik o proveri znanja jezika na kome se izvodi nastava

Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta

Pravilnik o studijama i polaganju ispita

Pravilnik o upravljanju sopstvenim sredstvima

Pravilnik o školarini

Poslovnik o radu Saveta

Pravilnik o zapošljavanju nastavnika stranog jezika i nenastavnog osoblja

Pravilnik o naučnoistraživačkoj delatnosti

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

Pravilnik o načinu i vremenu izbora u zvanje nastavnika stranog jezika i nastavnika veština

  • Rešenja o registraciji

Rešenje o osnivanju Fakulteta

Rešenje o promeni firme

Rešenje o promeni sedišta